ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ

รหัสโครงการ 58-03964
สัญญาเลขที่ 58-00-1915
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ

2. ชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล

3. รหัสโครงการ 58-03964 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1915

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง

วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • ชี้แจงความเป็นมาของโครงการให้แก่คณะทำงาน
 • จัดตั้งคณะทำงานและสภาหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คณะทีมทำงานโครงการมีความเข้าใจมีความร่วมมือในการทำงานและนำไปสู่การจัดตั้งสภาหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานมีส่วนร่วมกันจัดตั้งแกนนำ สภาหมู่บ้าน มีการแบ่งหน้าที่ตามความสามารถของแต่ละท่าน และวางแผนการทำกิจกรรมของโครงการ
 • ได้คณะทำงาน 15 คน
 • ได้สภาหมู่บ้าน 30 คน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานโครงการและช่วยกันร่วมคิดร่วมคุย
 • ร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมชี้แจงให้กับคนในชุมชนรับทราบ
 • ร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นสภาหมู่บ้าน แบ่งบทบาทหน้าที่
 • แบ่งหน้าที่รับผิดชอบว่าใครจะทำหน้าที่อะไรบ้าง
 • เตรียมการจัดการประชาสัมพันธ์โครงการว่าควรจัดการสถานที่ใดที่สามารถรองรับคนได้ 100 คน ได้ตกลงกันว่าเป็นมัสยิดบ้านทุ่งเกาะปาบ
กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น.ณ ศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุ ม.6 บ้านทุ่งเกาะปาบ ตำบลเขาขาว ประชุมคณะทำงานโครงการ โดยมีนายอามินทร์ ดินเตบเป็นประธานและมีพี่เลี้ยงโครงการเข้าร่วมประชุม นางกัญยทรรศน์ ติงหวังชี้แจ้งที่มารายละเอียดโครงการให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ

 • จัดตั้งแกนนำหมุ่บ้านจำนวน 15 คน มีนายอามินทร์ ดินเตบ เป็นประธานแกนนำ
 • ชี้แจงและการทำงานโครงการ
 • จัดตั้งคณะทำงานและสภาหมู่บ้าน
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 16

2. จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ

วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • ชี้เเจ้งความเป็นมาของโครงการ- เพื่อชี้เเจ้งรายละเอียดโครงการ กิจกรรมที่จัดทำในแต่ละกิจกรรมมีกิจกรรมอะไรบ้าง- พี่เลี้ยงโครงการมาให้ความรู้เกี่ยวกับ ส.ส.ส
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชี้เเจงเกี่ยวกับการทำงานของโครงการและสามารถสรุปผลในการจัดทำโครงการได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดกิจกรรมโครงการ และจะมีส่วน่วมในกิจกรรมในอนาคต
 • ได้ทราบรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำมีทั้งหมด 18 กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
 • ได้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และสิทธิต่างๆในการคุ้มครองผู้บริโภค
 • จัดตั้งคณะทำงานของโครงการ ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน จำนวน 30 คน ได้เเก่ นายอามินทร์ ดินเตบ นางสาวจิตรวรรณ ชำนาญเพาะ นายชม ดินเตบ นายสมศักดิ์ คงเเดง นางสาวเจ๊ะอาหวา คงแดง นางสาวนิตยา ดินเตบ นางสาวชนิดา เต่งทิ้ง นายสะมะ โต๊ะเต้ง นายศุภกิตติ์ มินสยม นายหอด เต่งทิ้ง นางสาวซอลีห๊ะ โส๊ะเต่ง นางสาวยุวิตา ทุ้ยอ้น นางสาววิลาศ หมาดหมีน นางสาวจรรยา ชำนาญเพาะ นางสาวยารอ สุงาบารู
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้คนในชุมชนได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของโครงการจำนวน 100 คน
 • ประชุมทีมคณะทำงานโครงการเพื่อวางแผนงานประสานผู้เข้าร่วมประชุม
 • พี่เลี้ยงโครงการมาให้ความรู้เกี่ยวกับ ส.ส.ส.
กิจกรรมที่ทำจริง

-วันที่ 8 มกราคม 2559 วลา 13.00-15.30 น. ณ มัสยิดบ้านทุ่งเกาะปาบ ประชุมจัดเวทีชี้เเจ้งทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบโดยมีนางกัญยทรรศ์ ติงหวัง นางสาวอนัญญา แส้หลี พี่เลี้ยงโครงการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายอามินทร์ ดินเตบ เป็นประธานในที่ประชุม- ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้านซึ่งมีวัตถุประสงค์ เนื่องจากหมู่บ้านทุ่งเกาะปาบเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจอยากเห็นคนในชุมชนในหมู่บ้านเห็นความสำคัญของพืชผักพื้นบ้านและให้เยาวชนในหมู่บ้านห่างไกลกับยาเสพติดและให้เยาวชนในชุมชนได้เห็นความสำคัญของพืชผักพื้นบ้านและชี้เเจ้งกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทราบโดยมีกิจกรรม 18 กิจกรรม กิจกรรมที่1 ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1ครั้ง กิจกรรมที่2 จัดเวทีชี้เเจ้งทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน กิจกรรมที่3 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน10 ครั้ง/ปี กิจกรรมที่4 ประชุมทีมวิชาการจัดทำแบบสำรวจพืชผักพื้นบ้านจำนวน20 คน
กิจกรรมที่5 ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล40 คน กิจกรรมที่6 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์จำนวนชนิด ประโยชน์ของพืชผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชนจำนวน 7 วัน กิจกรรมทีุ่ึ7 สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล กิจกรรมที่ 8 เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน กิจกรรม9 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ กิจกรรมที่10 อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ กิจกรรมที่ 11 เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชนเดือนละ2 ครั้งจำนวน10ครั้ง กิจกรรมที่12 รับสมัครครัวเรือนต้นแบบในการปลูกพืชผักพื้นบ้านเพื่อให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านจำนวน 40 ครัวเรือน กิจกรรมที่13 อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและสามารถลงปฎิบัติได้จริง กิจกรรมที่14 อบรมเชิงปฎิบัติการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ กิจกรรมที่ 15 ประชุมทีมคณะทำงานแกนนำเยาวชนและแกนนำชุมชนจำนวน 40 คนวางแผนราดตระเวน กิจกรรมที่ 16ลงพื้นที่ลาดตระเวณเฝ้าระวัง ป้องกันการทำลายพืชผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน กิจกรรมที่ 17 เวทีทบทวนเติมเต็มกติการ่วมของหมู่บ้าน กิจกรรมที่ 18 จัดงานประกาศกติการ่วมของชุมชน

 • นางกัญยทรรศ์ ติงหวัง เจ้าหน้าที่ (พี่เลี้ยงโครงการ)ได้อธิบายรายละเอียดเเต่ละกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค สสส.และเหล่าสถานการณ์ สสส.และบอกแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชีวิต สสส.มี 12 สำนัก และข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและชี้เเจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้จัดทำโครงการ ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้านและการดำเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอนจะมีพัี่เลี้ยงโครงการค่อยให้คำปรึกษา เมื่อคณะทำงานโครงการของกลุ่มหรือของหมู่บ้านมีความขัดเเย้งกันทางพี่เลี้ยงสามารถตัดสอนใจกราพิจราณาการดำเดินกิจกรรมในงวดต่อไปได้ -แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 97

3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน10ครั้งต่อปี

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1

วันที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและสรุปรายงานผลกิจกรรมแต่ละครั้ง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน1สภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรชุมชนในหมู่บ้าน จำนวน30คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • วางแผนงานในการจัดกิจกรรมจัดเวทีชี้เเจ้งทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนทราบจำนวน 100 คน
 • กำหนดเวลาในการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่2
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
 • ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 1
 • คณะทำงานแบ่งหน้าที่ในการจัดกิจกรรม ในฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายสถานทีี่ ฝ่ายติดต่อประสานงาน ฝ่ายจัดเวทีกิจกรรม เป็นต้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • วางแผนงานในการจัดกิจกรรมจัดเวทีชี้เเจ้งทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนทราบจำนวน 100 คน
 • กำหนดเวลาในการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่2
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 13.00-15.30 น ณ มัสยิดบ้านทุ่งเกาะปาบ ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1 โดยมีนายอามินทร์ ดินเตบเป็นประธานในที่ประชุม ชี้เเจ้งการประชุมคณะทำงานโครงการในวันที่ 24 ตุลาคม 2558

 • photo
 • photo
 • photo

 

30 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อชี้เเจ้งกิจกรรมที่ได้จัดทำเเล้ว-วางแผนกิจกรรมที่จะทำต่อไป-ปรึกษาสภาหมู่บ้านในการรับสมัครครัวเรือนต้นแบบ-ปรึกษาสภาหมู่บ้านเกี่ยวกับการทำทำหนังสือบัญชีครัวเรือน (รายรั
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน1สภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรชุมชนในหมู่บ้าน จำนวน30คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้จัดทำแล้วและทราบรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม
 • กำหนดวันรับสมัครครัวเรือนเป้าหมายในการปลูกพืชผักพื้นบ้าน
 • คณะทำงานจัดทำหนังสือเพื่อขอรับสมุดบัญชีรายรับ-รายจ่ายบัญชีครัวเรือนจำนวน30เล่มจาก ธกส.สาขาละงู
 • ได้กำหนดวันในการประชุมผู้นำสภาครั้งที่ 3
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อชี้เเจ้งกิจกรรมที่ได้จัดทำเเล้ว
 • วางแผนกิจกรรมที่จะทำต่อไป
 • ปรึกษาสภาหมู่บ้านในการรับสมัครครัวเรือนต้นแบบ
 • ปรึกษาสภาหมู่บ้านเกี่ยวกับการทำทำหนังสือบัญชีครัวเรือน (รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน)
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 11มกราคม 2559 วลา 13.00-15.30 น. ณ มัสยิดบ้านทุ่งเกาะปาบ ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2 โดยมีนายอามินทร์ ดินเตบ เป็นประธานในที่ประชุม
 • ชี้เเจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้จัดทำไปแล้วพร้อมบอกรายละเอียดงบประมาณที่ใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม
 • กำหนดวันรับสมัครครัวเรือนต้นแบบในการปลูกพืชผักพื้นบ้าน
 • จัดเรียบเรียงเอกสารเกี่ยวกับใบสำคัญรับในการจัดกิจกรรมเเต่ละกิจกรรม
 • จัดทำหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือจากธนาคาร ธกส.เพื่อจะขอรับสมุดบันทึกราย-รายจ่ายครัวเรือนจำนวน 30 เล่ม
 • นายอามินทร์ ดินเตบ ชี้เเจ้งกำหนดการในการประชุมผู้นำสภาครั้งที่ 3
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมวางแผนงานตามกิจกรรมให้คณะทำงานขับเคลื่อนงานตามกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน1สภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรชุมชนในหมู่บ้าน จำนวน30คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ข้อมูลการสำรวจพืชผักพื้นบ้าน
 • จัดซื้อพันธ์ผักให้กับครัวเรือบต้นเเบบในการปลูกผักพื้นบ้าน
 • ชี้เเจ้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม การเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
 • ได้จัดเรียบเรียงเอกสารเกี่ยวกับใบสำคัญรับเงิน
 • ได้กำหนดวันประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ชี้เเจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจพืชผักพื้นบ้าน
 • จัดซื้อพันธ์ผักให้กับครัวเรือบต้นเเบบในการปลูกผักพื้นบ้าน
 • ชี้เเจ้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
 • จัดเรียบเรียงเอกสารเกี่ยวกับใบสำคัญรับในการจัดกิจกรรม ชี้เเจ้งข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-15.30 น. ณ มัสยิดบ้านทุ่งเกาะปาบ ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 3 โดยมีนายอามินทร์ ดินเตบ เป็นประธานในที่ประชุม
 • ชี้เเจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจพืชผักพื้นบ้านทุ่งเกาะปาบในแต่ละโซนของหมู่บ้าน
 • จัดซื้อพันธ์ผักให้กับครัวเรือบต้นเเบบในการปลูกผักพื้นบ้าน คนละ 5 ชนิดพร้อมบัวรดน้ำ
 • ชี้เเจ้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
 • จัดเรียบเรียงเอกสารเกี่ยวกับใบสำคัญรับในการจัดกิจกรรมเพื่อนำหลักฐานไปปิดงวดโครงการครั้งที่ 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ สจรส.ตรวจสอบหลักฐานการเงินในการจัดกิจกรรม -นายอามินทร์ ดินเตบ ชี้เเจ้งกำหนดการในการประชุมผู้นำสภาครั้งที่ 4
 • photo
 • photo

 

20 20

4. ประชุมทีมวิชาการจัดทำแบบสำรวจพืชผักพื้นบ้าน จำนวน 20 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ประชุมทีมวิชาการเพื่อจัดทำแบบสำรวจพืชผักพื้นบ้าน

วันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์พืชผักพื้นบ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับพืชผักที่หายากในชุมชนเพื่อทำเป็นสื่อในการเรียนรู้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้แบบฟอร์มสำรวจพืชผักพื้นบ้าน
 • สำรวจเกี่ยวกับพืชผักพื้นบ้านที่ปลูกในพื้นที่ของตนเอง พร้อมบอกสรรพคุณและประโยชน์
 • บอกชนิดพืชผักพื้นบ้าน ที่ไม่ได้ปลูกในพื้นที่บ้านของตนเอง พร้อมบอกสรรพคุณและประโยชน์
 • พืชผักพื้นบ้านที่มีสรรพคุณทางยา/อาหาร ที่ท่านรู้จักมีพืชผักอะไรบ้าง พร้อมบอกวิธีการนำไปใช้ประโยชน์
 • พืชผักพื้นบ้านที่มีคุณค่าแต่สูญหายไปแล้ว มีพืชอะไรบ้าง
 • พืชผักพื้นบ้านอะไรบ้างที่เรากินกันในปัจจุบันแล้วที่มาของพืชผักนั้นมาจากไหน
 • คนในชุมชนนิยมกินพืชผักอะไรกันมากที่สุด

 • ได้แบบสอบถามพืชผักพื้นบ้านจำนวน 180 ชุด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อทำความเข้าใจเรื่องข้อดีของการได้มาซึ่งข้อมูลและร่วมกันออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล
 • ประสานทีมคณะทำงานวิชาการจำนวน 20 คน
 • จัดทำแบบสำรวจข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
 • จัดเวทีสร้างความเข้าใจและออกแบบสำรวจข้อมูลจำนวน 1 วัน
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. วางแผนเพื่อจัดทำแบบสำรวจ
 2. คณะทำงานร่วมกับออกแบบสอบถามในการสำรวจพืชผักพื้นบ้านบ้านทุ่งเกาะปาบ

 3. นำประเด็นที่คณะกรรมการได้ออกแบบนำไปจัดทำแบบสอบถามเพื่อให้เเกนนำชุมชนและเยาวชนได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

 4. นำแบบสอบถามที่ได้ถ่ายเอกสารจำนวน 180 ชุด
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

5. ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล 40 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล

วันที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อชี้แจ้งคณะทำงานและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล-ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถามให้กับทีมลงเก็บข้อมูล
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

จะได้ทีมแกนนำชุมชนและเยาวชนอยู่ในคณะเเดียวกันของแต่ละกลุ่มเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้มีวางแผนการลงพื้นที่สำรวจพืชผักพื้นบ้านจำนวน 7 วัน
 • ได้เเบ่งโซนการลงพื้นที่สำรวจโดยแบ่งเป็น 8 โซน โซนละ 5 คน
 • ได้ทีมคณะแกนนำชุมชนและเยาวชนอยู่ในคณะเดียวกันของแต่ละกลุ่มเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
 • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบบสอบถามและวิธีการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลพืชผักพื้นบ้านในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อสร้างความเข้าใจเครื่องมือและวางแผนในการลงเก็บข้อมูล
 • นัดทีมลงเก็บข้อมูลมาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเครื่องมือ(แบบสอบถาม)
 • แบ่งทีมโดยในแต่ละทีมให้มีทั้งแกนนำชุมชนและแกนนำเยาวชนจับคู่ในการลงเก็บข้อมูลหรือแบ่งโซนการลงสำรวจข้อมูลพื้นผักพื้นบ้าน
 • เพื่อชี้เเจ้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถามให้กับผู้ลงเก็บข้อมูลพืชผักพื้นบ้านทราบ
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. วางแผนสำรวจพืชผักพื้นบ้าน
 2. แบ่งโซนในการลงสำรวจพืชผักพื้นบ้าน
 3. จัดตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ในการสำรวจโดยจะมีแกนนำและเยาวชนในแต่ละโซนที่รับผิดชอบในการลงสำรวจ
 4. ชี้เเจ้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถามให้กับผู้ลงเก็บข้อมูลพืชผักพื้นบ้านทราบ
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

6. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์จำนวน ชนิด ประโยชน์ ของพืชผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชนจำนวน 7 วัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์จำนวน ชนิด ประโยชน์ ของพืชผักพื้นบ้าน

วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 09:303-16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสำรวจพืชผักพื้นบ้านที่ปลูกเองในพื้นที่บ้านของตัวเองที่ไม่ได้ปลูกในพื้นที่บ้านของตนเองพืชผักพื้นบ้านที่มีสรรพคุณทางยา/อาหารพืชผักพื้นบ้านที่มีคุณค่าแต่สูญหายไปแล้ว พืชผักพื้นบ้านที่เรากินในปัจจุบันมาจากไหน คนในชุมชนนิยมกินพืชผักอะไรมากที่สุด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ทำให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ชนิด ประโยชน์ พืชผักที่หายากในชุมชนเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลทีีชัดเจนยิ่งขึ้น

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-มีคณะทำงานและทีมเยาวชนในการลงเก็บข้อมูลพืชผักพื้นบ้านหมู่บ้าน และได้ข้อมูลพืชผักพื้นบ้านที่ได้จากการสำรวจและสอบถามจากครัวเรือนที่ลงเก็บข้อมูลจำนวน 180 เรือนและได้มีการเเลกเปลี่ยนความคิดกันกับประชาชนในหมู่บ้านและเชื่อมความเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างบุคคลในหมู่บ้านและทำให้ประชาชนในหมู่บ้านได้เห็นความสำคัญของพืชผักพื้นบ้าน สร้างความสัมพันธืที่ดีต่อกันระหว่างคณะทำงานกับเยาวชนในการลงเก็บข้อมูลซึ่งเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาหมุ่บ้านให้มีการพัฒนาต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เเบ่งคณะทำงานในการลงสำรวจข้อมูลพืชผักพื้นบ้านในหมู่บ้าน
 • จัดแบ่งโซน/ครัวเรือนในการลงสำรวจข้อมูล
 • แบ่งคณะทำงานและเยาวชนให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันในการเก็บข้อมูลในบริเวณหรือโซนที่ตนเองรับผิดชอบ
 • สังเกตุพืชผักในบริเวณครัวเรือนที่ทำการสำรวจและสอบถามข้อมูลอื่นตามรายละเอียดแบบสอบถาม
 • บันทึกข้อมูลลงในแบบสอบถาม และถ่ายภาพประกอบ (คณะทำงานและเยาวชนลงเก็บข้อมูลแบบสอบถาม จำนวน 7 วัน เพื่อให้ครบตามครัวเรือนของหมู่บ้าน)
กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานมีการแบ่งโซนและแบ่งกลุ่มเยาวชนในการลงสำรวจพืชผักพื้นบ้าน โดยแบ่งโซนออกเป็น 8 โซน ผู้สำรวจโซนละ 5 คน คนละ 4-5 ครัวเรือน - เเบ่งคณะทำงานในการลงสำรวจข้อมูลพืชผักพื้นบ้านในหมู่บ้าน ตามจำนวนครัวเรือนที่มีอยู่จริงในหมู่บ้าน จำนวนแบบสอบถาม ๑๘๐ ครัวเรือน -โซนที่ที่ 1 มีผู้รับผิดสอบในการเก็บแบบสอบถามคือ นางสาวนิตยา ดินเตบ, นายนนทกาล แซะหมูด ,นายบีบ้อน ม้องพร้า ,นายนัฐฤทธิ์ เเซะหมูด ,นางสาวจันธิมา หมาดแหน้ง บ้านที่สำรวจแบบสอบถาม ได้เเก่ บ้านเลขที่ ,1 ,10, 100 ,102, 103, 105, 109,110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 128,9,90,91,92,94,95,96 -โซนที่ที่ 2 มีผู้รับผิดสอบในการเก็บแบบสอบถามคือ นางสาววิลาศ หมาดหมีน, นางสาวมารีย๊ะ คงแดง, นางสาวกษมา ชำนาญเพาะ, นายธีรวุฒิ โสะเต่ง ,นางสาวนูรีห๊ะ โสยดี, บ้านที่สำรวจแบบสอบถาม ได้เเก่ บ้านเลขที่13, 130 ,131, 135, 136, 137, 138, 14, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 149, 15, 150, 152 ,154 ,155,85,87,88,89,99 -โซนที่ที่ 3 มีผู้รับผิดสอบในการเก็บแบบสอบถามคือ นางสาวจรรยา ชำนาญเพาะ ,เด็กหญิงสิรินญา หยงสะตา ,นางสาวซาฟีนา สรรเพ็ชร ,เด็กหญิง เบญจรัตน์ คงเเดง ,บ้านที่สำรวจแบบสอบถาม ได้เเก่ บ้านเลขที่,156,157,,159,160,,162,163,164,165,17,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,1877,79,8,80,83 -โซนที่ที่ 4 มีผู้รับผิดสอบในการเก็บแบบสอบถาม คือ นางสาวยารอ สุงาบารู, นายนันทวัฒน์ จิมาร ,นางสาวไลลา ดินเตบ ,นายณฤทธิ์ โสยดี ,นางสาวฮุสนีย๊ะ ดินเตบ, บ้านที่สำรวจแบบสอบถาม ได้เเก่ บ้านเลขที่ ,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,19,190,191,192,193,194,195,196,198,199,2,73,74,76 โซนที่ที่ 5 มีผู้รับผิดสอบในการเก็บแบบสอบถาม คือนางสาวชนิดา เต่งทิ้ง, นายวิรัช เต่งทิ้ง, นายไชยวัฒน์ เต่งทิ้ง, นายสมศักดิ์ คงเเดง, นายราชันต์ ดันทะเล บ้านที่สำรวจแบบสอบถาม ได้เเก่ บ้านเลขที่ 20,200,201,202,203,204,206,208,209,21,211,213,214,215,216,217,218,219,22,220,69,7,70,71,72 -โซนที่ที่ 6 มีผู้รับผิดสอบในการเก็บแบบสอบถาม คือ นางสาวเจ๊ะอาหวา คงเเดง, นายกูอาดีซัน ราเหม ,ด.ญ.ณัฐมน มัจฉาเชี่ยว ,นางสาวเจ๊ะสุวรรณี ชำนาณเพาะ บ้านที่สำรวจแบบสอบถาม ได้เเก่ บ้านเลขที่ 221,223,226,227,228,229,23,230,231,232,233,234,235,238,,24,242,245,248,249,25,250,251,63,65,66,67, -โซนที่ที่ 7 มีผู้รับผิดสอบในการเก็บแบบสอบถาม คือ นางสาวจิรวรรณ ชำนาญเพาะ นางสาวยุวิตา ทุ้ยอ้น นางยำหยาด ชำนาญเพาะ นางสาวนูรีนา สันหลี นางสาวอินธิรา แก้วมณี นางสาววนิตา ชายเหตุ บ้านที่สำรวจแบบสอบถาม ได้เเก่ บ้านเลขที่ 252,253,254,256,257,259,26,262,263,264,265,266,268,27,272,279,28,,29,3,30,31,,59,6,60,61 -โซนที่ที่ 8 มีผู้รับผิดสอบในการเก็บแบบสอบถาม คือ นางสาวซอลีห๊ะ โส๊ะเต่ง นางสาวตัยยีบ๊ะ เหร็มเหมาะ นายอัฟฎ็อล โส๊ะเต่ง, นางฟาตีม๊ะ ดินเตบ,นางสาวซารีฟ๊ะ ดินเตบ บ้านที่สำรวจแบบสอบถาม ได้เเก่ บ้านเลขที่ 32,33,34,35,36,37,38,4,40,41,42,44,,45,46,47,48,5,50,,51,53,54,55,56,57,58

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

41 41

7. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล

ไม่มีกิจกรรม

8. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน

ไม่มีกิจกรรม

9. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่

ไม่มีกิจกรรม

10. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ

ไม่มีกิจกรรม

11. เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชนเดือนละ 2 ครั้ง จำนวน 10 ครั้ง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน

วันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อชี้เเจ้งความเป็นมาของโครงการให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความรู้เกี่ยวกับพืชผักที่หายากในชุมชนจากการประกาศเสียงตามสาย เกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของพืชผัก

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการและในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งและประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ชี้เเจ้งแหล่งที่มาโครงการเพื่อให้คนในชุมชนได้รับทราบถึงความเป็นมาของโครงการ
 • ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม (ส.ส.ส) เมื่อจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนทราบถึงความเป็นมาของโครงการและกิจกรรมที่จะทำในกิจกรรมโดยแจ้งให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

 

150 150
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.2 ประชาสัมพันธ์โครงการทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมสมัครครัวเรือนต้นแบบในการปลูกพืชผักพื้นบ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความรู้เกี่ยวกับพืชผักที่หายากในชุมชนจากการประกาศเสียงตามสาย เกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของพืชผัก

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบข่าวการรับสมัครครัวเรือนต้นแบบในการปลูกพืชผักพื้นบ้าน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00น.ณ ป้อม ชรบ.บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยมีนายชม ดินเตบได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมสมัครครัวเรือนต้นแบบการปลูกพืชผักพื้นบ้าน โดยมีคณะทำงานโครงการ สสส.ของหมู่บ้านรับสมัครครัวเรือนต้นแบบการปลูกพืชผักพื้นบ้าน ณ มัสยิดบ้านทุ่งเกาะปาบ เวลา 13.00 น.
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชนเข้าร่วมสมัครครัวเรือนต้นแบบในการปลูกพืชผักพื้นบ้านของโครงการ สสส.

 

150 40

12. รับสมัครครัวเรือนต้นแบบในการปลูกผักพื้นบ้านเพื่อให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านจำนวน 40 ครัวเรือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 รับสมัครครัวเรือนต้นแบบในการปลูกผักพื้นบ้านเพื่อให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรับสมัครครัวเรือนต้นแบบในการปลูกพืชผักพื้นบ้าน ให้ครัวเรือนต้นแบบจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ครัวเรือนเป้าหมายจะมีการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อให้รู้จักรายรับ-รายจ่ายเเละรู้จักออม และประชาชนจะไดปลูกพืชผักที่หายากไว้ที่บ้าน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คนในชุมชนมีการตื่นตัวในการปลูกผักพืชบ้าน
 • เห็นความสำคัญในการปลูกผักพื้นบ้านในบริเวณบ้านของตนเอง
 • ด้วยปัญหาเศรษฐกิจชุมชนช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
 • ได้ครัวเรือนต้นแบบในการปลูกผักพื้นบ้านจำนวน 40 ครัวเรือน ไ้ด้เเก่ ผุ้สูงอายุ 10 คน คณะทำงาน สสส.5 คน ประชาชนวัยทำงาน 24 คน คนพิการ 1 คน
 • มีกฎกติกาเเละหลักเกณฑ์ที่ใช้ร่วมกันในการปลูกพืชผักพื้นบ้าน
 • คณะกรรมการโครงการจะมีการติดตามประเมิณผลครัวเรือนต้นแบบ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-16.00 น.ณ มัสยิดบ้านทุ่งเกาะปาบ โดยมี นายอามินทร์ ดินเตบ (ผู้ใหญ่บ้าน ) คณะทำงาน สสส.เป็นเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครครัวเรือนต้นแบบในการปลูกพืชผักพื้นบ้าน -รับสมัครครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 40 ในการปลูกพืชผักพื้นบ้าน
- โดยครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการต้องอยู่ภายใต้กติการร่วมของโครงการ คือต้องมีการทำบัญชีครัวเรือน ต้องปลูกพืชผักพื้นบ้านปลอดสารพิษในครัวเรือนอย่างน้อย 20 ชนิด - ประสานครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 ครัวเรือนมาทำความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการในการเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ได้มีประชาชนที่เข้าสมัครครัวเรือนเป้าหมายในการปลูกพืชผักพื้นบ้านจำนวน 40 ครัวเรือน
 • ประชาชนที่สมัครครัวเรือนเป้าหมายได้รับทราบกฎกติการ่วมของชุมชนในการปลูกพืชผักพื้นบ้าน
 • ครัวเรือนทีเข้าร่วมสมัครปลูกพืชผักพื้นบ้านจะมีการติดตามผลและประเมิณผลด้วย
 • photo
 • photo

 

40 40

13. อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-เพื่อให้ครัวเรือนต้นแบบจำนวน ๔๐ ครัวเรือนได้บัญทึกรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน ได้รู้รายรับ-รายจ่ายจริงของครัวเรือนในเเต่ละวัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องได้รับความรู้จากการมาอบรมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้ครัวเรือนที่เข้าอบรมได้รู้จักการออม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • การทำบัญชีครัวเรือน บันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันของครัวเรือน สามารถนำข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดการออม การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย
 • ทำให้ตนเองและครอบครัวทราบรายรับ รายจ่าย หนี้สิน และเงินคงเหลือในแต่ละวัน
 • ทำให้ทราบการใช้จ่ายเงินภายในครอบครัวให้รู้ลำดับความสำคัญของรายจ่าย และวางแผนการใช้จ่ายเงิน โดยเล็งเห็นถึงรายจ่ายใดที่มีความสำคัญมาก และรายจ่ายใดไม่จำเป็นหรือมีความสำคัญน้อย เพื่อให้การใช้จ่ายเงินภายในครอบครัวมีพอใช้และเหลือเก็บเพื่อการออมทรัพย์
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • แจกสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายให้กับครัวเรือนเป้าหมาย
 • อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนรายรับ-รายจ่ายอย่างถูกวิธี
 • ทำความเข้าใจให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ยังไม่เข้าใจในการทำรายรับ- รายจ่ายอย่างถูกวิธี
กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ ุ6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-16.00น. ณ มัสยิดบ้านทุ่งเกาะปาบ โดยมีนายอามินทร์ ดินเตบ ผู้ใหญ่บ้าน.ผู้สูงอายุ10 คน,คณะทำงาน สสส.5 คน,คนพิการ1 คน,ประชาชน 24 คนโดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมครัวเรือนเป้าหมายได้รับสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายคนละ 1 เล่ม/ครัวเรือน โดยมีวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือนอย่างถูกวิธีการทำบัญชีเพื่อนำความรู้ที่ได้้ไปบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวันของครัวเรือน และผู้เข้าร่วมอบรมท่านใดที่ยังทำบัญชีรายรับ-รานจ่ายยังไม่ถูกวิธีให้คณะทำงานสอนการบันทึกรายรับ-รายจ่ายแต่ละขั้นตอนรายบุคลเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้บันทึกรายรับรายจ่ายได้ถูกวิธี

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

14. อบรมเชิงปฏิบัติการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์

ไม่มีกิจกรรม

15. ประชุมทีมคณะทำงานแกนนำเยาวชนและแกนนำชุมชนจำนวน 40 คนวางแผนลาดตระเวณ

ไม่มีกิจกรรม

16. ลงพื้นที่ลาดตระเวณเฝ้าระวัง ป้องกันการทำลายพืช ผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

17. เวทีทบทวนเติมเต็มกติการ่วมของหมู่บ้าน

ไม่มีกิจกรรม

18. จัดงานประกาศกติการ่วมของชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

19. สรุปถอดบทเรียนการทำงานโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

20. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

20.1 ปฐมนิเทศ

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ การรายงาน และเอกสารทางการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ฝึกปฎิบัติการลงข้อมูล วางแผนปฏิทินการจัดกิจกรรม ได้เรียนรู้การทำเอกสารโครงการ เก็บใบเสร็จ การใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ลงข้อมูลในเว็ปไซต์
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ฟังคำชี้เเจ้งจาก สจรส.
 2. ลงแผนการดำเนินงาน
 3. บันทึกกิจกรรม
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

20.2 อบรมการเขียนรายงาน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงาน และการบันทึกกิจกรรมในระบบ และการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-คณะทำงานที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละพื้นที่มีความเข้าใจการเขียนรายงานเพิ่มมากขึ้น และการจัดทำเอกสารทางการเิงน การหักภาษี อย่างถูกต้อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • การเขียนผลการดำเนินงาน วิธีการเขียนรายงาน รายละเอียดเกี่ยวกับใบกำกับภาษี การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน การหักภาษี ณที่จ่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 • รับเอกสารและรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ สจรส.
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

20.3 โครงการปิดงวด ครั้งที่1

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อนำเอกสารการเงินให้เจ้าหน้าที่ สจรส ตวจสอบก่อนปิดงวดโครงการครั้งที่ 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-ทำการตรวจสอบเอกสารการเงินของโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ สจรส.ตรวจสอบเอกสารการเงินพร้อมกับตรวจสอบข้อมูลในระบบเพื่อให้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในงวดที่ 1 ตรงกับข้อมูลในระบบ และเจ้าหน้าที่ สจรส.ไ้แนะนำวิธีการเขียนรายงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมเพื่อให้รายงานในละกิจกรรมมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เพื่อนำเอกสารการเงินในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งก่อนปิดงวดครั้งที่ 1 ให้เจ้าหน้าที่ สจรส.ตรวจสอบ

กิจกรรมที่ทำจริง

ตรวจสอบเอกสารการเงินในการจัดกิจกรรมในงวดที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สจรส.

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 4

21. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้มีป้ายรณรงค์โครงการและป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-ได้ป้ายรณรงค์โครงการและป้ายเขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เดินทางไปทำป้ายเขตปลอดบุหรี่เพื่อประชาสัมพันธ์ เขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่ ตามขนาดที่ สสส.กำหนด
 • photo
 • photo

 

1 1

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 47 16                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 189,930.00 65,854.00                  
คุณภาพกิจกรรม 64 42                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 • คณะทำงานโครงการมีการการดำเนินโครงการมติดขัดบางเล็กน้อยเนื่องจากคณะทำงานไม่เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการและทำให้การจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเกิดความล่าช้าและคณะทำงานเพิ่งเริ่มทำการโครงการในครั้งเเรก
 • สาเหตุเนื่องจากคณะทำงานใหม่ของโครงการไม่ทราบวิธีการและขั้นตอนของการจัดกิจกรรมจึงทำให้งานล่าช้า
 • ให้คณะทำงานปรึกษาพี่เลี้ยงโครงการและให้พี่เลี้ยงโครงการแนะนำขั้นตอนการทำงานที่ไม่เข้าใจให้คณะทำงานทราบ

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย อามินทร์ ดินเตบ ึุ76 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นางสาว เจ๊ะอาหวา คงเเดง 248 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นางสาว ซอลีห๊ะ โส๊ะเต่ง 132 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นางสาว ยารอ สุงาบารู 13 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นางสาว วิลาส หมาดหมีน 276 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นางสาว จรรยา ชำนาญเพาะ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นางสาว ชนิดา เต่งทิ้ง 154 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นางสาว นิตยา ดินเตบ 89 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นางสาว จิตรวรรณ ชำนาญเพาะ 274 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นาย ชม ดินเตบ 140 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นางสาว ยุวิตา ทุ่ยอ้น 136 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย สะมะ โต๊ะเต้ง 33 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย ศุภกิตติ์ มินสยม 31 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นาย หอด เต่งทิ้ง 48 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นาย สมศักดิ์ คงแดง 254 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4 ( 16 กรกฎาคม 2559 )
 2. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ ( 25 กรกฎาคม 2559 )
 3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 ( 29 กรกฎาคม 2559 )
 4. เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 3 ( 30 กรกฎาคม 2559 )
 5. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6 ( 5 สิงหาคม 2559 )
 6. เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 4 ( 11 สิงหาคม 2559 )
 7. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7 ( 12 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย อามินทร์ ดินเตบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......