ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ

รหัสโครงการ 58-03964
สัญญาเลขที่ 58-00-1915
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4
2) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5
3) เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 3
4) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6
5) เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 4
6) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7
7) เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 5
8) เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 6
9) เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 7
10) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8
11) เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 8
12) สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
13) ประชุมทีมคณะทำงานแกนนำเยาวชนและแกนนำชุมชนจำนวน 40 คนวางแผนลาดตระเวณ
14) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9
15) เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 9
16) ลงพื้นที่ลาดตระเวณเฝ้าระวัง ป้องกันการทำลายพืช ผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน ครั้งที่ 1
17) ลงพื้นที่ลาดตระเวณเฝ้าระวัง ป้องกันการทำลายพืช ผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน ครั้งที่ 2
18) อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ
19) ลงพื้นที่ลาดตระเวณเฝ้าระวัง ป้องกันการทำลายพืช ผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน ครั้งที่ 3
20) เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 10
21) อบรมเชิงปฏิบัติการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์
22) ลงพื้นที่ลาดตระเวณเฝ้าระวัง ป้องกันการทำลายพืช ผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน ครั้งที่ 4
23) งานสร้างสุข
24) เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน
25) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 10
26) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่
27) เวทีทบทวนเติมเต็มกติการ่วมของหมู่บ้าน
28) จัดงานประกาศกติการ่วมของชุมชน
29) สรุปถอดบทเรียนการทำงานโครงการ
30) ถ่ายภาพกิจกรรม
31) จัดทำรายงาน

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 10,316.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 94,960.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 237.14 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -6,094.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 227.14 บาท
รวมรายรับ (1) = 105,513.14 บาท รวมรายจ่าย (2) = 111,380.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -5,866.86 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 5,866.86 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อามินทร์ ดินเตบ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อามินทร์ ดินเตบ )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวนิตยา ดินเตบ )
15 ตุลาคม 2559