รหัสโครงการ 58-03835
สัญญาเลขที่ 58-00-1892
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี ๒๕๕๘
2) ประชุมกรรมการสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านท่าพรุ และเครือข่ายในหมู่บ้าน ครั้งที่ 1
3) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
4) เวทีประชาคมทำความเข้าใจกระบวนการ การดำเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ให้คนในชุมชนรับรู้ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขบัญหายาเสพติด
5) อบรมเชิงปฏืบัติการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน
6) อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน
7) ประชุมสภาผู้นำชุมชนทีมจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในการคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อผลักดันให้เกิด กฏ กติกา มาตรการ หรือข้อตกลงของชุมชน
8) เวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน
9) พบพี่เลี้ยงแนะนำการคีย์ข้อมูลส่งรายงานของกิจกรรมและรายงานการเงิน
10) จัดทำรายงานความก้าวหน้า รายงานงวดที่ 1
11) ถอนเงินค่าเปิดบัญชี

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 72,970.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 46.44 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 2,564.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 516.44 บาท
รวมรายรับ (1) = 73,516.44 บาท รวมรายจ่าย (2) = 70,436.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 3,080.44 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 91,222.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว ร่อบีดะห์ กระบี่วงศ์ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. ประชุมกรรมการสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านท่าพรุ และเครือข่ายในหมู่บ้าน ครั้งที่ 4 (20 กุมภาพันธ์ 2559)
  2. จัดทำรายงานความก้าวหน้า รายงานงวดที่ 1 (24 กุมภาพันธ์ 2559)
  3. ถอนเงินค่าเปิดบัญชี (24 กุมภาพันธ์ 2559)
  4. 20ประชุมกรรมการสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านท่าพรุ และเครือข่ายในหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 (20 มีนาคม 2559)
  5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเกิดการปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมประชุมในสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออมวันละบาทและกองทุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1 (16 มิถุนายน 2559)
  6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเกิดการปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมประชุมในสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออมวันละบาทและกองทุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 2 (23 มิถุนายน 2559)
  7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเกิดการปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมประชุมในสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออมวันละบาทและกองทุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 3 (27 มิถุนายน 2559)
  8. ศีกษาดูงานชุมชนที่เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนทีมีการจัดการตนเองทีมีครามคิดของคนในชุมชนเองในการสร้างชุมชนให้น่าอยุ่เช่นมีการออมมีการทำบัญชีรายรับรายจา่ย ่ (9 กรกฎาคม 2559)
  9. ประชุมสภาผู้นำส่งเสริมให้ครัวเรือนปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ กติกา มีกิจกรรมต้นแบบตามแนวเศษรฐกิจพอเพียงมีการทำบัญชีครัวเรีอนมีการออมภายในครัวเรีอนมีการปลูกผักสวนครัวกินเองจัดบ้านให้มีระเบียบถูกหลักอนามัย และลดภาระหนี้สินในครอบครัว (20 กรกฎาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว ร่อบีดะห์ กระบี่วงศ์ )
24 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางอาอีฉ๊ะ วันศุกร์ )
24 กุมภาพันธ์ 2559