ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ

รหัสโครงการ 58-03964
สัญญาเลขที่ 58-00-1915
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศ
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง
4) อบรมการเขียนรายงาน
5) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1
6) จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ
7) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2
8) ประชุมทีมวิชาการเพื่อจัดทำแบบสำรวจพืชผักพื้นบ้าน
9) ประชาสัมพันธ์โครงการ ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน
10) ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล
11) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์จำนวน ชนิด ประโยชน์ ของพืชผักพื้นบ้าน
12) ประชาสัมพันธ์โครงการทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน
13) รับสมัครครัวเรือนต้นแบบในการปลูกผักพื้นบ้านเพื่อให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน
14) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3
15) อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง
16) โครงการปิดงวด ครั้งที่1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 75,970.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.00 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 200.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 4,146.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 6,170.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 76,170.00 บาท รวมรายจ่าย (2) = 65,854.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 10,316.00 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 94,960.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อามินทร์ ดินเตบ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4 (16 กรกฎาคม 2559)
  2. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ (25 กรกฎาคม 2559)
  3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 (29 กรกฎาคม 2559)
  4. เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 3 (30 กรกฎาคม 2559)
  5. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6 (5 สิงหาคม 2559)
  6. เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 4 (11 สิงหาคม 2559)
  7. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7 (12 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อามินทร์ ดินเตบ )
15 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวนิตยา ดินเตบ )
15 กุมภาพันธ์ 2559