หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข

รหัสโครงการ 58-03994
สัญญาเลขที่ 58-00-2176
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) จัดประชุมทีมคณะทำงานเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดทำโครงการ
2) ปฐมนิเทศโครงการ
3) จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
4) เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่1
5) ทำป้ายรณรงค์แปรงฟันก่อนละหมาด
6) สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 1
7) เตรียมความพร้อมการจัดตั้งสภาผู้นำสร้างสุขบ้านยะออ,อาสาสมัคร แกนนำเยาวชน ครูตาดีกาและคณะทำงานร่วมกัน
8) สร้างกฎกติการวมกันฮูกัมปากัต
9) การพัฒนาศักยภาพการมีส่วนของชุมชนครั้งที่ 1
10) เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่2
11) อบรมการเขียนรายงานและการเงิน
12) สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 2
13) สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 3
14) การพัฒนาศักยภาพการมีส่วนของชุมชนครั้งที่ 2
15) สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 4
16) การพัฒนาศักยภาพการมีส่วนของชุมชนครั้งที่ 3
17) การพัฒนาศักยภาพการมีส่วนของชุมชนครั้งที่ 4

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 72,360.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 4.13 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 1,672.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 864.13 บาท
รวมรายรับ (1) = 72,864.13 บาท รวมรายจ่าย (2) = 70,328.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 2,536.13 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 90,450.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง แวนูรียะห์ สาและ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า (27 กุมภาพันธ์ 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 5 (12 มีนาคม 2559)
 3. เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่3 (13 มีนาคม 2559)
 4. อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ (26 มีนาคม 2559)
 5. อบรมให้ความรู้การประกอบอาหารอ่อนหวานในกลุ่มแกนนำแม่บ้านยะออ (8 เมษายน 2559)
 6. ประกวดครอบครัวสุขภาพฟันดีในชุมชน (9 เมษายน 2559)
 7. สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 6 (16 เมษายน 2559)
 8. เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่4 (23 เมษายน 2559)
 9. สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 7 (7 พ.ค. 2559)
 10. เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่5 (8 พ.ค. 2559)
 11. ประกวดอาหารอ่อนหวานในกลุ่มแม่บ้านยะออ (13 พ.ค. 2559)
 12. สร้างเสริมสุขภาพช่องปากใน ร.ร. ตาดีกา (14 พ.ค. 2559)
 13. อบรมครูตาดีกาเพื่อบรูณาการหลักสูตรการสอน (21 พ.ค. 2559)
 14. แข่งแปรงฟันสะอาดใน ตาดีกา เพื่อสร้างกระแส (29 พ.ค. 2559)
 15. สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 8 (4 มิถุนายน 2559)
 16. จัดอบรมการปลุกผักใรครัวเรือน (10 มิถุนายน 2559)
 17. เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่ 6 (12 มิถุนายน 2559)
 18. แข่งตอบปัญหาสุขภาพเพื่อวัดความรู้ในตาดีกา (25 มิถุนายน 2559)
 19. เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่ 7 (3 กรกฎาคม 2559)
 20. สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 9 (16 กรกฎาคม 2559)
 21. สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 10 (6 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง แวนูรียะห์ สาและ )
28 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวซรออาซัน สาและ )
28 กุมภาพันธ์ 2559