รหัสโครงการ 58-03796
สัญญาเลขที่ 58-00-2215
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด

2. ชุมชน หมู่บ้านตือกอ หมู่ 7 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220

3. รหัสโครงการ 58-03796 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2215

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. จัดประชุมคณะทำงาน/วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 จัดประชุมคณะทำงาน/วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อพัฒนาให้เกิดสภาผู้นำ (สภาสันติสุขบ้านตือกอ)ที่แข็มแข็ง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ประชาชนมีความเข้าใจในกิจกรรมโครงการ
 2. มีคณะทำงานในการดำเนินงานโครงการ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จากการประชุมชี้แจงโครงการชาวตือกอ ร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาขยะในหมู่บ้าน ชาวบ้านได้รับทราบถึงกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ และได้เกิดสภาผู้นำสันติบ้านตือกอเพื่อเป็นแกนนำหลักและเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานตามโครงการ ได้ร่วมกันจัดตั้งแนวทางในการสำรวจข้อมูลด้านข้อมูลขยะในหมู่บ้าน ทุกคนได้รับทราบเรื่องการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เรื่องปฏิทินการทำกิจกรรม เรื่องการจัดทำหรือการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ได้มีการแลกเปลี่ยน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกำหนดบทบาทหน้าที่ ผู้ใหญ่ให้ความร่วมือและยินดียิ่งในจัดโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
 2. จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดบทบาทหน้าทีมสมาชิกคณะทำงานโครงการ
 3. ออกแบบ กิจกรรมที่กำหนดให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรมที่ทำจริง

เวลา 08.30 น. ประชุมคณะทำงานเตรียมพร้อมก่อนดำเนินกิจกรรม แบ่งหน้าที่

เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม

เวลา 9.30-12.00 น.ประธานโครงการเปิดพิธีการประชุมชี้แจงโครงการชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด ได้กล่าวถึงที่มาโครงการ เนื่องจากในหมู่บ้านมีกองขยะริมทาง น้ำคลองสกปรก วัตถุประสงค์โครงการการ กิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินงาน

เวลา13.00-15.00 น.ผู้ใหญ่กล่าวพูดคุยขอบคุณประธานที่ให้ความสำคัญหมู่บ้าน เสนอโครงการเพื่อให้หมู่บ้านสะอาด ผู้ใหญ่กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาขยะในหมู่บ้านที่ปัญหาเรื้อนรัง การทิ้งขยะของชาวบ้าน ความมักง่ายทิ้งขยะริมทาง ผู้เข้าร่วมกันประชุมพูดคุย เสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบ่งหน้าที่ในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในโครงการ

เวลา15.30 น. ร่วมกันจัดตั้งสภาผู้นำ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 15

2. เตรียมความพร้อมการจัดตั้งสภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ,อาสาสมัครแกนนำและคณะทำงานร่วมกัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชุมเตรียมพร้อมจัดตั้งสภาผู้นำ อาสาแกนนำ และคณะทำงาน

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อพัฒนาให้เกิดสภาผู้นำ (สภาสันติสุขบ้านตือกอ)ที่แข็มแข็ง
2.เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บขยะในชุมชน อย่างยั่งยืน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีสภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ
2. มีแกนนำอาสาศูนย์รวบรวมขยะ
3. มีคณะทำงานศูนย์รวบรวมขยะใมนหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียน ประชุม หลังจากนั้นประธานโครงการ(คุณรสเดช มะ ) เชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านตือกอ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมประชุม ชาวบ้านมีความตื่นเต้น หลังจากให้ทุกคนร่วมกันเสนอชื่อ เพื่อมาทำหน้าที่ เป็นสภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกออาสาแกนนำและคณะศูนย์รวบรวมขยะประธานโครงการชี้แจงบทบาทหน้าที่ ของ สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกออาสาแกนนำและคณะศูนย์รวบรวมขยะ กำหนดร่วมกันทำความสะอาดหมู่บ้าน วันที่ 30/10/58
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คัดเลือกสภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน ชรบ. 2 คนโต๊ะอิหม่าม 1คนสมาชิก อบต. 2 คน อสม.10คน กลุ่มสตรี 10 คน ครูตาดีกา 2 คน รวม จำนวน 30 คน
 • คัดเลือกอาสาสมัครแกนนำ เยาวชนนักเรียน 10 คน อสม.5 คน กลุุ่มสตรี 5 คน และอบต. 2 คน ร้านค้า 3 คนครู 5 คนรวม 30 คน
 • แต่งตั้งคณะศูนย์รวบรวมขยะ กรรมการ 5 คนประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน เลขา1คน เหรัณญิก 2 คน แบ่งหน้าที่ แกนนำอาสา ศูนย์รวบรวมข้อมูล รวม 10 คน
กิจกรรมที่ทำจริง

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อมของชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของทีมทำงานในชุมชน และมีการประชุม/พูดคุย/แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจร่วมกันในทีมงานเตรียมข้อมูลชุมชนประมวลสภาพชุมชนเบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 2 เชิญเจ้าของโครงการชี้แจงการคัดเลือกสภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกออาสาสมัครแกนนำ และการแต่งตั้งศูนย์รวบรวมขยะในหมู่บ้านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด วิธีการ ขั้นตอน การจัดกระบวนการรวบรวมขยะในหมู่บ้าน

ขั้นตอนที่ 3 ชาวบ้านร่วมกันเสนอชื่อเพื่อมาทำหน้าที่ เป็นสภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกออาสาแกนนำและคณะศูนย์รวบรวมขยะ

ขั้นตอนที่ 4 ได้แผนงาน/โครงการ กิจกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาต่อไปโดยชุมชน

ขั้นตอนที่ 5ร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามแผนชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo

 

60 63

3. การพัฒนาศักยภาพของ สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 การพัฒนาศักยภาพของ สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอและชี้แจงโครงการโดยพี้เลี้ยง ครั้งที่ 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-15.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาให้เกิดสภาผู้นำ (สภาสันติสุขบ้านตือกอ)ที่แข็มแข็ง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีเครื่องมือในจัดทำโครงการ สภาผู้นำและแกนนำอาสามีภาวะการเป็นผู้นำ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ ได้เห็นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้าน ชาวบ้านมีความกระตือรื้นร้นในการดูแลความสะอาด บ้านตนเอง จากการลงสำรวจของพี่เลี้ยงโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า ทุกบ้านสะอาด
 • ทีมคณะทำงาน สภาผู้นำบ้านตือกอ มีความเข้าใจ วัตถุประสงค์ ที่มาโครงการและการดำเนินกิจกรรมในโครงการมากขึ้น
 • ได้ผู้ชนะเลิศบ้านสะอาดเป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้าน ได้ทีมกวนอาซูรอ ซึ่งบ่งบอกถึงความสามัคคีในหมู่บ้าน และการให้ความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการให้ประชาชนรับทราบ

กิจกรรมที่ทำจริง

เวลา 08.30 น. ประชุมคณะทำงานเตรียมพร้อมก่อนดำเนินกิจกรรม แบ่งหน้าที่

เวลา 9.00 น.เริ่มลงทะเบียน

เวลา9.30 -12.00 น. ประธานโครงการชี้แจงกิจกรรมวันนี้และแนะนำพี้เลี้ยงโครงการเปิดการประชุมแก่สภาผู้นำบ้านตือกอ พี่เลี้ยงชี้แจงที่มาโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ การจัดสรรงบประมาณโครงการ และกิจกรรมต่างๆที่จะทำในหมู่บ้านชาวบ้านร่วมกันซักถามที่มาโครงการอย่างสนใจ และต้องการร่วมกันทำโครงการ พี่เลี้ยงดีใจที่ทุกคนมีความสนใจที่จะทำโครงการ

เวลา 13.00-15.00น. พี่เลี้ยงร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการจัดกิจกรรม ร่วมมือร่วมใจ กวนอาซูรอแข่งขัน อาซูรอ โดยแบ่งเป็น 6 ทีม อสม.กับชาวบ้านเขตรับผิดชอบ 5 ทีม ทหาร 1 ทีม ชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมและยิ้มแย้ม สนุกสนานในการทำกิจกรรม และการแข่งขันบ้านสะอาด ชาวบ้านทุกคนทุกหลังคาเรือนเข้าร่วมแข่งขัน ร่วมกันทำความสะอาดบ้านตนเอง โดยทางทีมงานไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในการลงสุ่มให้คะแนน ทำให้ชาวบ้านมีความกระตื้อรื้นรน ในวันนี้พี่เลี้ยงได้ลงสำรวจเป็นกรรมการตรวจบ้านสะอาด โดยมีทหารมาสนับสนุน รางวัลจากการซักถามและสังเกต ชาวบ้านมีีความกระตือรื้นร้น ในการทำความสะอาดบ้านชาวบ้านดีใจ ที่มีกิจกรรมดีๆในหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และอยากให้มีการจัดกิจกรรม ทุกๆปี ในกิจกรรมบ้านสะอาด

เวลา15.30น.พี่เลี้ยง ทหาร ผู้ใหญ่บ้านร่วมกันมอบ รางวัล ประธานโครงการสรุปผลการทำกิจกรรมวันนี้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

70 83
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 การพัฒนาศักยภาพของ สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชน ครั้งที่2

วันที่ 27 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาให้เกิดสภาผู้นำ (สภาสันติสุขบ้านตือกอ)ที่แข็มแข็งเพื่อสร้างระบบการจัดเก็บขยะในชุมชน อย่างยั่งยืน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีเครื่องมือในจัดทำโครงการ สภาผู้นำและแกนนำอาสามีภาวะการเป็นผู้นำ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ร่วมกันวิเราะห์ข้อมูลขยะที่เก็บได้และวักถามวิทยากรในเรื่องที่ไม่เข้าใจ เกิดการรับรู้ข้อมูลขยะและนำไปสู่การหารือแนวทางจัดการขยะในหมู่บ้านร่วมกัน
 • สภาผู้นำและแกนนำอาสามีภาวะการเป็นผู้นำมากขึน
 • ชาวบ้านมีความกระตือรื้อร้น มีความสนใจ ในเรื่องปัญหาขยะในหมู่บ้านมากขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-จัดอบรมการทำบัญชีการเงินศูนย์รวบวรวมขยะ

-ออกแบบเครื่องมือในการจัดทำโครงการ เครื่องมือศูนย์รวบวรวมขยะ

-จัดอบรมเรื่องการวิจัยท้องถิ่น

-จัดอบรมภาวะการเป็นผู้นำ

-ฝึกการใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น แผนที่เดินดิน ปฎิทินหมู่บ้าน

-สำรวจ วิเคราะห์ ค้นหาข้อมูล ขยะในหมู้บ้าน ร่วมกัน สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ จำนวน 30 คน,แกนนำอาสาสมัคร จำนวน 30 คน คณะทำงาน 10 คน

กิจกรรมที่ทำจริง

ขั้นตอนที่ 1 เวลา 8.30 น.เตรียมความพร้อมของทีมงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของทีมทำงาน และมีการประชุม/พูดคุย/แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจร่วมกันในทีมงานเตรียมข้อมูลร่วมกันก่อนทำกิจกรรม แบ่งหน้าที่ในการทำกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 2 เวลา 9.00- 9.30 น. เริ่มการลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 3 เวลา 9.30-9.40น.เชิญเจ้าของโครงการชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมวันนี้

ขั้นตอนที่ 4 เวลา 9.40-12.00น.เชิญวิทยากร ดำเนินกิจกรรม บรรยายจัดอบรมการทำบัญชีการเงินศูนย์รวบวรวมขยะ เครื่องมือศูนย์รวบวรวมขยะ ชาวบ้านมีความกระตือรื้อร้น มีการซักถาม และร่วมกันแสดงความคิดเห็นตลอดเวลา ชาวบ้านร่วมกันเสนอข้อมูลในการจัดทำแบบสำรวจขยะและให้แกนนำอาสา ทดลองลงข้อมูลในแบบสำรวจดังกล่าว เพื่อซักถามในส่วนที่ไม่เข้าใจ

ขั้นตอนที่ 5 เวลา 13.00-15.00น.วิทยากรร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามแผนกิจกรรม อบรม เรื่องการวิจัยท้องถิ่นอย่างง่าย,อบรมภาวะการเป็นผู้นำ,ร่วมกันเรียนรู้ครื่องมือ 7 ชิ้น ประวัติศาสตร์ชุมชน ปฎิทินชุมชน ประเพณีต่างๆในหมู่บ้านชาวบ้านร่วมกันเล่าถึงประวัติหมู่บ้านให้วิททยากร อย่างสนุกสนาน เล่าถึงประเพณีต่างๆในหมู่บ้าน สุดท้ายประธานโครงการสรุปการทำกิจกรรม และชี้แจ้งกิจกรรมต่อไป ชาวบ้านยินดี ที่จะทำกิจกรรมต่อไป หลังจากที่ประธานถามว่าจะมาร่วมอีกหรือไม่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

70 59

4. พัฒนาศักยาภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนและสภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอในการสำรวจข้อมูลขยะชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 พัฒนาศักยาภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนและสภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอในการสำรวจข้อมูลขยะชุมชน

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บขยะในชุมชน อย่างยั่งยืน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีฐานข้อมูลขยะในชุมชน เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านและการลงพื้นที่สังเกต พบว่าจำนวนกองขยะ ทั้งหมด 4 กองใหญ่ๆ

กองที่ 1 หน้าบ้าน ยานา 11 ครัวเรือน ที่ทิ้งขยะ

กองที่ 2 สามแยก 20 ครัวเรือน ที่ทิ้งขยะ

กองที่ 3 สะพาน 11 ครัวเรือน ที่ทิ้งขยะ

กองที่ 4 หน้าบ้านปะดอเฮง 12 ครัวเรือน ที่ทิ้งขยะ

 • จากสัมภาษณ์ ชาวบ้านเล่าว่าไม่มีถังขยะ ความเคยชินไม่มีใครห้ามสะดวก ง่ายใกล้บ้าน
 • สรุปกิจกรรมและประชุมคณะทำงาน จากสาเหตุข้างต้น ได้ปรึกษาและบอกผู้ใหญ่บ้านถึงสาเหตุการทิ้งขยะของชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือ จะ ตักเตือน ชาวบ้าน , ติดป้ายห้ามทิ้งขยะ และติดต่อขอถังขยะจาก อบต.
 • หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้ใหญ่บ้านได้ติดต่อประสานอบต.อบตได้นำรถขยะมาเก็บขยะตามกองขยะ ในหมู่บ้าน ทำให้ในหมู่บ้านไม่มีกองขยะตามถนนริมทางหมู่บ้าน สะอาด น่าอยู่ และผู้ใหญ่บ้านได้ประสาน อสม.ให้ไปตักเตือนชาวบ้านในเขตรับผิดชอบห้ามทิ้งขยะ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. แกนนำอาสาสมัครสำรวจข้อมูลขยะที่คลอบคลุมโดยเยาวชนและแกนนำในชุมชนซึ่งแบ่งการสำรวจเป็น 6โซนโซนละ 5 คนรวม 30คนเก็บข้อมูลประเภทขยะ จำนวน สาเหตุการเกิดขยะ การจัดเก็บ หรือทำลายขยะเป็นอย่างไรคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะพิษ
 2. ประชุมสภาผู้นำสันติสุข คณะทำงาน เพื่อร่วมกันวางแผนกิจกรรม สรุปข้อมูลขยะ ในชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง

1.ประชุมหัวหน้าโซน แบ่งโซนรับผิดชอบ ตรวจสอบจำนวนกองขยะในหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่ทิ้งขยะ ซึ่งแบ่งการสำรวจเป็น 6 โซน เก็บข้อมูลประเภทขยะ,จำนวนกองขยะในหมู่บ้าน ,สอบถามชาวบ้าน สาเหตุการทิ้งขยะขยะ การจัดเก็บ หรือทำลายขยะเป็นอย่างไร 2. เวลา 09.00-09.30น. ประชุมแกนนำอาสา ประธานโครงการแบ่งโซนสำรวจขยะ ซึ่งแบ่งการสำรวจเป็น 6 โซนให้อาสาสมัครลงพื้นที่สัมภาษณ์ชาวบ้าน ที่ทิ้งขยะ กอง ข้างถนน ชี้แจงรายละเอียดการลงแบบฟอร์ม สำรวจข้อมูลขยะ

เวลา 15.00 น.แกนนำอาสาสรุปข้อมูลขยะ

2.หลังจากเสร็จสำรวจเรียกประชุมสภาผู้นำสันติสุข คณะทำงาน ชี้แจงผลการสำรวจ สรุปข้อมูลขยะ เพื่อร่วมกันวางแผนกิจกรรมในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 20

5. จัดเวทีเพื่อถ่ายทอด สื่อสารข้อมูลขยะสู่สมาชิกในชุมชน และจัดตั้งศูนย์รวบรวมขยะในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

6. สร้างกระบวนการแปรรูปขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มปุ๋ยหมัก และกลุ่มทำดอกไม้จากขวดพลาสติก

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 สร้างกระบวนการแปรรูปขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มปุ๋ยหมัก และกลุ่มทำดอกไม้จากขวดพลาสติก

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อลดการผลิตขยะในชุมชน

2.เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีกลุ่มปุ๋ยหมัก
-มีกลุ่มทำดอกไม้จากขวดพลาสติก -มีรายงานการประชุม บัญชี ขยะ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีกลุ่มผู้สนใจการทำปุ๋ยหมักใช้เองใช้ที่บ้าน ประมาณ 20 กลุ่ม ชาวบ้านมีความรู้เพิ่มขึ้นในการทำปุ๋ยหมัก และมีความสนใจอยากให้มีการสาธิตและปฏิบัติจริง ในครั้งต่อไป เนื่องจากจะนำไปใช้ในการทำนาในฤดูทำนาปีที่จะมาถึง ซึ่งต้องอาศัยน้ำฝนในการทำนา
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำปุ๋ยชีวภาพครอบครัวต้นแบบ 20 ครัวเรือน (มุ่งเน้นกลุ่มเกษตรกร) ในการจัดการขยะโดยลงมือทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำดอกไม้จากขวดพลาสติก ขวดน้ำอัดลม20 ครัวเรือน (มุ่งเน้นกลุ่มสตรี)
 3. ประชุมสภาผู้นำสันติสุข คณะทำงาน ถอดบทเรียน วางแผนกิจกรรมต่อไป
 4. ประชุมคณะทำงานศูนย์รวบรวมขยะ สรุปการเงิน จำนวนขยะ
กิจกรรมที่ทำจริง

ขั้นตอนที่ 1 เวลา 8.30 น.เตรียมความพร้อมของทีมงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของทีมทำงาน และมีการประชุม/พูดคุย/แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจร่วมกันในทีมงานเตรียมข้อมูลร่วมกันก่อนทำกิจกรรม แบ่งหน้าที่ในการทำกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 2 เวลา 9.00- 9.30 น. เริ่มการลงทะเบียน คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงทางไมล์มัสยิด เพื่อให้ชาวบ้านมาเข้าร่วมกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 เวลา 9.30-9.40 น. เชิญเจ้าของโครงการชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมวันนี้

ขั้นตอนที่ 4 เวลา 9.40-12.00 น.เชิญวิทยากร (เกษตรอำเภอจะแนะ) ดำเนินกิจกรรม บรรยายการทำปุุ๋ยอินทรีย์ประโยช์ของปุ๋ย แหล่งที่มา ปุ๋ยชนิดต่างๆ ชาวบ้านมีความกระตือรื้อร้น มีการซักถาม และร่วมกันแสดงความคิดเห็นตลอดเวลา

ขั้นตอนที่ 5 เวลา 13.00-15.00 น.วิทยากร ดำเนินกิจกรรม บรรยายจัดอบรมการทำปุุ๋ยอินทรีย์แบบง่าย แต่ไม่ได้สาธิต เนื่องจากฝนตกหนัก ไม่สะดวกในการดำเนินการ สุดท้ายประธานซักถามความพอใจในการทำกิจรรม สรุปการทำกิจกรรม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

7. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 1

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อลดการผลิตขยะในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เกิดปฏิทินการทำความสะอาดชุมชน 1 ฉบับ
 • มัสยิด กูโบร์ โรงเรียน มูศอลา ถนน สะอาด
 • มีรายงานการประชุม บัญชี ขยะ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.เกิดปฏิทินการทำความสะอาดชุมชนทำความสะอาด เดือนละครั้ง ชาวบ้านทุกคนต้องทำความสะอาดบ้านตนเองทุกๆวันศุกร์ชาวบ้านผู้ชาย ทุกบ้านต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกเดือน อย่างน้อย 1 คน
2.มัสยิด กูโบร์ โรงเรียน มูศอลา ถนน บ้านเรือน สะอาด
3.ชาวบ้านและทหารในหมู่บ้าน มีความร่วมมือความสามัคคี ในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ร่วมกันทำความสะอาด มัสยิด โรงเรียนตือกอ โรงเรียนตาดีกา ศาลาประชาคม ถางหญ้าริมทาง กูโบร์ และบ้านเรือนตนเอง เดือนละ 1 ครั้ง และทำการติดป้ายห้ามทิ้งขยะ
 2. ร่วมกันทำปฏิทินทำความสะอาดในชุมชน 1 ฉบับ
 3. ประชุมสภาผู้นำสันติสุข คณะทำงาน ถอดบทเรียน วางแผนกิจกรรมต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง

1.ประธานสภาผู้นำสันติบ้านตือกอเปิดกิจกรรมก่อนลงพื้นที่

2.ชี้แจงการดำเนินกิจกรรมในชุมชนที่ผ่านมาพร้อมบทสรุปของกิจกรรม และร่วมกันกำหนดปฏิทินทำความสะอาดหมู่บ้านเดือนละครั้ง ทุกบ้านต้องทำความสะอาดทุกๆวันศุกร์
3.ผู้ใหญ่บ้านแบ่งโซนทำความสะอาด ถางหญ้าริมทาง

 • วัยรุ่นชายทำควาสะอาดถางหญ้าทางเข้าหมู่บ้าน สนามฟุตบอล
 • ทหาร ทำความสะอาด ทางออกหมู่บ้าน โรงเรียน คลอง
 • ชาวบ้านผู้ชาย ถางหญ้ากูโบร์
 • ผู้หญิงและเด็กๆ ทำความสะอาด ถางหญ้าหน้าบบ้านเรือนตนเอง มัสยิด ตาดีกา

4.หลังจากเสร็จกิจกรรมประธานโครงการและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันตรวจความสะอาด หมู่บ้านและขอบคุณชาวบ้านทุกคน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 32
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.2 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 2

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00-15.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อลดการผลิตขยะในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เกิดปฏิทินการทำความสะอาดชุมชน 1 ฉบับ
 • มัสยิด กูโบร์ โรงเรียน มูศอลา ถนน สะอาด
 • มีรายงานการประชุม บัญชี ขยะ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีชาวบ้านให้ความสนใจร่วมกันทำความสะอาดมากกว่าครั้งที่แล้ว ซึ่งในวันนี้มีคนมาร่วมจำนวน 123 คน โดยทำความสะอาดมัสยิด ถนนสาธารณะ ทำให้ชาวบ้านรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดการพูดคุยกันมากขึ้นจากเดิมที่ต่างคนต่างอยู่ แต่เมื่อมาทำกิจกรรมทำให้เห็นความร่วมมือของคนในชุมชน เห็นแกนนำพัฒนาหมู่บ้าน และเห็นทหารเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย ลดความหวาดระแวงเมื่อได้ทำกิจกรรมและพูดคุยร่วมกัน เกิดความสามัคคีในหมู่บ้าน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ร่วมกันทำความสะอาด มัสยิด โรงเรียนตือกอ โรงเรียนตาดีกา ศาลาประชาคม ถางหญ้าริมทาง กูโบร์ และบ้านเรือนตนเอง เดือนละ 1 ครั้ง และติดป้ายห้ามทิ้งขยะ
 2. ร่วมกันทำปฏิทินทำความสะอาดในชุมชน1 ฉบับ
 3. ประชุมสภาผู้นำสันติสุข คณะทำงาน ถอดบทเรียน วางแผนกิจกรรมต่อไป
 4. ประชุมคณะทำงานศูนย์รวบรวมขยะ สรุปการเงิน จำนวนขยะ
กิจกรรมที่ทำจริง

1.เวลา8.00 น.ประธานโครงการเรียกประชุมหัหน้าโซนรับผิดชอบเปิดกิจกรรมก่อนลงพื้นที่ ทั้งหมด 6 โซน โดยให้ อสม. เป็นหัวหน้า ประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านเขตรับผิดชอบเข้าร่วมชี้แจงกิจกรรมวันนี้ การแบ่งโซนเก็บขยะ ผู้ชาย และผู้หญิง

2.เวลา 09.00-09.30 น. ลงทะเบียนผุ้เข้าร่วมกิจกรรม ประธานโครงการชี้แจงการดำเนินกิจกรรมในชุมชนที่ผ่านมาพร้อมบทสรุปของกิจกรรม และร่วมกันกำหนดปฏิทินทำความสะอาดหมู่บ้านเดือนละครั้ง ทุกบ้านต้องทำความสะอาดทุกๆวันศุกร์ ร่วมกันสัญญา ตกลง ปฏิบัติร่วมกัน ในข้อตกลงดังกล่าว

3.เวลา 09.30 ผู้ใหญ่บ้านแบ่งโซนทำความสะอาด ถางหญ้าริมทาง ในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสะอาดทุกพื้นที่ในหมู่บ้าน

 • วัยรุ่นชายทำควาสะอาดถางหญ้าทางเข้าหมู่บ้าน สนามฟุตบอล
 • ทหาร ทำความสะอาด ทางเข้า ทางออกหมู่บ้าน โรงเรียน คลอง
 • ชาวบ้านผู้ชาย ถางหญ้ากูโบร์
 • ผู้หญิงและเด็กๆ ช่วยกันทำความสะอาด ถางหญ้าหน้าบบ้านเรือนตนเอง ทุกหลังคาเรือน มัสยิด ตาดีกา

4.เวลา 15.00 น.หลังจากเสร็จกิจกรรมประธานโครงการและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันตรวจความสะอาด หมู่บ้านและขอบคุณชาวบ้านทุกคน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 123

8. ประชุมสภาผู้นำสันติบ้านตือกอและคณะทำงานร่วมกันจัดทำฮูกัมปากัต

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 ประชุมสภาผู้นำสันติบ้านตือกอและคณะทำงานร่วมกันจัดทำฮูกัมปากัต

วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00-15.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บขยะในชุมชน อย่างยั่งยืน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดฮูกัมปากัตในหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เกิดฮูกัมปากัต (ข้อตกลงร่วมกัน) ในหมู่บ้าน 5 ข้อ ดังนี้

1.ห้ามทิ้งขยะในเขตพื้นที่สาธารณะ ริมทาง ริมคลอง มัสยิด กูโบร์

2.ทุกบ้านเรือนต้องทำความสะอาดบ้านเรือนตนเอง ทุกๆวันศุกร์

3.ทุกครัวเรือนต้องเข้าร่วมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ถนน ริมทาง กูโบร์ ทุกเดือน อย่างน้อยครัวเรือนละ 1 คน

4.ทุกครัวเรือนต้องมีถังขยะ ห้ามทิ้งขยะกองหน้าบ้าน

5.ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก (ใช้ถุงผ้าแทน)

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชุมสภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอและประชาชน ครัวเรือน โรงเรียน ตาดีกา และมัสยิด ร้านค้า เยาวชน ร่วมกันเสนอแนวทางและข้อตกลงร่วมกัน (ฮูกมปากัตการลดขยะ)ร้านค้า 4 ร้านค้าโรงเรียน ร่วมกันใช้ถุงผ้าจ่ายตลาด ลดการใช้พลาสติก
 2. ติดป้ายฮูกมปากัต ที่ มัสยิด โรงเรียนตาดีกา มูศอลา ทางเข้าหมู่บ้าน
 3. ประชุมสภาผู้นำสันติสุข คณะทำงาน ถอดบทเรียน วางแผนกิจกรรมต่อไป
 4. ประชุมคณะทำงานศูนย์รวบรวมขยะ สรุปการเงิน จำนวนขยะ
กิจกรรมที่ทำจริง

เวลา 08.00 น. เริ่มการประชุมทีมงานก่อนวางแผนกิจกรรม ประธานแบ่งหน้าที่ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ 1.หน้าที่การประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม ติดตามสมาชิกเข้าประชุม ให้ครบทุกคน 2.ฝ่ายลงทะเบียน และการดำเนินการตามกำหนดการกิจกรรม 3.ฝ่ายสวัสดิการอาหาร 4.ฝ่ายเอกสาร การสรุปผลการทำกิจกรรม ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม

เวลา 9.00 น. เริ่มลงทะเบียน
เวลา 9.30-12.00 น. ประธานโครงการเปิดกิจกรรม สรุปกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา ชี้แจงปัญหาขยะในหมู่บ้านกองขยะข้างทางในหมู่บ้านส่วนใหญ่เกิดจากความมักง่าย ความเคยชิน ของชาวบ้านทำให้เกิดพฤติกรรมการทิ้งขยะ ไม่ถูกที่ ชาวบ้านไม่เห็นความสำคัญ ไม่ตระหนักถึงความสะอาด การช่วยกันดูแลสถานที่สาธาารณะของหมู่บ้าน ไม่่มีใครเล็งเห็นปัญหาขยะอย่างจริงจัง ขยะส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก
เวลา 13.00-15.00 น.ทุกคนร่วมกันเสนอการแก้ไขในละหัวข้อ ดังนี้

1.การทิ้งขยะกองหน้าบ้านริมทาง ในน้ำลำคลอง ร่วมกันแสดงความคิดห็นการแก้ไขปัญาหาโดย อสม.ในแต่ละเขตประกาศเขตต้องห้ามทิ้งขยะ ทุกบ้านต้องทิ้งขยะในหลุม หรือให้เผาทันที ชาวบ้านต้องลดการใช้ถุงพลาสติก ใช้กระเป๋า ตระกร้า จ่ายตลาด ชาวบ้านทุกคน ต้องทำความสะอาดบ้านเรือนตนเองทุกๆวันศุกร์

2.ขยะในที่สาธารณะ กูโบร์ มัสยิด โรงเรียนตาดีกา มูซอลา ร่วมกันแสดงความคิดห็นการแก้ไขปัญาหา โดยเราทุกคนต้อง ร่วมกันดูแล ห้ามทิ้งขยะ ทิ้งขยะลงถัง ร่วมกันสลับสับเปลี่ยนดูแลทำความสะอาด ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง

3.การใช้ถุงพลาสติก ในการจ่ายตลาด ทำให้เกิดขยะเพิ่มขึ้นในหมู่่บ้าน

 • หลังจากที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในปัญหาขยะในหมู่บ้าน ประธานจึงขอความร่วมมือในการตั้งนโยบาล ฮูกมปากัต ร่วมกันเพื่อให้เกิด ชุมชนสะอาด อย่างจริงจัง และการปฏิบัตที่เคร่งครัดยิ่งขึ้น จึงทำให้เกิดข้อตกลงดังนี้

1.ห้ามทิ้งขยะในเขตพื้นที่สาธารณะ ริมทาง ริมคลอง มัสยิด กูโบร์

2.ทุกบ้านเรือนต้องทำความสะอาดบ้านเรือนตนเอง ทุกๆวันศุกร์

3.ทุกครัวเรือนต้องเข้าร่วมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ถนน ริมทาง กูโบร์ ทุกเดือน อย่างน้อยครัวเรือนละ 1 คน

4.ทุกครัวเรือนต้องมีถังขยะ ห้ามทิ้งขยะกองหน้าบ้าน

5.ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก (ใช้ถุงผ้าแทน)

เวลา 15.00-15.30 น. ประธานสรุปกิจกรรม และให้ทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในข้อตกลงที่ร่วมกันเสนอ ว่าเห็นด้วยหรือไม่ ทุกคนร่วมเห็นตรงกันว่าเหมาะสม ทุกคนจะร่วมกันประชาสัมพันธ์และปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวเพื่อให้หมู่บ้านสะอาดยิ่งขึ้้น

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 25

9. เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน

ไม่มีกิจกรรม

10. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 ปฐมเทศโครงการปี 2558

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนให้สามารถลงข้อมูลในเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.สามารถเข้าถึงข้อตกลงในการจัดทำโครงการฯ

2.สามารถทราบถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ สสส.โดยภาพรวม

3.สามารถทราบถึงแนวทางการจัดทำรายงาน และบันทึกกิจกรรมรายงานผล ซึ่งจะประกอบด้วยแบบรายงานสรุป 4 ฉบับ (ส1-4) และแบบรายงานการเงิน 2 ฉบับ (ง1-2) 4.รับทราบถึงวิธีการจัดทำรายงานการเงิน การเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินเพื่อเบิกจ่าย

4.สามารถจัดกระบวนการการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบและสมบูรณ์ ครอบคลุมขั้นตอนการเตรียมพร้อม ขั้นทำ และขั้นตอนการทบทวนเพื่อพัฒนาให้ยั่งยืน

5.สามารถป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการผ่านทางเว็บไซต์คนใต้สร้างสุข

6.สามารถป้อนข้อมูลแผนภาพโครงการได้

7.สามารถป้อนแผนการดำเนินงานลงในปฏิทินโครงการได้

8.สามารถรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรมได้

9.รับรู้ถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข ในการดำเนินกิจกรรมและการรายงานผลในเว็บไซต์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ปี 2558 มีกำหนดการ ดังนี้

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 10.30 น. การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ โดย ทีมพี่เลี้ยง การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน (การเก็บหลักฐาน เอกสารการเงิน) โดย คุณจุรีย์ หนูผุด และทีมพี่เลี้ยง

10.30 - 11.00 น การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ โดย คุณถนอม ขุนเพ็รช

11.00 - 12.00 น. การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้าง www.happynetwork.org โดย คุณภานุมาศ นนทพันธ์ และคุณสุทธิพงษ์ อุสาหพงษ์สิน

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น. กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14.00 – 17.30 น. ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอีดยโครงการ ลงในเวบไซต์
• รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ) • แผนภาพเชิงระบบโครงการ • กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี • รายงานผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ทำจริง

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 10.30 น. การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ โดย ทีมพี่เลี้ยง การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน (การเก็บหลักฐาน เอกสารการเงิน) โดย คุณจุรีย์ หนูผุด และทีมพี่เลี้ยง

10.30 - 11.00 น การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ โดย คุณถนอม ขุนเพ็รช

11.00 - 12.00 น. การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้าง www.happynetwork.org โดย คุณภานุมาศ นนทพันธ์ และคุณสุทธิพงษ์ อุสาหพงษ์สิน

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น. กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14.00 – 17.30 น. ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอีดยโครงการ ลงในเวบไซต์
• รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ) • แผนภาพเชิงระบบโครงการ • กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี • รายงานผู้รับผิดชอบ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.2 อบรมการเขียนรายงาน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
 2. เพื่ออบรมเรื่องการเขียนรายงานในเวปไซด์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานปิดงวดเงินครั้งที่ 1

2.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 ค่าจ้าง ค่าวิทยากรค่าร้านVat

3.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำหนังสือรับอรงการหักภาษี ณ ที่จ่าย

4.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องใบแนบ ภงด.3

5.มีความรู้ความเข้าใจในการทำแบบสรุปการจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย

ุ6.มีความรู้ความเข้าใจในการเก็บหลักฐานในการทำกิจกรรม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.การเขียนรายงานปิดงวดเงินครั้งที่ 1

2.สอนเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 ค่าจ้าง ค่าวิทยากรค่าร้านVat

3.สอนเรื่องการจัดทำหนังสือรับอรงการหักภาษี ณ ที่จ่าย

4.สอนเรื่องใบแนบ ภงด.3

5.การทำแบบสรุปการจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย

ุ6. การเก็บหลักฐานในการทำกิจกรรม

กิจกรรมที่ทำจริง

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
09.00 - 09.30 น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ

09.30 - 10.00 น. การจัดเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
10.30 - 11.00 นการหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่

11.00 - 12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน
13.00 - 16.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง

16.00 - 16.30 น. สรุปถอดบทเรียนร่วมกัน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.3 พบพี่เลี้ยง เพื่อตรวจเอกสารรายงานปิดงวดโครงการก่อนส่ง สจรส.ม.อ.

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-15.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจัดทำโครงการ การรายงานโครงการที่ถูกต้อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สามารถเขียนใบสำคัญรับเงินที่ถูกต้อง
 • สามารถเขียนใบ ภงด.3 ได้ถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมการลงข้อมูลในเว็บไซต์ การเก็บข้อมูลการทำโครงการ การจ่ายภาษี

กิจกรรมที่ทำจริง
 • พี่เลี้ยงตรวจเอกสาร ใบสำคัญรับเงินรายชื่อ ผู้เข้าประชุม แนะนำให้ไปเสียภาษี ที่อำเภอ การลง ภงด 3 ที่ถูกต้อง
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.4 จัดทำรายงานความก้าวหน้า

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เอกสารโครงการถูกต้องครบถ้วน และสามารถส่งรายงานงวดที่ 1 ให้ สจรส.ม.อ.ได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำรายงานความก้าวหน้า

กิจกรรมที่ทำจริง
 • พบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจเอกสารต่างๆในโครงการ ในแต่ละกิจกรรม ตรวจการลงข้อมูลในเว็บ ตรวจใบเซ็นชื่อ ใบสำคัญรับเงิน ใบเสียภาษี
 • photo
 • photo

 

2 1

11. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งในหมู่บ้าน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
 • photo
 • photo

 

2 70

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 26 14                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 167,700.00 68,029.00                  
คุณภาพกิจกรรม 56 45                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

1.เริ่มเปิดโครงการครั้งแรก ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมน้อย

2.ไม่ไปเสียภาษีตรงตามกำหนดที่ววางไว้

1.การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง

2.ไม่เข้าใจ การลงข้อมูลการเสียภาษี

1 เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ทางเสียงตามสายมัสยิด

2.ปรึกษาพี่เลี้ยงและเสียภาษีให้ตรงเวลา

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย รสเเดช มะ 21 หมู่ที่ 7 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส การจัดการขยะ
นาง แยนะ มิงดือเระ 127 หมู่ที่ 7 ตำบลจะแนะ* อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส การจัดการขยะ
นางสาว ปาดีละฮ์ สาและ 8/1 หมู่ที่ 7 ตำบลจะแนะ* อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส การจัดการขยะ
นาย มามะซูกี หาละ 155 หมู่ที่ 7 ตำบลจะแนะ* อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส การจัดการขยะ
นาย อัดนัน ดะแล 29 หมู่ที่ 7 ตำบลจะแนะ* อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส การจัดการขยะ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. พบพี่เลี้ยง เพื่อตรวจเอกสารรายงานปิดงวดโครงการก่อนส่ง สจรส.ม.อ. ( 16 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. จัดทำรายงานความก้าวหน้า ( 27 กุมภาพันธ์ 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่3 ( 5 มีนาคม 2559 )
 4. การพัฒนาศักยภาพของ สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชนครั้งที่3 ( 26 มีนาคม 2559 )
 5. การพัฒนาศักยภาพของ สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชนครั้งที่4 ( 29 เมษายน 2559 )
 6. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 4 ( 30 เมษายน 2559 )
 7. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 5 ( 16 พ.ค. 2559 )
 8. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 6 ( 30 กรกฎาคม 2559 )

(................................)
นาย รสเดช มะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......