ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทร

รหัสโครงการ 58-03830
สัญญาเลขที่ 58-00-1894
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทร

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) การประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี2558
2) ประชุมสภาผู้นำในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดตัวโครงการ
3) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
4) เวทีประชาคมทำความเข้าใจกระบวนการ การดำเนินโครง
5) อบรมแนะนำการรายงานการเงินเเละกิจกรรมโครงการ
6) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับรายงาน งวดที่ 1
7) อบรมให้ความรู้กับสภาผู้นำ
8) ประชุมวางแผนสภาผู้นำแบ่งความรับผิดชอบเก็บข้อมูลบัญชัครัวเรือนออกเป็นโซน จำนวน 150 ครัวเรือน
9) คืนเงินเปิดบัญชี
10) ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 76,210.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 47.72 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 21,047.72 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 76,757.72 บาท รวมรายจ่าย (2) = 55,710.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 21,047.72 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย นิคม บุตรสมัน )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย นิคม บุตรสมัน )
24 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายสมจิตต์ ทิมทอง )
24 กุมภาพันธ์ 2559