รหัสโครงการ 58-03835
สัญญาเลขที่ 58-00-1892
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ

2. ชุมชน บ้านท่าพรุ ม.5 ตำบลเขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

3. รหัสโครงการ 58-03835 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1892

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมกรรมการสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านท่าพรุ และเครือข่ายในหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมกรรมการสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านท่าพรุ และเครือข่ายในหมู่บ้าน ครั้งที่ 1

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพี่อทำความเข้าใจให้สภาผู้นำได้รับรู้ความเป็นมาของโครงการเพีอวางแนวทางและมอบหมายงานตามความสามารถของแค่ละคน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะกรรมการและภาคีที่เกี่ยวข้องรับทราบแผนงานการดำโครงการ มีการแบ่งบทบาทการทำงานในการรับผิดชอบ ในแต่ละกิจกรรมของโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ได้มีสภาผู้นำเกิดขึ้น จำนวน 25 คน ประกอบด้วย แกนนำกลุ่มผู้สูงอายุ แม่บ้านผุ้นำศาสนากรรมการหมุ่บ้านแกนนำเยวชน ตัวแทนกลุมหญิงหมา้ยกลุ่มออมวันละบาทกลุ่มกะปิ.
 2. ได้แบ่งบทบาทหน้าที่ มีนายดลอ่าเฉ็ม วันศุกร์ รับผิดชอบฝ่ายสถานที่และวิทยากรดำเนินรายการในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมกรรมสภาผู้นำชุมชนและเครือข่ายเพื่อทำความเข้าใจและแบ่งบทบาทหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมการจัดเวทีประชาคมการเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านท่าพรุ
กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมวางแผนมอบหมายงานให้กับกรรมการสภาผุ้นำ เรื่อง

 1. ชี้แจงที่มาที่ไปของโครงการให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรม
 2. มีการแบ่งบทบาทการทำงานในการรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
 • photo
 • photo

 

13 11
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมกรรมการสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านท่าพรุ และเครือข่ายในหมู่บ้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพี่อให้คณะกรรมการรับทราบในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มต้นร่วมไปถึงการจ่ายเงินของแต่ละกิจกรรมที่ได้จ่ายตามวัตถุประสงค์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะกรรมการและภาคีที่เกี่ยวข้องรับทราบแผนงานการดำโครงการ มีการแบ่งบทบาทการทำงานในการรับผิดชอบ ในแต่ละกิจกรรมของโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะกรรมการเข้าใจมากขึ้นมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย ชาวบ้านเข้ามามีสวนรว่มเพิ่มขึ้นมีทีมสภาผุ้นำมีการออมวันละบาท มีกฏกติกาในกิจกรรมการออม มีการทำบัญชีครัวเรีอน
 • จำนวนรายจ่ายของโครงการ ยังสรุปไม่ได้เพราะว่ายังทำกิจกรรมไม่ครบ ส่วนยอดคงเหลือก็ยังสรุปไม่ได้เช่นกัน หากว่าทำกิจกรรมครบจะสรุปยอดไช้จ่ายทั้งหมดให้รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมกรรมสภาผู้นำชุมชนและเครือข่ายเพื่อทำความเข้าใจและแบ่งบทบาทหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมการจัดเวทีประชาคมการเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านท่าพรุปลอดยาเสพติด
กิจกรรมที่ทำจริง
 • สรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินมาให้ทีมสภาผู้นำรับรู้ถีงรายละเอียดของกิจกรรมสรุปรายจ่ายและงบประมาณที่ได้จ่ายจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการวางแผ่นร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่อไปตามแผนที่วางไว้
 • photo

 

25 9
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมกรรมการสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านท่าพรุ และเครือข่ายในหมู่บ้าน ครั้งที่ 3

วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 9 00 น 13 00น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพี่อชีแจงรายละเอียดของกิจกรรมที่ผ่านมา และรายงานการเงินให้ทีมสภาผู้นำรับทราบ จะได้ดำเนินกิจกรรมต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะกรรมการและภาคีที่เกี่ยวข้องรับทราบแผนงานการดำโครงการ มีการแบ่งบทบาทการทำงานในการรับผิดชอบ ในแต่ละกิจกรรมของโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ทำให้เกิดกลุ่มอาชีพ 3 กลุ่มขึ้้น (กลุ่มการออมวันละบาท กลุ่มทำขนมพีื้นบ้าน กลุ่มทำน้ำหมักและปุ๋ยชีวภาพใช้เองในชุมชน ซึ่งจะสามารถช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ หากทำสำเร็จทุกครัวเรีอนสามารถเพิ่งตนเองได้ และนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งได้ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • ตอนนี้ในชุมชนเกิดกองทุนสัวดิการชุมมชน 1 กองทุนและได้อนุรักษ์การทำข้าวเหนียวด้วยใบกระพ้อซึงเป็นพีชที่มีอยุ่ในชุมชนได้มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายภายในครอบครัว เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวของชุมชนเอง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาผู้นำต้องประชุมทุกวันที่ 20 ของทุกเดีอนเพี่อได้ปรึกษาและหาแนวทางร่วมกันเวลาที่มีปัญหา และให้ตัวแทนสภาผู้นำเสนอแนวทางในการดำเนินกิจกรรมที่ได้สอดคร้องกับบริบทของชุมจนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
กิจกรรมที่ทำจริง
 • มีการประชุมทีมหรีอตัวแทนสภาผู้นำทุก 1 เดีอน มีการทบทวนถึงการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับภาคีเครีอข่ายต่างพี้นที่ให้รับทราบถีงที่มาของโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการ เช่น กศน.ตำบลเขาทอง รพ.สต.ตำบลเขาทอง อบต.เขาทอง
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 25
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมกรรมการสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านท่าพรุ และเครือข่ายในหมู่บ้าน ครั้งที่ 4

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพี่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมให้คณะทีมสภาผู้นำรับทราบและการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรมได้รับทราบเพี่อจะได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะกรรมการและภาคีที่เกี่ยวข้องรับทราบแผนงานการดำโครงการ มีการแบ่งบทบาทการทำงานในการรับผิดชอบ ในแต่ละกิจกรรมของโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้มีการตอบรับจากกลุ่มผู้สุงอายุและกลุ่มวัยทำงานจึงมีข้อตกลงร่วมกันทุกวันที่ 20 ของทุกเดีอน สมาชิกทุกคนจะต้องมารวมกันเพี่อจะทำกิจกรรมด้วยกันและกลุ่มอี่นๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้
 • ตัวแทนสภาผู้นำ ได้นำโครงการเศรฐกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรีอนบ้านท่าพรุ เข้าสู่เวทีประชาคมหมุ่บ้านร่วมกับ อบต.เขาทอง เพี่อบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนา 3 ปี เพี่อให้ทาง อบต.เขาทอง รับทราบและได้ดำเนินการต่อไป
 • ทางผู้รับผิดชอมโครงการได้สรุปรายงานการเงินและสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการของงวดที่ 1แต่ยังไม่แล้วเสร็จ จะต้องพบพี่เลี้ยงอีกครั้งก่อนปิดงวด 1
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ทีมสภาผู้นำได้นำกลุ่มผู้สูงอายุมารวมกันเพี่อพูดคุยถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปนั้นจะต้องมีผู้สูงอายุหรีอผู้มีประสบการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และยังรวมไปถีงกลุ่มวัยทำงานด้วย จึงได้ข้อสรุปว่ากลุ่มผุ้สุงอายุได้กำหนดทุกวันที่ 20 ของทุกเดีอนสมาชิกจะต้องมารวมตัวกันทุกคนที่สามารถมาได้และในวันนั้นได้ทำข้าวเหนียวใบกระพร้อทุกครั้งที่ได้มาพบกลุ่ม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทีมสภาผู้นำได้นำกลุ่มผู้สุงอายุมารวมกันเพี่อพุดคุยถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปนั้นจะต้องมีผู้สูงอายุ หรีอผู้มีประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และยังรวมไปถีงกลุ่มวัยทำงานด้วย จึงได้ข้อสรุปว่ากลุ่มผุ้สุงอายุได้กำหนดทุกวันที่ 20 ของทุกเดีอนสมาชิกจะต้องมารวมตัวกันทุกคนที่สามารถมาได้และในวันนั้นได้ทำข้าวเหนียวใบกระพร้อทุกครั้งที่ได้มาพบกลุ่ม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 25

2. เวทีประชาคมทำความเข้าใจกระบวนการ การดำเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ให้คนในชุมชนรับรู้ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขบัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 เวทีประชาคมทำความเข้าใจกระบวนการ การดำเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ให้คนในชุมชนรับรู้ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขบัญหายาเสพติด

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 -16.00น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพี่อสร้างการมีสว่นร่วมของแกนนำและสมาชิกในชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบถึงที่ไป ที่มาของโครงการ และกระบวนการดำเนินงานสมาชิกที่เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ และวิธีการในการดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีผุ้เขาร่วม 123 คน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ มีผู้เข้าร่วมมากกว่าเป้าหมายที่ตั้้งไว้
 • ชาวบ้านมีความภุมิใจและตื่นเต้นที่เห็นกลุ่มที่ได้นำงานที่ทำจากฝีมึอมาโชว์และวางขาย
 • เด็กและเยาวชนมีความสุขที่ได้มาช่วยงานตั้งแต่ยังไม่ถีงวัน
 • ผู้เข้าร่วมประชุมมีความสนใจที่จะทำบัญชีครัวเรีอนด้วยตัวเองได้
 • เกิดทีมสภาผู้นำเป็นกลไกหลักในการดำเนินกิจกรรม มีการแบ่งหน้าที่ให้รับผิดชอบ เกิดการรับรู้ของผู้เข้าร่วมประชุม จึงทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ผุ้เข้าร่วมประชุมทราบถึงที่ไปที่มาของโครงการ และกระบวนการการดำเนินงาน สมาชิกที่เข้าร่มอบรมได้รับความรุ้ และวิธีการการดำเนินชีวตตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมทำความเข้าใจการดำเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ซึ่งโครงการของสำน้กงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 6 มีความแตกต่างจากโครงการโดยทั่วๆไป เพราะโครงการนี้เน้นที่การสร้างกระบวนการเรียนรุ้และการมีส่วนร่วมของตนในชุมชนสามารถสร้างความยั้งยีนของชุมชนในการจัดการตนเองโดยใช้ฐานข้อมุลของชุมชนเป็นเครีองมีอในการกำหนดทิศทางร่วมกันของชุมชนในการเพิ่งตนเองในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. จัดเตรียมสถานที่บริเวณที่จัดกิจกรรม
 2. มีการลงทะเบียนกับผู้มาร่วมกิจกรรม
 3. ประธานแนะนำคณะกรรมการโครงการให้กับผู้ร่วมกิจกรรม และชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดกิจกรรมให้กับผู้ที่มาร่วมประชุม
 4. พี่เลี้ยงแนะนำทีมเครีอข่าย สจรส.ม.อ. และที่มาของงบประมาณของ สสส.ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ
 5. คณะกรรมการได้นำงานฝืมีอของผู้สุงอายุมาวางโชว์และจำหน่ายในกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 123

3. อบรมเชิงปฏืบัติการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 อบรมเชิงปฏืบัติการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 1500 น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพึ่อสร้างการมีส่วนร่วมของแกนนำและสมาชิกในชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ข้อมูลครัวเรือน และสามารถนำข้อมูลครัวเรือนไปวิเคราะห์นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนและการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆ ได้อย่างตรงประเด็น

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ครั้้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูล

 • กรรมการสภาผู้นำและตัวแทนเยาวชนได้รับเทคนิคการจัดเก็บข้อมูลและแบบสัมภาษณ์ ได้แบบสอบถามเกิดขึ้นเป็นเอกสารในการเก็บข้อมูล ได้เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการเก็บข้อมูลจากการอบรม ผู้จัดเก็บข้อมูลต้องแนะนำตัวเองทุกครั้งในการลงมีอปฎิบัติ และให้ผู้จัดเก็บข้อมูลขอบคุณทุกครั้งเมี่อทำเสร็จ

ครั้งที่ 2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

 • จากการลงมีอปฎิบัติการเก็บข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายจำนวน 165ครัวเรีอน สามารถเก็บข้อมูลได้ 158 ครัวเรีอน ซึ่ง มี5 ด้านด้วยกันคือ ด้านอาชีพ รายได้ รายจ่าย หนี้สิน และการอย่าร้าง ส่วนที่เหลีอ 7 ครัวเรีอนทีมจัดเก็บข้อมูลไปที่บ้านไม่เจอเจ้าของบ้าน เนื่องจากเจ้าของบ้านออกไปทำงานนอกหมู่บ้าน
 • ชุมชนได้ข้อมูลครัวเรีอน 2 ชุมชนที่สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และแก้ไขได้อย่างตรงประเด็น
 • แกนนำที่เก็บข้อมุลได้รู้จักเทคนิกและการพูดกับชาวบ้านเพิ่มมากขี้น ได้ชว่ยทำกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดำเนินงานเท่ากับได้เครีอขา่ยเพิ่มในการทำกิจกรรมร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยุ่บ้านท่าพรุ
 • ได้เครือข่ายเป็นตัวแทนแกนนำเยาวชนบางคนที่สามารถช่วยงานเอกสารในกิจกรรมอี่นๆได้ด้วย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • อบรม ทำความเข้า ให้ความรู้ เทคนิคการจัดเก็บข้อมูลให้ทีมจัดเก็บข้อมูลกับกรรมการสภาผู้นำได้นำไปใช้ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลครัวเรีอนเป้าหมาย
กิจกรรมที่ทำจริง

จัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พ.ย.58 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน มีขั้นตอนดังนี้
 1. ประธานโครงการนายอภิศักดิ์ ดินแดง เปิดประชุมเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการจัดเก็บข้อมูลครัวเรีอน
 2. วิทยากร อ.อนันต์ เขียวสด ข้าราชการครูจังหวัดกระบี่ ให้ความรู้เทคนิคในการจัดเก็บข้อมูลครัวเรีอนเพิมเติมให้กับเยาวชนได้นำไปใช้ในการลงพี้นที่เพี่อการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล
 3. มีการแนะนำวิธีการเก็บ การแนะนำตัวเองในการลงพี้นที่ ให้แกนนำครัวเรีอนได้รู้จักทีมจัดเก็บข้อมุล และแกนนำบางคนจะต้องมีทีมสภาผู้นำเป็นพี่เลี้ยงในการลงพี้นที่เพราะว่าจะทำให้เด็กที่เก้บข้อมูลมีความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พ.ย.58 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
 1. เยาวชนแกนนำจำนวน 10 คน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสภาผู้นำเป็นพี่เลี้ยง จัดเก็บข้อมูลจำนวน 2 วัน ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลเรื่อง ข้อมูลพี้นฐานของครัวเรีอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 165 ครัวเรือน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

10 16

4. ประชุมสภาผู้นำชุมชนทีมจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในการคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อผลักดันให้เกิด กฏ กติกา มาตรการ หรือข้อตกลงของชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ประชุมสภาผู้นำชุมชนทีมจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในการคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อผลักดันให้เกิด กฏ กติกา มาตรการ หรือข้อตกลงของชุมชน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพี่อสร้างการมีส่วนร่วมของแกนนำและสมาชิกในชุมชนในการแก้ไขปัญหา
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนหมู่บ้านมีขัอมูลครัวเรือนที่เป็นปัจจุบัน ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ตรงประเด็น

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 5 ด้าน ได้ข้อสรุปว่า ชาวบ้านใน ม.5 บ้านท่าพรุจำนวน 165 ครัวเรีอน พบว่าไม่มีการออม และยังเป็นหนี้ หลังจากได้ข้อมูลตรงนี้แล้ว ทำให้ทีมโครงการรู้ว่าในชุมชนส่วนมากมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ทางทีสภาผู้นำจึงมีแนวทางในการจัดการ ด้วยการหาอาชีพอี่นมารองรับจะได้เพิ่มรายรับภายในครัวเรีอน โดยมีครัวเรีอนเป้าหมาย 30 ครัวเรีอนเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรม แบ่งครัวเรือนทำกิจกรรมลดหนี้ออกเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มการออมวันละบาท 2) การปลูกผักและทำขนมพี้นบ้าน 3) กลุ่มทำน้ำหมักชีวภาพ/การเลี้ยงสัตว์ ครัวเรีอนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีการอบรมตามกิจกรรมถึง 3 ครั้งเมี่อผ่านการอบรมจึงมีการศึกษาดูงานเป็นกิจกรรมที่ตั้งไว้ในแผ่นงานโครงการ
 • การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของคณะทำงานโครงการ ทีมสภาผู้นำและเยาวชน เห็นการทำงานเป็นทีม รับรู้ข้อมูลด้วยกัน ทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นความตั้งใจในการทำงานของทีมสภาผู้นำ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมสภาผู้นำเพี่อรวบรวมข้อมูลครัวเรีอนเป้าหมายในชุมชน เพี่อวิเคราะห์ใหัเห็นถึงข้อมูลสถานการณ์ในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่และผลักดันให้เกิดกฏกติกามาตรการหรีอข้อตกลงชุมชนร่วมถึงการบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ พร้อมวางแผนการจัดเวทีคีนข้อมูล
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประธานโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์การทำโครงการ ชี้แจงการทำกิจกรรมสำรวจข้อมูลที่ผ่านมา ทำความเข้าใจกับกรรมการในการจัดกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน
 • วิทยากร นายอนันต์ เขียวสด ให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล
 • คณะกรรมการและเยาวชนเริ่มวิเคราะห์ข้อมูล มีการแบ่งกลุ่มกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ตามรายการข้อมูลที่เก็บได้ชึ่งมี 5 ส่วนตามรายละเอียด คือ 1) ข้อมูลพี้นฐาน 2) รายได้ 3)ค่าไช้จ่ายในครัวเรีอน 4)การออมในครัวเรีอน 5)ภาระหนี้สินในครัวเรีอน ข้อมูลทั้ หมดนำเสนอผ่านโปรเจคเตอร์
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 25

5. เวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 เวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพี่อสร้างการเปลียนแปลงนำไปสู่การจัดการและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผู้เข้าประชุมรับรู้และสามารถนำความรู้จากขัอมูล จากการสำหรวจครัวเรือนและในที่ประชุมนำไปวางแผนในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายให้กับครอบครัวต่อไป

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าประชุมรับรู้และสามารถนำความรู้จากข้อมูลจากการสำรวจครัวเรีอนและในที่ประชุมนำไปวางแผน ว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในกลุ่มไหน
 • ทางคณะทีมสภาผู้นำมีความตั้งใจสูงมากในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละกลุ่มกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
 • เกิดแผนปฏิบัติการในการจัดทำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ มีการออมเงินวันละบาทมีการทำบัญชีครัวเรีอนรายรับรายจ่ายทำให้สมาชิกในครัวเรีอนรู้ว่าเงินติดลบในแต่ละเดีอนเท่าไร และจะประชุมสภาผู้นำอีกครั้งเพื่อเลือกครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 ครัวเรือนไปศึกษาดูงาน เรื่องชุมชนต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกสถานที่ ณ ศูนย์เรียนรุ้คุณธรรมภาคใต้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาผู้นำชุมชนประชุมกลุ่มเป้าหมายในชุมชนให้รับรู้ถึง กฏ กติกา มาตรการ หรือข้อตกลงของชุมชน และรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความมีระเบียบในการใชัจา่ยภายในครัวเรีอนเพี่มมากขี้นในการดำรงค์ชีวิต อย่างพอเพียง
กิจกรรมที่ทำจริง

ให้ข้อมุลที่ทีมจัดเก็บที่ได้วิเคราะห์นำมาให้ผุ้ร่วมประชุมรับทราบพร้อมกันนำข้อมุลที่ได้มาแก้เช่นการมีอาชีพเสริม การปลุกผัก การทำขนมพี้นห้าน การออมวันละบาทการทำปุ๋ยหมัก

 • กระบวนการ
 • ประธานโครงการกล่าวชี้แจงโครงการ อาจารย์อนัน เขียวสด และทีมสภาผู้นำชี้แจงข้อมูลที่ได้จากการเก็บของครัวเรีอนทั้งหมดกลุ่ม มาสรุปให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยนำเสนอข้อมูลที่สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และนำเสนอการทำอาชีพเสริม จำนวน 3 กลุ่มกิจกรรม คือ กลุ่มการออมวันละบาท การปลูกผักและทำขนมพี้นบ้าน และกลุ่มทำน้ำหมักชีวภาพ/การเลี้ยงสัตว์
 • วิทยากรคนที่ 1 อาจารย์ประสิทธ์ ยศชาติมาย์ อดีตข้าราชการให้ความรู้เรี้องการอยุู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยเริ่มจากครอบครัว
 • วิทยากรคนที่ 2 คุณบุศรา จิระรัตนากร เป็นเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านในสระ มาให้ความรู้การอยู่แบบพอเพียงและสภาพแวดล้อมภายในครัวเรีอนรวบไปถึงโรคระบาดใข้เลีอดออก
 • แลกเปลี่ยนสร้างข้อตกลงร่วมกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

165 86

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเกิดการปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมประชุมในสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออมวันละบาทและกองทุนสวัสดิการชุมชน 3 ครั้ง

ไม่มีกิจกรรม

7. ศีกษาดูงานชุมชนที่เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนทีมีการจัดการตนเองทีมีครามคิดของคนในชุมชนเองในการสร้างชุมชนให้น่าอยุ่เช่นมีการออมมีการทำบัญชีรายรับรายจา่ย ่

ไม่มีกิจกรรม

8. สภาผู้นำส่งเสริมให้ครัวเรือนปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ กติกา มีกิจกรรมต้นแบบตามแนวเศษรฐกิจพอเพียงมีการทำบัญชีครัวเรีอนมีการออมภายในครัวเรีอนมีการปลูกผักสวนครัวกินเองจัดบ้านให้มีระเบียบถูกหลักอนามัย และลดภาระหนี้สินในครอบครัว

ไม่มีกิจกรรม

9. สืบค้นจัดทำประวัติชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

10. ประชุมสภาผู้นำชุมชนเพื่อทบทวนกิจกรรมการดำเนินโครงการที่ผ่านมาให้เห็นถึงผลลัพธ์ผลผลิต ผลกระทบ และการวางแผนในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ต่อไป

ไม่มีกิจกรรม

11. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.1 ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี ๒๕๕๘

วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน และเพื่อรับทราบข้อตกลงเงื่อนไขการดำเนินกิจกรรมโครงการ ปี 2558
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับความรู้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานผลผ่านเว็บไซต์ การรายงานการเงิน การสังเคราะห์ผลโครงการ กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการ และได้ลงปฏิทินแผนการดำเนินโครงการจนเสร็จ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมปฐมนิเทศน์โครงการร่วมกับพี่เลี้ยง และ สจรส.ม.อ. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เรียนรู้การจัดทำโครงการ ในเรื่องต่อไปนี้
 1. การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเว็บไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
 2. การทำรายงานโครงการ และรายงานการเงิน (การเก็บหลักฐาน เอกสารการเงิน)
 3. การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้
 4. การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้างสุข
 5. กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการ
 6. ผู้รับชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ ลงในเวบไซต์
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.2 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการจัดทำรายงานและเอกสารการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นจากการจัดเก็บข้อมูลเอกสารการจ่ายเงิน ทาง สจรส.ได้ตรวจเอกสารการจ่ายเงิน ได้ตรวจบัญชีธนาคาร และตรวจการเขียนข้อความในเอกสารการเงิน ได้ให้คำแนะนำเรื่องการเขียนใบสำคัญการเงิน สอนเรื่องการเขียนเอกสารหักภาษี และอธิบายเรื่องแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีอากร
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมเพี่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการรับรู้แนวทางในการจัดทำรายงานการเงินและกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ได้รับทราบถึงการเสียภาษีหักณ ที่จ่าย
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดประชุมให้ความรู้เรื่องการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการเขียนรายงานกิจกรรม การเขียนเอกสารใบสำคัญรับเงิน การจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย และแลกเปลี่ยนซักถาม
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.3 พบพี่เลี้ยงแนะนำการคีย์ข้อมูลส่งรายงานของกิจกรรมและรายงานการเงิน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.แลกเปลี่ยนการทำเอกสารโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้รับผิดชอบโตรงการมีความเข้าใจในการทำรายงานเพิ่มขี้นสามารถนำไปไช้ในกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมตามสภาพของพี้นที่
 • ได้รับคำแนะนำให้ปรับแก้เอกสารการเงิน และเพิ่มข้อมูลในรายงาน ให้เรียบร้อยก่อนส่งมาให้ สจรส.ม.อ.
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการนำเอกสารการเงินและเอกสารที่จัดกิจกรรมในพี้นที่ให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งรายงานให้ สจรส.ม.อ.
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พี่เลี้ยงตรวจหลักฐานการเงินให้ตรงกับกิจกรรมที่ทำในพี้นที่ ดูสมุดบัญชี ดูสมุดคุมเงินรายวัน พี่เลี้ยงดูการคีย์ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมตามแผนที่วางไว้

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.4 จัดทำรายงานความก้าวหน้า รายงานงวดที่ 1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพี่อเพิมศักยภาพของผู้รับผิดชอบโครงการและทีมทำงานให้มีความเข้าใจในการบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้อง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทางผู้รับผิดชอบโครงการได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องในการลงรายงานในเวบไซต์จากทีมงาน สจรส.ม.อ.
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทางทีมงาน สจรส.ม.อ. ได้ตรวจเอกสารการเงินที่เบิกจ่ายมีความสอดคล้องตรงกับกิจกรรมในโครงการ หากข้อมูลไม่ตรงทางทีมงานให้คำแนะนำที่ถูกต้องจนสามารถตรวจสอบได้
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.5 ถอนเงินค่าเปิดบัญชี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อถอนเงินค่าเปิดบัญชี
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ผู้ทีเปิดบัญชีคนที่ 1 นายอภิศักดิ์ ดินแดง ประธาน คนที่ 2 น.ส.ร่อบีดะ กระบี่วงศ์ คนที่ 3 นางอีฉะ วันศุกร์ การเงินบุคคลเหล่านี้ไดัรับการยินยอมจากที่ประชุมเป็นผู้เปิดบัญชีโครงการเศษฐกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรีอนบ้านท่าพรุด้วย จำนวนเงิน 500 บาท
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ทางทีมสภาผุ้นำได้ประชุมอธิบายว่าการที่จะเปิดบัญชีทางการจะต้องเปิด 1 ใน 3 หมายถึงว่าจะมี 3 คนไปเปิดบัญชีพร้อมวาระประชุม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • มีการประชุมและหาผู้ที่ไปเปิดบัญชี ใช้เงินค่าเปิดบัญชี 500 บาท และได้ไปถอนคืนแล้ว

 

2 2

12. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ สสส.และรณรงค์พื้นที่ปลอดบุหรี่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีป้ายประชาสัมพันธ์ลดละเลิกบุหรี่เกิดขี้นในชุมชนที่โรงเรียนสอนอิสลามศึกษาเบื้องต้นในวันเสาร์อาทิตย์ ทำให้เด็กและเยาวชนได้เห็นป้ายประชาสัมพันธ์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เกิดการรับรู้ว่าสถานที่นี้เป็นเขตปลอดบุหรี่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทีมสภาผู้นำได้มีตัวแทนไปสั่งทำแผ่นป้ายปลอดบุหรี่จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1ป้าย และสถานที่ที่นำป้ายมาติดอาคารเรียนสอนศาสนาในชุมชน
 • photo
 • photo

 

165 165

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 29 14                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 182,435.00 70,436.00                  
คุณภาพกิจกรรม 56 39                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

ชาวบ้านบางคนยังให้ความสำคัญน้อย

ในชุมชนไม่เคยมีผู้นำทำกิจกรรมในลักษณะนี้มาก่อน

นำทีมสภาผู้นำเป็นตัวขับเคลื่อนในการดำเนินกิจกรรม

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นส ทัศนีย์ บุญมาก 17/2 หมุ่ 5 ตเขาทอง อเมีอง จกระบี่ เศรษฐกิจพอเพียง
นาย อดินัน ลัดเลีย 1 ม5บ้านท่าพรุ สร้างเสริมอาชีพ
นาง แดง ช่างเรีอ 74 ม 5บ้านท่าพรุ สร้างเสริมคุณค่าผู้สูงอายุเป็นสุข
นส ปราณี สังขพรม 13 ม5 บ้านท่าพรุ สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นางสาว ร่อบีดะ๊ กระบี่วงศ์ 1 ม5 บ้านท่าพรุ การดูแลระบบสุขภาพ/โรคเรื้อรัง

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมกรรมการสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านท่าพรุ และเครือข่ายในหมู่บ้าน ครั้งที่ 4 ( 20 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. จัดทำรายงานความก้าวหน้า รายงานงวดที่ 1 ( 24 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. ถอนเงินค่าเปิดบัญชี ( 24 กุมภาพันธ์ 2559 )
 4. 20ประชุมกรรมการสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านท่าพรุ และเครือข่ายในหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 ( 20 มีนาคม 2559 )
 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเกิดการปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมประชุมในสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออมวันละบาทและกองทุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1 ( 16 มิถุนายน 2559 )
 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเกิดการปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมประชุมในสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออมวันละบาทและกองทุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 2 ( 23 มิถุนายน 2559 )
 7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเกิดการปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมประชุมในสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออมวันละบาทและกองทุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 3 ( 27 มิถุนายน 2559 )
 8. ศีกษาดูงานชุมชนที่เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนทีมีการจัดการตนเองทีมีครามคิดของคนในชุมชนเองในการสร้างชุมชนให้น่าอยุ่เช่นมีการออมมีการทำบัญชีรายรับรายจา่ย ่ ( 9 กรกฎาคม 2559 )
 9. ประชุมสภาผู้นำส่งเสริมให้ครัวเรือนปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ กติกา มีกิจกรรมต้นแบบตามแนวเศษรฐกิจพอเพียงมีการทำบัญชีครัวเรีอนมีการออมภายในครัวเรีอนมีการปลูกผักสวนครัวกินเองจัดบ้านให้มีระเบียบถูกหลักอนามัย และลดภาระหนี้สินในครอบครัว ( 20 กรกฎาคม 2559 )

(................................)
นางสาว ร่อบีดะห์ กระบี่วงศ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......