รหัสโครงการ 58-03796
สัญญาเลขที่ 58-00-2215
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) จัดประชุมคณะทำงาน/วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ
2) ปฐมเทศโครงการปี 2558
3) ประชุมเตรียมพร้อมจัดตั้งสภาผู้นำ อาสาแกนนำ และคณะทำงาน
4) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
5) พัฒนาศักยาภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนและสภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอในการสำรวจข้อมูลขยะชุมชน
6) ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 1
7) การพัฒนาศักยภาพของ สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอและชี้แจงโครงการโดยพี้เลี้ยง ครั้งที่ 1
8) อบรมการเขียนรายงาน
9) การพัฒนาศักยภาพของ สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชน ครั้งที่2
10) ประชุมสภาผู้นำสันติบ้านตือกอและคณะทำงานร่วมกันจัดทำฮูกัมปากัต
11) ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 2
12) สร้างกระบวนการแปรรูปขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มปุ๋ยหมัก และกลุ่มทำดอกไม้จากขวดพลาสติก
13) จัดทำรายงานความก้าวหน้า

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 67,080.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 1.76 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -1,029.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 581.76 บาท
รวมรายรับ (1) = 67,581.76 บาท รวมรายจ่าย (2) = 68,029.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -447.24 บาท
ยอด (1) - (2) ไม่เท่ากับ (3)

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 83,850.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย รสเดช มะ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. พบพี่เลี้ยง เพื่อตรวจเอกสารรายงานปิดงวดโครงการก่อนส่ง สจรส.ม.อ. (16 กุมภาพันธ์ 2559)
  2. จัดทำรายงานความก้าวหน้า (27 กุมภาพันธ์ 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2559)
  3. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่3 (5 มีนาคม 2559)
  4. การพัฒนาศักยภาพของ สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชนครั้งที่3 (26 มีนาคม 2559)
  5. การพัฒนาศักยภาพของ สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชนครั้งที่4 (29 เมษายน 2559)
  6. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 4 (30 เมษายน 2559)
  7. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 5 (16 พ.ค. 2559)
  8. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 6 (30 กรกฎาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย รสเดช มะ )
28 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวปาดีละฮ์ สาและ )
28 กุมภาพันธ์ 2559