แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด

รหัสโครงการ 58-03796 รหัสสัญญา 58-00-2215 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

-

-

-

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

-

-

-

3. กระบวนการใหม่

•ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยให้เยาวชนเป็นแกนนำและขับเคลื่อนโดยผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

จากผลการดำเนินงาน

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

•ใช้ระบบการทำงานเป็นทีม แบ่งผู้รับผิดชอบตามความสมัครใจ ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี

จากผลการดำเนินงาน

-

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

•เกิดแกนนำ 4 เสาหลักร่วมกับเยาวชนในการทำงานกับชุมชน •เกิดกลุ่มจิตอาสาในการดูแลชุมชน

จากผลการดำเนินงาน

-

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

-

-

-

7. อื่นๆ

-

-

-

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

-

-

-

2. การบริโภค

-

-

-

3. การออกกำลังกาย

-

-

-

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

•มีกฎกติการการลดพื้นที่ในการสูบบุหรี่ เช่น ห้ามสูบบริเวณมัสยิด

จากผลการดำเนินงาน ป้ายประกาศ

--

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

-

-

-

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

-

-

-

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

-

-

-

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

-

-

-

9. อื่นๆ

-

-

-

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีกฏกติกา ฮูกมปากัต เรื่องการกำจัดขยะ 1.ห้ามทิ้งขยะในเขตพื้นที่สาธารณะ ริมทาง ริมคลอง มัสยิด กูโบร์

2.ทุกบ้านเรือนต้องทำความสะอาดบ้านเรือนตนเอง ทุกๆวันศุกร์

3.ทุกครัวเรือนต้องเข้าร่วมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ถนน ริมทาง กูโบร์ ทุกเดือน อย่างน้อยครัวเรือนละ 1 คน

4.ทุกครัวเรือนต้องมีถังขยะ ห้ามทิ้งขยะกองหน้าบ้าน

5.ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก (ใช้ถุงผ้าแทน)

เอกสารบันทึกการประชุม

-

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

-

-

-

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

เกิดการแปรรูปขยะ

จากผลการดำเนิงาน

-

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

-

-

-

5. อื่นๆ

-

-

-

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

มีกฏกติกาชัดเจนในการกำจัดขยะโดยชุมชนเป็นคนเสนอและวางมาตรการ

จากเอกสานบันทึกการประชุม

-

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

มีกฏกติกาชัดเจนในการกำจัดขยะโดยชุมชนเป็นคนเสนอและวางมาตรการ

จากเอกสารบันทึกการประชุม

-

3. มีธรรมนูญของชุมชน

-

-

-

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

-

-

-

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีเครือข่าย 4 เสาหลัก ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ท้องถิ่นอบต ทหารข้าราชการ รพสต.

จากเอกสารบันทึกการประชุม

-

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

วิธีการทำงานโดยร่วมคิดร่วมทำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน

-

-

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

-

-

-

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเยวชนจิตอาสาเก็บขัอมูลขยะในชุมชนโดยเป็นฐานข้อมุลสำคัญในการวิเคราห์ขยะ นำไปการวางแผนการสร้างสิ่งประดิษญ์จากขยะเพื่อสร้างมูลค่า

-

-

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

-

-

-

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

-

-

-

7. อื่นๆ

-

-

-

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ทางคณะกรรมการการดำเนินงาน มีความภูมิใจในการทำงานที่ทางชุมชนให้ความร่วมมือและงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์กับชุมชน และได้รับความไว้วางใจในการดำเนินงานต่อ

-

-

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

การดำเนินงานมีความตั้งใจในการทำงานโดยมีการสละเวลาในการประกอบอาชีพในบางช่วงกิจกรรมหรือการเข้าร่วมประชุม มีการสลับหมุ่นเวียนกันในทางทีมงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการประกอบอาชีพหรือการใช้ชีวิตประจำวัน

-

-

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

มีการจัดการขยะในชุมชน

-

-

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

การดำเนินงานเกิดความมีคุณค่า ที่มีการทำงานเป็นทีม และดึงศักยภาพ บทบาท ของแต่ละคนแต่ละกลุ่ม ที่มีจิตอาสาในการทำงานมาร่วมกัน

-

-

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

-

-

-

6. อื่นๆ

-

-

-

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

สภาสันติสุขบ้านตือกอ ที่ประกอบด้วยเครือข่าย 4 เสาหลัก ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมมือ ร่วมใจเพื่อให้ชุมชนบ้านตือกอ เกิดความเข้มแข็งประกอบด้วย ชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ครูตาดีกา ข้าราชการในชุมชน ทหาร ชาวบ้าน ซึ่งมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆในชุมชน หมู่บ้านสะอาดไม่มีขยะที่เป็นพาหะของโรค ทั้งเรื่องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาทั่วๆไป เกิดกฏกติกาและมาตรการทางสังคมเพื่อใช้เป็นกติกาในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทางสุขภาพให้ชุมชนมีสุขภาพดี ห่างใกลจากโรคติดต่อโดยแมลง โดยใช้หลักการพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาด ปราศจากแหล่งเพาะพันธ์โรค โดยมีข้อตกลงร่วมกัน 5 ข้อ ดังนี้

1.ห้ามทิ้งขยะในเขตพื้นที่สาธารณะ ริมทาง ริมคลอง มัสยิด กูโบร์

2.ทุกบ้านเรือนต้องทำความสะอาดบ้านเรือนตนเอง ทุกๆวันศุกร์

3.ทุกครัวเรือนต้องเข้าร่วมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ถนน ริมทาง กูโบร์ ทุกเดือน อย่างน้อยครัวเรือนละ 1 คน

4.ทุกครัวเรือนต้องมีถังขยะ ห้ามทิ้งขยะกองหน้าบ้าน

5.ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก (ใช้ถุงผ้าแทน)

ซึ่งผลการดำเนินงานโดยภาพรวม หมู่บ้านมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น หมู่บ้านสะอาดไม่มีกองขยะริมทาง มีการกำจัดขยะเป็นระบบ ลดแหล่งรวมโรคโดยแมลงเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวตือกอต่อไป เกิดป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งในหมู่บ้าน ร้อยละ 80 สภาผู้นำสันติสุขเข้าร่วมประชุม ชาวบ้านเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลความสะอาดในหมู่บ้านและบ้านเรือนตนเอง และร้อยละ 100 มีชาวบ้านเข้าร่วมคัดแยกขยะ จำนวน 50 ครัวเรือน

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3