บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายนิคม บุตรสมันนายนิคม บุตรสมันเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2559 16:40:06
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 8 เมษายน 2559 09:17:52 น.

ชื่อกิจกรรม : คืนเงินเปิดบัญชี

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ถอนเงินค่าเปิดบัญชีจำนวน 500 บาท
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ถอนเงินค่าเปิดบัญชีจำนวน 500 บาท
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สามารถจัดทำรายงานการเงินได้ถูกต้อง และมีรายการค่าใช้จ่ายตามการใช้จริง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายนิคม บุตรสมันนายนิคม บุตรสมันเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2559 16:37:49
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 8 เมษายน 2559 09:23:56 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • ประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 1
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ที่รับผิดชอบโครงการและการเงินโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ที่รับผิดชอบโครงการและการเงินโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 นำเอกสารการเงินให้พี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ.ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดส่งรายงานให้ สจรส.ม.อ.อีกครั้ง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รับคำแนะนำเรื่องการจัดทำเอกสารการเงินและการเพิ่มข้อมูลรายงานในเวบไซต์ ให้มีข้อมูลที่ชัดเจน ตอบวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดกิจกรรม และให้พี่เลี้ยงตรวจความเรียบร้อยก่อนส่งรายงานให้ สจรส.ม.อ.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายนิคม บุตรสมันนายนิคม บุตรสมันเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559 20:37:33
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 8 เมษายน 2559 09:29:05 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนสภาผู้นำแบ่งความรับผิดชอบเก็บข้อมูลบัญชัครัวเรือนออกเป็นโซน จำนวน 150 ครัวเรือน

 • photo สรุปการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
  สรุปการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • photo อบรมให้ความรู้แก่สภาผู้นำเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลครัวเรือน
  อบรมให้ความรู้แก่สภาผู้นำเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลครัวเรือน
 • photo สมัครใจรับผิดชอบโซนที่ตนเองถนัด ในการเก็บข้อมูล
  สมัครใจรับผิดชอบโซนที่ตนเองถนัด ในการเก็บข้อมูล

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่สภาผู้นำชุมชนในการเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือนได้
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำชุมชน บ้านขุนสมุทร

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
 2. แบ่งโซนรับผิดชอบ จำนวน 150 ครัวเรือน
 3. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามโซนที่ได้รับผิดชอบต่อไป
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 27 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำชุมชนบ้านขุนสมุทร

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
 2. แบ่งโซนรับผิดชอบ จำนวน 150 ครัวเรือน
 3. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามโซนที่ได้รับผิดชอบต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สภาผู้นำจำนวน 27 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลบัญชัครัวเรือน และเทคนิควิธีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลอย่างไรให้ได้ข้อมูลถูกต้อง เที่ยงตรง สามารถนำไปใช้ตอบวัตถุประสงค์ของความต้องการของโครงการได้ จากการแนะนำอธิบายจากวิทยากร
 • เก็บข้อมูลทั้งหมด 5 วัน ได้ครัวเรือนตามเป้าหมาย คือ 150 ครัวเรือน ข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะมีหนี้สินมากกว่าเงินออม ซึ่งจะจัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้ง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายทวีชัย อ่อนนวน
12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายนิคม บุตรสมันนายนิคม บุตรสมันเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559 18:28:12
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 8 เมษายน 2559 09:09:10 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้กับสภาผู้นำ

 • photo รับฟังเทคนิคการเก็บข้อมูลครัวเรือน ที่ได้ข้อมูลอย่างชัดเจน
  รับฟังเทคนิคการเก็บข้อมูลครัวเรือน ที่ได้ข้อมูลอย่างชัดเจน
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 • photo อบรมให้ความรู้และทำความเข้าใจแบบฟอร์มเอกสารการสัมภาษณ์ข้อมูลครัวเรือน
  อบรมให้ความรู้และทำความเข้าใจแบบฟอร์มเอกสารการสัมภาษณ์ข้อมูลครัวเรือน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มเอกสารวิธีการสัมภาษณ์ให้ได้มาซึ่งข้อมูลครัวเรือน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมสภาผู้นำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. พิธีเปิดโครงการ โดยนายนิคม บุตรสมัน ผู้ใหญ่บ้านขุนสมุทร รายงานวัตถุประสงค์โครงการ
 2. อบรมให้ความรู้วิธีการเก็บข้อมูลครัวเรือนให้แก่สภาผู้นำ ทำความเข้าใจเอกสารในการบันทึก
 3. แนะนำวิธีการสำรวจข้อมูล
 4. สรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 27 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำและประชาชนทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. พิธีเปิดโครงการ โดยนายนิคม บุตรสมัน ผู้ใหญ่บ้านขุนสมุทร รายงานวัตถุประสงค์โครงการ
 2. อบรมให้ความรู้วิธีการเก็บข้อมูลครัวเรือนให้แก่สภาผู้นำ ทำความเข้าใจเอกสารในการบันทึก
 3. แนะแนววิธีการสำรวจข้อมูล
 4. สรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้เครื่องมือแบบสอบถามข้อมูลชุมชนจำนวน 1 ชุด
 • สภาผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 27 คน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแบบฟอร์มเอกสารวิธีการสัมภาษณ์ให้ได้มาซึ่งข้อมูลครัวเรือน และเข้าใจเทคนิควิธีการสำรวจข้อมูล ร่วมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในข้อสงสัยหรือข้อปัญหาอุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้นตามลำดับ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายทวีชัย อ่อนนวน
3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายนิคม บุตรสมันนายนิคม บุตรสมันเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559 20:29:16
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 8 เมษายน 2559 09:05:43 น.

ชื่อกิจกรรม : เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับรายงาน งวดที่ 1

 • photo รับฟังการสร้างความรู้ ความเข้าใจจากพี่เลี้ยง
  รับฟังการสร้างความรู้ ความเข้าใจจากพี่เลี้ยง
 • photo ลงมือปฏิบัติงานรับการประเมินในเบื้องต้น
  ลงมือปฏิบัติงานรับการประเมินในเบื้องต้น
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพปัญหาในพื้นที่จริง
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพปัญหาในพื้นที่จริง

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง ปรึกษาการทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. เข้าร่วมประชุม พีี่เลี้ยงชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ก่อนตรวจเอกสารการเงิน
 2. เตรียมเอกสารการเงินเพื่อรับการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและหลักฐานที่ถูกต้องจากพี่เลี้ยงโครงการ
 3. พี่เลี้ยงให้คำแนะนำต่อการจัดทำรายงาน
 4. ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดหายไป
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. เข้าร่วมประชุม พีี่เลี้ยงชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ก่อนตรวจเอกสารการเงิน
 2. เตรียมเอกสารการเงินเพื่อรับการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและหลักฐานที่ถูกต้องจากพี่เลี้ยงโครงการ
 3. พี่เลี้ยงให้คำแนะนำต่อการจัดทำรายงาน
 4. ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดหายไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • นายนิคม บุตรสมัน ผู้รับผิดชอบโครงการและนายอนันต์ สำหนาว ฝ่านรายงานและจัดเก็บเอกสารการเงินพร้อมกับการรายงานหน้าเว็บ มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น พี่เลี้ยงได้แนะนำให้ปรับแก้เอกสารและเร่งดำเนินกิจกรรมให้ทันในงวดที่ 1 ส่งผลให้การปฏิบัติงานในพื้นที่ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อไดรับการแนะนำจากทีม พี่เลี้ยงก็สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีคุณภาพในงานต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายทวีชัย อ่อนนวน
17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายนิคม บุตรสมันนายนิคม บุตรสมันเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559 19:56:51
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 8 เมษายน 2559 08:59:45 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมแนะนำการรายงานการเงินเเละกิจกรรมโครงการ

 • photo เตรียมความพร้อมก่อนการอบรมให้ความรู้
  เตรียมความพร้อมก่อนการอบรมให้ความรู้
 • photo รับการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติการการรายงานหน้า webและการรายงานการเงิน
  รับการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติการการรายงานหน้า webและการรายงานการเงิน
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในพื้นที่จริง
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในพื้นที่จริง

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานการเงินและการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการเเละฝ่ายบันทึกข้อมูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. รับฟังการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรานงานการเงินเบื้องต้น
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การเขียนรายงาน เเละการบริหารการเงิน
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค์ที่เกิดขึ้นใพื้นที่จริง
 4. สรุปผลนำสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการเเละฝ่ายบันทึกข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. รับฟังการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรานงานการเงินเบื้องต้น
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การเขียนรายงาน เเละการบริหารการเงิน
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค์ที่เกิดขึ้นใพื้นที่จริง
 4. สรุปผลนำสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายบันทึกข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนรายงานกิจกรรม การจัดทำเอกสารการเงินให้ถูกต้อง โดยต้องมีใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า เป็นใบเสร็จที่มีชื่อร้านและเลขที่กำกับใบภาษี
 • เข้าใจเรื่องการจ่ายภาษี ตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายที่เกิน 1000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งสรรพากรทุกวันที่ 7 ของเดือน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • กังวลเรื่องการจ่ายภาษี อยากให้ทาง สสส.ดำเนินการหักตั้งแต่ต้นที่ได้เงินมา
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายทวีชัย อ่อนนวน
15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 ถึง 15.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายนิคม บุตรสมันนายนิคม บุตรสมันเมื่อ 16 ตุลาคม 2558 16:56:37
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 8 เมษายน 2559 08:54:27 น.

ชื่อกิจกรรม : เวทีประชาคมทำความเข้าใจกระบวนการ การดำเนินโครง

 • photo งานนี้ อ.กศน.,มาเป็นพิธีกรให้
  งานนี้ อ.กศน.,มาเป็นพิธีกรให้
 • photo โต๊ะอีหม่ามและสมาชิก อบต.มาครับ
  โต๊ะอีหม่ามและสมาชิก อบต.มาครับ
 • photo ผญ.นิคม บุตรสมัน แจ้งที่มาของโครงการฯครับ
  ผญ.นิคม บุตรสมัน แจ้งที่มาของโครงการฯครับ
 • photo ท่นพัฒนาการ อ.เกาะลันตาคาดหวังกับการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ เราต้องร่วมกันครับ
  ท่นพัฒนาการ อ.เกาะลันตาคาดหวังกับการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ เราต้องร่วมกันครับ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • ประชุมทำความเข้าใจกับคนในชุมชนและภาคีเครื่อข่ายเพื่อเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ และประชาสัมพันธ์โครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็ก  เยาวชน  วัยทำงาน ผู้สู้งอายุ กลุ่ม องค์กร ภาคีเขรือข่าย ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมทำความเข้าใจคนในชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ และประชาสัมพันธ์โครงการโดยมีกลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่ายและประชาชน เพื่อรับทราบเเนวทางการสนับสนุนของสสส 6ซึ้งเน้นกระบวนการ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 151 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็ก เยาวชน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ กลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่าย เเละประชาชนทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประสานกลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่าย เช่นหัวหน้าพัฒนาชุมอำเภอเกาะลันตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจารย์การศึกษาตามอัธยาศัย เด็ก เยาวชน ผู้สู้งอายุ เเละประชาชนทั่วไปในหมู่บ้านเพื่อเข้าร่วมเวทีประชาคมเปิดตัวโครงการครอบครัวอบอุ่นมีภูมิคุ้มกันเเบ่งปั่นความสุข บ้านขุนสมุทร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมรับทราบว่ามีโครงการ สสส.เกิดขึ้นในชุมชน และรู้สึกยินดีที่มีโครงการเข้ามา
 • เกิดกลุ่มสภาผู้นำชุมชนและคณะทำงานโครงการจำนวน 27 คน โดยจะมีการประชุมทุกเดือน
 • ชาวบ้านรับรู้วัตถุประสงค์เป้าหมายการทำโครงการ เห็นแผนกิจกรรมตลอดโครงการ และมีการแลกเปลี่ยนซักถามถึงการทำโครงการ
 • เกิดเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา ในการร่วมกันสนับสนุนการดำเนินโครงการตลอดทั้งปี
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ใหัคณะเจ้าหน้าที่เเละพี่เลี้ยงได้จัดอบรมให้ความรู้เเละตรวจเยี่ยมพื้นที่บ่อยๆ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายทวีชัย อ่อนนวน
14 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายนิคม บุตรสมันนายนิคม บุตรสมันเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2559 09:03:28
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 8 เมษายน 2559 08:44:56 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิกบุหรี่ในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กวัยเรียน จำนวน 10 คน ผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน ผู้หญิง 30 คนและแรงงาน 70 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ประชุมปรึกษาสภาผู้นำ ผู้นำศาสนาและผูำท้องที่ ท้องถิ่น เพื่อร่วมกันออกแบบป้ายรณรงค์การป้องกัน ลด ละ เลิกบุหรี่ และสถานที่ติดป้ายที่เหมาะสม
 2. สั่งทำป้ายตามรูปแบบและลักษณะ ขนาดป้าย
 3. นำป้ายประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก บุหรี่ติดบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กวัยเรียน จำนวน 10 คน ผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน ผู้หญิง 30 คนและแรงงาน 70 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประชุมปรึกษาสภาผู้นำ ผู้นำศาสนาและผูำท้องที่ ท้องถิ่น เพื่อร่วมกันออกแบบป้ายรณรงค์การป้องกัน ลด ละ เลิกบุหรี่ และสถานที่ติดป้ายที่เหมาะสม
 2. สั่งทำป้ายตามรูปแบบและลักษณะ ขนาดป้าย
 3. นำป้ายประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก บุหรี่ติดบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • หลังจากมีป้ายประชาสัมพันธ์ เห็นได้ว่าประชาชนมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแล รักษาสุขภาพมากขึ้น โดยงดสูบบุหรี่ในช่วงทำกิจกรรมและสถานที่ที่มีป้ายประชาสัมพันธ์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายทวีชัย อ่อนนวน
9 ตุลาคม 2558 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยทวีชัย อ่อนนวนทวีชัย อ่อนนวนเมื่อ 12 ตุลาคม 2558 15:23:08
Project trainer
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 8 เมษายน 2559 08:41:04 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดตัวโครงการ

 • photo ประชุมสภาผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีประชาคมเพื่อเปิดตัวและประชาสัมพันธ์โครงการฯ
  ประชุมสภาผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีประชาคมเพื่อเปิดตัวและประชาสัมพันธ์โครงการฯ
 • photo บรรยากาศการประชุม
  บรรยากาศการประชุม
 • photo บรรยากาศการประชุม
  บรรยากาศการประชุม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชน และสมาชิกเป็นสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงานและแกนนำกลุ่มเครือข่ายในหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมสภาผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อม แบ่งบทบาท หน้าที่รับผืดชอบในการเปิดตัวโครงและการดำเนินกิจกรรมโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 27 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการและสภาผู้นำชุมชนที่ได้มาจากตัวแทนกลุ่มองค์กรและปราช์นในชุมชน จำนวน 27 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประสานงาน เชฺิญชวน กลุ่มองค์กรเเละปราชญ์ในชุมชน เพื่อประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนให้เกิดการทำงานร่วมกันในการดำเนินงานโครงการครอบครัวอบอุ่นมีภูมิคุ้มกันแบ่งปั่นความสุขบ้านขุนสมุทร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการเเละจัดตั้งให้เกิดสภาผู้นำในชุมชนเพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • การดำเนินงานโครงการของ สสส.มีความเเตกต่างจากโครงการอื่นๆเพราะโครงการส่วนใหญ่ทำกิจกรรมทำเเค่หนึ่งกิจกรรมหรือสองกิจกรรมก็เป็นนอันเสร็จสิ้นเเต่โครงการ สสส.เน้นกระบวนการ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งจำเป็นจะต้องเพูดคุยทำความเข้าใจบ่อยๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงวัตถุประสงค์การเนินงานของ สสส.6 เพื่อสร้างชุมชนให็น่าอยู่
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • มีความจำเป็นให้พี่เลี้ยงเเละทีมงาน สสส.ได้จัดอบรมให้ความรู้เเละลงพื้นที่เยี้ยมเยือนเพื่อให้ความรู้เเนะนำเเก่สมาชิกโครงการเดือนละครั้ง
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • เเนะนำเยี่ยมเยือนให้คำเเนะนำพูดคุยกันอยู่บ่อยๆ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
29 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยทวีชัย อ่อนนวนทวีชัย อ่อนนวนเมื่อ 30 กันยายน 2558 11:12:53
Project trainer
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 8 เมษายน 2559 08:38:43 น.

ชื่อกิจกรรม : การประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี2558

 • photo ประชุมวางแผนงานร่วมกันกับพี่เลี้ยงโครงการ
  ประชุมวางแผนงานร่วมกันกับพี่เลี้ยงโครงการ
 • photo ปฏิบัติการจัดทำแผนงาน
  ปฏิบัติการจัดทำแผนงาน
 • photo ถ่ายภาพรวมพลังด้วยกัน
  ถ่ายภาพรวมพลังด้วยกัน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน
 • เพื่อทำความเข้าใจและรับคำแนะนำในการทำบัญชีการทำบัญทึกรายงานกิจกรรม การเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงิน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการได้เเก่  นายนิคม  บุตรสมัน  เเละคณะทำงาน  ได้เเก่  นายอนันต์  สำหนาว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมนิเทศจัดทำบัญชีเเละรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 2. ฝึกทักษะ ปฏิบัติการจัดทำบัญชีเเละรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 3. สรุปรายงานผลร่วมกัน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีผู้รับผิดชอบโครงการเเละผู้รับผิดชอบด้านไอที

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมปฐมนิเทศนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ วันที่ 29-30 กันยายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง มีการบรรยายให้คามรู้เรื่องหลักการบริหารจัดการโครงการ การรายงานกิจกรรม การจัดทำอกสารการเงิน และฝึกปฏิบัติการใช้เวบไซต์คนใต้สร้างสุข
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการเเละคณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการ
 2. ฝึกทักษะ ปฏิบัติการจัดทำบัญชีเเละรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 3. สรุปรายงานผลร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนร่วมกันเครือข่ายในจังหวัดเดียวกันทำให้มีกำลังใจในการทำโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายทวีชัย อ่อนนวน