หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข

รหัสโครงการ 58-03994
สัญญาเลขที่ 58-00-2176
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า
2) เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่3
3) สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 5
4) อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
5) อบรมให้ความรู้การประกอบอาหารอ่อนหวานในกลุ่มแกนนำแม่บ้านยะออ
6) ประกวดครอบครัวสุขภาพฟันดีในชุมชน
7) สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 6
8) เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่4
9) สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 7
10) เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่5
11) ประกวดอาหารอ่อนหวานในกลุ่มแม่บ้านยะออ
12) สร้างเสริมสุขภาพช่องปากใน ร.ร. ตาดีกา
13) อบรมครูตาดีกาเพื่อบรูณาการหลักสูตรการสอน
14) แข่งแปรงฟันสะอาดใน ตาดีกา เพื่อสร้างกระแส
15) สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 8
16) จัดอบรมการปลุกผักใรครัวเรือน
17) เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่ 6
18) แข่งตอบปัญหาสุขภาพเพื่อวัดความรู้ในตาดีกา
19) เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่ 7
20) สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 9
21) สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 10
22) เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่8
23) ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้
24) จัดทำภาพถ่ายกิจกรรม
25) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
26) ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 2,536.13 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 90,450.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 39.30 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -15,084.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 1,353.43 บาท
รวมรายรับ (1) = 93,025.43 บาท รวมรายจ่าย (2) = 106,756.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -13,730.57 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 13,730.57 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง แวนูรียะห์ สาและ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง แวนูรียะห์ สาและ )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวซารออาซัน สาและ )
15 ตุลาคม 2559