หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข

รหัสโครงการ 58-03994 รหัสสัญญา 58-00-2176 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

-

-

-

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

-

-

-

3. กระบวนการใหม่

รูปแบบการร่วมคิดร่วมทำแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนของกิจกรรมผ่านการประชุมร่วมกัน •เกิดรูปแบบการติดตามงานกิจกรรมด้วยการประชุม และ ถอดบทเรียนในแต่ละกิจกรรม

รายงานประจำเดือนจากการประชุม

-

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

เกิดโครงสร้างชุมชนที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่นผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน อบต.ผู้นำศาสนา ชรบ. อสม. กลุ่มสตรี/แม่บ้าน ครูตาดีกา/ข้าราชการ และกลุ่มผู้ปกครองในพื้นที่ผู้นำท้องถิน

จากผลการดำเนินงานโครงการ

-

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

เกิดกลุ่มสภาผู้นำ มีคณะกรรมการ 1 ชุด ( สภาผู้นำ 30 คน)

-

-

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

-

-

-

7. อื่นๆ

-

-

-

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

เกิดกลุ่มแกนนำในการดูแลความสะอาดในช่องปากและฟัน โดยการแปรงฟันทุกครั้งก่อนแาบน้ำละหมาด

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ

-

2. การบริโภค

เกิดข้อตกลงกับร่านค้าในโรงเรียน โดยไม่มีการขายอาหารขยะ และน้ำอัดลม

จาผลการดำเนินงานโครงการ

-

3. การออกกำลังกาย

-

-

-

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ในม้สยิดและชุมชน

จากผลการดำเนินงานโครงการ

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

-

-

-

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

-

-

-

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

-

-

-

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

-

-

-

9. อื่นๆ

-

-

-

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

-

-

-

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด (โดยเชิญโต๊ะครูมาบรรยายศาสนาในชุมชนยะออ เดือนละครั้ง และมีการแปรงฟันร่วมกันหลังจากร่วมฟังบรรยายก่อนทำการละหมาดยุมอะห์)

-

-

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

-

-

-

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

-

-

-

5. อื่นๆ

-

-

-

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

เกิดกฏกติการ่วมกัน (ฮูกมปากัติ) ในการจัดตั้งร้านค้าปลอดอาหารขยะ และปลอดน้ำอัดลมในโรงเรียนตาดีกา ชุมชนและคณะทำงานได้มีการประชุม และลงมติขึ้นให้ ชุมชนมีการวางกฏระเบียบ กติกาในการอยู่ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาโรคในช่องปากที่มีผลที่ประชนชนในทางลบ โดบมีการกำหนดกติกา ดังนี้ 1.ห้ามร้านค้าในโรงเรียนจัดจำหน่ายอาหารขยะ และเครื่องดื่มรสหวาน น้ำอัดลม 2.นักเรียนต้องแปรงฟันทุกครั้งก่อนอาบน้ำละหมาด โดยแปรงฟันอย่างน้อย 2 นาทีใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์

เอกสารบันทึกกฏกติกา

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

-ข้อตกลงมาตรการทางสังคมที่เป็นฮูกมปากัตมีใจความหลักว่า ให้มีการแปรงฟันก่อนละหมาด 5 เวลา ครั้งละ 2 นาที ใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ และร้านค้าในโรงเรียนไม่ขายอาหารขยะและประเภทน้ำอัดลม

เอกสารบันทึกข้อตกลง

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

-

-

-

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

-

-

-

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

เกิดเครือข่าย 4 เสาหลัก

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

-

-

-

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

-

-

-

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

-

-

-

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

-

-

-

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

-

-

-

7. อื่นๆ

-

-

-

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

-

-

-

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

-

-

-

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

การใช้ชีวิตที่ตั้งอยู่ในกรอบแนวทางของศาสนาที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน และแบบอย่างคำสอนของท่านศาสดามุฮัมหมัด ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ทั้งในเรื่องการกิน การนอน กิจวัตรประจำวันทั่วไป สังคม วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย การเจ็บป่วย ความตาย และอื่นๆ ซึ่งมีบัญญัติไว้ทั้งสิ้นการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงดี ย่อมเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

-

-

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

-

-

-

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

-

-

-

6. อื่นๆ

-

-

-

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

สภาผู้นำที่ประกอบด้วยเครือข่าย 4 เสาหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ลดปัญหาสุขภาพในช่องปากและฟันซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มคนสมาชิกในชุมชนที่มีความหลากหลายอาทิเช่น ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน อบต.ผู้นำศาสนา ชรบ. อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน ครูตาดีกา ข้าราชการผู้นำท้องถินและกลุ่มผู้ปกครองในพื้นที่ โดยนำหลักคำสอนแนวทางของศาสนาที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน และคำสอนของท่านศาสดามุฮัมหมัด ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ทั้งในเรื่องการกิน การนอน กิจวัตรประจำวันทั่วไป สังคม วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย การเจ็บป่วย ความตาย และอื่นๆ ซึ่งมีบัญญัติไว้ทั้งสิ้นการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงดี ย่อมเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งผลการดำเนินงานโดยภาพรวมปัญหาเด็กฟันผุไม่เพิ่มขึ้น ชุมชนมีความสามัคคี มีความตระหนักที่จะดูแลในเรื่องสุขภาพช่องปาก และเกิดกฏกติการ่วมกัน ดังนี้

1.ห้ามร้านค้าในโรงเรียนจัดจำหน่ายอาหารขยะ และเครื่องดื่มรสหวาน น้ำอัดลม

2.นักเรียนต้องแปรงฟันทุกครั้งก่อนอาบน้ำละหมาด โดยแปรงฟันอย่างน้อย 2 นาทีใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์

ซึ่งการทำงานสามารถบูรณาการวิถีอิสลามและวิถีชุมชนได้อย่างลงตัว ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่องจะมีการขยายผลโครงการสู่กลุ่มวัยอื่นๆและการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้มีการต่อยอดเกิดนวัตกรรมสุขภาพต่อไป

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3