ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทร

รหัสโครงการ 58-03830
สัญญาเลขที่ 58-00-1894

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทร
รหัสโครงการ 58-03830 สัญญาเลขที่ 58-00-1894

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 24 กุมภาพันธ์ 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 190,530.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 76,210.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 76,210.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 47.72 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 47.72 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 55,710.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) 21,047.72 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดตัวโครงการ 4,105.00 3,825.00
1. ประชุมสภาผู้นำในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดตัวโครงการ
กิจกรรมหลัก : เวทีประชาคมเพือ่ทำความเข้าใจกระบวนการ การดำเนินโครง การร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ชุมชนปลอดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการ 28,000.00 26,500.00
1. เวทีประชาคมทำความเข้าใจกระบวนการ การดำเนินโครง
กิจกรรมหลัก : อบรมให้ความรู้กับสภาผู้นำให้เข้าใจแบบฟอร์มเอกสารวิธีการสัมภาษณ์ให้ได้มาซึ่งข้อมูลครัวเรือน 10,480.00 10,480.00
1. อบรมให้ความรู้กับสภาผู้นำ
กิจกรรมหลัก : สำรวจข้อมูลการทำบัญชีครัวเรือน 10,665.00 10,665.00
1. ประชุมวางแผนสภาผู้นำแบ่งความรับผิดชอบเก็บข้อมูลบัญชัครัวเรือนออกเป็นโซน จำนวน 150 ครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและหามาตรการวางแผนพัฒนาครัวเรือนและลดปัญหาขยะในชุมชน 5,480.00 0.00
กิจกรรมหลัก : เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 23,500.00 0.00
กิจกรรมหลัก : อบรมให้ความรู้เพื่อสร้างอาชีพเสริมในครัวเรือนเเละนำขยะที่ย่อยสลายได้มาผลิตปุ๋ย 30,000.00 0.00
กิจกรรมหลัก : สำรวจครัวเรือนที่เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ และจัดการขยะอย่างถูกวิธี 17,200.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ประชุมทำความเข้าใจส่งเสริมให้ครอบครัวทำบัญชีครัวเรือน และส่งเสริมการออมและสวัสดิการชุมชน 27,500.00 0.00
กิจกรรมหลัก : อบรมให้คนในชุมชนมีความตระหนักรู้ถึงการเป็นเครือญาตและสถานการณ์ในชุมชน เพื่อพึ่งตนเอง 20,600.00 0.00
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 3,490.00
1. การประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี2558
2. อบรมแนะนำการรายงานการเงินเเละกิจกรรมโครงการ
3. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับรายงาน งวดที่ 1
4. ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑
5. คืนเงินเปิดบัญชี
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 750.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

รวมงบทั้งหมด

190,530.00 55,710.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย นิคม บุตรสมัน )
วันที่รายงาน 24 กุมภาพันธ์ 2559