รหัสโครงการ 58-03830
สัญญาเลขที่ 58-00-1894
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทร

2. ชุมชน บ้านขุนสมุทร หมู่ 10 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี

3. รหัสโครงการ 58-03830 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1894

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมสภาผู้นำในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดตัวโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมสภาผู้นำในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดตัวโครงการ

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชน และสมาชิกเป็นสภาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

กรรมการรู้บทบาทหน้าที่ ที่รับผิดชอบ และร่วมในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการเเละจัดตั้งให้เกิดสภาผู้นำในชุมชนเพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมสภาผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อม แบ่งบทบาท หน้าที่รับผืดชอบในการเปิดตัวโครงและการดำเนินกิจกรรมโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประสานงาน เชฺิญชวน กลุ่มองค์กรเเละปราชญ์ในชุมชน เพื่อประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนให้เกิดการทำงานร่วมกันในการดำเนินงานโครงการครอบครัวอบอุ่นมีภูมิคุ้มกันแบ่งปั่นความสุขบ้านขุนสมุทร
 • photo
 • photo
 • photo

 

27 27

2. เวทีประชาคมเพือ่ทำความเข้าใจกระบวนการ การดำเนินโครง การร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ชุมชนปลอดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 เวทีประชาคมทำความเข้าใจกระบวนการ การดำเนินโครง

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 ถึง 15.30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • ประชุมทำความเข้าใจกับคนในชุมชนและภาคีเครื่อข่ายเพื่อเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ และประชาสัมพันธ์โครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

กลุ่ม องค์กรเครือข่ายและประชาชนรับรู้ที่มาและกระบวนการดำเนินโครงการ สสส.6 รับทราบถึงแผนงาน กิจกรรม และร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมโครงการให้บันลุตามวัตถุประสงค์

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมรับทราบว่ามีโครงการ สสส.เกิดขึ้นในชุมชน และรู้สึกยินดีที่มีโครงการเข้ามา
 • เกิดกลุ่มสภาผู้นำชุมชนและคณะทำงานโครงการจำนวน 27 คน โดยจะมีการประชุมทุกเดือน
 • ชาวบ้านรับรู้วัตถุประสงค์เป้าหมายการทำโครงการ เห็นแผนกิจกรรมตลอดโครงการ และมีการแลกเปลี่ยนซักถามถึงการทำโครงการ
 • เกิดเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา ในการร่วมกันสนับสนุนการดำเนินโครงการตลอดทั้งปี
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมทำความเข้าใจคนในชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ และประชาสัมพันธ์โครงการโดยมีกลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่ายและประชาชน เพื่อรับทราบเเนวทางการสนับสนุนของสสส 6ซึ้งเน้นกระบวนการ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประสานกลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่าย เช่นหัวหน้าพัฒนาชุมอำเภอเกาะลันตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจารย์การศึกษาตามอัธยาศัย เด็ก เยาวชน ผู้สู้งอายุ เเละประชาชนทั่วไปในหมู่บ้านเพื่อเข้าร่วมเวทีประชาคมเปิดตัวโครงการครอบครัวอบอุ่นมีภูมิคุ้มกันเเบ่งปั่นความสุข บ้านขุนสมุทร
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

150 151

3. อบรมให้ความรู้กับสภาผู้นำให้เข้าใจแบบฟอร์มเอกสารวิธีการสัมภาษณ์ให้ได้มาซึ่งข้อมูลครัวเรือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 อบรมให้ความรู้กับสภาผู้นำ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มเอกสารวิธีการสัมภาษณ์ให้ได้มาซึ่งข้อมูลครัวเรือน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สภาผู้นำมีความรู้ในการที่จะร่วมสำรวจข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในการสำรวจข้อมูล และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสำรวจข้อมูลได้ตรงตามเป้าหมาย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เครื่องมือแบบสอบถามข้อมูลชุมชนจำนวน 1 ชุด
 • สภาผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 27 คน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแบบฟอร์มเอกสารวิธีการสัมภาษณ์ให้ได้มาซึ่งข้อมูลครัวเรือน และเข้าใจเทคนิควิธีการสำรวจข้อมูล ร่วมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในข้อสงสัยหรือข้อปัญหาอุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้นตามลำดับ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. พิธีเปิดโครงการ โดยนายนิคม บุตรสมัน ผู้ใหญ่บ้านขุนสมุทร รายงานวัตถุประสงค์โครงการ
 2. อบรมให้ความรู้วิธีการเก็บข้อมูลครัวเรือนให้แก่สภาผู้นำ ทำความเข้าใจเอกสารในการบันทึก
 3. แนะนำวิธีการสำรวจข้อมูล
 4. สรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. พิธีเปิดโครงการ โดยนายนิคม บุตรสมัน ผู้ใหญ่บ้านขุนสมุทร รายงานวัตถุประสงค์โครงการ
 2. อบรมให้ความรู้วิธีการเก็บข้อมูลครัวเรือนให้แก่สภาผู้นำ ทำความเข้าใจเอกสารในการบันทึก
 3. แนะแนววิธีการสำรวจข้อมูล
 4. สรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo

 

27 27

4. สำรวจข้อมูลการทำบัญชีครัวเรือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ประชุมวางแผนสภาผู้นำแบ่งความรับผิดชอบเก็บข้อมูลบัญชัครัวเรือนออกเป็นโซน จำนวน 150 ครัวเรือน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่สภาผู้นำชุมชนในการเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือนได้
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีข้อมูลครัวเรือน ของหมู่บ้าน ทั้งหมด 150 ครัวเรือน เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ตรงสภาพปัญหาที่แท้จริง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สภาผู้นำจำนวน 27 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลบัญชัครัวเรือน และเทคนิควิธีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลอย่างไรให้ได้ข้อมูลถูกต้อง เที่ยงตรง สามารถนำไปใช้ตอบวัตถุประสงค์ของความต้องการของโครงการได้ จากการแนะนำอธิบายจากวิทยากร
 • เก็บข้อมูลทั้งหมด 5 วัน ได้ครัวเรือนตามเป้าหมาย คือ 150 ครัวเรือน ข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะมีหนี้สินมากกว่าเงินออม ซึ่งจะจัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
 2. แบ่งโซนรับผิดชอบ จำนวน 150 ครัวเรือน
 3. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามโซนที่ได้รับผิดชอบต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
 2. แบ่งโซนรับผิดชอบ จำนวน 150 ครัวเรือน
 3. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามโซนที่ได้รับผิดชอบต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo

 

27 27

5. ประชุมสภาผู้นำเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและหามาตรการวางแผนพัฒนาครัวเรือนและลดปัญหาขยะในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

6. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

7. อบรมให้ความรู้เพื่อสร้างอาชีพเสริมในครัวเรือนเเละนำขยะที่ย่อยสลายได้มาผลิตปุ๋ย

ไม่มีกิจกรรม

8. สำรวจครัวเรือนที่เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ และจัดการขยะอย่างถูกวิธี

ไม่มีกิจกรรม

9. ประชุมทำความเข้าใจส่งเสริมให้ครอบครัวทำบัญชีครัวเรือน และส่งเสริมการออมและสวัสดิการชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

10. อบรมให้คนในชุมชนมีความตระหนักรู้ถึงการเป็นเครือญาตและสถานการณ์ในชุมชน เพื่อพึ่งตนเอง

ไม่มีกิจกรรม

11. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.1 การประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี2558

วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน
 • เพื่อทำความเข้าใจและรับคำแนะนำในการทำบัญชีการทำบัญทึกรายงานกิจกรรม การเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการเเละคณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการ
 2. ฝึกทักษะ ปฏิบัติการจัดทำบัญชีเเละรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 3. สรุปรายงานผลร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนร่วมกันเครือข่ายในจังหวัดเดียวกันทำให้มีกำลังใจในการทำโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมนิเทศจัดทำบัญชีเเละรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 2. ฝึกทักษะ ปฏิบัติการจัดทำบัญชีเเละรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 3. สรุปรายงานผลร่วมกัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมปฐมนิเทศนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ วันที่ 29-30 กันยายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง มีการบรรยายให้คามรู้เรื่องหลักการบริหารจัดการโครงการ การรายงานกิจกรรม การจัดทำอกสารการเงิน และฝึกปฏิบัติการใช้เวบไซต์คนใต้สร้างสุข
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.2 อบรมแนะนำการรายงานการเงินเเละกิจกรรมโครงการ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานการเงินและการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายบันทึกข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนรายงานกิจกรรม การจัดทำเอกสารการเงินให้ถูกต้อง โดยต้องมีใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า เป็นใบเสร็จที่มีชื่อร้านและเลขที่กำกับใบภาษี
 • เข้าใจเรื่องการจ่ายภาษี ตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายที่เกิน 1000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งสรรพากรทุกวันที่ 7 ของเดือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. รับฟังการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรานงานการเงินเบื้องต้น
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การเขียนรายงาน เเละการบริหารการเงิน
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค์ที่เกิดขึ้นใพื้นที่จริง
 4. สรุปผลนำสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. รับฟังการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรานงานการเงินเบื้องต้น
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การเขียนรายงาน เเละการบริหารการเงิน
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค์ที่เกิดขึ้นใพื้นที่จริง
 4. สรุปผลนำสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.3 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับรายงาน งวดที่ 1

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง ปรึกษาการทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • นายนิคม บุตรสมัน ผู้รับผิดชอบโครงการและนายอนันต์ สำหนาว ฝ่านรายงานและจัดเก็บเอกสารการเงินพร้อมกับการรายงานหน้าเว็บ มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น พี่เลี้ยงได้แนะนำให้ปรับแก้เอกสารและเร่งดำเนินกิจกรรมให้ทันในงวดที่ 1 ส่งผลให้การปฏิบัติงานในพื้นที่ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อไดรับการแนะนำจากทีม พี่เลี้ยงก็สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีคุณภาพในงานต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เข้าร่วมประชุม พีี่เลี้ยงชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ก่อนตรวจเอกสารการเงิน
 2. เตรียมเอกสารการเงินเพื่อรับการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและหลักฐานที่ถูกต้องจากพี่เลี้ยงโครงการ
 3. พี่เลี้ยงให้คำแนะนำต่อการจัดทำรายงาน
 4. ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดหายไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. เข้าร่วมประชุม พีี่เลี้ยงชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ก่อนตรวจเอกสารการเงิน
 2. เตรียมเอกสารการเงินเพื่อรับการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและหลักฐานที่ถูกต้องจากพี่เลี้ยงโครงการ
 3. พี่เลี้ยงให้คำแนะนำต่อการจัดทำรายงาน
 4. ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดหายไป
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.4 ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • ประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับคำแนะนำเรื่องการจัดทำเอกสารการเงินและการเพิ่มข้อมูลรายงานในเวบไซต์ ให้มีข้อมูลที่ชัดเจน ตอบวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดกิจกรรม และให้พี่เลี้ยงตรวจความเรียบร้อยก่อนส่งรายงานให้ สจรส.ม.อ.
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 นำเอกสารการเงินให้พี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ.ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดส่งรายงานให้ สจรส.ม.อ.อีกครั้ง

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.5 คืนเงินเปิดบัญชี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สามารถจัดทำรายงานการเงินได้ถูกต้อง และมีรายการค่าใช้จ่ายตามการใช้จริง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ถอนเงินค่าเปิดบัญชีจำนวน 500 บาท
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ถอนเงินค่าเปิดบัญชีจำนวน 500 บาท

 

2 2

12. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิกบุหรี่ในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • หลังจากมีป้ายประชาสัมพันธ์ เห็นได้ว่าประชาชนมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแล รักษาสุขภาพมากขึ้น โดยงดสูบบุหรี่ในช่วงทำกิจกรรมและสถานที่ที่มีป้ายประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชุมปรึกษาสภาผู้นำ ผู้นำศาสนาและผูำท้องที่ ท้องถิ่น เพื่อร่วมกันออกแบบป้ายรณรงค์การป้องกัน ลด ละ เลิกบุหรี่ และสถานที่ติดป้ายที่เหมาะสม
 2. สั่งทำป้ายตามรูปแบบและลักษณะ ขนาดป้าย
 3. นำป้ายประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก บุหรี่ติดบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประชุมปรึกษาสภาผู้นำ ผู้นำศาสนาและผูำท้องที่ ท้องถิ่น เพื่อร่วมกันออกแบบป้ายรณรงค์การป้องกัน ลด ละ เลิกบุหรี่ และสถานที่ติดป้ายที่เหมาะสม
 2. สั่งทำป้ายตามรูปแบบและลักษณะ ขนาดป้าย
 3. นำป้ายประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก บุหรี่ติดบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน
 • photo
 • photo

 

130 130

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 20 10                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 190,530.00 55,710.00                  
คุณภาพกิจกรรม 40 31                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 • ในช่วงแรกของการทำโครงการ เกิดปัญหาชาวบ้านไม่ยอมรับผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้กิจกรรมหยุดไป 2 เดือน

เนื่องจากชาวบ้านไม่เข้าใจเป้าหมายการจัดทำโครงการ และวัตถุประสงค์โครงการ และมีปัญหาในชุมชนเรื่องผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นปัญหาส่วนตัว

 • จัดประชุมทีมสภาผู้นำเพื่อสร้างความเข้าใจการจัดทำโครงการ โดยทีมสภาผู้นำจะใช้วงคุยในเวทีชาวบ้านและวงน้ำชา
 • ประชุมกับทีมหารือว่าจะดำเนินการต่อไปหรือยุติ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการต่อและชาวบ้านมีความเข้าใจต่อผู้ใหญ่บ้าน เมื่อได้พูดคุยกันมากขึ้น

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. คืนเงินเปิดบัญชี ( 24 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑ ( 24 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. ประชุมสภาผู้นำเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและหามาตรการวางแผนพัฒนาครัวเรือนและลดปัญหาขยะในชุมชน ( 4 มีนาคม 2559 )
 4. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน ( 18 มีนาคม 2559 )
 5. อบรมให้ความรู้เพื่อสร้างอาชีพเสริมในครัวเรือนเเละนำขยะที่ย่อยสลายได้มาผลิตปุ๋ย ( 1 เมษายน 2559 - 14 เมษายน 2559 )
 6. สำรวจครัวเรือนที่เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ และจัดการขยะอย่างถูกวิธี ( 8 เมษายน 2559 - 10 เมษายน 2559 )
 7. ประชุมทำความเข้าใจส่งเสริมให้ครอบครัวทำบัญชีครัวเรือน และส่งเสริมการออมและสวัสดิการชุมชน ( 29 เมษายน 2559 )
 8. อบรมให้คนในชุมชนมีความตระหนักรู้ถึงการเป็นเครือญาตและสถานการณ์ในชุมชน เพื่อพึ่งตนเอง ( 6 พ.ค. 2559 )

(................................)
นาย นิคม บุตรสมัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......