คืนเงินเปิดบัญชี

24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
นายนิคม บุตรสมันนายนิคม บุตรสมัน
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ถอนเงินค่าเปิดบัญชีจำนวน 500 บาท
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สามารถจัดทำรายงานการเงินได้ถูกต้อง และมีรายการค่าใช้จ่ายตามการใช้จริง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00

ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑

24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
นายนิคม บุตรสมันนายนิคม บุตรสมัน
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์
 • ประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 1
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ส่งรายงานหน้าเว็ปให้พี่เล้ียงตรวจเช็คความถูกต้อง รวมทั้งข้อมูลเอกสารทางการเงินด้วย เพื่อรอรับการประเมินของคณะ สจรส ต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ที่รับผิดชอบโครงการและการเงินโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 นำเอกสารการเงินให้พี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ.ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดส่งรายงานให้ สจรส.ม.อ.อีกครั้ง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รับคำแนะนำเรื่องการจัดทำเอกสารการเงินและการเพิ่มข้อมูลรายงานในเวบไซต์ ให้มีข้อมูลที่ชัดเจน ตอบวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดกิจกรรม และให้พี่เลี้ยงตรวจความเรียบร้อยก่อนส่งรายงานให้ สจรส.ม.อ.
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้ที่รับผิดชอบโครงการและการเงินโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00

ประชุมวางแผนสภาผู้นำแบ่งความรับผิดชอบเก็บข้อมูลบัญชัครัวเรือนออกเป็นโซน จำนวน 150 ครัวเรือน

14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
นายนิคม บุตรสมันนายนิคม บุตรสมัน
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo สรุปการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบสรุปการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • photo อบรมให้ความรู้แก่สภาผู้นำเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลครัวเรือนอบรมให้ความรู้แก่สภาผู้นำเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลครัวเรือน
 • photo สมัครใจรับผิดชอบโซนที่ตนเองถนัด ในการเก็บข้อมูลสมัครใจรับผิดชอบโซนที่ตนเองถนัด ในการเก็บข้อมูล
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่สภาผู้นำชุมชนในการเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือนได้
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 27 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำชุมชน จำนวน 27 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
2. แบ่งโซนรับผิดชอบ จำนวน 150 ครัวเรือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 27 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำชุมชนบ้านขุนสมุทร

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
 2. แบ่งโซนรับผิดชอบ จำนวน 150 ครัวเรือน
 3. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามโซนที่ได้รับผิดชอบต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีข้อมูลครัวเรือน ของหมู่บ้าน ทั้งหมด 150 ครัวเรือน เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ตรงสภาพปัญหาที่แท้จริง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สภาผู้นำจำนวน 27 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลบัญชัครัวเรือน และเทคนิควิธีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลอย่างไรให้ได้ข้อมูลถูกต้อง เที่ยงตรง สามารถนำไปใช้ตอบวัตถุประสงค์ของความต้องการของโครงการได้ จากการแนะนำอธิบายจากวิทยากร
 • เก็บข้อมูลทั้งหมด 5 วัน ได้ครัวเรือนตามเป้าหมาย คือ 150 ครัวเรือน ข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะมีหนี้สินมากกว่าเงินออม ซึ่งจะจัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้ง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 27 คน จากที่ตั้งไว้ 27 คน
ประกอบด้วย

สภาผู้นำชุมชนบ้านขุนสมุทร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายทวีชัย อ่อนนวน
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
8,100.00 0.00 2,565.00 0.00 0.00 0.00 10,665.00

อบรมให้ความรู้กับสภาผู้นำ

12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00 น.
นายนิคม บุตรสมันนายนิคม บุตรสมัน
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo รับฟังเทคนิคการเก็บข้อมูลครัวเรือน ที่ได้ข้อมูลอย่างชัดเจนรับฟังเทคนิคการเก็บข้อมูลครัวเรือน ที่ได้ข้อมูลอย่างชัดเจน
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 • photo อบรมให้ความรู้และทำความเข้าใจแบบฟอร์มเอกสารการสัมภาษณ์ข้อมูลครัวเรือนอบรมให้ความรู้และทำความเข้าใจแบบฟอร์มเอกสารการสัมภาษณ์ข้อมูลครัวเรือน
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มเอกสารวิธีการสัมภาษณ์ให้ได้มาซึ่งข้อมูลครัวเรือน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 27 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำและประชาชนทั่วไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมให้ความรู้ให้สภาผู้นำ ทำความเข้าใจเอกสารในการบันทึกและสำรวจข้อมูล

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 27 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำและประชาชนทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. พิธีเปิดโครงการ โดยนายนิคม บุตรสมัน ผู้ใหญ่บ้านขุนสมุทร รายงานวัตถุประสงค์โครงการ
 2. อบรมให้ความรู้วิธีการเก็บข้อมูลครัวเรือนให้แก่สภาผู้นำ ทำความเข้าใจเอกสารในการบันทึก
 3. แนะแนววิธีการสำรวจข้อมูล
 4. สรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สภาผู้นำมีความรู้ในการที่จะร่วมสำรวจข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในการสำรวจข้อมูล และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสำรวจข้อมูลได้ตรงตามเป้าหมาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้เครื่องมือแบบสอบถามข้อมูลชุมชนจำนวน 1 ชุด
 • สภาผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 27 คน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแบบฟอร์มเอกสารวิธีการสัมภาษณ์ให้ได้มาซึ่งข้อมูลครัวเรือน และเข้าใจเทคนิควิธีการสำรวจข้อมูล ร่วมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในข้อสงสัยหรือข้อปัญหาอุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้นตามลำดับ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 27 คน จากที่ตั้งไว้ 27 คน
ประกอบด้วย

สภาผู้นำและประชาชนทั่วไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายทวีชัย อ่อนนวน
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,500.00 3,480.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 10,480.00

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับรายงาน งวดที่ 1

3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
นายนิคม บุตรสมันนายนิคม บุตรสมัน
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo รับฟังการสร้างความรู้ ความเข้าใจจากพี่เลี้ยงรับฟังการสร้างความรู้ ความเข้าใจจากพี่เลี้ยง
 • photo ลงมือปฏิบัติงานรับการประเมินในเบื้องต้นลงมือปฏิบัติงานรับการประเมินในเบื้องต้น
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพปัญหาในพื้นที่จริงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพปัญหาในพื้นที่จริง
วัตถุประสงค์
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง ปรึกษาการทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ก่อนตรวจเอกสาร
2.เตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินจากพี่เลี้ยงโครงการ
3.รับการประเมินเอกสารและรายงานหน้าweb
4.ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดหายไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. เข้าร่วมประชุม พีี่เลี้ยงชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ก่อนตรวจเอกสารการเงิน
 2. เตรียมเอกสารการเงินเพื่อรับการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและหลักฐานที่ถูกต้องจากพี่เลี้ยงโครงการ
 3. พี่เลี้ยงให้คำแนะนำต่อการจัดทำรายงาน
 4. ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดหายไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • นายนิคม บุตรสมัน ผู้รับผิดชอบโครงการและนายอนันต์ สำหนาว ฝ่านรายงานและจัดเก็บเอกสารการเงินพร้อมกับการรายงานหน้าเว็บ มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น พี่เลี้ยงได้แนะนำให้ปรับแก้เอกสารและเร่งดำเนินกิจกรรมให้ทันในงวดที่ 1 ส่งผลให้การปฏิบัติงานในพื้นที่ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อไดรับการแนะนำจากทีม พี่เลี้ยงก็สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีคุณภาพในงานต่อไป
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายทวีชัย อ่อนนวน
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00

อบรมแนะนำการรายงานการเงินเเละกิจกรรมโครงการ

17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
นายนิคม บุตรสมันนายนิคม บุตรสมัน
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo เตรียมความพร้อมก่อนการอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมก่อนการอบรมให้ความรู้
 • photo รับการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติการการรายงานหน้า webและการรายงานการเงินรับการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติการการรายงานหน้า webและการรายงานการเงิน
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในพื้นที่จริงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในพื้นที่จริง
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานการเงินและการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการเเละบันทึกข้อมูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมให้ความรู้การเขียนรายงาน เเละการบริหารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการเเละฝ่ายบันทึกข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. รับฟังการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรานงานการเงินเบื้องต้น
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การเขียนรายงาน เเละการบริหารการเงิน
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค์ที่เกิดขึ้นใพื้นที่จริง
 4. สรุปผลนำสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายบันทึกข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนรายงานกิจกรรม การจัดทำเอกสารการเงินให้ถูกต้อง โดยต้องมีใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า เป็นใบเสร็จที่มีชื่อร้านและเลขที่กำกับใบภาษี
 • เข้าใจเรื่องการจ่ายภาษี ตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายที่เกิน 1000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งสรรพากรทุกวันที่ 7 ของเดือน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการเเละฝ่ายบันทึกข้อมูล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • กังวลเรื่องการจ่ายภาษี อยากให้ทาง สสส.ดำเนินการหักตั้งแต่ต้นที่ได้เงินมา
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายทวีชัย อ่อนนวน
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00

ร่วมเวทีประชาคมเพื่อทำความเข้าใจถึงที่มาของงบประมาณ แหล่งทุน เงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนการในการดำเนินโครงการ รวมถึงการช่วยเหลือ การติดตามการดำเนินโครงการ

15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
ทวีชัย อ่อนนวนทวีชัย อ่อนนวน
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดเวทีชี้แจงโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม มี พัฒนาการอำเภอ ผอ.รพสต.ผู้นำศาสนา อบต.การศึกษานอกระบบ เยาวชน กลุ่มอาชีพ เครือข่ายสตรี ปราช์ญชุมชน เครือข่ายพื้นที่รับทุน สสส.6 และสภาผู้นำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทำความเข้าใจกระบวนการ การดำเนินโครง การร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ชุมชนปลอดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชน และสมาชิกเป็นสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะและปัญหาเศรษฐและสังคมครัวเรือนในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม มี พัฒนาการอำเภอ ผอ.รพสต.ผู้นำศาสนา อบต.การศึกษานอกระบบ เยาวชน กลุ่มอาชีพ เครือข่ายสตรี ปราช์ญชุมชน เครือข่ายพื้นที่รับทุน สสส.6 และสภาผู้นำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทำความเข้าใจกระบวนการ การดำเนินโครง การร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ชุมชนปลอดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชน และสมาชิกเป็นสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะและปัญหาเศรษฐและสังคมครัวเรือนในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

กลุ่ม องค์กรเครือข่ายและประชาชนรับรู้ที่มาและกระบวนการดำเนินโครงการ สสส.6 รับทราบถึงแผนงาน กิจกรรม และร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมโครงการให้บันลุตามวัตถุประสงค์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ชาวบ้านเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์การทำโครงการ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 150 คน จากที่ตั้งไว้ 150 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม มี พัฒนาการอำเภอ ผอ.รพสต.ผู้นำศาสนา อบต.การศึกษานอกระบบ เยาวชน กลุ่มอาชีพ เครือข่ายสตรี ปราช์ญชุมชน เครือข่ายพื้นที่รับทุน สสส.6 และสภาผู้นำชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

เวทีประชาคมทำความเข้าใจกระบวนการ การดำเนินโครง

15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 ถึง 15.30 น. น.
นายนิคม บุตรสมันนายนิคม บุตรสมัน
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo งานนี้ อ.กศน.,มาเป็นพิธีกรให้งานนี้ อ.กศน.,มาเป็นพิธีกรให้
 • photo โต๊ะอีหม่ามและสมาชิก อบต.มาครับโต๊ะอีหม่ามและสมาชิก อบต.มาครับ
 • photo ผญ.นิคม บุตรสมัน แจ้งที่มาของโครงการฯครับผญ.นิคม บุตรสมัน แจ้งที่มาของโครงการฯครับ
 • photo ท่นพัฒนาการ อ.เกาะลันตาคาดหวังกับการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ เราต้องร่วมกันครับท่นพัฒนาการ อ.เกาะลันตาคาดหวังกับการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ เราต้องร่วมกันครับ
วัตถุประสงค์
 • ประชุมทำความเข้าใจกับคนในชุมชนและภาคีเครื่อข่ายเพื่อเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ และประชาสัมพันธ์โครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็ก เยาวชน วัยทำงาน ผู้สู้งอายุ กลุ่ม องค์กร ภาคีเขรือข่าย ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมทำความเข้าคนในชุมชนเเละภาคีเครือข่ายเพื่อเปิดตัว โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่และประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมี กลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่าย และประชาชน เพื่อรับทราบเเนวทางการสนับสนุนของ สสส 6 ซึ้งเน้นกระบวนการ การมีสวนร่วมของคนในชุมชน


0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ระบุรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม
สีของกิจกรรม

บันทึกยกเลิก
กิจกรรมย่อยตามปฏิทินกิจกรรมของโครงการ
วันที่ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย(คน) งบประมาณ(บาท)
รวม 0 กิจกรรม 0 0.00

เวทีประชาคมเพือ่ทำความเข้าใจกระบวนการ การดำเนินโครง การร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ชุมชนปลอดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการ
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชน และสมาชิกเป็นสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะ
กลุ่มเป้าหมาย
จำแนกตามช่วงวัย จำแนกกลุ่มเฉพาะ
เด็กเล็ก 0 คน คนพิการ 0 คน
เด็กวัยเรียน 10 คน ผู้หญิง 30 คน
วัยทำงาน 70 คน มุสลิม 0 คน
ผู้สูงอายุ 20 คน แรงงาน 20 คน
อื่น ๆ ระบุ... 0 คน
รายละเอียดกิจกรรม
ประชุมทำความเข้าใจคนในชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อเปิดตัว โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่และประประชาสัมพัพธ์โครงการ โดยมี กลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่าย และประชาชน เพื่อรับทราบแนวทางการสนับสนุนของ สสส.6 ซึ่งเน้นกระบวนการ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ระยะเวลาดำเนินงาน
17 กันยายน 58

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 151 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็ก เยาวชน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ กลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่าย เเละประชาชนทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประสานกลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่าย เช่นหัวหน้าพัฒนาชุมอำเภอเกาะลันตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจารย์การศึกษาตามอัธยาศัย เด็ก เยาวชน ผู้สู้งอายุ เเละประชาชนทั่วไปในหมู่บ้านเพื่อเข้าร่วมเวทีประชาคมเปิดตัวโครงการครอบครัวอบอุ่นมีภูมิคุ้มกันเเบ่งปั่นความสุข บ้านขุนสมุทร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

กลุ่ม องค์กรเครือข่ายและประชาชนรับรู้ที่มาและกระบวนการดำเนินโครงการ สสส.6 รับทราบถึงแผนงาน กิจกรรม และร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมโครงการให้บันลุตามวัตถุประสงค์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมรับทราบว่ามีโครงการ สสส.เกิดขึ้นในชุมชน และรู้สึกยินดีที่มีโครงการเข้ามา
 • เกิดกลุ่มสภาผู้นำชุมชนและคณะทำงานโครงการจำนวน 27 คน โดยจะมีการประชุมทุกเดือน
 • ชาวบ้านรับรู้วัตถุประสงค์เป้าหมายการทำโครงการ เห็นแผนกิจกรรมตลอดโครงการ และมีการแลกเปลี่ยนซักถามถึงการทำโครงการ
 • เกิดเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา ในการร่วมกันสนับสนุนการดำเนินโครงการตลอดทั้งปี
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 151 คน จากที่ตั้งไว้ 150 คน
ประกอบด้วย

เด็ก เยาวชน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ กลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่าย เเละประชาชนทั่วไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ใหัคณะเจ้าหน้าที่เเละพี่เลี้ยงได้จัดอบรมให้ความรู้เเละตรวจเยี่ยมพื้นที่บ่อยๆ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายทวีชัย อ่อนนวน
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,500.00 0.00 18,000.00 6,000.00 0.00 0.00 26,500.00

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

14 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
นายนิคม บุตรสมันนายนิคม บุตรสมัน
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิกบุหรี่ในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กวัยเรียน จำนวน 10 คน ผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน ผู้หญิง 30 คนและแรงงาน 70 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประชุมปรึกษาสภาผู้นำ ผู้นำศาสนาและผูำท้องที่ ท้องถิ่น เพื่อร่วมกันออกแบบป้ายรณรงค์การป้องกัน ลด ละ เลิกบุหรี่ และสถานที่ติดป้ายที่เหมาะสม
 2. สั่งทำป้ายตามรูปแบบและลักษณะ ขนาดป้าย
 3. นำป้ายประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก บุหรี่ติดบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • หลังจากมีป้ายประชาสัมพันธ์ เห็นได้ว่าประชาชนมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแล รักษาสุขภาพมากขึ้น โดยงดสูบบุหรี่ในช่วงทำกิจกรรมและสถานที่ที่มีป้ายประชาสัมพันธ์
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 130 คน จากที่ตั้งไว้ 130 คน
ประกอบด้วย

เด็กวัยเรียน จำนวน 10 คน ผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน ผู้หญิง 30 คนและแรงงาน 70 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายทวีชัย อ่อนนวน
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00

ร่วมประชุมกับสภาผู้นำเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการดำเนินโครงการ

9 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
ทวีชัย อ่อนนวนทวีชัย อ่อนนวน
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมสภาผู้นำ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา เครือข่ายสตรี ตัวแทนกลุ่มอาชีพ และปราช์ญชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเตรียมความพร้อมให้สภาผู้นำได้ทราบถึงกระบวนการดำเนินโครงการและ แบ่งบทบาท หน้าที่รับผืดชอบในการเปิดตัวโครงและการดำเนินกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา เครือข่ายสตรี ตัวแทนกลุ่มอาชีพ และปราช์ญชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเตรียมความพร้อมให้สภาผู้นำได้ทราบถึงกระบวนการดำเนินโครงการและ แบ่งบทบาท หน้าที่รับผืดชอบในการเปิดตัวโครงและการดำเนินกิจกรรมโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

กรรมการรู้บทบาทหน้าที่ ที่รับผิดชอบ และร่วมในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เกิดการจัดตั้งทีมสภาผู้นำ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 25 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา เครือข่ายสตรี ตัวแทนกลุ่มอาชีพ และปราช์ญชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ประชุมสภาผู้นำในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดตัวโครงการ

9 ตุลาคม 2558 เวลา 13:30 น.
ทวีชัย อ่อนนวนทวีชัย อ่อนนวน
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo ประชุมสภาผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีประชาคมเพื่อเปิดตัวและประชาสัมพันธ์โครงการฯประชุมสภาผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีประชาคมเพื่อเปิดตัวและประชาสัมพันธ์โครงการฯ
 • photo บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
 • photo บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชน และสมาชิกเป็นสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 27 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อม แบ่งบทบาท หน้าที่รับผืดชอบในการเปิดตัวโครงและการดำเนินกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 27 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการและสภาผู้นำชุมชนที่ได้มาจากตัวแทนกลุ่มองค์กรและปราช์นในชุมชน จำนวน 27 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประสานงาน เชฺิญชวน กลุ่มองค์กรเเละปราชญ์ในชุมชน เพื่อประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนให้เกิดการทำงานร่วมกันในการดำเนินงานโครงการครอบครัวอบอุ่นมีภูมิคุ้มกันแบ่งปั่นความสุขบ้านขุนสมุทร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

กรรมการรู้บทบาทหน้าที่ ที่รับผิดชอบ และร่วมในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการเเละจัดตั้งให้เกิดสภาผู้นำในชุมชนเพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 27 คน จากที่ตั้งไว้ 27 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการโครงการและสภาผู้นำชุมชนที่ได้มาจากตัวแทนกลุ่มองค์กรและปราช์นในชุมชน จำนวน 27 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • การดำเนินงานโครงการของ สสส.มีความเเตกต่างจากโครงการอื่นๆเพราะโครงการส่วนใหญ่ทำกิจกรรมทำเเค่หนึ่งกิจกรรมหรือสองกิจกรรมก็เป็นนอันเสร็จสิ้นเเต่โครงการ สสส.เน้นกระบวนการ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งจำเป็นจะต้องเพูดคุยทำความเข้าใจบ่อยๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงวัตถุประสงค์การเนินงานของ สสส.6 เพื่อสร้างชุมชนให็น่าอยู่
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • มีความจำเป็นให้พี่เลี้ยงเเละทีมงาน สสส.ได้จัดอบรมให้ความรู้เเละลงพื้นที่เยี้ยมเยือนเพื่อให้ความรู้เเนะนำเเก่สมาชิกโครงการเดือนละครั้ง
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • เเนะนำเยี่ยมเยือนให้คำเเนะนำพูดคุยกันอยู่บ่อยๆ
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,565.00 1,260.00 0.00 0.00 3,825.00

การประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี2558

29 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น.
ทวีชัย อ่อนนวนทวีชัย อ่อนนวน
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo ประชุมวางแผนงานร่วมกันกับพี่เลี้ยงโครงการประชุมวางแผนงานร่วมกันกับพี่เลี้ยงโครงการ
 • photo ปฏิบัติการจัดทำแผนงานปฏิบัติการจัดทำแผนงาน
 • photo ถ่ายภาพรวมพลังด้วยกันถ่ายภาพรวมพลังด้วยกัน
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน
 • เพื่อทำความเข้าใจและรับคำแนะนำในการทำบัญชีการทำบัญทึกรายงานกิจกรรม การเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงิน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการได้เเก่ นายนิคม บุตรสมัน เเละคณะทำงาน ได้เเก่ นายอนันต์ สำหนาว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมปฐมนิเทศจัดทำบัญชีเเละรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีผู้รับผิดชอบโครงการเเละผู้รับผิดชอบด้านไอที

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมปฐมนิเทศนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ วันที่ 29-30 กันยายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง มีการบรรยายให้คามรู้เรื่องหลักการบริหารจัดการโครงการ การรายงานกิจกรรม การจัดทำอกสารการเงิน และฝึกปฏิบัติการใช้เวบไซต์คนใต้สร้างสุข
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการเเละคณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการ
 2. ฝึกทักษะ ปฏิบัติการจัดทำบัญชีเเละรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 3. สรุปรายงานผลร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนร่วมกันเครือข่ายในจังหวัดเดียวกันทำให้มีกำลังใจในการทำโครงการ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

มีผู้รับผิดชอบโครงการเเละผู้รับผิดชอบด้านไอที

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายทวีชัย อ่อนนวน
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,790.00 0.00 0.00 0.00 1,790.00