คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก

รหัสโครงการ 58-03791
สัญญาเลขที่ 58-00-2218
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) กีฬาสานใจต้านภัยยาเสพติด
2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่3
3) ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 2
4) ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 3
5) ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 4
6) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่4
7) ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 5
8) ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 6
9) ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 7
10) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่5
11) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่6
12) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่7
13) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่ 8
14) กิจกรรมอบรมขัดเกลาจิตใจ ในเดือนรอมฎอน
15) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่9
16) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่10
17) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่11
18) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่12
19) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บทเรียน
20) ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
21) ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพึ่งตนเอง ด้วยการเลี้ยงปลาดุกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
22) จำทำรายงานปิดงวด 2
23) จัดทำรายงานปิดงวด 2โดยทีม สจรส.มอ.

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -877.92 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 76,095.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 5.67 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -18,915.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 695.75 บาท
รวมรายรับ (1) = 75,222.75 บาท รวมรายจ่าย (2) = 93,442.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -18,219.25 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 15,210.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย รอซาลี เลาะโอะ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย รอซาลี เลาะโอะ )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวมารีแย สะตอปา )
15 ตุลาคม 2559