คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก

รหัสโครงการ 58-03791
สัญญาเลขที่ 58-00-2218

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก
รหัสโครงการ 58-03791 สัญญาเลขที่ 58-00-2218

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 152,185.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 60,880.00 บาท
งวดที่ 2 = 76,095.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 136,975.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 15.08 บาท
งวดที่ 2 = 5.67 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 20.75 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 200.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 200.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 155,415.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -18,219.25 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : จัดประชุมคณะทำงาน/วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ 1,000.00 1,000.00
1. จัดประชุมคณะกรรมการ / คณะทำงาน
กิจกรรมหลัก : เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสภาผู้นำ (สภาซูรอ) บ้านน้ำตก อาสาสมัครแกนนำและคณะทำงานร่วมกัน 3,000.00 3,000.00
1. คัดเลือกและแต่งตั้ง(สภาซูรอ ) บ้านน้้ำตก ,อาสาสมัครแกนนำและคณะทำงานร่วมกัน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำ(สภาซูรอ) ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชน 8,400.00 8,400.00
1. อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำ(สภาซูรอ) ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชน
กิจกรรมหลัก : เปิดโครงการและอบรมให้ความรู้เรื่องศาสนาอิสลามกับยาเสพติด 7,000.00 7,000.00
1. เปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : สำรวจข้อมูลเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดยาเสพติด และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนในการดำเนินงานโครงการ 13,000.00 13,000.00
1. สำรวจข้อมูลเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดยาเสพติด และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนในการดำเนินงานโครงการ
กิจกรรมหลัก : จัดทำหลักสูตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม 10,275.00 10,275.00
1. จัดทำหลักสูตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม
กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม 37,800.00 37,800.00
1. ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม
2. ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 2
3. ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 3
4. ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 4
5. ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 5
6. ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 6
7. ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 7
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ภายใต้ชื่อ กีฬาสานใจต้านภัยยาเสพติด 19,410.00 19,410.00
1. กีฬาสานใจต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพึ่งตนเอง ด้วยการเลี้ยงปลาดุกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 10,600.00 10,600.00
1. ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพึ่งตนเอง ด้วยการเลี้ยงปลาดุกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก : การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนน่าอยู่ 17,700.00 16,200.00
1. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนน่าอยู่
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่2
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่3
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่4
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่5
6. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่6
7. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่7
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่ 8
9. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่9
10. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่10
11. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่11
12. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่12
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมอบรมขัดเกลาจิตใจ ในเดือนรอมฎอน 9,000.00 9,000.00
1. กิจกรรมอบรมขัดเกลาจิตใจ ในเดือนรอมฎอน
กิจกรรมหลัก : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บทเรียน 2,000.00 2,000.00
1. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บทเรียน
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 15,730.00
1. ปฐมนิเทศ
2. อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน
3. ติดตามการดำเนินงานโครงการและตรวจสอบระบบรายงานโครงการ
4. รายงานการปิดงวด 1
5. ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
6. จัดทำรายงานปิดงวด 2โดยทีม สจรส.มอ.
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์ปลอดบุหรี่
2. จำทำรายงานปิดงวด 2

รวมงบทั้งหมด

152,185.00 155,415.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย รอซาลี เลาะโอะ )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559