รหัสโครงการ 58-03796
สัญญาเลขที่ 58-00-2215
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่3
2) การพัฒนาศักยภาพของ สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชนครั้งที่3
3) การพัฒนาศักยภาพของ สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชนครั้งที่4
4) ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 4
5) ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 5
6) ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 6
7) จัดเวทีเพื่อถ่ายทอด สื่อสารข้อมูลขยะสู่สมาชิกในชุมชน และจัดตั้งศูนย์รวบรวมขยะในชุมชน
8) งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2558
9) เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน
10) จัดทำรายงาน
11) จัดทำรูป ถ่ายภาพกิจกรรม
12) พบ พี่เลี้ยง สจรส. ตรวจสอบรายงานงวด2

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -447.24 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 83,850.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 35.51 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -8,981.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 467.27 บาท
รวมรายรับ (1) = 83,438.27 บาท รวมรายจ่าย (2) = 91,952.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -8,513.73 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 8,513.73 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย รสเดช มะ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย รสเดช มะ )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
15 ตุลาคม 2559