แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก

รหัสโครงการ 58-03791 รหัสสัญญา 58-00-2218 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

ชุมชนได้กำหนดหลักสูตรในการแก้ไขและบำบัดผู้ที่ติดสารเสพติดระกับเบื้องต้น 1 หลักสูตร ดังนี้

1.เรื่องมหันต์ภัยร้าย ยาเสพติด
2.ความอบอุ่นในครอบครัว คื่อเกราะป้องกันยาเสพติด
3. ความอดทนต่อการที่จะไม่ตามกระแสวัยรุ่นติดสารเสพติด คือ การสร้างผลบุญ แก่ตนเอง

เอกสารหลักสูตร

-

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

-

-

-

3. กระบวนการใหม่

ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยให้เยาวชนเป็นแกนนำและขับเคลื่อนโดยสภาซูรอ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาร่วมกับครูตาดีกา

คณะกรรมการโครงการ

-

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

วิธีการทำงานการร่วมคิดร่วมทำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกิจกรรมผ่านการประชุมร่วมกัน

-

-

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

จัดตั้งคณะกรรมการสภาผู้นำ และตั้งชื่อว่า สภาซูรอ ประกอบด้วยบุคคลในชุมชนจากหลายภาคส่วน เพื่อให้เกิดเครือข่ายและความร่วมมือร่วมใจจากทุกหน่วยงาน

บันทึกการประชุม

-

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

-

-

-

7. อื่นๆ

-

-

-

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น

-

-

2. การบริโภค

ชุมชนมีการนำภูมิปัญญามาส่งเสริมการบริโภค เป็น เมนูอาหาร และมีการปลูกผักในระดับครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น

-

-

3. การออกกำลังกาย

ชุมชนมีการรวมกลุ่มออกำลังกาย แต่ละกลุ่ม และรูปแบบสอดคล้องวิถีชุมชนเช่น

-

-

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

-

-

-

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

-

-

-

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

มีการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรม และมีการนำแนวทางศาสนาอิสลามกับสร้างเสริมสุขภาพร่วมด้วย

-

-

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

-

-

-

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

-

-

-

9. อื่นๆ

-

-

-

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

-

-

-

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

-

-

-

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

-

-

-

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

-

-

-

5. อื่นๆ

-

-

-

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

-

-

-

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

-

-

-

3. มีธรรมนูญของชุมชน

-

-

-

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

-

-

-

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

เครือข่าย 4 เสาหลัก

จากผลการดำเนินงานโครงการ มีการร่วมือกันทั้งภาคส่วนชุมชน อบต. ผู้นำชุมชน และทหาร

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

ชุมชนมีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำมาทำแผนในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเอง

-

-

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

-

-

-

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

คณะทำงานและกลุ่มเป้าหมายมีการรวมกลุ่มในการจัดทำกิจกรรม

-

-

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

-

-

-

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

กลุ่มเยวชนจิตอาสาเก็บขัอมูลขยะในชุมชนโดยเป็นฐานข้อมุลสำคัญในการวิเคราห์ขยะ นำไปการวางแผนการสร้างสิ่งประดิษญ์จากขยะเพื่อสร้างมูลค่า

จากผลการดำเนินงานโครงการ

-

7. อื่นๆ

-

-

-

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ทางคณะกรรมการการดำเนินงาน มีความภูมิใจในการทำงานที่ทางชุมชนให้ความร่วมมือและงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์กับชุมชน

-

-

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

การดำเนินงานมีความตั้งใจในการทำงานโดยมีการสละเวลาในการประกอบอาชีพในบางช่วงกิจกรรมมีการสลับหมุ่นเวียนกันในทางทีมงาน

-

-

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

ชุมชนโดยส่วนใหญ่มีการน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-

-

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

ไม่เกิดปัญหาการลักขโมยในชุมชน มีการช่วยเหลือในการพัฒนาความสะอาดหมู่บ้าน มัสยิด อย่างสม่ำเสมอ

-

-

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

ในการดำเนินงานมีการพูดคุย โดยใช้เหตุและผลในการดำเนินกิจกรรม เมื่อเกิดข้อขัดแย้ง จะมีการร่วมฟังความิดเห็นและลงมติโดยใช้กระบวนการมีส่วนรวมและเสียงจากคนส่วนใหญ่เพื่อประกอบการตัดสินใจร่วมด้วย

-

-

6. อื่นๆ

-

-

-

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

สภาซูรอ โดยมีสมาชิกจำนวน 20 คนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ โครงการคุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและหลักคำสอนของศาสนาว่าด้วยยาเสพติดและนำไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง รวมทั้งคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันยาเสพติด โดยพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางคำสอนในหลักการศาสนาอิสลามเพื่อบำบัดและฟื้นฟูเยาวชนผู้เสพสารติดในชุมชนโดยชุมชน และพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อให้เยาวชนและครอบครัวได้ทำหน้าที่ของครอบครัวได้เต็มศักยภาพ และเพื่อสร้างเครือข่ายของเยาวชนและครอบครัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติตเกิด ผลลัพธ์ดังนี้

  1. เกิดกระบวนการร่วมคิดร่วมทำร่วมวิเคราะห์ของกลุ่มผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และประชาชน
  2. เกิดแนวทางการประสานงานในชุมชนเพื่อให้เป็นการสร้างและพัฒนาด้านเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนชุมชน
  3. เกิดการบำบัดยาเสพติดโดยใช้วิธีศาสนบำบัด ทำให้เด็กๆที่เข้าร่วมโครงการมาละหมาดที่มัสยิดทุกวันๆวันละ 5 เวลา
  4. สภาผู้นำสามารถสอดส่องดูแลและพูดคุยกับเยาวชนเสริมความรัก ความสามัคคีร่วมกัน
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3