บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpiangkarnpiangkarnเมื่อ 30 ตุลาคม 2559 23:01:01
Project trainer
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2559 20:11:20 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงาน

 • photo
  • photo

   กิจกรรมหลัก :

   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
   วัตถุประสงค์

   เพื่อจัดทำรายงาน ฉบับสมบูรณ์

   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

   ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ ผู้รับผิดชอบการเงินของโครงการ

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

   จัดทำรายงายงานฉบับสมบูรณ์

   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

   ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ ผู้รับผิดชอบการเงินของโครงการ

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

   รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ทางการเงิน กรอกข้อมูลในรายงานส 1 - ส 3 กรอกข้อมูลในราน ง 1 - ง 3

   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

   รายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม

   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

   -

   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

   -

   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

   -

   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

   -

   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
   -
   15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
   รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
   โพสท์โดยpiangkarnpiangkarnเมื่อ 30 ตุลาคม 2559 22:54:21
   Project trainer
   แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2559 20:10:45 น.

   ชื่อกิจกรรม : จัดทำรูป ถ่ายภาพกิจกรรม

   • photo
    • photo

     กิจกรรมหลัก :

     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
     วัตถุประสงค์

     เพื่อประกอบการเบิกเงินโครงการ

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     -ประธานโครงการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     -ร่วมกันจัดเก็บภาพถ่ายในกิจกรรมต่างๆ คัดเลือกรูปถ่ายที่เหมาะสม ในการรายงาน

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     -ประธานโครงการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     ร่วมกันจัดเก็บภาพถ่ายในกิจกรรมต่างๆ คัดเลือกรูปถ่ายที่ืเหมาะสม ในการรายงาน

     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

     ได้ภาพถ่ายในการสรุปผลงานที่เหมาะสม เสร็จสมบูรณ์

     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     -

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

     -

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

     -

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
     รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
     โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 31 ตุลาคม 2559 23:30:35
     Project creater , Project owner
     แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 11:51:36 น.

     ชื่อกิจกรรม : พบ พี่เลี้ยง สจรส. ตรวจสอบรายงานงวด2

     • photo
      • photo

       กิจกรรมหลัก :

       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
       วัตถุประสงค์

       ตรวจสอบรายงาน งวด2

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       ผู้รับผิดชอบโครงการและการเงิน

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       พบพี่เลี้ยง สจรส.ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร 

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       ผู้รับผิดชอบโครงการและการเงิน

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       -พบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจเอกสารต่างๆในโครงการ ในแต่ละกิจกรรม ตรวจการลงข้อมูลในเว็บ ตรวจใบเซ็นชื่อ ใบสำคัญรับเงิน ใบเสียภาษี

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       -เอกสารงวด2 เสร็จสมบูรณ์

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       -

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       -

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       14 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
       รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
       โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 27 ตุลาคม 2559 13:14:01
       Project creater , Project owner
       แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2559 20:11:49 น.

       ชื่อกิจกรรม : เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน

       • photo ประชุมทีมงาน
         ประชุมทีมงาน
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo

            กิจกรรมหลัก :

            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
            วัตถุประสงค์

            เพื่อลดการผลิตขยะในชุมชน

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

            ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน 1คน ผู้ช่วย 2 คน ชรบ. 2 คนโต๊ะอิหม่าม 1คนสมาชิก อบต. 2 คน อสม.3คนครูตาดีกา 2 คน กรรมการมัสยิด 10 คนร้านค้า เยาวชน27รวม 50คน

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

            -ประชุมสภาผู้นำสันติสุขและคณะทำงาน สรุปผลการทำกิจกรรมโครงการ -แกนนำกลุ่มอาสาศูนย์รวบรวมขยะ สรุปกิจกรรม จำนวนเงินที่ได้ จำนวนขยะสรุปครัวเรือนที่ขยะลดลง

            -การคืนข้อมูลและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาชุมชน

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 55 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

            ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน ชรบ. 2 คนโต๊ะอิหม่าม 1คน สมาชิก อบต. 2 คน อสม.10 คน กลุ่มสตรี 10 คน ทหาร 5 คน และ ชาวบ้าน รวม 55 คน

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            เวลา 08.30 น. ประชุมคณะทำงานเตรียมพร้อมก่อนดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของทีมทำงาน และมีการประชุม/พูดคุย/แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจร่วมกันในทีมงานเตรียมข้อมูลชุมชนประมวลสภาพชุมชนเบื้องต้น หลังดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา

            เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม

            เวลา 9.30-12.00 น.ประธานโครงการเปิดพิธีการประชุมชี้แจงโครงการชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด ได้กล่าวถึงที่มาโครงการ เนื่องจากในหมู่บ้านมีกองขยะริมทาง น้ำคลองสกปรก วัตถุประสงค์โครงการการ กิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินงาน เช้า  มีการจัดกิจกรรมกีฬาหรรษา กีฬาพื้นบ้านต่างๆ ในกลุ่มเด็กตาดีกา  และเยาวชน    ผู้ใหญ่บ้าน พูดคุย  สรุปการดำเนินกิจกกรมเป็นที่ยินดียิ่ง หมู่บ้านสะอาดยิ่งขึ้น  ถนนสะอาด ลำคลองน้ำใส หน้าบ้านสะอาด  อย่างให้ชาวบ้านเล็งเห็นความสสำคัญช่วยกันดูแลคาวมสะอาดตลอดไป ผู้ใหญ่กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาขยะในหมู่บ้านที่ปัญหาเรื้อนรัง การทิ้งขยะของชาวบ้าน อย่ามักง่ายทิ้งขยะริมทาง

            เวลา13.00-15.00 น.บ่าย โต๊ะอีหม่าน ผู้คุยความสำคัญในการดูแลความสะอาดในหมู่บ้าน ในแง่มุมศาสนา ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความสัทธา เราทุกคนควรช่วยกันทำ และช่วยกันรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน ทุกๆวันศุกร์ ผู้ชายต้องช่วยกันถางหญ้า หลังละมาดวันศุกร์ ผู้เข้าร่วมกันประชุมพูดคุย เสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกิจกรรมที่ผ่านมา ชาวบ้านชื่นชมทีมงาน และอยากให้มีกิจกรรมดีๆอย่างต่อเนื่อง

            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            1.หมู่บ้านสะอาด
            2.เกิดป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งในหมู่บ้าน 3.เดิมจากการลงพื้นที่สังเกต พบว่าในหมู่บ้านมีจำนวนกองขยะ ทั้งหมด 4 กองใหญ่ๆ

            กองที่ 1 หน้าบ้าน ยานา 11 ครัวเรือน ที่ทิ้งขยะ

            กองที่ 2 สามแยก 20 ครัวเรือน ที่ทิ้งขยะ

            กองที่ 3 สะพาน 11 ครัวเรือน ที่ทิ้งขยะ

            กองที่ 4 หน้าบ้านปะดอเฮง 12 ครัวเรือน ที่ทิ้งขยะปัจจุบันกองขยะดังกล่าวไม่มีแล้ว ชาวบ้านทิ้งลงถังขยะ อบต.มาเก็บขยะทุกวัน 4.เกิดปฏิทินการทำความสะอาดชุมชนทำความสะอาด เดือนละครั้ง ชาวบ้านทุกคนต้องทำความสะอาดบ้านตนเองทุกๆวันศุกร์ชาวบ้านผู้ชาย ทุกบ้านต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกเดือน อย่างน้อย 1 คน
            5.มัสยิด กูโบร์ โรงเรียน มูศอลา ถนน บ้านเรือน สะอาด
            6.ชาวบ้านและทหารในหมู่บ้าน มีความร่วมมือความสามัคคี ในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี

            เกิดฮูกัมปากัต (ข้อตกลงร่วมกัน) ในหมู่บ้าน 5 ข้อ ดังนี้

            1.ห้ามทิ้งขยะในเขตพื้นที่สาธารณะ ริมทาง ริมคลอง มัสยิด กูโบร์

            2.ทุกบ้านเรือนต้องทำความสะอาดบ้านเรือนตนเอง ทุกๆวันศุกร์

            3.ทุกครัวเรือนต้องเข้าร่วมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ถนน ริมทาง กูโบร์ ทุกเดือน อย่างน้อยครัวเรือนละ 1 คน

            4.ทุกครัวเรือนต้องมีถังขยะ ห้ามทิ้งขยะกองหน้าบ้าน

            5.ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก (ใช้ถุงผ้าแทน)

            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

            -

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

            -

            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

            -

            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

            -

            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
            -
            3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
            รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
            โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 19 ตุลาคม 2559 12:22:45
            Project creater , Project owner
            แก้ไขโดย นายรสเดช มะ เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 18:46:51 น.

            ชื่อกิจกรรม : งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2558

            • photo
             • photo
              • photo
               • photo

                กิจกรรมหลัก :

                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                วัตถุประสงค์

                เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานชุมชนน่าอยู่ 

                กิจกรรมตามแผน

                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                ประธานโครงการและฝ่ายการเงิน

                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                ตั้งแต่วันที่3-5 ต.ค.59เวลา 09.00 น. ได้ เข้าร่วมงานกิจกรรมที่หอประชุมนานาชาติ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาชมการแสดงทางวัฒนธรรมของการแสดงโขน และได้ฟังปฐถาพิเศษจากอดีตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ เรื่องบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนา นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซี่ยน มีการกล่าวรายงานโดยผส.ดร.ภก.พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการสุขภาพ(สจ.รส.มอ)และมีเวทีเสวนาด้านการเสริมสร้างนวัตกรรมสร้างสุข

                ส่วนในวันที่ 4. ต.ค 59 ได้เข้ารับฟัง เวทีแลกเปลี่ยน โครงการต่างๆในชุมชน มีพื้นที่บ้านหัวหินปลอดขยะ ขึ้นเวทีย่อยในหัวข้อเรื่องเล่า ร้าวพลังในการการลด/คัด/แยกขยะและวิธีเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ พร้อมกับวิธีการนำทีมชุมชนมาร่วมกิจกรรม โดยชุมชนมีความต้องการอยู่ 2 ประเด็นสาเหตุหลัก 1 ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมีผลกระทบมากเท่าใดต้องการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 2 คือต้องการสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่เพื่อเป็นการต่อยอด เป็นการพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อหวังให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นต้องทีมชุมชนที่มีใจจิตอาสาที่รักความสะอาดมาร่วมกิจกรรมมีการนำขยะที่แยกแล้วขยะขายได้ก็ไปฝากขายที่ธนาคาร ส่วนขยะถุงพลาสติกให้อบต.จัดเก็บ แล้วขยะอินทรีย์นำไปทำปุ๋ยหมักครัวเรือนซึ่งมีคุณภาพที่ดีมีการขยายผลทำกันหลายครอบครัว เช่นใส่แปลงผักเกษตรอินทรีย์ แปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ สวนยาง สวนปล์าม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านสุขภาพ กาย จิต ใจ ทั้งชุมชน

                วันที่ 5 ต.ค .59กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมสานพลังเครือข่าย โดยใช้เทคนิค World Cafe

                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                -ประธานโครงการและฝ่ายการเงิน

                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                ตั้งแต่วันที่ 3-5 ต.ค.59 เวลา09.00น.ได้ข้าร่วมงานกิจกรรมที่หอประชุมนานาชาติ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาชมการแสดงทางวัฒนธรรมของการแสดงโขน และได้ฟังปฐถาพิเศษจากอดีตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ เรื่องบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนา นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซี่ยน มีการกล่าวรายงานโดยผส.ดร.ภก.พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการสุขภาพ(สจ.รส.มอ)และมีเวทีเสวนาด้านการเสริมสร้างนวัตกรรมสร้างสุข

                ส่วนในวันที่ 4. ต.ค 59 มีพื้นที่บ้านหัวหินปลอดขยะ ขึ้นเวทีย่อยในหัวข้อเรื่องเล่า ร้าวพลังในการการลด/คัด/แยกขยะและวิธีเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ พร้อมกับวิธีการนำทีมชุมชนมาร่วมกิจกรรม โดยชุมชนมีความต้องการอยู่ 2 ประเด็นสาเหตุหลัก 1 ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมีผลกระทบมากเท่าใดต้องการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 2 คือต้องการสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่เพื่อเป็นการต่อยอด เป็นการพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อหวังให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นต้องทีมชุมชนที่มีใจจิตอาสาที่รักความสะอาดมาร่วมกิจกรรมมีการนำขยะที่แยกแล้วขยะขายได้ก็ไปฝากขายที่ธนาคาร ส่วนขยะถุงพลาสติกให้อบต.จัดเก็บ แล้วขยะอินทรีย์นำไปทำปุ๋ยหมักครัวเรือนซึ่งมีคุณภาพที่ดีมีการขยายผลทำกันหลายครอบครัว เช่นใส่แปลงผักเกษตรอินทรีย์ แปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ สวนยาง สวนปล์าม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านสุขภาพ กาย จิต ใจ ทั้งชุมชน
                วันที่ 5 ต.ค .59 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมสานพลังเครือข่าย โดยใช้เทคนิค World Cafeรับฟังการสรุป

                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                 

                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                -ได้เรียนรู้ปัญหาขยะและกลไกการบริหารการจัดการทุกด้าน

                -ได้แลกเปลี่ยนโครงการ กิจกรรมต่างๆ จากชุมชนอื่นๆ

                -ได้ฟังปฐถาพิเศษและบทบาทการเป็นผู็นำ การพัฒนานวัตรกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

                -ได้ชมบูธนิทรรศการจากชุมชนต่างๆเพื่อปรับใช้ในหมู่บ้านตนเอง

                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                -

                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                -

                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                -

                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                -

                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                -เพียงกาน เด่นดารา
                27 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
                รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 19 ตุลาคม 2559 12:55:27
                Project creater , Project owner
                แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2559 20:12:16 น.

                ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีเพื่อถ่ายทอด สื่อสารข้อมูลขยะสู่สมาชิกในชุมชน และจัดตั้งศูนย์รวบรวมขยะในชุมชน

                • photo ประชุมคณะทำงาน
                  ประชุมคณะทำงาน
                 • photo ประชุมคณะทำงาน
                   ประชุมคณะทำงาน
                  • photo
                   • photo

                    กิจกรรมหลัก :

                    คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                    วัตถุประสงค์

                    เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บขยะในชุมชน อย่างยั่งยืน

                    กิจกรรมตามแผน

                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                    มีชาวบ้านเข้าร่วม 50 ครัวเรือนคัดแยกขยะ -ชาวบ้าน 50 ครัวเรือน มีบัญชีข้อมูลขยะ ประจำบ้าน

                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                    1.จัดเวทีคืนข้อมูลกลับสู่ประชาชนโดยให้วิทยากรนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ คืนข้อมูลที่ได้ให้กับชาวชุมชน และชี้แจงทราบถึงปัญหา รับรู้ข้อมูล ด้านต่างๆ แล้วจัดหมวดหมู่ข้อมูล และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาชุมชนให้ชัดเจนและยกร่างทำแผนชุมชน โดยการแบ่งกลุ่มประชาชนย่อยระดมความคิดเห็น ซึ่งมีตัวแทนประชาชน 100 คน คณะกรรมการชุมชน 10 คน อสม. 3 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 4 คน และเจ้าหน้าที่ อบต 5 คน ครู 5คน เด็กเยาวชน 10 คน
                    -ให้ความรู้ชาวบ้านในหมู่บ้านเรื่องกระบวนจัดการขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การคัดแยก การจัดเก็บ การกำจัด และการเพิ่มมูลค่าขยะ หลัก 3 R 2. ค้นหา 50 ครัวเรือนเป้าหมายที่จะ เข้าร่วมกิจกรรม คัดแยกขยะ
                    3. ชี้แจงกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์รวบรวมขยะในหมู่บ้าน และชี้แจงบทบาทหน้าที่กลุ่มอาสาสมัครแกนนำตาสับปะรด แก่กลุ่มเป้าหมาย50ครัวเรือน
                    -ชี้แจงวันเวลานัดขายขยะ ทุกเช้าวันศุกร์
                    -กำหนดวางแผนการจัดสรรสวัสดิการแก่สมาชิกแกนนำอาสาสมัครแกนนำ ผู้เก็บขยะตามครัวเรือน รายวัน วันละ 20 บาท ,ผู้แยกขยะ ,ผู้จัดทำบัญชี, กำหนดราคาขยะ กิโล ละ 2 บาท 4. ประชุมสภาผู้นำสันติสุข คณะทำงาน ถอดบทเรียน วางแผนกิจกรรมต่อไป

                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 162 คน

                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                    ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย อส. ชรบ. อสม . คณะทำงานและชาวบ้าน รวม 162 คน

                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                    เวลา 09.00-12.00น. ประธานโครงการเรียกประชุมคณะทำงาน เพื่อชี้แจ้งปัญหาการจัดตั้งธนาคารขยะในหมู่บ้าน เนื่องจากไม่ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่ชาวบ้านยังกำจัดขยะแบบเดิมคือเผา ชาวบ้านบอกว่าไม่จำเป็นต้องทำธนาคารขยะ ขยะมีน้อยในแต่ละวัน เผาทุกวัน ขยะที่ขายได้ เช่น ขวดพลาสติก ไม่ค่อยมี เพราะดื่มน้ำปะปา ชาวบ้านกลัวเกิดการทุจริตในการจัดเก็บเงินขายขยะ จากการพูดคุยในกลุ่ม สรุปได้ว่า เราจะช่วยกันดูแลความสะอาด กำจัดขยะ โดยการเผาไม่กองทิ้งไว้
                    เวลา 13.00- 15.00 น. คณะทำงานประชาสัมพันธ์ชาวบ้านเข้าร่วมประชุม ประธานโครงการได้เชิญวิทยากร ให้ความรู้ชาวบ้านในหมู่บ้านเรื่องกระบวนจัดการขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การคัดแยก การจัดเก็บ การกำจัด ที่ถูกวิธี อีกครั้งชาวบ้านสัญญาว่าจะร่วมกันดูแลความสะอาดในหมู่บ้านและบ้านเรือนของตนเอง

                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                     

                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                    ร้อยละ 80 สภาผู้นำสันติสุขเข้าร่วมประชุม ชาวบ้านเล้งเห็นความสำคัญในการดูแลความสะอาดในหมู่บ้านและบ้านเรือนตนเอง -ร้อยละ 100 มีชาวบ้านเข้าร่วม 50 ครัวเรือนคัดแยกขยะ

                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                    ไม่เกิดธนาคารขยะ    ชาวบ้านร่วมกันสัญญาว่าจะดูแลความสะอาดในหมู่บ้านและบ้านเรือนตนเอง

                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                    -

                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                    -

                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                    -

                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                    -เพียงกานต์เด่นดารา
                    30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
                    รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                    โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 29 สิงหาคม 2559 14:47:25
                    Project creater , Project owner
                    แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 11:53:55 น.

                    ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 6

                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          • photo
                           • photo โต๊ะอีหม่านชีแจ้งกิจกรรมก่อนทำความสะอาด
                             โต๊ะอีหม่านชีแจ้งกิจกรรมก่อนทำความสะอาด
                            • photo
                             • photo

                              กิจกรรมหลัก :

                              คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                              วัตถุประสงค์

                              เพื่อลดการผลิตขยะในชุมชน

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                              ชาวบ้านชาย หญิง  วัยรุ่น ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และทหาร  มาร่วมกันทำความสะอาด มัสยิด โรงเรียนตือกอ โรงเรียนตาดีกา ศาลาประชาคม ถางหญ้าริมทาง กูโบร์ และบ้านเรือนตนเอง

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                              1. ร่วมกันทำความสะอาด มัสยิด โรงเรียนตือกอ โรงเรียนตาดีกา ศาลาประชาคม ถางหญ้าริมทาง กูโบร์ และบ้านเรือนตนเอง เดือนละ 1 ครั้ง
                               -ติดป้ายห้ามทิ้งขยะ
                              2. ร่วมกันทำปฏิทินทำความสะอาดในชุมชน1 ฉบับ
                              3. ประชุมสภาผู้นำสันติสุข คณะทำงาน ถอดบทเรียน วางแผนกิจกรรมต่อไป
                              4. ประชุมคณะทำงานศูนย์รวบรวมขยะ สรุปการเงิน จำนวนขยะ
                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 126 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              ครูตาดีกา ชาวบ้านและเด็กนร.ตาดีการรวม 126 คน

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              1.เวลา8.00 น.ประธานโครงการเรียกประชุมหัวหน้าโซนรับผิดชอบเปิดกิจกรรมก่อนลงพื้นที่ โดยให้ อสม. เป็นหัวหน้า ประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านเขตรับผิดชอบเข้าร่วมชี้แจงกิจกรรมวันนี้ ทำความสะอาดโรงเรียนตาดีกา มัสยิด
                              2.เวลา 09.00-09.30 น. ลงทะเบียนผุ้เข้าร่วมกิจกรรม ประธานโครงการชี้แจงการดำเนินกิจกรรมในชุมชนที่ผ่านมาพร้อมบทสรุปของกิจกรรม และร่วมกันกำหนดปฏิทินทำความสะอาดหมู่บ้านเดือนละครั้ง ทุกบ้านต้องทำความสะอาดทุกๆวันศุกร์ ร่วมกันสัญญา ตกลง ปฏิบัติร่วมกัน ในข้อตกลงดังกล่าว 3.เวลา 09.30 โต๊ะอีหม่าน ครูใหญ่ตาดีกา แบ่งโซนทำความสะอาด ถางหญ้าริมทาง ในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสะอาดทุกพื้นที่มัสยิด  โรงเรียนตาดีกา ผู้หญิงและเด็กๆ ช่วยกันทำความสะอาด ถางหญ้าหน้าบบ้านเรือนตนเอง ทุกหลังคาเรือน มัสยิด ตาดีกา 4.เวลา 15.00 น.หลังจากเสร็จกิจกรรมประธานโครงการและโต๊ะอีหม่านร่วมกันตรวจความสะอาด หมู่บ้านและขอบคุณชาวบ้านทุกคน

                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                              โรงเรียนตาดีกา มัสยิดสะอาด มีเด็กๆ ผู้ปกครอง โต๊ะอีหม่านและชาวบ้านให้ความสนใจร่วมกันทำความสะอาด ซึ่งในวันนี้มีคนมาร่วมจำนวน129คน โดยทำความสะอาดมัสยิด ร.ร.ตาดีกา ทำให้ชาวบ้านรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดการพูดคุยกันมากขึ้นจากเดิมที่ต่างคนต่างอยู่ แต่เมื่อมาทำกิจกรรมทำให้เห็นความร่วมมือของคนในชุมชน เห็นแกนนำพัฒนาหมู่บ้าน และเห็นทหารเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย ลดความหวาดระแวงเมื่อได้ทำกิจกรรมและพูดคุยร่วมกัน เกิดความสามัคคีในหมู่บ้าน

                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                              -

                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                              -

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                              -

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                              -

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                              -
                              16 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
                              รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                              โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 10:02:38
                              Project creater , Project owner
                              แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2559 20:12:45 น.

                              ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 5

                              • photo
                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      • photo โต๊ะอีหม่าน ชี้แจ้งเขต ทำความสะอาด แก่ผู้ชาย หลังละมาด
                                        โต๊ะอีหม่าน ชี้แจ้งเขต ทำความสะอาด แก่ผู้ชาย หลังละมาด
                                       • photo
                                        • photo

                                         กิจกรรมหลัก :

                                         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                         วัตถุประสงค์

                                         เพื่อลดการผลิตขยะในชุมชน

                                         กิจกรรมตามแผน

                                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                         ชาวบ้านชาย หญิง  วัยรุ่น ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และทหาร  มาร่วมกันทำความสะอาด มัสยิด โรงเรียนตือกอ โรงเรียนตาดีกา ศาลาประชาคม ถางหญ้าริมทาง กูโบร์ และบ้านเรือนตนเอง 

                                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                         1. ร่วมกันทำความสะอาด มัสยิด โรงเรียนตือกอ โรงเรียนตาดีกา ศาลาประชาคม ถางหญ้าริมทาง กูโบร์ และบ้านเรือนตนเอง เดือนละ 1 ครั้ง
                                         2. ร่วมกันทำปฏิทินทำความสะอาดในชุมชน1 ฉบับ
                                         3. ประชุมสภาผู้นำสันติสุข คณะทำงาน ถอดบทเรียน วางแผนกิจกรรมต่อไป
                                         4. ประชุมคณะทำงานศูนย์รวบรวมขยะ สรุปการเงิน จำนวนขยะ
                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 111 คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                         ชาวบ้านชาย หญิงวัยรุ่น ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และทหารมาร่วมกันทำความสะอาด มัสยิด โรงเรียนตือกอ โรงเรียนตาดีกา ศาลาประชาคม ถางหญ้าริมทาง กูโบร์ และบ้านเรือนตนเอง รวมประมาน111คน

                                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                         1.เวลา8.00 น.ประธานโครงการเรียกประชุมหัวหน้าโซนรับผิดชอบเปิดกิจกรรมก่อนลงพื้นที่ ทั้งหมด 6 โซน โดยให้ อสม. เป็นหัวหน้า ประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านเขตรับผิดชอบเข้าร่วมชี้แจงกิจกรรมวันนี้ การแบ่งโซนเก็บขยะ ผู้ชาย และผู้หญิง

                                         2.เวลา 09.00-09.30 น. ลงทะเบียนผุ้เข้าร่วมกิจกรรม ประธานโครงการชี้แจงการดำเนินกิจกรรมในชุมชนที่ผ่านมาพร้อมบทสรุปของกิจกรรม และร่วมกันกำหนดปฏิทินทำความสะอาดหมู่บ้านเดือนละครั้ง ทุกบ้านต้องทำความสะอาดทุกๆวันศุกร์ ร่วมกันสัญญา ตกลง ปฏิบัติร่วมกัน ในข้อตกลงดังกล่าว

                                         3.เวลา 10.30 ผู้ใหญ่บ้านและทหารร่วมกันแบ่งโซนทำความสะอาด โตธ๊อีหม่านชี้แจ้งเขตทำความสะอาดแก่ผู้ชายหลังละมาด ผู้ชายถางหญ้าริมทาง ในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสะอาดทุกพื้นที่ในหมู่บ้าน

                                         4.เวลา 13.00 -15.00 น. วัยรุ่นชายทำควาสะอาดถางหญ้าทางเข้าหมู่บ้าน สนามฟุตบอล ทหาร ทำความสะอาด ทางเข้าหมู่บ้านทางออกหมู่บ้าน โรงเรียน คูคลอง ชาวบ้านผู้ชาย ถางหญ้ากูโบร์ ผู้หญิงและเด็กๆ ช่วยกันทำความสะอาด ถางหญ้าหน้าบบ้านเรือนตนเอง ทุกหลังคาเรือน มัสยิด ตาดีกา

                                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                          

                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                         • ผู้ใหญ่บ้านชรบ. ชาวบ้านและทหาร ให้ความสนใจในการจัดกิจกรรม ร่วมกันทำความสะอาด ซึ่งในวันนี้มีคนมาร่วมจำนวน 84 คน โดยทำความสะอาดมัสยิด ถนนสาธารณะทางเข้าหมู่บ้าน ริมทาง
                                         • ทำให้ชาวบ้านรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดการพูดคุยกันมากขึ้นจากเดิมที่ต่างคนต่างอยู่ แต่เมื่อมาทำกิจกรรมทำให้เห็นความร่วมมือของคนในชุมชน เห็นแกนนำพัฒนาหมู่บ้าน และเห็นทหารเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย ลดความหวาดระแวงเมื่อได้ทำกิจกรรมและพูดคุยร่วมกัน เกิดความสามัคคีในหมู่บ้าน
                                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                         -

                                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                         -

                                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                         -

                                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                         -

                                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                         -นางเพียงกานต์ เด่นดารา
                                         30 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
                                         รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                         โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 11:24:17
                                         Project creater , Project owner
                                         แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 11:58:23 น.

                                         ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 4

                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo
                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                • photo
                                                 • photo ชี้แจ้งกิจกรรมก่อนลงพื้นที่ ทำความสะอาด
                                                   ชี้แจ้งกิจกรรมก่อนลงพื้นที่ ทำความสะอาด

                                                  กิจกรรมหลัก :

                                                  คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                  วัตถุประสงค์

                                                  เพื่อลดการผลิตขยะในชุมชน

                                                  กิจกรรมตามแผน

                                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                  ชาวบ้านชาย หญิง  วัยรุ่น ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และทหาร  มาร่วมกันทำความสะอาด มัสยิด โรงเรียนตือกอ โรงเรียนตาดีกา ศาลาประชาคม ถางหญ้าริมทาง กูโบร์ และบ้านเรือนตนเอง 

                                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                  1. ร่วมกันทำความสะอาด มัสยิด โรงเรียนตือกอ โรงเรียนตาดีกา ศาลาประชาคม ถางหญ้าริมทาง กูโบร์ และบ้านเรือนตนเอง เดือนละ 1 ครั้ง
                                                   -ติดป้ายห้ามทิ้งขยะ
                                                  2. ร่วมกันทำปฏิทินทำความสะอาดในชุมชน1 ฉบับ
                                                  3. ประชุมสภาผู้นำสันติสุข คณะทำงาน ถอดบทเรียน วางแผนกิจกรรมต่อไป
                                                  4. ประชุมคณะทำงานศูนย์รวบรวมขยะ สรุปการเงิน จำนวนขยะ
                                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 102 คน

                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                  ชาวบ้านผู้หญิงส่วนใหญ่ทำตามบ้านเรือนตนเองและผู้ชาย รวม 102 คน

                                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                  1.เวลา8.00 น.ประธานโครงการเรียกประชุมหัหน้าโซนรับผิดชอบเปิดกิจกรรมก่อนลงพื้นที่ ทั้งหมด 6 โซน โดยให้ อสม. เป็นหัวหน้า ประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านเขตรับผิดชอบเข้าร่วมชี้แจงกิจกรรมวันนี้ การแบ่งโซนเก็บขยะ ผู้ชาย และผู้หญิง

                                                  2.เวลา 09.00-09.30 น. ลงทะเบียนผุ้เข้าร่วมกิจกรรม ประธานโครงการชี้แจงการดำเนินกิจกรรมในชุมชนที่ผ่านมาพร้อมบทสรุปของกิจกรรม และร่วมกันกำหนดปฏิทินทำความสะอาดหมู่บ้านเดือนละครั้ง ทุกบ้านต้องทำความสะอาดทุกๆวันศุกร์ ร่วมกันสัญญา ตกลง ปฏิบัติร่วมกัน ในข้อตกลงดังกล่าว

                                                  3.เวลา 09.30 ผู้ใหญ่บ้านแบ่งโซนทำความสะอาด ถางหญ้าริมทาง ในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสะอาดทุกพื้นที่ในหมู่บ้าน วัยรุ่นชายทำควาสะอาดถางหญ้าทางเข้าหมู่บ้าน สนามฟุตบอล ทหาร ทำความสะอาด ทางเข้า ทางออกหมู่บ้าน โรงเรียน คลอง ชาวบ้านผู้ชาย ถางหญ้ากูโบร์ ผู้หญิงและเด็กๆ ช่วยกันทำความสะอาด ถางหญ้าหน้าบบ้านเรือนตนเอง ทุกหลังคาเรือน มัสยิด ตาดีกา

                                                  4.เวลา 15.00 น.หลังจากเสร็จกิจกรรมประธานโครงการและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันตรวจความสะอาด หมู่บ้านและขอบคุณชาวบ้านทุกคน

                                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                   

                                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                  ร้อยละ 100 มีชาวบ้านให้ความสนใจร่วมกันทำความสะอาดมากกว่าครั้งที่แล้ว ซึ่งในวันนี้มีคนมาร่วมจำนวน 102 คน โดยทำความสะอาดมัสยิด ถนนสาธารณะ ทำให้ชาวบ้านรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดการพูดคุยกันมากขึ้นจากเดิมที่ต่างคนต่างอยู่ แต่เมื่อมาทำกิจกรรมทำให้เห็นความร่วมมือของคนในชุมชน เห็นแกนนำพัฒนาหมู่บ้าน และเห็นทหารเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย ลดความหวาดระแวงเมื่อได้ทำกิจกรรมและพูดคุยร่วมกัน เกิดความสามัคคีในหมู่บ้าน

                                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                  -

                                                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                  -

                                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                  -

                                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                  -

                                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                  -เพียงกานต์เด่นดารา
                                                  29 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
                                                  รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                  โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 10:41:50
                                                  Project creater , Project owner
                                                  แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 11:55:37 น.

                                                  ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพของ สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชนครั้งที่4

                                                  • photo
                                                   • photo
                                                    • photo
                                                     • photo
                                                      • photo
                                                       • photo
                                                        • photo

                                                         กิจกรรมหลัก :

                                                         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                         วัตถุประสงค์

                                                         เพื่อพัฒนาให้เกิดสภาผู้นำ (สภาสันติสุขบ้านตือกอ)ที่แข็มแข็ง

                                                         กิจกรรมตามแผน

                                                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                         สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ จำนวน 30 คน,แกนนำอาสาสมัคร จำนวน 30 คน คณะทำงาน 10 คน

                                                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                         -จัดอบรมการทำบัญชีการเงินศูนย์รวบวรวมขยะ

                                                         -ออกแบบเครื่องมือในการจัดทำโครงการ เครื่องมือศูนย์รวบวรวมขยะ

                                                         -จัดอบรมเรื่องการวิจัยท้องถิ่น

                                                         -จัดอบรมภาวะการเป็นผู้นำ

                                                         -ฝึกการใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น แผนที่เดินดิน ปฎิทินหมู่บ้าน

                                                         -สำรวจ วิเคราะห์ ค้นหาข้อมูล ขยะในหมู้บ้าน ร่วมกัน สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ จำนวน 30 คน,แกนนำอาสาสมัคร จำนวน 30 คน คณะทำงาน 10 คน

                                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

                                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                         สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ ,แกนนำอาสาสมัครคณะทำงานและชาวบ้าน รวม 45 คน

                                                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                         เวลา 08.30-9.00 น. ประชุมคณะทำงานเตรียมพร้อมก่อนดำเนินกิจกรรม แบ่งหน้าที่

                                                         เวลา 9.00-9.30 น.เริ่มลงทะเบียน

                                                         เวลา9.30 -15.00 น. ประธานโครงการชี้แจงกิจกรรมวันนี้และแนะนำพี้เลี้ยงโครงการเปิดการประชุมแก่สภาผู้นำบ้านตือกอ พี่เลี้ยงชี้แจงที่มาโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ การจัดสรรงบประมาณโครงการ และกิจกรรมต่างๆที่จะทำในหมู่บ้านชาวบ้านร่วมกันซักถามที่มาโครงการอย่างสนใจ และต้องการร่วมกันทำโครงการ พี่เลี้ยงดีใจที่ทุกคนมีความสนใจที่จะทำโครงการเชิญวิทยากร บรรยายธรรมศาสนา ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัธา ตามแบบอย่างศาสดาอิสลามความสะอาด ( اَلطَّهَارَةُ ) เป็นหลักการสำคัญในศาสนาอิสลาม เป็นกึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งของการศรัทธา เป็นเอก ลักษณ์และลักษณะนิสัยที่โดด เด่นของมุสลิมผู้ศรัทธา อิสลามได้กำหนดบทบาทหน้าที่ประจำวันของมุสลิม ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนให้ครอบคลุมและผูกพันกับ การรักษา ความสะอาด ทั้งร่างกาย,เสื้อผ้า,อาหารและอื่น ๆ ทั้งส่วนตัวและสาธารณะ และอิสลามยังกำหนดให้ความสะอาดนั้นเป็นเงื่อนไขสำคัญที่มี ผลผูกพันกับการ ปฏิบัติศาสนกิจของผู้ศรัทธาหลายประการ เช่น การละหมาดและการฏอวาฟเป็นต้น ท่านอาบูมาลิกกะอฺ บินอาศิมอัลอัช อะรีย์ ร่อฎิยัลลอ ฮุอันฮุ รายงานว่า ท่านรอซูลุลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

                                                         الطُّهُورُ شَطْرُالإِيْمَ“ การทำความสะอาด–ตามศาสนบัญญัติ–เป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธา ” ชาวบ้านมีความกระตือรื้อร้น มีการซักถาม และร่วมกันแสดงความคิดเห็นตลอดเวลา

                                                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                          

                                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                         ชาวบ้านเล็งเห็นความสำคัญถึง ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัธา ตามแบบอย่างศาสดาอิสลาม ชาวบ้านร่วมกันจะทำความสะอาดบ้านของตนเองและหมู่บ้าน และสัญญาว่าจะร่วมกันดูแลความสะอาดในหมู่บ้าน โรงเรียน มัสยิด กูโบร์ ไม่ทิ้งขยะริมทาง ไม่ทิ้งในคูคลอง

                                                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                         -

                                                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                         -

                                                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                         -

                                                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                         -

                                                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                         -นางเพียงกานต์เด่นดารา
                                                         26 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
                                                         รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                         โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 10:27:11
                                                         Project creater , Project owner
                                                         แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2559 20:13:22 น.

                                                         ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพของ สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชนครั้งที่3

                                                         • photo
                                                          • photo
                                                           • photo
                                                            • photo

                                                             กิจกรรมหลัก :

                                                             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                             วัตถุประสงค์

                                                             เพื่อพัฒนาให้เกิดสภาผู้นำ (สภาสันติสุขบ้านตือกอ)ที่แข็มแข็ง

                                                             กิจกรรมตามแผน

                                                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                             สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ จำนวน 30 คน,แกนนำอาสาสมัคร จำนวน 30 คน คณะทำงาน 10 คน

                                                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                             -จัดอบรมการทำบัญชีการเงินศูนย์รวบวรวมขยะ

                                                             -ออกแบบเครื่องมือในการจัดทำโครงการ เครื่องมือศูนย์รวบวรวมขยะ

                                                             -จัดอบรมเรื่องการวิจัยท้องถิ่น

                                                             -จัดอบรมภาวะการเป็นผู้นำ

                                                             -ฝึกการใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น แผนที่เดินดิน ปฎิทินหมู่บ้าน

                                                             -สำรวจ วิเคราะห์ ค้นหาข้อมูล ขยะในหมู้บ้าน ร่วมกัน สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ จำนวน 30 คน,แกนนำอาสาสมัคร จำนวน 30 คน คณะทำงาน 10 คน

                                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 95 คน

                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                             ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชรบ. โต๊ะอิหม่ามสมาชิก อบต. 2 คน อสม.10 คน กลุ่มสตรี 10 คนและ ชาวบ้าน รวม95คน

                                                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                             • เวลา 08.30 น. ประชุมคณะทำงานเตรียมพร้อมก่อนดำเนินกิจกรรม แบ่งหน้าที่
                                                             • เวลา 9.00 น.เริ่มลงทะเบียน
                                                             • เวลา10.00 -11.00 น. ประธานโครงการชี้แจงกิจกรรมวันนี้และแนะนำพี้เลี้ยงโครงการเปิดการประชุมแก่สภาผู้นำบ้านตือกอ ประธานชี้แจงที่มาโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ การจัดสรรงบประมาณโครงการ และกิจกรรมต่างๆที่จะทำในหมู่บ้านชาวบ้านร่วมกันซักถามที่มาโครงการอย่างสนใจ และต้องการร่วมกันทำโครงการ พี่เลี้ยงดีใจที่ทุกคนมีความสนใจที่จะทำโครงการ
                                                             • เวลา 13-15.00 ประธานโครงการ ได้เชิญวิทยากร ผลการกระทบของปัญหาขยะปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยสร้างความรำคาญให้แก่ชุมชนพักอาศัยแหล่งน้ำเน่าเสียจากการที่ขยะมูลฝอยมีอินทรียสารเน่าเปื่อยปะปนอยู่ เป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์น้ำ รวมทั้งผลเสียในด้านการใช้แหล่งน้ำเพื่อการนันทนาการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและสัตว์นำโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงวัน เป็นต้น การกำจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ที่อาศัยข้างเคียง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทำให้ชุมชนขาดความสะอาด สวยงามและเป็นระเบียบ และไม่น่าอยู่การสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น ชุมชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกำจัดขยะ มูลฝอย ค่าชดเชยความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ และค่ารักษาพยาบาลหากประชาชนได้รับโรคภัยไข้เจ็บจากพิษของขยะมูลฝอย บรรยายธรรมศาสนา ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัธา ตามแบบอย่างศาสดาอิสลาม ชาวบ้านจำนวนมากให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมชาวบ้า่นมีความกระตือรื้อร้น มีการซักถาม และร่วมกันแสดงความคิดเห็นตลอดเวลา
                                                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                              

                                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                             ชาวบ้านเล็งเห็นความสำคัญถึงการทำความสะอาด บ้านของตนเองและหมู่บ้าน และสัญญาว่าจะร่วมกันดูแลความสะอาดในหมู่บ้าน มัสยิด กูโบร์ ไม่ทิ้งขยะริมทาง ไม่ทิ้งในคูคลอง ชาวบ้านได้เสนออยากให้มีการบรรยายธรรม ทุกๆเดือน

                                                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                             -

                                                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                             -

                                                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                             -

                                                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                             -

                                                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                             -นางเพียงกานต์เด่นดารา
                                                             5 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
                                                             รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                             โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 2 กันยายน 2559 10:19:52
                                                             Project creater , Project owner
                                                             แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 11:59:47 น.

                                                             ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่3

                                                             • photo
                                                              • photo
                                                               • photo
                                                                • photo
                                                                 • photo
                                                                  • photo
                                                                   • photo ผูใหญ่ชี้แจ้งกิจกรรม
                                                                     ผูใหญ่ชี้แจ้งกิจกรรม
                                                                    • photo

                                                                     กิจกรรมหลัก :

                                                                     คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                                                                     วัตถุประสงค์

                                                                     เพื่อลดการผลิตขยะในชุมชน

                                                                     กิจกรรมตามแผน

                                                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                     ชาวบ้านชาย หญิง วัยรุ่น ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และทหาร

                                                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                     1. ร่วมกันทำความสะอาด มัสยิด โรงเรียนตือกอ โรงเรียนตาดีกา ศาลาประชาคม ถางหญ้าริมทาง กูโบร์ และบ้านเรือนตนเอง เดือนละ 1 ครั้ง
                                                                      -ติดป้ายห้ามทิ้งขยะ
                                                                     2. ร่วมกันทำปฏิทินทำความสะอาดในชุมชน1 ฉบับ
                                                                     3. ประชุมสภาผู้นำสันติสุข คณะทำงาน ถอดบทเรียน วางแผนกิจกรรมต่อไป
                                                                     4. ประชุมคณะทำงานศูนย์รวบรวมขยะ สรุปการเงิน จำนวนขยะ
                                                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 132 คน

                                                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                     ชาวบ้านชาย หญิง วัยรุ่น ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และทหารมาร่วมกันทำความสะอาด มัสยิด โรงเรียนตือกอ โรงเรียนตาดีกา ศาลาประชาคม ถางหญ้าริมทาง กูโบร์ และบ้านเรือนตนเอง รวมประมาน132คน

                                                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                     1.เวลา8.00 น.ประธานโครงการเรียกประชุมหัหน้าโซนรับผิดชอบเปิดกิจกรรมก่อนลงพื้นที่ ทั้งหมด 6 โซน โดยให้ อสม. เป็นหัวหน้า ประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านเขตรับผิดชอบเข้าร่วมชี้แจงกิจกรรมวันนี้ การแบ่งโซนเก็บขยะ ผู้ชาย และผู้หญิง

                                                                     2.เวลา 09.00-09.30 น. ลงทะเบียนผุ้เข้าร่วมกิจกรรม ประธานโครงการชี้แจงการดำเนินกิจกรรมในชุมชนที่ผ่านมาพร้อมบทสรุปของกิจกรรม และร่วมกันกำหนดปฏิทินทำความสะอาดหมู่บ้านเดือนละครั้ง ทุกบ้านต้องทำความสะอาดทุกๆวันศุกร์ ร่วมกันสัญญา ตกลง ปฏิบัติร่วมกัน ในข้อตกลงดังกล่าว

                                                                     3.เวลา 09.30 ผู้ใหญ่บ้านแบ่งโซนทำความสะอาด ถางหญ้าริมทาง ในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสะอาดทุกพื้นที่ในหมู่บ้าน

                                                                     • วัยรุ่นชายทำควาสะอาดถางหญ้าทางเข้าหมู่บ้าน สนามฟุตบอล
                                                                     • ทหาร ทำความสะอาด ทางเข้า ทางออกหมู่บ้าน โรงเรียน คลอง
                                                                     • ชาวบ้านผู้ชาย ถางหญ้ากูโบร์
                                                                     • ผู้หญิงและเด็กๆ ช่วยกันทำความสะอาด ถางหญ้าหน้าบบ้านเรือนตนเอง ทุกหลังคาเรือน มัสยิด ตาดีกา

                                                                     4.เวลา 15.00 น.หลังจากเสร็จกิจกรรมประธานโครงการและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันตรวจความสะอาด หมู่บ้านและขอบคุณชาวบ้านทุกคน

                                                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                      

                                                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                     มีชาวบ้านให้ความสนใจร่วมกันทำความสะอาดมากกว่าครั้งที่แล้ว ซึ่งในวันนี้มีคนมาร่วมจำนวน 132คน โดยทำความสะอาดมัสยิด ถนนสาธารณะ ทำให้ชาวบ้านรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดการพูดคุยกันมากขึ้นจากเดิมที่ต่างคนต่างอยู่ แต่เมื่อมาทำกิจกรรมทำให้เห็นความร่วมมือของคนในชุมชน เห็นแกนนำพัฒนาหมู่บ้าน และเห็นทหารเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย ลดความหวาดระแวงเมื่อได้ทำกิจกรรมและพูดคุยร่วมกัน เกิดความสามัคคีในหมู่บ้าน

                                                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                     -

                                                                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                     -

                                                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                     -

                                                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                     -

                                                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                     -
                                                                     27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
                                                                     รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                     โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 10:35:59
                                                                     Project creater , Project owner
                                                                     แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 11:59:59 น.

                                                                     ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานความก้าวหน้า

                                                                     • photo
                                                                      • photo

                                                                       กิจกรรมหลัก :

                                                                       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                                       วัตถุประสงค์

                                                                       เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1

                                                                       กิจกรรมตามแผน

                                                                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                       ผู้รับผิดชอบโครงการและการเงินโครงการ

                                                                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                       จัดทำรายงานความก้าวหน้า

                                                                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

                                                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                       ฝ่ายการเงินโครงการ

                                                                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                       • พบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจเอกสารต่างๆในโครงการ ในแต่ละกิจกรรม ตรวจการลงข้อมูลในเว็บ ตรวจใบเซ็นชื่อ ใบสำคัญรับเงิน ใบเสียภาษี
                                                                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                        

                                                                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                       • เอกสารโครงการถูกต้องครบถ้วน และสามารถส่งรายงานงวดที่ 1 ให้ สจรส.ม.อ.ได้
                                                                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                       การเสียภาษี เงินปรับ แก้ไข โดยการปรับการเงินจากกิจกรรมในโครงการดังกล่าว

                                                                       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                       -

                                                                       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                       -

                                                                       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                       -

                                                                       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                       เพียงกานต์เด่นดารา
                                                                       16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-15.00น. น.
                                                                       รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                       โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 10:23:53
                                                                       Project creater , Project owner
                                                                       แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 12:00:15 น.

                                                                       ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยง เพื่อตรวจเอกสารรายงานปิดงวดโครงการก่อนส่ง สจรส.ม.อ.

                                                                       • photo
                                                                        • photo
                                                                         • photo

                                                                          กิจกรรมหลัก :

                                                                          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                                          วัตถุประสงค์

                                                                          เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจัดทำโครงการ การรายงานโครงการที่ถูกต้อง

                                                                          กิจกรรมตามแผน

                                                                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                          ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายการเงิน

                                                                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                          ประชุมการลงข้อมูลในเว็บไซต์ การเก็บข้อมูลการทำโครงการ การจ่ายภาษี

                                                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                          ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายการเงิน

                                                                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                          • พี่เลี้ยงตรวจเอกสาร ใบสำคัญรับเงินรายชื่อ ผู้เข้าประชุม แนะนำให้ไปเสียภาษี ที่อำเภอ การลง ภงด 3 ที่ถูกต้อง
                                                                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                           

                                                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                          • สามารถเขียนใบสำคัญรับเงินที่ถูกต้อง
                                                                          • สามารถเขียนใบ ภงด.3 ได้ถูกต้อง
                                                                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                          การลงข้อมูลใบสำคัญรับเงิน ไม่ครบถ้วน แก้ไข และส่งใหม่อีกครั้ง

                                                                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                          -

                                                                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                          -

                                                                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                          -

                                                                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                          เพียงกานต์ เด่นดารา
                                                                          6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
                                                                          รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                          โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2559 21:59:49
                                                                          Project creater , Project owner
                                                                          แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 12:00:30 น.

                                                                          ชื่อกิจกรรม : สร้างกระบวนการแปรรูปขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มปุ๋ยหมัก และกลุ่มทำดอกไม้จากขวดพลาสติก

                                                                          • photo
                                                                           • photo ลงทะเบียนผู้เข้ากิจกรรม
                                                                             ลงทะเบียนผู้เข้ากิจกรรม
                                                                            • photo วิทยากรเริ่มการบรรยาย โดย เกษตรอำเภอจะแนะ
                                                                              วิทยากรเริ่มการบรรยาย โดย เกษตรอำเภอจะแนะ
                                                                             • photo
                                                                              • photo ชาวบ้านเริ่มทยอยมาเรื่อยๆ
                                                                                ชาวบ้านเริ่มทยอยมาเรื่อยๆ
                                                                               • photo
                                                                                • photo จัดสถานที่ก่อนเริ่มกิจกรรม
                                                                                  จัดสถานที่ก่อนเริ่มกิจกรรม
                                                                                 • photo ชาวบ้านให้ความสนใจมากๆ
                                                                                   ชาวบ้านให้ความสนใจมากๆ

                                                                                  กิจกรรมหลัก :

                                                                                  คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                                                                                  วัตถุประสงค์

                                                                                  1.เพื่อลดการผลิตขยะในชุมชน

                                                                                  2.เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน

                                                                                  กิจกรรมตามแผน

                                                                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                  ชาวบ้านที่สนใจการทำปุ๋ยและชาวบ้านที่สนใจทำดอกไม้จากขวดพลาสติกรวม 100 คน

                                                                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                  1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำปุ๋ยชีวภาพครอบครัวต้นแบบ 20 ครัวเรือน (มุ่งเน้นกลุ่มเกษตรกร) ในการจัดการขยะโดยลงมือทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์
                                                                                  2. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำดอกไม้จากขวดพลาสติก ขวดน้ำอัดลม20 ครัวเรือน (มุ่งเน้นกลุ่มสตรี)
                                                                                  3. ประชุมสภาผู้นำสันติสุข คณะทำงาน ถอดบทเรียน วางแผนกิจกรรมต่อไป
                                                                                  4. ประชุมคณะทำงานศูนย์รวบรวมขยะ สรุปการเงิน จำนวนขยะ
                                                                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

                                                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                  ผู้ใหญ่บ้าน สภาผู้นำสันติสุข  อสม. กลุ่มสตรี ชาวบ้าน รวม 100 คน

                                                                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                  ขั้นตอนที่ 1 เวลา 8.30 น.เตรียมความพร้อมของทีมงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของทีมทำงาน และมีการประชุม/พูดคุย/แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจร่วมกันในทีมงานเตรียมข้อมูลร่วมกันก่อนทำกิจกรรม แบ่งหน้าที่ในการทำกิจกรรม

                                                                                  ขั้นตอนที่ 2 เวลา 9.00- 9.30 น. เริ่มการลงทะเบียน คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงทางไมล์มัสยิด เพื่อให้ชาวบ้านมาเข้าร่วมกิจกรรม
                                                                                  ขั้นตอนที่ 3 เวลา 9.30-9.40 น. เชิญเจ้าของโครงการชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมวันนี้

                                                                                  ขั้นตอนที่ 4 เวลา 9.40-12.00 น.เชิญวิทยากร (เกษตรอำเภอจะแนะ) ดำเนินกิจกรรม บรรยายการทำปุุ๋ยอินทรีย์ประโยช์ของปุ๋ย แหล่งที่มา ปุ๋ยชนิดต่างๆ ชาวบ้านมีความกระตือรื้อร้น มีการซักถาม และร่วมกันแสดงความคิดเห็นตลอดเวลา

                                                                                  ขั้นตอนที่ 5 เวลา 13.00-15.00 น.วิทยากร ดำเนินกิจกรรม บรรยายจัดอบรมการทำปุุ๋ยอินทรีย์แบบง่าย แต่ไม่ได้สาธิต เนื่องจากฝนตกหนัก ไม่สะดวกในการดำเนินการ สุดท้ายประธานซักถามความพอใจในการทำกิจรรม สรุปการทำกิจกรรม

                                                                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                   

                                                                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                                  • มีกลุ่มผู้สนใจการทำปุ๋ยหมักใช้เองใช้ที่บ้าน ประมาณ 20 กลุ่ม ชาวบ้านมีความรู้เพิ่มขึ้นในการทำปุ๋ยหมัก และมีความสนใจอยากให้มีการสาธิตและปฏิบัติจริง ในครั้งต่อไป เนื่องจากจะนำไปใช้ในการทำนาในฤดูทำนาปีที่จะมาถึง ซึ่งต้องอาศัยน้ำฝนในการทำนา
                                                                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                  ฝนตกทำให้ไม่สามารถสาธิตทำปู๋ยได้ตามแผน ไม่มีวิทยากรสอนทำดอกไม้พลาสติก จัดทำกิจกรรมครั้งต่อไป

                                                                                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                  -

                                                                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                  -

                                                                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                  -

                                                                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                  นางเพียงกานต์ เด่นดารา
                                                                                  31 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00-15.00น. น.
                                                                                  รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                                  โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 27 มกราคม 2559 06:52:12
                                                                                  Project creater , Project owner
                                                                                  แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 12:01:11 น.

                                                                                  ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 2

                                                                                  • photo
                                                                                   • photo
                                                                                    • photo
                                                                                     • photo
                                                                                      • photo ประชุมหัวหน้าโซนรับผิดชอบ
                                                                                        ประชุมหัวหน้าโซนรับผิดชอบ
                                                                                       • photo
                                                                                        • photo
                                                                                         • photo
                                                                                          • photo
                                                                                           • photo
                                                                                            • photo
                                                                                             • photo
                                                                                              • photo ชาวบ่้านร่วมกันทำความสะอาดมัสยิด ตาดีกา
                                                                                                ชาวบ่้านร่วมกันทำความสะอาดมัสยิด ตาดีกา
                                                                                               • photo ชี้แจ้งการทำความสะอาด เขต รับผิดชอบ
                                                                                                 ชี้แจ้งการทำความสะอาด เขต รับผิดชอบ
                                                                                                • photo ผู้ใหญ่บ้านลงมติเขตรับผิดชอบทำความสะอาด
                                                                                                  ผู้ใหญ่บ้านลงมติเขตรับผิดชอบทำความสะอาด
                                                                                                 • photo
                                                                                                  • photo
                                                                                                   • photo ผู้หญิงทำความสะอาดมัสยิด
                                                                                                     ผู้หญิงทำความสะอาดมัสยิด

                                                                                                    กิจกรรมหลัก :

                                                                                                    คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                                                                                                    วัตถุประสงค์

                                                                                                    เพื่อลดการผลิตขยะในชุมชน

                                                                                                    กิจกรรมตามแผน

                                                                                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                    ชาวบ้านชาย หญิง วัยรุ่น ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และทหารมาร่วมกันทำความสะอาด มัสยิด โรงเรียนตือกอ โรงเรียนตาดีกา ศาลาประชาคม ถางหญ้าริมทาง กูโบร์ และบ้านเรือนตนเอง

                                                                                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                    1. ร่วมกันทำความสะอาด มัสยิด โรงเรียนตือกอ โรงเรียนตาดีกา ศาลาประชาคม ถางหญ้าริมทาง กูโบร์ และบ้านเรือนตนเอง เดือนละ 1 ครั้ง และติดป้ายห้ามทิ้งขยะ
                                                                                                    2. ร่วมกันทำปฏิทินทำความสะอาดในชุมชน1 ฉบับ
                                                                                                    3. ประชุมสภาผู้นำสันติสุข คณะทำงาน ถอดบทเรียน วางแผนกิจกรรมต่อไป
                                                                                                    4. ประชุมคณะทำงานศูนย์รวบรวมขยะ สรุปการเงิน จำนวนขยะ
                                                                                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 123 คน

                                                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                    ชาวบ้านผู้หญิงส่วนใหญ่ทำตามบ้านเรือนตนเองและผู้ชาย รวม 123 คน

                                                                                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                    1.เวลา8.00 น.ประธานโครงการเรียกประชุมหัหน้าโซนรับผิดชอบเปิดกิจกรรมก่อนลงพื้นที่ ทั้งหมด 6 โซน โดยให้ อสม. เป็นหัวหน้า ประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านเขตรับผิดชอบเข้าร่วมชี้แจงกิจกรรมวันนี้ การแบ่งโซนเก็บขยะ ผู้ชาย และผู้หญิง

                                                                                                    2.เวลา 09.00-09.30 น. ลงทะเบียนผุ้เข้าร่วมกิจกรรม ประธานโครงการชี้แจงการดำเนินกิจกรรมในชุมชนที่ผ่านมาพร้อมบทสรุปของกิจกรรม และร่วมกันกำหนดปฏิทินทำความสะอาดหมู่บ้านเดือนละครั้ง ทุกบ้านต้องทำความสะอาดทุกๆวันศุกร์ ร่วมกันสัญญา ตกลง ปฏิบัติร่วมกัน ในข้อตกลงดังกล่าว

                                                                                                    3.เวลา 09.30 ผู้ใหญ่บ้านแบ่งโซนทำความสะอาด ถางหญ้าริมทาง ในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสะอาดทุกพื้นที่ในหมู่บ้าน

                                                                                                    • วัยรุ่นชายทำควาสะอาดถางหญ้าทางเข้าหมู่บ้าน สนามฟุตบอล
                                                                                                    • ทหาร ทำความสะอาด ทางเข้า ทางออกหมู่บ้าน โรงเรียน คลอง
                                                                                                    • ชาวบ้านผู้ชาย ถางหญ้ากูโบร์
                                                                                                    • ผู้หญิงและเด็กๆ ช่วยกันทำความสะอาด ถางหญ้าหน้าบบ้านเรือนตนเอง ทุกหลังคาเรือน มัสยิด ตาดีกา

                                                                                                    4.เวลา 15.00 น.หลังจากเสร็จกิจกรรมประธานโครงการและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันตรวจความสะอาด หมู่บ้านและขอบคุณชาวบ้านทุกคน

                                                                                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                     

                                                                                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                                                    • มีชาวบ้านให้ความสนใจร่วมกันทำความสะอาดมากกว่าครั้งที่แล้ว ซึ่งในวันนี้มีคนมาร่วมจำนวน 123 คน โดยทำความสะอาดมัสยิด ถนนสาธารณะ ทำให้ชาวบ้านรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดการพูดคุยกันมากขึ้นจากเดิมที่ต่างคนต่างอยู่ แต่เมื่อมาทำกิจกรรมทำให้เห็นความร่วมมือของคนในชุมชน เห็นแกนนำพัฒนาหมู่บ้าน และเห็นทหารเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย ลดความหวาดระแวงเมื่อได้ทำกิจกรรมและพูดคุยร่วมกัน เกิดความสามัคคีในหมู่บ้าน
                                                                                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                    -

                                                                                                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                    -

                                                                                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                    -

                                                                                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                    -

                                                                                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                    นางเพียงกานต์ เด่นดารา
                                                                                                    28 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00-15.00น. น.
                                                                                                    รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                                                    โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 26 มกราคม 2559 23:24:52
                                                                                                    Project creater , Project owner
                                                                                                    แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 12:02:40 น.

                                                                                                    ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำสันติบ้านตือกอและคณะทำงานร่วมกันจัดทำฮูกัมปากัต

                                                                                                    • photo ป้ายฮูกัมปากัต
                                                                                                      ป้ายฮูกัมปากัต
                                                                                                     • photo
                                                                                                      • photo
                                                                                                       • photo
                                                                                                        • photo
                                                                                                         • photo ป้ายฮูกัมปากัต
                                                                                                           ป้ายฮูกัมปากัต

                                                                                                          กิจกรรมหลัก :

                                                                                                          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                                                          วัตถุประสงค์

                                                                                                          เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บขยะในชุมชน อย่างยั่งยืน

                                                                                                          กิจกรรมตามแผน

                                                                                                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                          ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย ชรบ. โต๊ะอิหม่าม สมาชิก อบต.อสม.ครูตาดีกากรรมการมัสยิด ร้านค้าและ เยาวชน รวม 50คน

                                                                                                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                          1. ประชุมสภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอและประชาชน ครัวเรือน โรงเรียน ตาดีกา และมัสยิด ร้านค้า เยาวชน ร่วมกันเสนอแนวทางและข้อตกลงร่วมกัน (ฮูกมปากัตการลดขยะ)ร้านค้า 4 ร้านค้าโรงเรียน ร่วมกันใช้ถุงผ้าจ่ายตลาด ลดการใช้พลาสติก
                                                                                                          2. ติดป้ายฮูกมปากัต ที่ มัสยิด โรงเรียนตาดีกา มูศอลา ทางเข้าหมู่บ้าน
                                                                                                          3. ประชุมสภาผู้นำสันติสุข คณะทำงาน ถอดบทเรียน วางแผนกิจกรรมต่อไป
                                                                                                          4. ประชุมคณะทำงานศูนย์รวบรวมขยะ สรุปการเงิน จำนวนขยะ
                                                                                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

                                                                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                          ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยชรบ. โต๊ะอิหม่าม สมาชิก อบตน อสม.ครูตาดีกากรรมการมัสยิดรวม 25คน

                                                                                                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                          เวลา 08.00 น. เริ่มการประชุมทีมงานก่อนวางแผนกิจกรรม ประธานแบ่งหน้าที่ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ 1.หน้าที่การประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม ติดตามสมาชิกเข้าประชุม ให้ครบทุกคน 2.ฝ่ายลงทะเบียน และการดำเนินการตามกำหนดการกิจกรรม 3.ฝ่ายสวัสดิการอาหาร 4.ฝ่ายเอกสาร การสรุปผลการทำกิจกรรม ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม

                                                                                                          เวลา 9.00 น. เริ่มลงทะเบียน
                                                                                                          เวลา 9.30-12.00 น. ประธานโครงการเปิดกิจกรรม สรุปกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา ชี้แจงปัญหาขยะในหมู่บ้านกองขยะข้างทางในหมู่บ้านส่วนใหญ่เกิดจากความมักง่าย ความเคยชิน ของชาวบ้านทำให้เกิดพฤติกรรมการทิ้งขยะ ไม่ถูกที่ ชาวบ้านไม่เห็นความสำคัญ ไม่ตระหนักถึงความสะอาด การช่วยกันดูแลสถานที่สาธาารณะของหมู่บ้าน ไม่่มีใครเล็งเห็นปัญหาขยะอย่างจริงจัง ขยะส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก
                                                                                                          เวลา 13.00-15.00 น.ทุกคนร่วมกันเสนอการแก้ไขในละหัวข้อ ดังนี้

                                                                                                          1.การทิ้งขยะกองหน้าบ้านริมทาง ในน้ำลำคลอง ร่วมกันแสดงความคิดห็นการแก้ไขปัญาหาโดย อสม.ในแต่ละเขตประกาศเขตต้องห้ามทิ้งขยะ ทุกบ้านต้องทิ้งขยะในหลุม หรือให้เผาทันที ชาวบ้านต้องลดการใช้ถุงพลาสติก ใช้กระเป๋า ตระกร้า จ่ายตลาด ชาวบ้านทุกคน ต้องทำความสะอาดบ้านเรือนตนเองทุกๆวันศุกร์

                                                                                                          2.ขยะในที่สาธารณะ กูโบร์ มัสยิด โรงเรียนตาดีกา มูซอลา ร่วมกันแสดงความคิดห็นการแก้ไขปัญาหา โดยเราทุกคนต้อง ร่วมกันดูแล ห้ามทิ้งขยะ ทิ้งขยะลงถัง ร่วมกันสลับสับเปลี่ยนดูแลทำความสะอาด ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง

                                                                                                          3.การใช้ถุงพลาสติก ในการจ่ายตลาด ทำให้เกิดขยะเพิ่มขึ้นในหมู่่บ้าน

                                                                                                          • หลังจากที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในปัญหาขยะในหมู่บ้าน ประธานจึงขอความร่วมมือในการตั้งนโยบาล ฮูกมปากัต ร่วมกันเพื่อให้เกิด ชุมชนสะอาด อย่างจริงจัง และการปฏิบัตที่เคร่งครัดยิ่งขึ้น จึงทำให้เกิดข้อตกลงดังนี้

                                                                                                          1.ห้ามทิ้งขยะในเขตพื้นที่สาธารณะ ริมทาง ริมคลอง มัสยิด กูโบร์

                                                                                                          2.ทุกบ้านเรือนต้องทำความสะอาดบ้านเรือนตนเอง ทุกๆวันศุกร์

                                                                                                          3.ทุกครัวเรือนต้องเข้าร่วมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ถนน ริมทาง กูโบร์ ทุกเดือน อย่างน้อยครัวเรือนละ 1 คน

                                                                                                          4.ทุกครัวเรือนต้องมีถังขยะ ห้ามทิ้งขยะกองหน้าบ้าน

                                                                                                          5.ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก (ใช้ถุงผ้าแทน)

                                                                                                          เวลา 15.00-15.30 น. ประธานสรุปกิจกรรม และให้ทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในข้อตกลงที่ร่วมกันเสนอ ว่าเห็นด้วยหรือไม่ ทุกคนร่วมเห็นตรงกันว่าเหมาะสม ทุกคนจะร่วมกันประชาสัมพันธ์และปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวเพื่อให้หมู่บ้านสะอาดยิ่งขึ้้น

                                                                                                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                           

                                                                                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                          เกิดฮูกัมปากัต (ข้อตกลงร่วมกัน) ในหมู่บ้าน 5 ข้อ ดังนี้

                                                                                                          1.ห้ามทิ้งขยะในเขตพื้นที่สาธารณะ ริมทาง ริมคลอง มัสยิด กูโบร์

                                                                                                          2.ทุกบ้านเรือนต้องทำความสะอาดบ้านเรือนตนเอง ทุกๆวันศุกร์

                                                                                                          3.ทุกครัวเรือนต้องเข้าร่วมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ถนน ริมทาง กูโบร์ ทุกเดือน อย่างน้อยครัวเรือนละ 1 คน

                                                                                                          4.ทุกครัวเรือนต้องมีถังขยะ ห้ามทิ้งขยะกองหน้าบ้าน

                                                                                                          5.ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก (ใช้ถุงผ้าแทน)

                                                                                                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                          ไม่มี

                                                                                                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                          -

                                                                                                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                          -

                                                                                                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                          -

                                                                                                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                          นางเพียงกานต์ เด่นดารา
                                                                                                          27 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
                                                                                                          รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                                                          โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 26 มกราคม 2559 19:19:19
                                                                                                          Project creater , Project owner
                                                                                                          แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 12:03:34 น.

                                                                                                          ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพของ สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชน ครั้งที่2

                                                                                                          • photo วิทยากรซักถาม
                                                                                                            วิทยากรซักถาม
                                                                                                           • photo วิทยากรเริ่มบรรยาย
                                                                                                             วิทยากรเริ่มบรรยาย
                                                                                                            • photo ชาวบ้านร่วมกันแสดงความคิดเห็น
                                                                                                              ชาวบ้านร่วมกันแสดงความคิดเห็น
                                                                                                             • photo
                                                                                                              • photo
                                                                                                               • photo ทดลองลงข้อมูลแบบสำรวจขยะ
                                                                                                                 ทดลองลงข้อมูลแบบสำรวจขยะ
                                                                                                                • photo
                                                                                                                 • photo แบบสำรวจขยะ
                                                                                                                   แบบสำรวจขยะ

                                                                                                                  กิจกรรมหลัก :

                                                                                                                  คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                                                                  วัตถุประสงค์

                                                                                                                  เพื่อพัฒนาให้เกิดสภาผู้นำ (สภาสันติสุขบ้านตือกอ)ที่แข็มแข็งเพื่อสร้างระบบการจัดเก็บขยะในชุมชน อย่างยั่งยืน

                                                                                                                  กิจกรรมตามแผน

                                                                                                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                                    สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ จำนวน 30 คน,แกนนำอาสาสมัคร จำนวน 30 คน คณะทำงาน 10 คน

                                                                                                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                                  -จัดอบรมการทำบัญชีการเงินศูนย์รวบวรวมขยะ

                                                                                                                  -ออกแบบเครื่องมือในการจัดทำโครงการ เครื่องมือศูนย์รวบวรวมขยะ

                                                                                                                  -จัดอบรมเรื่องการวิจัยท้องถิ่น

                                                                                                                  -จัดอบรมภาวะการเป็นผู้นำ

                                                                                                                  -ฝึกการใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น แผนที่เดินดิน ปฎิทินหมู่บ้าน

                                                                                                                  -สำรวจ วิเคราะห์ ค้นหาข้อมูล ขยะในหมู้บ้าน ร่วมกัน สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ จำนวน 30 คน,แกนนำอาสาสมัคร จำนวน 30 คน คณะทำงาน 10 คน

                                                                                                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 59 คน

                                                                                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                                  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชรบ.โต๊ะอิหม่ามสมาชิก อบต.อสม. กลุ่มสตรีครูตาดีกาชาวบ้านรวม จำนวน59 คน

                                                                                                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                                  ขั้นตอนที่ 1 เวลา 8.30 น.เตรียมความพร้อมของทีมงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของทีมทำงาน และมีการประชุม/พูดคุย/แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจร่วมกันในทีมงานเตรียมข้อมูลร่วมกันก่อนทำกิจกรรม แบ่งหน้าที่ในการทำกิจกรรม

                                                                                                                  ขั้นตอนที่ 2 เวลา 9.00- 9.30 น. เริ่มการลงทะเบียน
                                                                                                                  ขั้นตอนที่ 3 เวลา 9.30-9.40น.เชิญเจ้าของโครงการชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมวันนี้

                                                                                                                  ขั้นตอนที่ 4 เวลา 9.40-12.00น.เชิญวิทยากร ดำเนินกิจกรรม บรรยายจัดอบรมการทำบัญชีการเงินศูนย์รวบวรวมขยะ เครื่องมือศูนย์รวบวรวมขยะ ชาวบ้านมีความกระตือรื้อร้น มีการซักถาม และร่วมกันแสดงความคิดเห็นตลอดเวลา ชาวบ้านร่วมกันเสนอข้อมูลในการจัดทำแบบสำรวจขยะและให้แกนนำอาสา ทดลองลงข้อมูลในแบบสำรวจดังกล่าว เพื่อซักถามในส่วนที่ไม่เข้าใจ

                                                                                                                  ขั้นตอนที่ 5 เวลา 13.00-15.00น.วิทยากรร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามแผนกิจกรรม อบรม เรื่องการวิจัยท้องถิ่นอย่างง่าย,อบรมภาวะการเป็นผู้นำ,ร่วมกันเรียนรู้ครื่องมือ 7 ชิ้น ประวัติศาสตร์ชุมชน ปฎิทินชุมชน ประเพณีต่างๆในหมู่บ้านชาวบ้านร่วมกันเล่าถึงประวัติหมู่บ้านให้วิททยากร อย่างสนุกสนาน เล่าถึงประเพณีต่างๆในหมู่บ้าน สุดท้ายประธานโครงการสรุปการทำกิจกรรม และชี้แจ้งกิจกรรมต่อไป ชาวบ้านยินดี ที่จะทำกิจกรรมต่อไป หลังจากที่ประธานถามว่าจะมาร่วมอีกหรือไม่

                                                                                                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                                   

                                                                                                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                                                                  • ได้ร่วมกันวิเราะห์ข้อมูลขยะที่เก็บได้และวักถามวิทยากรในเรื่องที่ไม่เข้าใจ เกิดการรับรู้ข้อมูลขยะและนำไปสู่การหารือแนวทางจัดการขยะในหมู่บ้านร่วมกัน
                                                                                                                  • สภาผู้นำและแกนนำอาสามีภาวะการเป็นผู้นำมากขึน
                                                                                                                  • ชาวบ้านมีความกระตือรื้อร้น มีความสนใจ ในเรื่องปัญหาขยะในหมู่บ้านมากขึ้น
                                                                                                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                                  ไม่มี

                                                                                                                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                                  -

                                                                                                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                                  -

                                                                                                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                                  -

                                                                                                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                                  นางเพียงกานต์ เด่นดารา
                                                                                                                  21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
                                                                                                                  รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                                                                  โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 11:45:00
                                                                                                                  Project creater , Project owner
                                                                                                                  แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 31 มีนาคม 2559 20:03:01 น.

                                                                                                                  ชื่อกิจกรรม : อบรมการเขียนรายงาน

                                                                                                                  • photo
                                                                                                                   • photo
                                                                                                                    • photo ทีมงาน สจรส ให้คำปรึกษา กลุ่ม
                                                                                                                      ทีมงาน สจรส ให้คำปรึกษา กลุ่ม
                                                                                                                     • photo ร่วมฟังการอบรม
                                                                                                                       ร่วมฟังการอบรม

                                                                                                                      กิจกรรมหลัก :

                                                                                                                      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                                                                                      วัตถุประสงค์
                                                                                                                      1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
                                                                                                                      2. เพื่ออบรมเรื่องการเขียนรายงานในเวปไซด์
                                                                                                                      กิจกรรมตามแผน

                                                                                                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                                      ผู้รับผิดโครงการ 1 คนผู้รับชอบการเงิน 1คน รวม 2 คน

                                                                                                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                                      1.การเขียนรายงานปิดงวดเงินครั้งที่ 1

                                                                                                                      2.สอนเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 ค่าจ้าง ค่าวิทยากรค่าร้านVat

                                                                                                                      3.สอนเรื่องการจัดทำหนังสือรับอรงการหักภาษี ณ ที่จ่าย

                                                                                                                      4.สอนเรื่องใบแนบ ภงด.3

                                                                                                                      5.การทำแบบสรุปการจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย

                                                                                                                      ุ6. การเก็บหลักฐานในการทำกิจกรรม

                                                                                                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                                                                                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                                      ผู้รับผิดโครงการ 1 คน  ผู้รับชอบการเงิน 1คน รวม 2 คน

                                                                                                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                                      08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
                                                                                                                      09.00 - 09.30 น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ

                                                                                                                      09.30 - 10.00 น. การจัดเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
                                                                                                                      10.30 - 11.00 นการหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่

                                                                                                                      11.00 - 12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน
                                                                                                                      13.00 - 16.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง

                                                                                                                      16.00 - 16.30 น. สรุปถอดบทเรียนร่วมกัน

                                                                                                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                                       

                                                                                                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                                      1.มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานปิดงวดเงินครั้งที่ 1

                                                                                                                      2.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 ค่าจ้าง ค่าวิทยากรค่าร้านVat

                                                                                                                      3.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำหนังสือรับอรงการหักภาษี ณ ที่จ่าย

                                                                                                                      4.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องใบแนบ ภงด.3

                                                                                                                      5.มีความรู้ความเข้าใจในการทำแบบสรุปการจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย

                                                                                                                      ุ6.มีความรู้ความเข้าใจในการเก็บหลักฐานในการทำกิจกรรม

                                                                                                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                                      ไม่มี

                                                                                                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                                      -

                                                                                                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                                      -

                                                                                                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                                      -

                                                                                                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                                      นางเพียงกานต์ เด่นดารา
                                                                                                                      1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-15.00น. น.
                                                                                                                      รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                                                                      โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 26 มกราคม 2559 21:24:45
                                                                                                                      Project creater , Project owner
                                                                                                                      แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 12:04:47 น.

                                                                                                                      ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพของ สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอและชี้แจงโครงการโดยพี้เลี้ยง ครั้งที่ 1

                                                                                                                      • photo
                                                                                                                       • photo แข่งอาซูรอ
                                                                                                                         แข่งอาซูรอ
                                                                                                                        • photo พี่เลี้ยงชี้แจงโครงการ
                                                                                                                          พี่เลี้ยงชี้แจงโครงการ
                                                                                                                         • photo ประธานแนะนำพี่เลี้ยง
                                                                                                                           ประธานแนะนำพี่เลี้ยง
                                                                                                                          • photo
                                                                                                                           • photo ทหารร่วมแสดงความคิดเห็น
                                                                                                                             ทหารร่วมแสดงความคิดเห็น
                                                                                                                            • photo
                                                                                                                             • photo
                                                                                                                              • photo พี่เลี้ยงและกรรมร่วมกันชิมให้คะแนน
                                                                                                                                พี่เลี้ยงและกรรมร่วมกันชิมให้คะแนน
                                                                                                                               • photo ฟังผลการแข่งขัน
                                                                                                                                 ฟังผลการแข่งขัน
                                                                                                                                • photo ช่วยกัน ในทีม
                                                                                                                                  ช่วยกัน ในทีม
                                                                                                                                 • photo
                                                                                                                                  • photo พี่เลี้ยงลงตรวจบ้านสะอาด
                                                                                                                                    พี่เลี้ยงลงตรวจบ้านสะอาด
                                                                                                                                   • photo ทีมกวนอาซูรอ
                                                                                                                                     ทีมกวนอาซูรอ
                                                                                                                                    • photo
                                                                                                                                     • photo ประธานโครงการกับพี่เลี้ยงลงตรวจบ้านสะอาด
                                                                                                                                       ประธานโครงการกับพี่เลี้ยงลงตรวจบ้านสะอาด
                                                                                                                                      • photo มอบรางวัลบ้านสะอาด
                                                                                                                                        มอบรางวัลบ้านสะอาด
                                                                                                                                       • photo ทหารมอบรางวันอาซูรอ
                                                                                                                                         ทหารมอบรางวันอาซูรอ
                                                                                                                                        • photo ชนะเลิศบ้านสะอาด
                                                                                                                                          ชนะเลิศบ้านสะอาด
                                                                                                                                         • photo ชาวบ้านช่วยทหารกวน
                                                                                                                                           ชาวบ้านช่วยทหารกวน
                                                                                                                                          • photo
                                                                                                                                           • photo อาซูรอ
                                                                                                                                             อาซูรอ

                                                                                                                                            กิจกรรมหลัก :

                                                                                                                                            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                                                                                                            วัตถุประสงค์

                                                                                                                                            เพื่อพัฒนาให้เกิดสภาผู้นำ (สภาสันติสุขบ้านตือกอ)ที่แข็มแข็ง

                                                                                                                                            กิจกรรมตามแผน

                                                                                                                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                                                            สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ จำนวน 30 คน,แกนนำอาสาสมัคร จำนวน 30 คน คณะทำงาน 10 คน

                                                                                                                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                                                            ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการให้ประชาชนรับทราบ

                                                                                                                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 83 คน

                                                                                                                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                                                            ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชรบ. โต๊ะอิหม่ามสมาชิก อบต.อสม. กลุ่มสตรี ทหารและ ชาวบ้าน รวม 83 คน

                                                                                                                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                                                            เวลา 08.30 น. ประชุมคณะทำงานเตรียมพร้อมก่อนดำเนินกิจกรรม แบ่งหน้าที่

                                                                                                                                            เวลา 9.00 น.เริ่มลงทะเบียน

                                                                                                                                            เวลา9.30 -12.00 น. ประธานโครงการชี้แจงกิจกรรมวันนี้และแนะนำพี้เลี้ยงโครงการเปิดการประชุมแก่สภาผู้นำบ้านตือกอ พี่เลี้ยงชี้แจงที่มาโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ การจัดสรรงบประมาณโครงการ และกิจกรรมต่างๆที่จะทำในหมู่บ้านชาวบ้านร่วมกันซักถามที่มาโครงการอย่างสนใจ และต้องการร่วมกันทำโครงการ พี่เลี้ยงดีใจที่ทุกคนมีความสนใจที่จะทำโครงการ

                                                                                                                                            เวลา 13.00-15.00น. พี่เลี้ยงร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการจัดกิจกรรม ร่วมมือร่วมใจ กวนอาซูรอแข่งขัน อาซูรอ โดยแบ่งเป็น 6 ทีม อสม.กับชาวบ้านเขตรับผิดชอบ 5 ทีม ทหาร 1 ทีม ชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมและยิ้มแย้ม สนุกสนานในการทำกิจกรรม และการแข่งขันบ้านสะอาด ชาวบ้านทุกคนทุกหลังคาเรือนเข้าร่วมแข่งขัน ร่วมกันทำความสะอาดบ้านตนเอง โดยทางทีมงานไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในการลงสุ่มให้คะแนน ทำให้ชาวบ้านมีความกระตื้อรื้นรน ในวันนี้พี่เลี้ยงได้ลงสำรวจเป็นกรรมการตรวจบ้านสะอาด โดยมีทหารมาสนับสนุน รางวัลจากการซักถามและสังเกต ชาวบ้านมีีความกระตือรื้นร้น ในการทำความสะอาดบ้านชาวบ้านดีใจ ที่มีกิจกรรมดีๆในหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และอยากให้มีการจัดกิจกรรม ทุกๆปี ในกิจกรรมบ้านสะอาด

                                                                                                                                            เวลา15.30น.พี่เลี้ยง ทหาร ผู้ใหญ่บ้านร่วมกันมอบ รางวัล ประธานโครงการสรุปผลการทำกิจกรรมวันนี้

                                                                                                                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                                                             

                                                                                                                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                                                                                            • ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ ได้เห็นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้าน ชาวบ้านมีความกระตือรื้นร้นในการดูแลความสะอาด บ้านตนเอง จากการลงสำรวจของพี่เลี้ยงโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า ทุกบ้านสะอาด
                                                                                                                                            • ทีมคณะทำงาน สภาผู้นำบ้านตือกอ มีความเข้าใจ วัตถุประสงค์ ที่มาโครงการและการดำเนินกิจกรรมในโครงการมากขึ้น
                                                                                                                                            • ได้ผู้ชนะเลิศบ้านสะอาดเป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้าน ได้ทีมกวนอาซูรอ ซึ่งบ่งบอกถึงความสามัคคีในหมู่บ้าน และการให้ความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชน
                                                                                                                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                                                            ไม่มี

                                                                                                                                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                                                            -

                                                                                                                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                                                            -

                                                                                                                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                                                            -

                                                                                                                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                                                            นางเพียงกานต์ เด่นดารา
                                                                                                                                            30 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
                                                                                                                                            รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                                                                                            โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 28 ตุลาคม 2558 10:21:28
                                                                                                                                            Project creater , Project owner
                                                                                                                                            แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 12:05:42 น.

                                                                                                                                            ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการกำจัดขยะในสถานที่สาธารณะของชุมชนครั้งที่ 1

                                                                                                                                            • photo ชาวบ้านร่วมกับทหารในหมู่บ้าน
                                                                                                                                              ชาวบ้านร่วมกับทหารในหมู่บ้าน
                                                                                                                                             • photo
                                                                                                                                              • photo ชาวบ้าน วัยรุ่นช่วยกันถางหญ้าริมทาง
                                                                                                                                                ชาวบ้าน วัยรุ่นช่วยกันถางหญ้าริมทาง
                                                                                                                                               • photo ผู้หญิงทำความสะอาดบ้านเรือนตนเอง
                                                                                                                                                 ผู้หญิงทำความสะอาดบ้านเรือนตนเอง
                                                                                                                                                • photo ผู้หญิงทำความสะอาดบ้านเรือนตนเอง
                                                                                                                                                  ผู้หญิงทำความสะอาดบ้านเรือนตนเอง
                                                                                                                                                 • photo
                                                                                                                                                  • photo
                                                                                                                                                   • photo ประชุมแบ่งพื้นที่ก่อนทำกิจกรรม
                                                                                                                                                     ประชุมแบ่งพื้นที่ก่อนทำกิจกรรม
                                                                                                                                                    • photo
                                                                                                                                                     • photo

                                                                                                                                                      กิจกรรมหลัก :

                                                                                                                                                      คุณภาพกิจกรรม : ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)
                                                                                                                                                      วัตถุประสงค์

                                                                                                                                                      เพื่อลดการผลิตขยะในชุมชน

                                                                                                                                                      กิจกรรมตามแผน

                                                                                                                                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                                                                      ชาวบ้านตือกอ

                                                                                                                                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                                                                      1. ร่วมกันทำความสะอาด มัสยิด โรงเรียนตือกอ โรงเรียนตาดีกา ศาลาประชาคม ถางหญ้าริมทาง กูโบร์ และบ้านเรือนตนเอง เดือนละ 1 ครั้ง และทำการติดป้ายห้ามทิ้งขยะ
                                                                                                                                                      2. ร่วมกันทำปฏิทินทำความสะอาดในชุมชน 1 ฉบับ
                                                                                                                                                      3. ประชุมสภาผู้นำสันติสุข คณะทำงาน ถอดบทเรียน วางแผนกิจกรรมต่อไป
                                                                                                                                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                                                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 32 คน

                                                                                                                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                                                                      ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านชรบ .อสม ทหารเยาวชนชาวบ้านรวม 32 คน

                                                                                                                                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                                                                      1.ประธานสภาผู้นำสันติบ้านตือกอเปิดกิจกรรมก่อนลงพื้นที่

                                                                                                                                                      2.ชี้แจงการดำเนินกิจกรรมในชุมชนที่ผ่านมาพร้อมบทสรุปของกิจกรรม และร่วมกันกำหนดปฏิทินทำความสะอาดหมู่บ้านเดือนละครั้ง ทุกบ้านต้องทำความสะอาดทุกๆวันศุกร์
                                                                                                                                                      3.ผู้ใหญ่บ้านแบ่งโซนทำความสะอาด ถางหญ้าริมทาง

                                                                                                                                                      • วัยรุ่นชายทำควาสะอาดถางหญ้าทางเข้าหมู่บ้าน สนามฟุตบอล
                                                                                                                                                      • ทหาร ทำความสะอาด ทางออกหมู่บ้าน โรงเรียน คลอง
                                                                                                                                                      • ชาวบ้านผู้ชาย ถางหญ้ากูโบร์
                                                                                                                                                      • ผู้หญิงและเด็กๆ ทำความสะอาด ถางหญ้าหน้าบบ้านเรือนตนเอง มัสยิด ตาดีกา

                                                                                                                                                      4.หลังจากเสร็จกิจกรรมประธานโครงการและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันตรวจความสะอาด หมู่บ้านและขอบคุณชาวบ้านทุกคน

                                                                                                                                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                                                                      1.เกิดปฏิทินการทำความสะอาดชุมชนทำความสะอาด เดือนละครั้ง ชาวบ้านทุกคนต้องทำความสะอาดบ้านตนเองทุกๆวันศุกร์ชาวบ้านผู้ชาย ทุกบ้านต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกเดือน อย่างน้อย 1 คน
                                                                                                                                                      2.มัสยิด กูโบร์ โรงเรียน มูศอลา ถนน บ้านเรือน สะอาด
                                                                                                                                                      3.ชาวบ้านและทหารในหมู่บ้าน มีความร่วมมือความสามัคคี ในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี

                                                                                                                                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                                                                      ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ ขาดการประชาสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ไปทำงาน เนื่องจากไม่ทราบข่าวการทำกิจกรรมดังกล่าว
                                                                                                                                                      แก้ไข  ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ให้ทั่วถึง

                                                                                                                                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                                                                      -

                                                                                                                                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                                                                      -

                                                                                                                                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                                                                      -

                                                                                                                                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                                                                      นางเพียงกานต์ เด่นดารา
                                                                                                                                                      28 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
                                                                                                                                                      รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                                                                                                      โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 29 ตุลาคม 2558 15:44:52
                                                                                                                                                      Project creater , Project owner
                                                                                                                                                      แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 12:05:50 น.

                                                                                                                                                      ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยาภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนและสภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอในการสำรวจข้อมูลขยะชุมชน

                                                                                                                                                      • photo กองที่4
                                                                                                                                                        กองที่4
                                                                                                                                                       • photo กองที่2
                                                                                                                                                         กองที่2
                                                                                                                                                        • photo ลงสำรวจ
                                                                                                                                                          ลงสำรวจ
                                                                                                                                                         • photo ผู้ใหญ่บ้านก็ลงสำรวจ
                                                                                                                                                           ผู้ใหญ่บ้านก็ลงสำรวจ
                                                                                                                                                          • photo ลงสำรวจ
                                                                                                                                                            ลงสำรวจ
                                                                                                                                                           • photo
                                                                                                                                                            • photo
                                                                                                                                                             • photo ลงสำรวจ
                                                                                                                                                               ลงสำรวจ
                                                                                                                                                              • photo กองที่1
                                                                                                                                                                กองที่1
                                                                                                                                                               • photo กองที่3
                                                                                                                                                                 กองที่3
                                                                                                                                                                • photo
                                                                                                                                                                 • photo ประชุมหัวหน้าโซน
                                                                                                                                                                   ประชุมหัวหน้าโซน
                                                                                                                                                                  • photo
                                                                                                                                                                   • photo ลงข้อมูลสำรวจ
                                                                                                                                                                     ลงข้อมูลสำรวจ
                                                                                                                                                                    • photo แบบสำรวจขยะ
                                                                                                                                                                      แบบสำรวจขยะ
                                                                                                                                                                     • photo แบบสำรวจขยะ
                                                                                                                                                                       แบบสำรวจขยะ

                                                                                                                                                                      ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                                                                                                                                                                      กิจกรรมหลัก :

                                                                                                                                                                      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                                                                                                                      วัตถุประสงค์

                                                                                                                                                                      เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บขยะในชุมชน อย่างยั่งยืน

                                                                                                                                                                      กิจกรรมตามแผน

                                                                                                                                                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                                                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                                                                                      แกนนำอาสาสมัครสำรวจข้อมูลขยะที่คลอบคลุมโดยเยาวชนและแกนนำในชุมชน

                                                                                                                                                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                                                                                      1. แกนนำอาสาสมัครสำรวจข้อมูลขยะที่คลอบคลุมโดยเยาวชนและแกนนำในชุมชนซึ่งแบ่งการสำรวจเป็น 6โซนโซนละ 5 คนรวม 30คนเก็บข้อมูลประเภทขยะ จำนวน สาเหตุการเกิดขยะ การจัดเก็บ หรือทำลายขยะเป็นอย่างไรคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะพิษ
                                                                                                                                                                      2. ประชุมสภาผู้นำสันติสุข คณะทำงาน เพื่อร่วมกันวางแผนกิจกรรม สรุปข้อมูลขยะ ในชุมชน
                                                                                                                                                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                                                                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

                                                                                                                                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                                                                                      แกนนำอาสาสมัครสำรวจข้อมูลขยะที่คลอบคลุมโดยเยาวชนและแกนนำในชุมชนซึ่งแบ่งการสำรวจเป็น 6 โซน รวม 20 คน

                                                                                                                                                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                                                                                      1.ประชุมหัวหน้าโซน แบ่งโซนรับผิดชอบ ตรวจสอบจำนวนกองขยะในหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่ทิ้งขยะ ซึ่งแบ่งการสำรวจเป็น 6 โซน เก็บข้อมูลประเภทขยะ,จำนวนกองขยะในหมู่บ้าน ,สอบถามชาวบ้าน สาเหตุการทิ้งขยะขยะ การจัดเก็บ หรือทำลายขยะเป็นอย่างไร 2. เวลา 09.00-09.30น. ประชุมแกนนำอาสา ประธานโครงการแบ่งโซนสำรวจขยะ ซึ่งแบ่งการสำรวจเป็น 6 โซนให้อาสาสมัครลงพื้นที่สัมภาษณ์ชาวบ้าน ที่ทิ้งขยะ กอง ข้างถนน ชี้แจงรายละเอียดการลงแบบฟอร์ม สำรวจข้อมูลขยะ

                                                                                                                                                                      เวลา 15.00 น.แกนนำอาสาสรุปข้อมูลขยะ

                                                                                                                                                                      2.หลังจากเสร็จสำรวจเรียกประชุมสภาผู้นำสันติสุข คณะทำงาน ชี้แจงผลการสำรวจ สรุปข้อมูลขยะ เพื่อร่วมกันวางแผนกิจกรรมในชุมชน

                                                                                                                                                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                                                                                      จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านและการลงพื้นที่สังเกต พบว่าจำนวนกองขยะ ทั้งหมด 4 กองใหญ่ๆ

                                                                                                                                                                      กองที่ 1 หน้าบ้าน ยานา 11 ครัวเรือน ที่ทิ้งขยะ

                                                                                                                                                                      กองที่ 2 สามแยก 20 ครัวเรือน ที่ทิ้งขยะ

                                                                                                                                                                      กองที่ 3 สะพาน 11 ครัวเรือน ที่ทิ้งขยะ

                                                                                                                                                                      กองที่ 4 หน้าบ้านปะดอเฮง 12 ครัวเรือน ที่ทิ้งขยะ

                                                                                                                                                                      • จากสัมภาษณ์ ชาวบ้านเล่าว่าไม่มีถังขยะ ความเคยชินไม่มีใครห้ามสะดวก ง่ายใกล้บ้าน
                                                                                                                                                                      • สรุปกิจกรรมและประชุมคณะทำงาน จากสาเหตุข้างต้น ได้ปรึกษาและบอกผู้ใหญ่บ้านถึงสาเหตุการทิ้งขยะของชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือ จะ ตักเตือน ชาวบ้าน , ติดป้ายห้ามทิ้งขยะ และติดต่อขอถังขยะจาก อบต.
                                                                                                                                                                      • หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้ใหญ่บ้านได้ติดต่อประสานอบต.อบตได้นำรถขยะมาเก็บขยะตามกองขยะ ในหมู่บ้าน ทำให้ในหมู่บ้านไม่มีกองขยะตามถนนริมทางหมู่บ้าน สะอาด น่าอยู่ และผู้ใหญ่บ้านได้ประสาน อสม.ให้ไปตักเตือนชาวบ้านในเขตรับผิดชอบห้ามทิ้งขยะ
                                                                                                                                                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                                                                                      ถังขยะไม่เพียงพอ  ผู้ใหญ่บ้านติดต่ออบต. อบต.สัญญาว่าจะจัดสรรโดยด่วน เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีงบประมาณ

                                                                                                                                                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                                                                                      -

                                                                                                                                                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                                                                                      -

                                                                                                                                                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                                                                                      -

                                                                                                                                                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                                                                                      นางเพียงกานต์ เด่นดารา
                                                                                                                                                                      23 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
                                                                                                                                                                      รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                                                                                                                      โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 30 ตุลาคม 2558 10:08:11
                                                                                                                                                                      Project creater , Project owner
                                                                                                                                                                      แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 12:06:23 น.

                                                                                                                                                                      ชื่อกิจกรรม : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

                                                                                                                                                                      • photo
                                                                                                                                                                       • photo

                                                                                                                                                                        กิจกรรมหลัก :

                                                                                                                                                                        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                                                                                                                                        วัตถุประสงค์

                                                                                                                                                                        เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ

                                                                                                                                                                        กิจกรรมตามแผน

                                                                                                                                                                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                                                                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                                                                                        คณะทำงานทีมสภาผู้นำชุมชน

                                                                                                                                                                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                                                                                        ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ

                                                                                                                                                                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                                                                                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

                                                                                                                                                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                                                                                        คณะทำงานทีมสภาผู้นำชุมชน

                                                                                                                                                                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                                                                                        • ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
                                                                                                                                                                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                                                                                                                        • เกิดป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งในหมู่บ้าน
                                                                                                                                                                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                                                                                        -

                                                                                                                                                                        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                                                                                        -

                                                                                                                                                                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                                                                                        -

                                                                                                                                                                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                                                                                        -

                                                                                                                                                                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                                                                                        -
                                                                                                                                                                        19 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
                                                                                                                                                                        รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                                                                                                                        โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 19 ตุลาคม 2558 09:31:45
                                                                                                                                                                        Project creater , Project owner
                                                                                                                                                                        แก้ไขโดย นายรสเดช มะ เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 13:17:39 น.

                                                                                                                                                                        ชื่อกิจกรรม : ประชุมเตรียมพร้อมจัดตั้งสภาผู้นำ อาสาแกนนำ และคณะทำงาน

                                                                                                                                                                        • photo ลงทะเบียน
                                                                                                                                                                          ลงทะเบียน
                                                                                                                                                                         • photo ประธานชี้แจงโครงการและกิจกรรม
                                                                                                                                                                           ประธานชี้แจงโครงการและกิจกรรม
                                                                                                                                                                          • photo ร่วมกันเสนอชื่อ คักเลือกสภา และแกนนำ
                                                                                                                                                                            ร่วมกันเสนอชื่อ คักเลือกสภา และแกนนำ

                                                                                                                                                                           กิจกรรมหลัก :

                                                                                                                                                                           คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                                                                                                                                           วัตถุประสงค์

                                                                                                                                                                           1.เพื่อพัฒนาให้เกิดสภาผู้นำ (สภาสันติสุขบ้านตือกอ)ที่แข็มแข็ง
                                                                                                                                                                           2.เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บขยะในชุมชน อย่างยั่งยืน

                                                                                                                                                                           กิจกรรมตามแผน

                                                                                                                                                                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                                                                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                                                                                           • กลุ่มผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน

                                                                                                                                                                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                                                                                           • คัดเลือกสภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน ชรบ. 2 คนโต๊ะอิหม่าม 1คนสมาชิก อบต. 2 คน อสม.10คน กลุ่มสตรี 10 คน ครูตาดีกา 2 คน รวม จำนวน 30 คน
                                                                                                                                                                           • คัดเลือกอาสาสมัครแกนนำ เยาวชนนักเรียน 10 คน อสม.5 คน กลุุ่มสตรี 5 คน และอบต. 2 คน ร้านค้า 3 คนครู 5 คนรวม 30 คน
                                                                                                                                                                           • แต่งตั้งคณะศูนย์รวบรวมขยะ กรรมการ 5 คนประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน เลขา1คน เหรัณญิก 2 คน แบ่งหน้าที่ แกนนำอาสา ศูนย์รวบรวมข้อมูล รวม 10 คน
                                                                                                                                                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                                                                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 63 คน

                                                                                                                                                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                                                                                           จำนวนที่เข้าประชุม ทั้งหมด 63 คน

                                                                                                                                                                           1.ผู้เข้าร่วมประชุมสภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกอ ได้แก่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1คน ชรบ. 2 คน โต๊ะอิหม่าม 1คน สมาชิก อบต. 2 คน อสม.10 คน กลุ่มสตรี 10 คน ครูตาดีกา 2 คน และชาวบ้านรวม จำนวน 63 คน

                                                                                                                                                                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                                                                                           ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อมของชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของทีมทำงานในชุมชน และมีการประชุม/พูดคุย/แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจร่วมกันในทีมงานเตรียมข้อมูลชุมชนประมวลสภาพชุมชนเบื้องต้น

                                                                                                                                                                           ขั้นตอนที่ 2 เชิญเจ้าของโครงการชี้แจงการคัดเลือกสภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกออาสาสมัครแกนนำ และการแต่งตั้งศูนย์รวบรวมขยะในหมู่บ้านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด วิธีการ ขั้นตอน การจัดกระบวนการรวบรวมขยะในหมู่บ้าน

                                                                                                                                                                           ขั้นตอนที่ 3 ชาวบ้านร่วมกันเสนอชื่อเพื่อมาทำหน้าที่ เป็นสภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกออาสาแกนนำและคณะศูนย์รวบรวมขยะ

                                                                                                                                                                           ขั้นตอนที่ 4 ได้แผนงาน/โครงการ กิจกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาต่อไปโดยชุมชน

                                                                                                                                                                           ขั้นตอนที่ 5ร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามแผนชุมชน

                                                                                                                                                                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                                                                                                                           • ผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียน ประชุม หลังจากนั้นประธานโครงการ(คุณรสเดช มะ ) เชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านตือกอ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมประชุม ชาวบ้านมีความตื่นเต้น หลังจากให้ทุกคนร่วมกันเสนอชื่อ เพื่อมาทำหน้าที่ เป็นสภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกออาสาแกนนำและคณะศูนย์รวบรวมขยะประธานโครงการชี้แจงบทบาทหน้าที่ ของ สภาผู้นำสันติสุขบ้านตือกออาสาแกนนำและคณะศูนย์รวบรวมขยะ กำหนดร่วมกันทำความสะอาดหมู่บ้าน วันที่ 30/10/58
                                                                                                                                                                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                                                                                           ไม่มี

                                                                                                                                                                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                                                                                           -

                                                                                                                                                                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                                                                                           -

                                                                                                                                                                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                                                                                           -

                                                                                                                                                                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                                                                                           นางเพียงกานต์ เด่นดารา
                                                                                                                                                                           17 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
                                                                                                                                                                           รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                                                                                                                           โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 17 ตุลาคม 2558 13:21:43
                                                                                                                                                                           Project creater , Project owner
                                                                                                                                                                           แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 12:06:35 น.

                                                                                                                                                                           ชื่อกิจกรรม : ปฐมเทศโครงการปี 2558

                                                                                                                                                                           • photo
                                                                                                                                                                            • photo
                                                                                                                                                                             • photo
                                                                                                                                                                              • photo

                                                                                                                                                                               กิจกรรมหลัก :

                                                                                                                                                                               คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                                                                                                                                               วัตถุประสงค์
                                                                                                                                                                               • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนให้สามารถลงข้อมูลในเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง
                                                                                                                                                                               กิจกรรมตามแผน

                                                                                                                                                                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                                                                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                                                                                               ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบการเงิน รวม 2 คน

                                                                                                                                                                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                                                                                               • เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ปี 2558 มีกำหนดการ ดังนี้

                                                                                                                                                                               08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

                                                                                                                                                                               09.00 - 10.30 น. การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ โดย ทีมพี่เลี้ยง การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน (การเก็บหลักฐาน เอกสารการเงิน) โดย คุณจุรีย์ หนูผุด และทีมพี่เลี้ยง

                                                                                                                                                                               10.30 - 11.00 น การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ โดย คุณถนอม ขุนเพ็รช

                                                                                                                                                                               11.00 - 12.00 น. การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้าง www.happynetwork.org โดย คุณภานุมาศ นนทพันธ์ และคุณสุทธิพงษ์ อุสาหพงษ์สิน

                                                                                                                                                                               12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

                                                                                                                                                                               13.00 – 14.00 น. กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                                                                                                                                                                               14.00 – 17.30 น. ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอีดยโครงการ ลงในเวบไซต์
                                                                                                                                                                               • รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ) • แผนภาพเชิงระบบโครงการ • กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี • รายงานผู้รับผิดชอบ

                                                                                                                                                                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                                                                                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                                                                                                                                                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                                                                                               • ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ทำการเงินโครงการ

                                                                                                                                                                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                                                                                               08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

                                                                                                                                                                               09.00 - 10.30 น. การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ โดย ทีมพี่เลี้ยง การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน (การเก็บหลักฐาน เอกสารการเงิน) โดย คุณจุรีย์ หนูผุด และทีมพี่เลี้ยง

                                                                                                                                                                               10.30 - 11.00 น การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ โดย คุณถนอม ขุนเพ็รช

                                                                                                                                                                               11.00 - 12.00 น. การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้าง www.happynetwork.org โดย คุณภานุมาศ นนทพันธ์ และคุณสุทธิพงษ์ อุสาหพงษ์สิน

                                                                                                                                                                               12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

                                                                                                                                                                               13.00 – 14.00 น. กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                                                                                                                                                                               14.00 – 17.30 น. ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอีดยโครงการ ลงในเวบไซต์
                                                                                                                                                                               • รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ) • แผนภาพเชิงระบบโครงการ • กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี • รายงานผู้รับผิดชอบ

                                                                                                                                                                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                                                                                               1.สามารถเข้าถึงข้อตกลงในการจัดทำโครงการฯ

                                                                                                                                                                               2.สามารถทราบถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ สสส.โดยภาพรวม

                                                                                                                                                                               3.สามารถทราบถึงแนวทางการจัดทำรายงาน และบันทึกกิจกรรมรายงานผล ซึ่งจะประกอบด้วยแบบรายงานสรุป 4 ฉบับ (ส1-4) และแบบรายงานการเงิน 2 ฉบับ (ง1-2) 4.รับทราบถึงวิธีการจัดทำรายงานการเงิน การเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินเพื่อเบิกจ่าย

                                                                                                                                                                               4.สามารถจัดกระบวนการการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบและสมบูรณ์ ครอบคลุมขั้นตอนการเตรียมพร้อม ขั้นทำ และขั้นตอนการทบทวนเพื่อพัฒนาให้ยั่งยืน

                                                                                                                                                                               5.สามารถป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการผ่านทางเว็บไซต์คนใต้สร้างสุข

                                                                                                                                                                               6.สามารถป้อนข้อมูลแผนภาพโครงการได้

                                                                                                                                                                               7.สามารถป้อนแผนการดำเนินงานลงในปฏิทินโครงการได้

                                                                                                                                                                               8.สามารถรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรมได้

                                                                                                                                                                               9.รับรู้ถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข ในการดำเนินกิจกรรมและการรายงานผลในเว็บไซต์

                                                                                                                                                                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                                                                                               ไม่มี

                                                                                                                                                                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                                                                                               -

                                                                                                                                                                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                                                                                               -

                                                                                                                                                                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                                                                                               --

                                                                                                                                                                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                                                                                               นางเพียงกานต์ เด่นดารา
                                                                                                                                                                               14 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
                                                                                                                                                                               รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                                                                                                                               โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 17 ตุลาคม 2558 13:29:28
                                                                                                                                                                               Project creater , Project owner
                                                                                                                                                                               แก้ไขโดย นายรสเดช มะ เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 13:16:49 น.

                                                                                                                                                                               ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมคณะทำงาน/วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ

                                                                                                                                                                               • photo แบ่งหน้าที่ในทีมงาน
                                                                                                                                                                                 แบ่งหน้าที่ในทีมงาน
                                                                                                                                                                                • photo ประธานชี้แจงโครงการแก่ทีมงาน
                                                                                                                                                                                  ประธานชี้แจงโครงการแก่ทีมงาน
                                                                                                                                                                                 • photo
                                                                                                                                                                                  • photo

                                                                                                                                                                                   กิจกรรมหลัก :

                                                                                                                                                                                   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                                                                                                                                   วัตถุประสงค์

                                                                                                                                                                                   1.เพื่อพัฒนาให้เกิดสภาผู้นำ (สภาสันติสุขบ้านตือกอ)ที่แข็มแข็ง

                                                                                                                                                                                   กิจกรรมตามแผน

                                                                                                                                                                                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                                                                                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                                                                                                   ผู้ใหญ่บ้าน 1คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน อสม.8 คน โต๊ะอีหม่าน 1 คน ครู 1 คน ชาวบ้าน 2 คน

                                                                                                                                                                                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                                                                                                   1. ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
                                                                                                                                                                                   2. จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดบทบาทหน้าทีมสมาชิกคณะทำงานโครงการ
                                                                                                                                                                                   3. ออกแบบ กิจกรรมที่กำหนดให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
                                                                                                                                                                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                                                                                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

                                                                                                                                                                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                                                                                                   ผู้ใหญ่บ้าน 1คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน อสม.8 คน โต๊ะอีหม่าน 1 คน ครู 1 คน ชาวบ้าน 2 คน รวม 15 คน

                                                                                                                                                                                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                                                                                                   เวลา 08.30 น. ประชุมคณะทำงานเตรียมพร้อมก่อนดำเนินกิจกรรม แบ่งหน้าที่

                                                                                                                                                                                   เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม

                                                                                                                                                                                   เวลา 9.30-12.00 น.ประธานโครงการเปิดพิธีการประชุมชี้แจงโครงการชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด ได้กล่าวถึงที่มาโครงการ เนื่องจากในหมู่บ้านมีกองขยะริมทาง น้ำคลองสกปรก วัตถุประสงค์โครงการการ กิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินงาน

                                                                                                                                                                                   เวลา13.00-15.00 น.ผู้ใหญ่กล่าวพูดคุยขอบคุณประธานที่ให้ความสำคัญหมู่บ้าน เสนอโครงการเพื่อให้หมู่บ้านสะอาด ผู้ใหญ่กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาขยะในหมู่บ้านที่ปัญหาเรื้อนรัง การทิ้งขยะของชาวบ้าน ความมักง่ายทิ้งขยะริมทาง ผู้เข้าร่วมกันประชุมพูดคุย เสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบ่งหน้าที่ในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในโครงการ

                                                                                                                                                                                   เวลา15.30 น. ร่วมกันจัดตั้งสภาผู้นำ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

                                                                                                                                                                                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                                                                                                                                   • จากการประชุมชี้แจงโครงการชาวตือกอ ร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาขยะในหมู่บ้าน ชาวบ้านได้รับทราบถึงกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ และได้เกิดสภาผู้นำสันติบ้านตือกอเพื่อเป็นแกนนำหลักและเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานตามโครงการ ได้ร่วมกันจัดตั้งแนวทางในการสำรวจข้อมูลด้านข้อมูลขยะในหมู่บ้าน ทุกคนได้รับทราบเรื่องการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เรื่องปฏิทินการทำกิจกรรม เรื่องการจัดทำหรือการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ได้มีการแลกเปลี่ยน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกำหนดบทบาทหน้าที่ ผู้ใหญ่ให้ความร่วมือและยินดียิ่งในจัดโครงการ
                                                                                                                                                                                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                                                                                                   ไม่มี

                                                                                                                                                                                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                                                                                                   -

                                                                                                                                                                                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                                                                                                   -

                                                                                                                                                                                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                                                                                                   -

                                                                                                                                                                                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                                                                                                   -