หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข

รหัสโครงการ 58-03994
สัญญาเลขที่ 58-00-2176

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข
รหัสโครงการ 58-03994 สัญญาเลขที่ 58-00-2176

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2559 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 180,900.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 72,360.00 บาท
งวดที่ 2 = 90,450.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 162,810.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 4.13 บาท
งวดที่ 2 = 39.30 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 43.43 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 177,084.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -13,730.57 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : จัดประชุมทีมคณะทำงานเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดทำโครงการ 1,200.00 1,200.00
1. จัดประชุมทีมคณะทำงานเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดทำโครงการ
กิจกรรมหลัก : เตรียมความพร้อมการจัดตั้งสภาผู้นำสร้างสุขบ้านยะออ,อาสาสมัคร แกนนำเยาวชน ครูตาดีกาและคณะทำงานร่วมกัน 7,000.00 7,000.00
1. เตรียมความพร้อมการจัดตั้งสภาผู้นำสร้างสุขบ้านยะออ,อาสาสมัคร แกนนำเยาวชน ครูตาดีกาและคณะทำงานร่วมกัน
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพการมีส่วนของชุมชนและสภาผู้นำสร้างสุขบ้านยะออ ,อาสาสมัคร แกนนำและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจปัญหาและจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชนยะออ 29,700.00 29,624.00
1. การพัฒนาศักยภาพการมีส่วนของชุมชนครั้งที่ 1
2. การพัฒนาศักยภาพการมีส่วนของชุมชนครั้งที่ 2
3. การพัฒนาศักยภาพการมีส่วนของชุมชนครั้งที่ 3
4. การพัฒนาศักยภาพการมีส่วนของชุมชนครั้งที่ 4
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีเพื่อถ่ายทอด สื่อสารข้อมูลฟันผุสู่สมาชิกในชุมชน และจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการ 90,000.00 84,000.00
1. ทำป้ายรณรงค์แปรงฟันก่อนละหมาด
2. สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 1
3. สร้างกฎกติการวมกันฮูกัมปากัต
4. สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 2
5. สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 3
6. สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 4
7. สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 5
8. อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
9. อบรมให้ความรู้การประกอบอาหารอ่อนหวานในกลุ่มแกนนำแม่บ้านยะออ
10. ประกวดครอบครัวสุขภาพฟันดีในชุมชน
11. สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 6
12. สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 7
13. ประกวดอาหารอ่อนหวานในกลุ่มแม่บ้านยะออ
14. สร้างเสริมสุขภาพช่องปากใน ร.ร. ตาดีกา
15. อบรมครูตาดีกาเพื่อบรูณาการหลักสูตรการสอน
16. แข่งแปรงฟันสะอาดใน ตาดีกา เพื่อสร้างกระแส
17. สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 8
18. จัดอบรมการปลุกผักใรครัวเรือน
19. แข่งตอบปัญหาสุขภาพเพื่อวัดความรู้ในตาดีกา
20. สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 9
21. สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน 40,000.00 37,200.00
1. เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่1
2. เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่2
3. เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่3
4. เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่4
5. เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่5
6. เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่ 6
7. เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่ 7
8. เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่8
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 14,560.00
1. ปฐมนิเทศโครงการ
2. อบรมการเขียนรายงานและการเงิน
3. ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า
4. ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้
5. ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,500.00
1. จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. จัดทำภาพถ่ายกิจกรรม
3. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

รวมงบทั้งหมด

180,900.00 177,084.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาง แวนูรียะห์ สาและ )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559