รหัสโครงการ 58-03835
สัญญาเลขที่ 58-00-1892

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ
รหัสโครงการ 58-03835 สัญญาเลขที่ 58-00-1892

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 182,435.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 72,970.00 บาท
งวดที่ 2 = 91,222.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 164,192.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 46.44 บาท
งวดที่ 2 = 23.42 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 69.86 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 172,064.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -7,302.14 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมกรรมการสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านท่าพรุ และเครือข่ายในหมู่บ้าน 9,960.00 5,780.00
1. ประชุมกรรมการสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านท่าพรุ และเครือข่ายในหมู่บ้าน ครั้งที่ 1
2. ประชุมกรรมการสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านท่าพรุ และเครือข่ายในหมู่บ้าน ครั้งที่ 2
3. ประชุมกรรมการสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านท่าพรุ และเครือข่ายในหมู่บ้าน ครั้งที่ 3
4. ประชุมกรรมการสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านท่าพรุ และเครือข่ายในหมู่บ้าน ครั้งที่ 4
5. 20ประชุมกรรมการสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านท่าพรุ และเครือข่ายในหมู่บ้าน ครั้งที่ 5
6. ประชุมสภาผู้นำส่งเสริมให้ครัวเรือนปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ กติกา มีกิจกรรมต้นแบบตามแนวเศษรฐกิจพอเพียงมีการทำบัญชีครัวเรีอนมีการออมภายในครัวเรีอนมีการปลูกผักสวนครัวกินเองจัดบ้านให้มีระเบียบถูกหลักอนามัย และลดภาระหนี้สินในครอบครัว
7. ประชุมสภาผู้นำ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมหลัก : เวทีประชาคมทำความเข้าใจกระบวนการ การดำเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ให้คนในชุมชนรับรู้ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขบัญหายาเสพติด 28,275.00 28,095.00
1. เวทีประชาคมทำความเข้าใจกระบวนการ การดำเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ให้คนในชุมชนรับรู้ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขบัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลัก : อบรมเชิงปฏืบัติการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน 9,325.00 5,950.00
1. อบรมเชิงปฏืบัติการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำชุมชนทีมจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในการคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อผลักดันให้เกิด กฏ กติกา มาตรการ หรือข้อตกลงของชุมชน 4,375.00 4,375.00
1. ประชุมสภาผู้นำชุมชนทีมจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในการคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อผลักดันให้เกิด กฏ กติกา มาตรการ หรือข้อตกลงของชุมชน
กิจกรรมหลัก : เวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน 25,300.00 25,300.00
1. เวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน
กิจกรรมหลัก : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเกิดการปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมประชุมในสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออมวันละบาทและกองทุนสวัสดิการชุมชน 3 ครั้ง 57,525.00 57,525.00
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเกิดการปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมประชุมในสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออมวันละบาทและกองทุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเกิดการปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมประชุมในสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออมวันละบาทและกองทุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 2
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเกิดการปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมประชุมในสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออมวันละบาทและกองทุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : ศีกษาดูงานชุมชนที่เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนทีมีการจัดการตนเองทีมีครามคิดของคนในชุมชนเองในการสร้างชุมชนให้น่าอยุ่เช่นมีการออมมีการทำบัญชีรายรับรายจา่ย ่ 14,100.00 14,100.00
1. ศีกษาดูงานชุมชนที่เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนทีมีการจัดการตนเองทีมีครามคิดของคนในชุมชนเองในการสร้างชุมชนให้น่าอยุ่เช่นมีการออมมีการทำบัญชีรายรับรายจา่ย ่
กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำส่งเสริมให้ครัวเรือนปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ กติกา มีกิจกรรมต้นแบบตามแนวเศษรฐกิจพอเพียงมีการทำบัญชีครัวเรีอนมีการออมภายในครัวเรีอนมีการปลูกผักสวนครัวกินเองจัดบ้านให้มีระเบียบถูกหลักอนามัย และลดภาระหนี้สินในครอบครัว 10,200.00 10,200.00
1. สภาผู้นำส่งเสริมให้ครัวเรือนปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ กติกา มีกิจกรรมต้นแบบตามแนวเศษรฐกิจพอเพียงมีการทำบัญชีครัวเรีอนมีการออมภายในครัวเรีอนมีการปลูกผักสวนครัวกินเองจัดบ้านให้มีระเบียบถูกหลักอนามัย และลดภาระหนี้สินในครอบครัว
กิจกรรมหลัก : สืบค้นจัดทำประวัติชุมชน 8,000.00 8,000.00
1. สืบค้นจัดทำประวัติชุมชน
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำชุมชนเพื่อทบทวนกิจกรรมการดำเนินโครงการที่ผ่านมาให้เห็นถึงผลลัพธ์ผลผลิต ผลกระทบ และการวางแผนในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ต่อไป 2,375.00 2,375.00
1. ประชุมสภาผู้นำชุมชนเพื่อทบทวนกิจกรรมการดำเนินโครงการที่ผ่านมาให้เห็นถึงผลลัพธ์ผลผลิต ผลกระทบ และการวางแผนในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ต่อไป
2. ประชุมสภาผู้นำชุมชนเพื่อทบทวนการดำเนินกิจกรรมโครงการทั้งหมดที่ผ่านมา
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 7,440.00
1. ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี ๒๕๕๘
2. อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน
3. พบพี่เลี้ยงแนะนำการคีย์ข้อมูลส่งรายงานของกิจกรรมและรายงานการเงิน
4. จัดทำรายงานความก้าวหน้า รายงานงวดที่ 1
5. ถอนเงินค่าเปิดบัญชี
6. งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2558
7. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ตรวจรายงานปิด 2
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,924.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
3. จัดทำภาพถ่ายกิจกรรม

รวมงบทั้งหมด

182,435.00 172,064.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางสาว ร่อบีดะห์ กระบี่วงศ์ )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559