คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก

รหัสโครงการ 58-03791
สัญญาเลขที่ 58-00-2218
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก

2. ชุมชน บ้านน้ำตก ม. 5 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

3. รหัสโครงการ 58-03791 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2218

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. จัดประชุมคณะทำงาน/วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ / คณะทำงาน

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพโดยใช้หลักการศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. คณะกรรมการมีความเข้าใจในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ
 2. มีคณะทำงานในการดำเนินงานโครงการ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน เกิดเป็นคณะทำงานโครงการ
 2. มีคณะกรรมการและมีการแบ่งหน้าที่ของสมาชิกคณะกรรมการทุกคน โดยแบ่งเป็นฝ่ายการเงิน และฝ่ายบันทึกกิจกรรม
 3. กำหนดกิจกรรมที่สมารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยลงข้อมูลเป็นแผนงานปฏิทินในเว็บไซต์
 4. มีคณะทำงานในการดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
 2. จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดบทบาทหน้าทีมสมาชิกคณะทำงานโครงการ
 3. ออกแบบ กิจกรรมที่กำหนดให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรมที่ทำจริง

1.เวลา 09.00 น.เริ่มมีการลงทะเบียนเข้าประชุม

2.เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

3.ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการให้ประชาชนรับทราบ

4.จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดบทบาทหน้าทีมสมาชิกคณะทำงานโครงการ

5.ออกแบบ กิจกรรมที่กำหนดให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

6.วางแผนการทำงาน

7.สรุปข้อตกลงที่จะต่้องปฏิบัติร่วมกัน

 1. เวลา 15.30 น. ปิดการประชุม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

10 10

2. เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสภาผู้นำ (สภาซูรอ) บ้านน้ำตก อาสาสมัครแกนนำและคณะทำงานร่วมกัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 คัดเลือกและแต่งตั้ง(สภาซูรอ ) บ้านน้้ำตก ,อาสาสมัครแกนนำและคณะทำงานร่วมกัน

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ(สภาซูรอ) บ้านน้ำตก
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีสมาชิกสภาผู้นำ(สภาซูรอ)

 2. มีแกนนำอาสาร่วมจัดกิจกรรม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. มีคณะสภาซูรอรวมทั้งหมด 35 คน โดยมาจาก ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ชุดรักษาความปลอดภัในหมู่บ้าน(ชรบ.) 2 คน โต๊ะอิหม่าม 1 คน สมาชิก อบต. 2 คน อสม. 1 คน กลุ่มสตรี 10 คน ครูตาดีกา 2 คน รวม อาสาสมัครแกนนำ เยาวชน 5 คน อสม.1 คน กลุุ่มสตรี 4 คน และอบต. 2 คน ร้านค้า 3 คน
 2. สภาซูรอทุกคนมีบทบาทหน้าที่ ที่จะต้องร่วมรับผิดชอบในโครงการ โดยแบ่งหน้าที่เป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายเลาขานุการ และฝ่ายอาคารสถานที่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คัดเลือกสภาผู้นำ(สภาซูรอ)
 2. แบ่งหน้าที่การดำเนินโครงการตามบทบาทที่ตนเองถนัด
 3. ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม และวันเวลาที่จะจัดกิจกรรม
 4. คัดเลือกอาสาสมัครแกนนำ เยาวชน 5 คน อสม.1 คน กลุุ่มสตรี 4 คน และอบต. 2 คน ร้านค้า 3 คน รวม 10 คน
กิจกรรมที่ทำจริง

1.เวลา 09.00 น.เริ่มมีการลงทะเบียนเข้าประชุม

2.เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

3.ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการให้ประชาชนรับทราบ

4.คัดเลือก/จัดตั้งสภาซูรอ

5.แบ่งหน้าที่ของสภาซูรอ ตามความสมัครใจของแต่ละบุคคล

6.วางแผนการทำงาน และกำหนดกิจกรรมเปิดโครงการ ในวันทีี่ 15 ตุลาคม 2558

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35

3. พัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำ(สภาซูรอ) ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำ(สภาซูรอ) ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชน

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สภาผู้นำ(สภาซูรอ)คณะทำงานมีวิธีการดำเนินงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเครื่องมือในจัดทำโครงการ สภาผู้นำและแกนนำอาสามีภาวะการเป็นผู้นำ และมีแนวทางในทางในทางป้องกันปัญหายาเสพติด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. คณะกรรมการสภาซูรอ ทั้งหมด 30 คน มีความรู้และทักษะ ด้านการทำงานเป็นทีม วิธีการดำเนินงาน
 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแสดงความคิดเห็น
 3. มีการจัดทำแผนที่ท้องถิ่น
 4. มีการออกแบบเครื่องมือในการจัดทำโครงการ โดยใช้เครื่องมือสัมภาษณ์และการพูดคุยพื่อเก็บข้อมูลชุมชน
 5. มีการฝึกการใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น แผนที่เดินดิน ปฎิทินหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเครื่องมือใช่ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 6. การอบรมในครั้งนี้ทำให้คณะกรรมการสภาซูรอ ได้พัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม เรียนรู้การแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้ข้อมูลเป็นมาร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทาง ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและแนวทางการแก้ปัญหาที่ตรงจุด
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. พัฒนาศักยภาพการทำงาน
 2. แนะนำวิธีการดำเนินงาน
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแสดงความคิดเห็น
 4. จัดทำแผนที่ท้องถิ่น

5.ออกแบบเครื่องมือในการจัดทำโครงการ

6.จัดอบรมเรื่องการวิจัยท้องถิ่น

7.จัดอบรมภาวะการเป็นผู้นำ

8.ฝึกการใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น แผนที่เดินดิน ปฎิทินหมู่บ้าน

9.สำรวจ วิเคราะห์ ค้นหาข้อมูล กลุ่มเสี่ยง

กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 28 ตุลาคม 2558
1.เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน
2.เริ่มประชุมอบรมศักยภาพฯ แนะนำวิธีการดำเนินงาน
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแสดงความคิดเห็น
4.เวลา 11.30 พักรับประธานอาหารเทียง ละหมาด
5.เวลา 13.30 เริ่มประชุมจัดทำแผนที่ท้องถิ่น
6.เวลา 15.15 ปิดประชุมพัฒนาศักยภาพครั้ง ที่ 1

วันที่ 29 ตุลาคม 2558
1.เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน
2.เริ่มประชุมอบรมออกแบบเครื่องมือในการจัดทำโครงการ
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแสดงความคิดเห็น
4.เวลา 11.30 พักรับประธานอาหารเทียง ละหมาด
5.เวลา 13.30 จัดอบรมเรื่องการวิจัยท้องถิ่น 6.เวลา 15.15 ปิดประชุมพัฒนาศักยภาพครั้ง ที่ 2

วันที่ 30 ตุลาคม 2558
1.เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน
2.เริ่มประชุมอบรมจัดอบรมภาวะการเป็นผู้นำ 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแสดงความคิดเห็น
4.เวลา 11.30 พักรับประธานอาหารเทียง ละหมาด
5.เวลา 13.30 ฝึกการใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น แผนที่เดินดิน ปฎิทินหมู่บ้าน สำรวจ วิเคราะห์ ค้นหาข้อมูล กลุ่มเสี่ยง 6.เวลา 15.15 ปิดประชุมพัฒนาศักยภาพครั้ง ที่ 3

 • ประชุมผู้นำสภาซูรอ แต่งตั้งคณะทำงานแบ่งงานตามหน้าที่ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ที่ตนเองต้องปฏิบัติ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

4. เปิดโครงการและอบรมให้ความรู้เรื่องศาสนาอิสลามกับยาเสพติด

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 เปิดโครงการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 - 16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพโดยใช้หลักการศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.ผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/อบต., ผู้นำศาสนา/กรรมการมัสยิด , ชรบ. , อสม. , กลุ่มสตรี/แม่บ้าน , ครูตาดีกา/ข้าราชการในพื้นที่หรือตัวแทนของครัวเรือนูเยาวชนในหมู่บ้าน จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุม และมีความเข้าใจ ,มีทัศนคติที่ดี และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการประสพผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ ประเมินโดย มีทะเบียนลงชื่อเข้าร่วมประชุมและมีการเลี้ยงอาหารแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. เยาวชนผู้ปกครอง ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจหลักการแก้ปัญหายาเสพติด ตระหนักถึงโทษของการติดยาเสพติดโดยร่วมกันฟังการบรรยาย และนำไปเผยแพร่แก่คนในครอบครัว

 2. มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 150 คน ได้ตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด โดยให้คำมั่นสัญญากับวิทยากรผู้บรรยายว่าจะช่วยเป็นเกราะป้องกันเพื่อนหากคิดจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการเป็นกระบอกเสียงบอกถึงโทษภัยของสิ่งเสพติดเหล่านั้น อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนหลังจากลับจากการอบรม โดยใช้ความรู้ที่ได้หลังจากฟังการอบรม ช่วยให้พ้นจากการชักจูงไปในทางยาเสพติด

 3. ผู้ปกครองและเยาวชนตลอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการเริ่มเข้าแถวลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมตั้งแต่ เวลา 08.30 น. และฟังการอบรม จนถึง เวลา 15.30 น.

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.เวลา 08.30 มีการลงทะเบียน
2.เยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
3.เปิดพธีโดยผู้นำศาสนา / อิหม่ามในหมู่บ้าน
4.บรรยายเรื่องโทษของยาเสพติด

กิจกรรมที่ทำจริง

1.เวลา 08.30 น. ผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/อบต., ผู้นำศาสนา/กรรมการมัสยิด , ชรบ. , อสม. , กลุ่มสตรี/แม่บ้าน , ครูตาดีกา/ข้าราชการในพื้นที่หรือตัวแทนของครัวเรือนูเยาวชนในหมู่บ้าน และเยาวชนในหมู่บ้านเดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

2.เวลา 09.00 น. ผู้นำศาสนาในหมู่บ้านกล่าวเปิดพิธีพบปะกับชาวบ้านและบรรยยายธรรมเรื่องบทบาทของสถาบันครอบครัวในศาสนาอิสลามกับการป้องกันยาเสพติดในครอบครัวแก่ผู้นำชุมชน

3.เวลา 11.15 น. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงโครงการ
4.เวลา 11.30 น. พักเที่ยงและละหมาดซุห์รี

5.เวลา 13.30 น. เข้าร่วมการบรรยายเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและการแก้ปัญหายาเสพติด และโทษของยาเสพติด และบุหรี่ ผู้ใหญ่ให้โอวาสและกล่าวปิดพิธี เวลา15.30 น

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

70 150

5. สำรวจข้อมูลเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดยาเสพติด และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนในการดำเนินงานโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 สำรวจข้อมูลเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดยาเสพติด และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนในการดำเนินงานโครงการ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพโดยใช้หลักการศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีฐานข้อมูลเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ ติดยาเสพติด มีแผนปฏิบัติการในการแก้ปัญหาชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. มีเยาวชนอาสา เก็บข้อมูล จำนวน 20 คน
 2. เยาวชนอาสาจำนวน 20 คนได้ดำเนินการเก็บข้อมูล
 3. มีข้อมูลเยาวชนและครอบครัว
  3.1. จากการสำรวจ 30 ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นเยาวชน อายุประมาณ 3-12 ปี มีจำนวน4 ครัวเรือนที่เยาวชนเสี่ยงที่จะติดสารเสพติด เนื่องจาก มีสมาชิกในครอบครัว ที่ติดสารเสพติด บางครอบครัว เด็กขาดความอบอุ่น บิดามารดาแยกทางกัน
 4. จัดทำแผนปฏิบัติการ ในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยบูรณการวิถีอิสลามฝึกปฏฏิบัติศาสนกิจ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คัดเลือกกลุ่มเด็กและเยาวชนในการจัดเก็บข้อมูล
 2. ออกแบบเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล
 3. เก็บข้อมูล ในชุมชนโดยแบ่งโซนหมู่บ้าน เป็น 5 โซน เก็บข้อมูลโซนละ 2 คน จำนวน 5 วัน
 4. นำข้อมูลจากการสำรวจ แยกประเภทกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ติดยาเสพติด
 5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ
 6. ร่วมกันวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการ ในการป้องกันปัญหายาเสพติด
กิจกรรมที่ทำจริง

วันที 7 พ.ย.58 คัดเลือกเยาวชน และประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลแก่เยาวชน
วันที่ 8 พ.ย.58 แบ่งโซนการเก็บข้อมูล โซน A, B, C, D, E, โซนละ 2 คน รวบรวมข้อมูลการสำรวจ
วันที่ 9 พ.ย.58 - 12 พ.ย.58 สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมรวบรววข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ในการป้องกันปัญหายาเสพติด

 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

6. จัดทำหลักสูตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 จัดทำหลักสูตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพโดยใช้หลักการศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดหลักสูตรการดูแลกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.เกิดความรู้ใหม่แก่สมาชิก เกี่ยวกับเรื่องการใช้ศาสนบำบัดเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

2.เกิดความร่วมมือของสมาชิกเพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ในชุมชน

3.เกิดหลักสูตรการดูแลกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติดที่มีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติตามหลักสูตรดังนี้

3.1.หลักสูตรอบรมเรื่องการป้องกันยาเสพติด
1. เรื่องมหันต์ภัยร้าย ยาเสพติด 2. ความอบอุ่นในครอบครัว คื่อเกราะป้องกันยาเสพติด 3. ความอดทนต่อการที่จะไม่ตามกระแสวัยรุ่นติดสารเสพติด คือ การสร้างผลบุญ แก่ตนเอง

3.2.การปฏิบัติศาสนกิจเพื่อป้องกันยาเสพติด 1. การละหมาด (กราบไหว้พระเจ้า) ที่ถูกต้องและอัลลอฮ์ (พระเจ้าในศาสนาอิสลาม) ตอบรับนั้น คือเกราะป้องกันอบายมุขทั้งหลายรวมทั้งสิ้งเสพติดด้วย 2. การถือศิลอด (ถือบวช) ในเดือนรอมฎอน (เดือที่ 9 ของอิสลาม) และถือศีลอดสุนัต (ถือบวชที่สนับสนุน) ในวันจันท์และวันพฤหัสบดี จะได้รับผลบุญ เป็นเป็นการฝึกตนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งโสมม เหล้าและยาเสพติด

3.3.การฝึกทักษะการอ่านอัลกุรอาน (คัมภีร์) เพื่อนำไปใช้การปฏิบัติศาสนกิจ 1. ฝึกอ่านซูเราะห์ / อายะห์ (บท) สั้น ๆที่สามารถนำไปอ่านในละหมาดได้ถูกต้อง(ซูเราะห์อัลฟาตีฮะห์ , อันนาส,อัลอะลักซูเราะห์กาฟีรูน ) 2. การอ่านอัลกุรอ่านคือการทำอีบาดะห์ (การปฏิบัติศาสนกิจตามแนวทางอิสลาม)

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

วันที่ 1(1 พย.58)

 1. รวบรวมข้อมูลในอัลกุรอานและอัลฮาดิษที่เกียวข้องกับสิ่งเสพติดให้โทษ เพื่อจัดทำหลักสูตร

 2. จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน โดยมีเยาวชนร่วมกันออกแบบ

วันที่ 2 (2 พย.58)

 1. รวบรวมข้อมูลจัดทำหลักสูตรการอบรมอัลกุรอานเพิ่มเติม

 2. ร่วมกันวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้มาเพื่อจัดทำหลักสูตรที่สมบูรณ์

วันที่ 3 (3 พย.58)

 1. นำหลักสูตรที่ได้มาวิเคราะห์อีกครั้ง

 2. แก้ไขหลักสูตรเพิ่มเติม

3 นำหลักสูตรไปใช้

กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 1(1 พย.58)

 1. รวบรวมข้อมูลในอัลกุรอานและอัลฮาดิษที่เกียวข้องกับสิ่งเสพติดให้โทษ เพื่อจัดทำหลักสูตร

 2. จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน โดยมีเยาวชนร่วมกันออกแบบ

วันที่ 2 (2 พย.58)

 1. รวบรวมข้อมูลจัดทำหลักสูตรการอบรมอัลกุรอานเพิ่มเติม

 2. ร่วมกันวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้มาเพื่อจัดทำหลักสูตรที่สมบูรณ์

วันที่ 3 (3 พย.58)

 1. นำหลักสูตรที่ได้มาวิเคราะห์อีกครั้ง

 2. แก้ไขหลักสูตรเพิ่มเติม

3 นำหลักสูตรไปใช้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 15

7. ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม

วันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 16:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพโดยใช้หลักการศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ร้อยละ 100 เยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ติดยาเสพติด
 2. เกิดเยาวชนต้นแบบอย่างน้อย 1 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงโทษของการติดยาเสพติด
  1.1. มีจิตสำนึกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด เข้าใจถึงโทษของยาเสพติด ที่เกิดกับผู้เสพได้
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการอ่านอัลกุรอานเบิื้องต้น
  2.1. มีทักษะการอ่าน พญัญชนะ และผสมคำบางคนสามารถอ่านเป็น โองการ(ประโยค) สั้น ๆได้

 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติศาสนกิจพร้อมกัน 3.1. มีการปฎิบัติศาสนกิจพร้อมกันหลังจากเสร็จสิ้นจากการอบรม ทักษะการอ่านอัลกุรอานและ ปฏิบัติศาสนกิจ(ละหมาด) มัฆริบ และอีซา ในยามค่ำคืนของทุกๆวัน ได้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ครั้งที่ 1
1.1 ฝึกทักษะการอ่านอัลกุอาน
1.2 แยกประเภทเยาวชนตามความถนัดในการอ่านอัลกุอาน

1.3 จัดกลุ่มเยาวชนให้เหมาะสมตามกลุ่มอายุ

1.4 บรรยายธรรมตามหลักสูตร

1.5 เยาวชนสะท้อนความรู้สึก

ครั้งที่ 2

2.1 แบ่งกลุ่มสอนอัลกุรอาน

2.2 บรรยายตามหลักสูตรที่ 2 เพื่อห่างไกลยาเสพติด

2.3 จัดเวทีให้เยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

2.4 คัดเลือกเยาวชนที่มีทักษะในการอ่านอัลกุรอานเพื่อเป็นจิตอาสาในการนำสอนอัลกุรอานต่อไป

ครั้งที่ 3

3.1 สอนอัลกุรอาน

3.2 บรรยายตามหลักสูตรที่ 3 เพื่อห่างไกลยาเสพติด

3.3 จัดเวทีให้เยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

3.4 จิตอาสานำสอนอัลกุรอานต่อไป

3.5 ฝึกบำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้รู้จักการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และเกิดความรักความสามัคคี

ครั้งที่ 4

4.1 สอนอัลกุรอาน

4.2 บรรยายตามหลักสูตรที่ 4 เพื่อห่างไกลยาเสพติด

4.3 จัดเวทีให้เยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

4.4 จิตอาสานำสอนอัลกุรอานต่อไป

4.5 เยาวชนสะท้อนความรู้วึก สำนึก

ครั้งที่ 5

4.1 สอนอัลกุรอาน

4.2 บรรยายตามหลักสูตรที่ 5 เพื่อห่างไกลยาเสพติด

4.3 จัดเวทีให้เยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

4.4 จิตอาสานำสอนอัลกุรอานต่อไป

4.5 เยาวชนสะท้อนความรู้วึก สำนึก

4.6 สรุปผลกิจกรรม

4.7 คัดเลือกเยวชนต้นแบบ

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. เวลา 9.00 น.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมลงทะเบียน
 2. แยกประเภทเยาวชนตามความถนัดในการอ่านอัลกุอาน
 3. ฝึกทักษะการอ่านอัลกุอาน
 4. จัดกลุ่มเยาวชนให้เหมาะสมตามกลุ่มอายุ
 5. เวลา 11.30 น. พักรับประทานอาหาร / ละหมาดเวลา 12.30 น
 6. เวลา 13.30 น. กิจกรรมบรรยายธรรม
 7. ตัวแทนเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนความรู้สึก
 8. 13.30 นเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

42 42

8. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ภายใต้ชื่อ กีฬาสานใจต้านภัยยาเสพติด

ไม่มีกิจกรรม

9. ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพึ่งตนเอง ด้วยการเลี้ยงปลาดุกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกิจกรรม

10. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนน่าอยู่

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนน่าอยู่

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อห่างไกลยาเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ถนนมีความสะอาด ริมถนนไม่รก ข้างในและนอกมัสยิดมีความสะอาดผู้ขับขี่ยานพหานะมีความปลอดภัย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนน ในหมู่บ้าน โดยการเก็บขยะและตัดหญ้าทั้งสองข้างทาง1 วัน ในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน

2.สองข้างถนนไม่มีหญ้ารก

3.บริเวณมัสยิดมีความสะอาด

4.เยาวชนและผู้ปกครองตระหนักถึงความสะอาดของสถานที่สาธารณะ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.บำเพ็ญประโยชน์ เด็ก เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนน ในหมู่บ้าน โดยการเก็บขยะและตัดหญ้าทั้งสองข้างทาง จำนวนเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งหมด 12 ครั้ง

2.เด็กเยาวชนและผู้ปกครองผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนา อสม.ร่วมจัดกิจกรรม ทำความสะอาดมัสยิด

 1. กำหนดพื้นที่ ปลอดบุหรี่ ในเขตบริเวณมัสยิด และ โรงเรียนตาดีกา
กิจกรรมที่ทำจริง

1.จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสองข้างทางและบริเวณมัสยิด 1 วัน ในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน

2.เริ่มกิจกรรมเวลา 09.30 น.

3.มีการใช้เครื่งตัดหญ้ามาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน

4.มีการทำความสะอาดมัสยิดและบริเวณมัสยิด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่2

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้สถานที่สำคัญและหน่วยงานต่างๆ เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และยาเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ถนนมีความสะอาด ริมถนนไม่รก ข้างในและนอกมัสยิดมีความสะอาดผู้ขับขี่ยานพหานะมีความปลอดภัย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนน ในหมู่บ้าน เกิดความร่วมมือในการรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน และในวันนี้ได้ทีมเยาวชนได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ที่มาช่วยกันทำกิจกรรม ทำให้ลดช่องว่างระหว่างวัย เกิดความสัมพันธ์ที่ได้มากกว่าความสะอาดจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.บำเพ็ญประโยชน์ เด็ก เยาวชนและชาวบ้านวัยทำงานจำนวน 30 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนน ในหมู่บ้าน โดยการเก็บขยะและตัดหญ้าทั้งสองข้างทาง จำนวนเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งหมด 12 ครั้ง

2.เด็กเยาวชนและผู้ปกครองผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนา อสม.ร่วมจัดกิจกรรม ทำความสะอาดมัสยิด

3.กำหนดพื่นที่ ปลอดบุหรี่ ในเขตบริเวณมัสยิด และ โรงเรียนตาดีกา

กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 มีกิจกรรม จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสองข้างทางและบริเวณมัสยิด 1 วัน เริ่มกิจกรรมเวลา 09.30 น.โดยมีการใช้เครื่งตัดหญ้ามาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน ,มีการทำความสะอาดมัสยิดและบริเวณมัสยิด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

11. กิจกรรมอบรมขัดเกลาจิตใจ ในเดือนรอมฎอน

ไม่มีกิจกรรม

12. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บทเรียน

ไม่มีกิจกรรม

13. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 ปฐมนิเทศ

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.มีความเข้าใจกระบวนการรายงานกิจกรรมการทำเอกสารการเงิน และมีการวางแผน การทำงาน

2.มีการทดลอง/ฝึกป้อนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ และได้รับคำแนะนำจาก สจรส.ม.อ.ในการทำรายงานกิจกรรม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ฟังการบรรยยายเกี่่ยวกับการดำเนินกิจกรรม
 • ฟังการบรรยายเกี่่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
 • ฝึกป้อนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมผ่านเวปไซต์
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ฟังการบรรยาย เรื่องการเขียนรายงานกิจกรรม และวิธีการดำเนินการจัดทำเอกสารการเงิน

1.เวลา 08.30 น.ลงทะเบียน

2.เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ฟังการฟังการบรรยยายเกี่่ยวกับการดำเนินกิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ

3.เวลา 13.30 น.ฝึกป้อนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมผ่านเวปไซต์

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. มีความรู้และทักษะการทำรายงานการเงิน ต้องเขียนรายการเบิกจ่ายให้ชัดเจน และต้องจ่ายภาษีในรายการที่มีค่าใช้จ่ายเกิน 1000 บาท

 2. มีความรู้และทักษะการป้อนข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน

 3. นำมาปฏิบัติ/ดำเนินการทำรายงานการเงิน และ ป้อนข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ได้ถูกต้อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ประชุม/ฟังการบรรยายการเขียนรายงานการเงิน
2.ฝึกการป้อนข้อมูลในเวปไซต์
3.ฝีึกการเขียนรายงานการเงิน

กิจกรรมที่ทำจริง

1.เวลา 08.30 น.ลงทะเบียน เข้าร่วมอบรม ณ ณ สจรส. มอ.หาดใหญ่

2.ประชุม/ฟังการบรรยายการเขียนรายงานการเงินณ สจรส. มอ.หาดใหญ่

3.ฝึกการป้อนข้อมูลในเวปไซต์

4.ฝีกการเขียนรายงานการเงิน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.3 ติดตามการดำเนินงานโครงการและตรวจสอบระบบรายงานโครงการ

วันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 11:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงให้คำแนะนำการทำรายงานงวดที่ 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • การทำรายงานมีความก้าวหน้า และสามารถจัดส่งรายงานงวด 1 ให้ สสส.ได้ทันในเวลาที่กำหนด มีข้อมูลการดำเนินโครงการ มีข้อมูลหลักฐานการเบิกจ่ายจริง มีข้อมูลในเวปไซต์ ได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากพี่เลี้ยงในการจัดทำเอกสารการเงินให้เป็นระบบ แยกเป็นกิจกรรมให้ง่ายต่อการเรียกตรวจสอบ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ
 • ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินโครงการ
 • ตรวจสอบการลงข้อมูลในเวบไซด์
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ ตามรายละเอียดขั้นตอน
 • ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินโครงการ
 • ตรวจสอบการลงข้อมูลในเวบไซด์
 • เสนอแนะ ข้อควรแก้ไข

 

2 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.4 รายงานการปิดงวด 1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีการแก้ไขปรับปรุง การลงรายงานเวบไซต์ที่ไม่ถูกต้อง เพิ่มเติมข้อมูลกิจกรรมให้ชัดเจน ส่วนเอกสารการเงินถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ทีมพี่เลี้ยงสจรส. ตรวสอบรายงานการเบิก - จ่ายเงินในโครงการ
 • ทีมพี่เลี้ยงสจรส. ตรวจสอบรายงานในเวบไซต์
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทีมพี่เลี้ยงสจรส. ตรวจสอบการเบิก - จ่ายเงิน โครงการ
 • ทีมพี่เลี้ยงสจรส.ตรวจสอบการลงเวบไซต์

 

2 2

14. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 ทำป้ายสัญลักษณ์ปลอดบุหรี่

วันที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีป้ายกำหนดเขตปลอดบุหรี่ ชัดเจน
 • ชาวบ้านเห็นความสำคัญของ การกำหนดเขตปลอดบุหรี่ ในสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ
 • เด็กเยาวชนและผู้ปกครองตระหนักถึงภัยร้าย /โรคร้ายที่อาจเกิดจากการสูบบุหรี่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี
 • ร่วมกันรณรงค์การลดละบุหรี่ โดยนำป้ายเขตปลอดบุหรี่ ไปติด บริเวณ มัสยิด  สถานที่ ฝึกอบรมอัลกุรอาน
 • ถ่ายรูป
 • ทำรายงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี
 2. ร่วมกันรณรงค์การลดละบุหรี่ โดยนำป้ายเขตปลอดบุหรี่ ไปติดบริเวณ มัสยิด สถานที่ฝึกอบรมอัลกุรอาน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

150 150

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 37 14                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 152,185.00 61,973.00                  
คุณภาพกิจกรรม 56 47                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

ไม่มี

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย อับดุเลาะ มูซอ 26/3 หมู่ที่ 5 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นางสาว มารีแย สะตอปา 26 หมู่ที่ 5 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อื่นๆ
นาย กฤษกร โอ้เหรียญ 2/1 หมู่ที่ 5 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส สร้างเสริมคุณค่าผู้สูงอายุเป็นสุข
นาย สาลุดิง ยะโก๊ะ 12/2 หมู่ที่ 5 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อื่นๆ,สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย รอซาลี เลาะโอะ 10/1 หมู่ที่ 5 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. กีฬาสานใจต้านภัยยาเสพติด ( 5 มีนาคม 2559 - 6 มีนาคม 2559 )
 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่3 ( 12 มีนาคม 2559 )
 3. ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 2 ( 15 มีนาคม 2559 )
 4. ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 3 ( 16 มีนาคม 2559 )
 5. ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 4 ( 17 มีนาคม 2559 )
 6. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่4 ( 9 เมษายน 2559 )
 7. ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 5 ( 11 เมษายน 2559 )
 8. ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 6 ( 12 เมษายน 2559 )
 9. ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 7 ( 13 เมษายน 2559 )
 10. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่5 ( 23 เมษายน 2559 )
 11. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่6 ( 7 พ.ค. 2559 )
 12. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่7 ( 28 พ.ค. 2559 )
 13. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่ 8 ( 4 มิถุนายน 2559 )
 14. กิจกรรมอบรมขัดเกลาจิตใจ ในเดือนรอมฎอน ( 14 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559 )
 15. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่9 ( 2 กรกฎาคม 2559 )
 16. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่10 ( 23 กรกฎาคม 2559 )
 17. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่11 ( 6 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย รอซาลี เลาะโอะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......