บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 23 ตุลาคม 2559 19:52:58
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 17:01:42 น.

ชื่อกิจกรรม : สรุปถอดบทเรียนการทำงานโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสรุปผลการทำงานโครงการที่ผ่านมา เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรค์ในการทำโครงการเพื่อนำไปแก้ไขปรับใช้ในโครงการครั้งต่อไป
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำชุมชนและประชาชนในชุมชนจำนวน 31 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อสรุปผลการทำงานทั้งโครงการเพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค แนวทางการทำงานต่อไปในอนาคต
 • ประสานทีมคณะทำงานโครงการ
 • ประสานวิทยากร
 • เตรียมสถานที่วัสดุอุปกรณ์
 • สรุปผลการทำงานโดยภาครวมของโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 31 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำชุมชนและประชาชนในชุมชนจำนวน 31 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรค์ ในการทำโครงการแต่ละกิจกรรมที่ผ่านมา
 • รู้ปัญหา อุปสรรค์ในการทำงานร่วมกันของแกนนำและคนที่เข้าร่วมโครงการ
 • หาแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปปรับใช้ในโครงการครั้งต่อไปในอนาคต
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำโครงการมาถอดบทเรียนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค์ แนวทางแก้ไข ในการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป

 • ผลงานที่สำคัญ มีการจัดทำฐานข้อมูลของพืชผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชนทั้งหมดจำนวน 45 ชนิด ได้แก่ อัญชัน ไพล ชะอม ตะขาบ เขาคัน เสาวรส ขมิ้น ส้มปอย บอลส้ม บัวบก ขิง ตะไคร้ ชะพลู พล่าโหม ต้นพ้อ ตลิงปลิง กระถิน ผักหวาน เตยหอม ชะมวง พูดโร ผักกาดนกเขา ย่านาง ต้นเอ็น ตำลึง ถั่วพลู ถั่วแกะ มันถะ ยอดหมุย ยาร่วง ดอกแค หญ้าหนวดแมว ผักปรัง ดอกโดน รากคร๋อง ข่า มะกรูด ว่านหางจระเข้ ยอ ฟ้าทลายโจร กระเจี๊ยบเขียว มะนาว พลับพลึง หม้อข้าวหม้อแกงลิง ผุ้งผิ้ง

 • มีแกนนำชุมชนที่มีทักษะในการเก็บข้อมูล 40 คน ได้แก่ คณะทำงานจำนวน 15 คน กลุ่มเยาวชนจำนวน 10 คน ตัวแทน อสม.จำนวน 10 คน กลุ่มสตรีจำนวน 5 คน

 • ได้จัดทำหนังสือเพื่อรวบรวมประโยชน์และสรรพคุณของพืชผักพื้นบ้านจำนวน 45 ชนิด

 • ชุมชนบ้านทุ่งเกาะปาบมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 257 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่จัดทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 130 ครัวเรือน

 • มีครัวเรือนต้นแบบที่ทำเรื่องการปลูกพืชผักพื้นบ้านจำนวน 40 ครัวเรือน มีการปลูกผักพื้นบ้านทุกครัวเรือน

 • เกิดศูนย์เรียนรู้ในครัวเรือนต้นแบบที่ทำเรื่องการอนุรักษ์และปลูกพืชผักพื้นบ้านจำนวน 5 ครัวเรือน ได้แก่ นายหมาดหนอด ดินเตบ นางฮาเรี๊ยะ หมื่นอาด นายหมาดอน หมาดง๊ะ นางแบด๊ะ ณะเตี้ย และนางฮอลีย๊ะ จิมาร

 • มีสภาหมู่บ้าน 1 สภา ที่สมาชิกสภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนจำนวน 30 คน ได้แก่ กรรมการหมู่บ้านจำนวน 15 คน ตัวแทนอสม.จำนวน 10 คน และตัวแทนกลุ่มสตรีจำนวน 5 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ขาดประสบการณ์ในการทำโครงการ/ถ้าได้ทำต่อเนื่องอาจจะมีประสบการณ์มากขึ้น
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
15 ตุลาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยyaowalakyaowalakเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559 19:21:56
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 17:07:46 น.

ชื่อกิจกรรม : ถ่ายภาพกิจกรรม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำข้อมูลรูปถ่ายเก็บเป็นฐานข้อมูลในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ประชาชนในหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้ได้กติกาที่สามารถใช้ได้จริงในชุมชน
 • ประสานคณะทำงานโครงการ
 • ประสานทีมครัวเรือนต้นแบบ
 • ประสานหน่วยงาน ภาคี เครือข่ายต่างๆในชุมชน
 • ประสานวิทยากรดำเนินการ
 • ประชุมทบทวนเติมเต็มกติกาหมู่บ้านให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากขึ้น
 • สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 270 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ประชาชนในหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เพื่อให้ได้กติกาที่สามารถใช้ได้จริงในชุมชน
 • ประสานคณะทำงานโครงการ
 • ประสานทีมครัวเรือนต้นแบบ
 • ประสานหน่วยงาน ภาคี เครือข่ายต่างๆในชุมชน
 • ประสานวิทยากรดำเนินการ
 • ประชุมทบทวนเติมเต็มกติกาหมู่บ้านให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากขึ้น
 • สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รายงานกิจกรรมฉบับสมบูรณ์ เก็บไว้เป็นข้อมูลในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยyaowalakyaowalakเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559 19:24:09
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 17:07:11 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ เก็บเป็นฐานข้อมูลในชุมชน 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ประชาชนในหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้ได้กติกาที่สามารถใช้ได้จริงในชุมชน
 • ประสานคณะทำงานโครงการ
 • ประสานทีมครัวเรือนต้นแบบ
 • ประสานหน่วยงาน ภาคี เครือข่ายต่างๆในชุมชน
 • ประสานวิทยากรดำเนินการ
 • ประชุมทบทวนเติมเต็มกติกาหมู่บ้านให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากขึ้น
 • สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 270 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ประชาชนในหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดทำเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลในชุมชนเพื่อเป็นประโยชน์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
14 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00-15:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 16 ตุลาคม 2559 11:56:56
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559 19:09:12 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดงานประกาศกติการ่วมของชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อประกาศกติกาให้คนในชุมชนได้รับรู้ถึงกติก่ร่วมกันในครั้งก่อน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำและคนในชุมชนจำนวน 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • โดยการนำเสนอผลงานของครัวเรือนต้นแบบและครัวเรือนที่สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ที่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างน้อย5 ครัวเรือน
 • ประชุมทีมคณะทำงานโครงการเพื่อเตรียมงาน
 • ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานอย่างน้อย 100 คน
 • ประสานกรรมการที่เข้าร่วมตัดสินครัวเรือนต้นแบบที่สามารถจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนได้
 • เตรียมของรางวัลให้กับครัวเรือนดีเด่น
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำและคนในชุมชนจำนวน 80 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประกาศกติกาที่ใช้ในชุมชน
 • นำเสนอครัวเรือนต้นแบบที่ได้คัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 5 ครัวเรือน
 • มอบรางวัลให้กับครอบครัวดีเด่น 5 ครัวเรือน
 • ติดป้ายครัวเรือนต้นแบบ
 • สรุปกิจกรรมที่ผ่านมา
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ครัวเรือนต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนได้ มีการมอบรางวัลให้กับครัวเรือนต้นแบบและติดป้ายครัวเรือนต้นแบบ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
13 ตุลาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 16 ตุลาคม 2559 11:29:01
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 17:22:34 น.

ชื่อกิจกรรม : เวทีทบทวนเติมเต็มกติการ่วมของหมู่บ้าน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ได้กติกาที่ใช้ได้จริงในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำเยาวชนและแกนนำหมู่บ้านจำนวน 40 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้ได้กติกาที่สามารถใช้ได้จริงในชุมชน
 • ประสานคณะทำงานโครงการ
 • ประสานทีมครัวเรือนต้นแบบ
 • ประสานหน่วยงาน ภาคี เครือข่ายต่างๆในชุมชน
 • ประสานวิทยากรดำเนินการ
 • ประชุมทบทวนเติมเต็มกติกาหมู่บ้านให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากขึ้น
 • สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำเยาวชนและแกนนำชุมชนจำนวน 40 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • คณะทำงานและชาวบ้านในชุมชนร่วมกันสร้างกติกาให้กับชุมชนเพื่อเป็นกติกากลางของหมู่บ้านจะได้นำไปปฏิบัติ
 • มีการตกลงทำพันธสัญญาเพื่อนำไปสู่การใช้กติกากลางของหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีศูนย์การเรียนรู้พืชผักพื้นบ้านจากครัวเรือนต้นแบบ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการบางครัวเรือนมีการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ครอบครัวอื่นในชุมชน
 • ให้ประชาชนได้รู้จักหวงแหนดูแลพืชผักพื้นบ้านที่หายากในชุมชนที่กำลังจะสูญหายไปแล้วให้กลับมาฟืนฟูใหม่อีกครั้ง
 • ให้เยาวชนหันมาสนใจพืชผักพื้นบ้าน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
9 ตุลาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 12 ตุลาคม 2559 17:20:55
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 17:56:35 น.

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อศึกษาเรียนรู้วิธีการต่างๆและนำมาปรับใช้ในชุมชนบ้านทุ่งเกาะปาบต่อไป
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ ต.นิคมพัฒนา อ. มะนัง จ.สตูล
 • วางแผนก่อนไปศึกษาดูงาน คัดเลือกตัวแทน มอบหมายเรื่องที่จะไปดูงานให้ตัวแทน
 • หลังการศึกษาดูงาน นำมาสรุป ปรับใช้ในพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ผักพื้นบ้านที่อยู่ในบริเวณสวน
 • วิธีการทำมูลไส้เดือนเพื่อนำไปเป็นปุ๋ยใส่พืชผัก
 • เยี่ยมชมผักต่างๆและการเลี้ยงปลาน้ำจืนในบริเวณสระ
 • มอบของที่ระลึกให้กับเจ้าของพื้นที่ที่ไปศึกษาดูงาน
 • เดินทางกลับหมู่บ้านทุ่งเกาะปาบ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับมาประยุกต์ใช้ในชุมชน/หมู่บ้าน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ฝนตก
 • ทางเข้าสวนแชะ
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
7 ตุลาคม 2559 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 10 ตุลาคม 2559 20:24:56
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายอามินทร์ ดินเตบ เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 20:30:34 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 10

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อชี้แจ้งกิจกรรมต่างๆและเพื่อนัดแนะเวลาที่จะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ สรุปสถานะการณ์การลงพื้นที่ลาดตระเวณใน4ครั้งที่ผ่านมา
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำชุมชน
 • ประชาชนในหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่นงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน10ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำหมู่บ้าน
 • ปรชาชนในหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • คณะทำงานหมู่บ้านและแกนนำชุมชมเตรียมความพร้อมในการทำโครงการครั้งต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รู้กิจกรรมที่ผ่านมาและเตรียมความพร้อมในกิจกรรมต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
7 ตุลาคม 2559 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 16 ตุลาคม 2559 10:54:09
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายอามินทร์ ดินเตบ เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 22:00:00 น.

ชื่อกิจกรรม : เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชผักพื้นบ้าน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำชุมชน และประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้คนในชุมชนได้เห็นข้อมูลสถานการณ์ จำนวน ชนิด ประโยชน์ ของพืชผักพื้นบ้านที่มีในชุมชน ที่จะได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหา และร่วมกันอนุรักษ์ ที่เป็นที่ยอมรับของชุมชนในอนาคต


กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำชุม ประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 80 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของพืชผักพื้นบ้านชนิดต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนและตามแหล่งธรรมชาติต่างๆ
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณทางยา
 • วิธีการเลือกกินผักให้มีประโยชน์/โทษ ต่อร่างกาย
 • วิธิบริโภคผักที่ร่างกายควรได้รับแต่ละวัน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับจำนวนชนิดประโยชน์ของพืชผักที่หายากในชุมชน และสามารถทำให้ประชาชนในหมู่บ้านอนุรักษ์มีความรักความห่วงแหนอนุรักษ์ผักพื้นบ้านเหล่านั้น  โดยการปลูกพืชผักที่หายากไม่ทำลายพืชผักที่หายากให้สูญหายไปจากชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • กลุ่มเป้าหมายไม่มาตามจำนวนที่กำหนมไว้ / ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงในครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
3 ตุลาคม 2559 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 19 ตุลาคม 2559 12:31:54
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 17:28:24 น.

ชื่อกิจกรรม : งานสร้างสุข

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มภาคีเครือข่ายต่างพื้นที่
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำจำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เข้าร่วมกิจกรรม
 • ได้รับความรู้
 • ได้เรียนรู้จากบูธต่างที่มาออกงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำจำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เข้าร่วมพิธีเปิดงานโดย อดีต นายก อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 • เวทีเสวนา
 • แบ่งห้องเรียน
 • สรุปแต่ละห้องเรียน
 • ชมกิจกรรมจากบูธต่างๆโดยมีขบวนกลองยาวนำขบวน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ใหม่นำกลับมาประยุคใช้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น
 • มีกลุ่มภาคีเครือข่ายมมากยิ่งขึ้น
 • ได้เรียนรู้กิจกรรมของแต่ละพื้นที่ๆมาร่วมงาน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • อยากให้มีงานสร้างสุขต่อทุกปีเพื่อจะได้เข้าร่วมกิจกรรมอีก
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
2 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00-15:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 16 ตุลาคม 2559 12:17:33
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายอามินทร์ ดินเตบ เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 19:16:29 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ลาดตระเวณเฝ้าระวัง ป้องกันการทำลายพืช ผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน ครั้งที่ 4

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อลงพื้นที่ลาดตระเวณเฝ้าระวังการทำลายำพืชผักพื้นบ้านจากครั้งที่ผ่านมา
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำเยาวชนและแกนนำหมู่บ้านจำนวน 40 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประสานทีมลงพื้นที่
 • สรุปผลการลงพื้นที่ลาดตระเวณ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำเยาวชนและแกนนำชุมชนจำนวน 40 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • แกนนำนำเยาวชนและแกนนำชุมชนพร้อมกันในการลงพื้นที่ลาดตระเวณ
 • สรุปผลการลงพื้นที่ลาดตระเวณครั้งที่ 4
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากการลาดตระเวณเฝ้าระวังทั้ง 4 ครั้งทำให้รู้ว่าชาวบ้านได้ตระหนักถึงคุณค่าของพืชผักพื้นบ้านช่วยกันดูแลและเฝ้าระวังไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
1 ตุลาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 5 ตุลาคม 2559 21:32:02
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายอามินทร์ ดินเตบ เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 21:59:06 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อนำไปใช้กับพืชผักพื้นบ้านภายในครัวเรือน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักพื้นบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อใช้ในครัวเรือนกับพืชผักพื้นบ้าน จำนวน 1 วัน เพื่อให้ครัวเรือนต้นแบบทั้ง 40 ครัวเรือนไม่ใช้ปุ๋ยเคมี
 • ประสานครัวเรือนต้นแบบ 40 ครัวเรือนเข้าร่วมดำเนินกิจกรรม
 • ประสานวิทยากร
 • เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 41 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำ
 • ประชาชนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เตรียมวัสถุขั้นตอนในการทำปุ๋ยหมัก
 • วิทยากรอบรมให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมัก
 • ลงมือปฏิบัติจริงในการทำปุ๋ยหมักร่วมกับผู้เข้าอบรม
 • ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำปุ๋ยหมักที่ได้นำไปใช้ในครัวเรือน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • นำความรู้จากการฝึกอบรมเกี่ยวกับปุ๋ยหมักและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมนำมาผลิตและใช้เองในครัวเรือน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
26 กันยายน 2559 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 28 กันยายน 2559 21:17:42
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายอามินทร์ ดินเตบ เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 19:14:47 น.

ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 10

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้การดูแลสุขภาพของตนเองว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคประจำตัวต่างๆ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ประชาชนในหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้คนในชุมชนได้รับทราบสถานการณ์ของหมู่บ้านและมีข้อมูลการทำงาน ข้อมูลด้านสุขภาพและเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน
 • ประสานให้แกนนำ คณะทำงานโครงการเตรียมข้อมูลไปพูดคุยผ่านเสียงตามสายอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
 • รายงานผลข้อมูลที่พูดตามเสียงตามสาย
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • อสม
 • ชาวบ้านในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ให้ความรู้ในการดูแลตนเองจากการบริโภคอาหารประจำวันว่ามีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่
 • การควบคุมอาหาร  ออกกำลังกาย เพื่อลดโรคความดันเบาหวาน
 • มีการประกวดบุคคลต้นแบบในการดูแลของคนปกติที่ไม่มีโรคประจำตัว รางวัลละ 300บาทและมีการประกวดบุคคลที่มีโรคประจำตัวแต่มีการควบคุมดูแลดี รางวัลละ 300บาท
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทำให้ชาวบ้านได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อตัวเองได้หางไกลจากโรคต่างๆ
 • ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการอบรมครั้งนี้ทำให้ผู้จัดอบรมมีความคิดอยากที่จะจัดอบรมอีก
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
24 กันยายน 2559 เวลา 15:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 16 ตุลาคม 2559 11:13:37
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายอามินทร์ ดินเตบ เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 19:14:22 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ลาดตระเวณเฝ้าระวัง ป้องกันการทำลายพืช ผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน ครั้งที่ 3

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อดูผลจากการลาดตระเวณครั้งก่อนว่ายังอยู่หรือถูกทำลายบไปแล้ว
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำเยาวชนและแกนนำหมู่บ้านจำนวน 40 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประสานทีมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่
 • ลงพื้นที่ลาดตระเวณครั้งที่ 3
 • สรุปผลการลงพื้นที่ลาดตระเวณ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำเยาวชนและคณะทำงานจำนวน 40 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • นัดแกนนำเยาวชนและคณะทำงานนัดพบมาร่วมกันพื้ลงพื้นที่ลาดตระเวณ
 • ลงพื้นที่ลาดตระเวณ
 • สรุปผลจากการลงพื้นที่ลาดตระเวณครั้งที่ 3
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ชาวบ้านให้ความสำคัญในการดูแลพืชผักพื้นบ้านที่ได้ไปติดป้ายชื่อไว้ได้อนุรักษ์ต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
18 กันยายน 2559 เวลา 09:00-15:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 26 กันยายน 2559 11:36:07
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายอามินทร์ ดินเตบ เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 21:46:05 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้แกนนำได้รับความรู้เพิ่มเติม เข้าใจและนำไปปฏิบัติต่อครอบครัวและชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำชุมชนและเยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้มีองค์ความรู้เรื่องคุณค่า ประโยชน์ของพืชผักพื้นบ้านจำนวน 40 คน
 • ประสานทีมแกนนำชุมชนจำนวน 20 คน แกนนำเยาวชนจำนวน 20 คน
 • ประสานวิทยากรที่มีความรู้เรื่องพืชผักพื้นบ้าน
 • ประสานสถานที่จัดประชุม
 • จัดอบรมให้ความรู้จำนวน 1 วัน
 • สรุปผลการจัดประชุม และสรุปทบทวนหลังทำกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำ
 • ชาวบ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นผักพื้นบ้าน เน้นให้ชาวบ้านให้ความสำคัญกับพืชผักที่จะสูญหายให้ชาวบ้านปลูกผักไว้กินและสามารถสร้างมูลค่าให้กีบครอบครัวให้มีรายได้เสริม
 • อยากให้ปลูกผักพื้นบ้านสมัยก่อนเพราะผักดังกล่าวเป็นได้ทั้งผักที่มีคุณประโยชน์และมีสรรพคุณทางยา
 • อยากให้กลุ่มเป้าหมายมีการรวมกลุ่มกันให้เหนียวแน่นในการปลูกผักพื้นบ้าน เช่น มะขามป้อม  ต้นยอ ถั่วพลู แมงลัก ต้นม่าวพูโร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • แกนนำได้รับความรู้เกี่ยวพืชผักพื้นบ้านมากยิ่งขึ้น
 • แกนนำมีความคิดที่จะอนุรักษ์พืชผักที่สูญหายไปแล้วบางส่วนนำกลับมาฟืนฟูอีกครั้งเพื่อให้ลูกหลานได้รู้ถึงคุณค่าของผักพื้นบ้านชนิดต่างๆ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
17 กันยายน 2559 เวลา 07:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 5 ตุลาคม 2559 20:46:23
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายอามินทร์ ดินเตบ เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 19:12:25 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ลาดตระเวณเฝ้าระวัง ป้องกันการทำลายพืช ผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้พืชผักที่มีอยู่ในชุมชนถูกทำลาย
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำเยาวชนและแกนนำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ติดป้ายชื่อบอกชนิดพืชผักพื้นบ้านแต่ละชนิดในชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำเยาวชนและแกนนำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ลาดตระเวณตามโซนที่ได้รับผิดชอบ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เพื่อความสะดวกในการลงลาดตระเวณครั้งต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
9 กันยายน 2559 เวลา 16:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 12 ตุลาคม 2559 17:51:28
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายอามินทร์ ดินเตบ เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 19:12:07 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ลาดตระเวณเฝ้าระวัง ป้องกันการทำลายพืช ผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน ครั้งที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสำรวจผักพื้นบ้านในชุมชน และป้องกันการทำลายให้คงอยู่เป็นมรดกสืบไป
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำเยาวชนและแกนนำหมู่บ้านจำนวน 40 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประสานทีมแกนนำและเยาวชนเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่
 • ลงพื้นที่ลาดตระเวณ
 • สรุปผลการลงพื้นที่ลาดตระเวณ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำเยาวชนและแกนนำชุมชนจำนวน 40 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ลงพื้นที่สำรวจว่ามีผักพื้นบ้านชนิดต่างๆ
 • แกนนำได้แนะนำชื่อผักพื้นบ้านชนิดต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนให้กับเยาวชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนได้รู้จักผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชนมากยิ่งขึ้นและช่วยกันดูแลอย่าให้สูญหาย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
8 กันยายน 2559 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 28 กันยายน 2559 21:38:04
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 17:56:48 น.

ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 9

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อแจ้งเกี่ยวกับผู้ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรให้ไปแจ้งเพิ่มเติม
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ประชาชนในหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้คนในชุมชนได้รับทราบสถานการณ์ของหมู่บ้านและมีข้อมูลการทำงาน ข้อมูลด้านสุขภาพและเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน
 • ประสานให้แกนนำ คณะทำงานโครงการเตรียมข้อมูลไปพูดคุยผ่านเสียงตามสายอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
 • รายงานผลข้อมูลที่พูดตามเสียงตามสาย
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ชาวบ้านในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เพื่อแจ้งเกี่ยวกับผู้ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรให้ไปแจ้งเพิ่มเติมภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทำให้ชาวบ้านที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนได้รับรู้รายละเอียดและไปขึ้นทะเบียนในวันที่กำหนดดังกล่าว
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
5 กันยายน 2559 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 28 กันยายน 2559 21:00:01
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายอามินทร์ ดินเตบ เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 19:11:15 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อแจ้งเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกาตรประจำปีและการโอนที่ดินของนาย สมาน โส๊ะเต่งให้เป็นที่ดินของมัสยิด
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนำชุมชน
 • ชาวบ้านในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่นงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน10ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำหมู่บ้าน
 • ชาวบ้านในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • แจ้งเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรประจำปี 2559 หากประชาชนที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
 • แจ้งการโอนที่ดินของนายสมาน  โส๊ะเต่ง ให้เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ของมัสยิด 
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ชาวบ้านได้รับรู้และคนที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรได้ไปขึ้นทะเบียนในวันที่กำหนด
 • ทำให้บริเวณมัสยิดมีพื้นที่กวางมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปให้ประโยชน์ในภายหน้า
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
3 กันยายน 2559 เวลา 16:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 5 ตุลาคม 2559 20:21:05
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายอามินทร์ ดินเตบ เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 19:10:46 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะทำงานแกนนำเยาวชนและแกนนำชุมชนจำนวน 40 คนวางแผนลาดตระเวณ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อวางแผนในการลงพื้นที่ ลาดตระเวณเฝ้าระวัง ป้องการการทำลายพืชผักพื้นบ้าน และแบ่นโซนเขตรับผิดชอบ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำเยวชนและแกนนำหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อวางแผนในการลงพื้นที่ลาดตระเวณเฝ้าระวัง ป้องการการทำลายพืช ผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชนพร้อมกับทำป้ายชื่อในการติดบอกชื่อพืชผักพื้นบ้านแต่ละชนิดที่มีในชุมชน
 • ประสานทีมแกนนำเยาวชนและแกนนำชุมชนจำนวน 40 คนในการมาประชุมวางแผนการลงพื้นที่ลาดตระเวณ
 • เตรียมป้ายชื่อพืชผักพื้นบ้านเพื่อไปติดที่ต้นให้เป็นที่รู้จักของผู้พบเห็น
 • จัดทำปฏิทินในการลงพื้นที่ลาดตระเวณ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำเยาวชนและแกนนำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมวางแผนแกนำชุมชนและแกนนำเยาวชนจำนวน 40 คน มาประชุมวางแผนเพื่อลงพื้นที่ลาดตระเวณเตรียม
 • นัดวันลงพื้นที่ลาดตระเวณครั้งที่ 1
 • เตรียมชื่อชนิดของพืชผักที่จะทำป้าย
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • แกนนนำเยาวชนและแกนนำชุมชนจำนวน 40 คน จะต้องเฝ้าระวังและป้องกันการทำลายพืชผักที่หายากไม่ให้บุคคลมาทำลายพืชผักที่หายากในชุมชนบ้านทุ่งเกาะปาบ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
2 กันยายน 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 5 ตุลาคม 2559 19:00:58
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายอามินทร์ ดินเตบ เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559 17:08:38 น.

ชื่อกิจกรรม : สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพืชผักพื้นบ้านที่หายากในชุมชนบ้านทุ่งเกาะปาบ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำ
 • ประชาชนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์แล้วนำไปสู่การอนุรักษ์พืชผักพื้นบ้านในอนาคต และไปคืนข้อมูลสู่ชุมชน
 • นัดทีมที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและทีมวิชาการจำนวน 30 คน นำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับวิทยากรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์ให้เข้าใจง่ายที่สามารถนำไปสู่เวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน ให้เข้าใจง่าย
 • นำข้อมูลที่ได้ไปทำให้เป็นข้อมูลทางวิชาการที่ให้คนได้เห็นประโยชน์ของพืชผักพื้นบ้านแต่ละชนิด
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำ
 • ประชาชนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • นำข้อมูลที่เยาวชนและแกนนำลงสำรวจมาสรุปวิเคราะห์เกี่ยวกับผักที่หายากในชุมชน เช่น ผุ้งผิ้ง ยอดมันทะ อูหลันเหลี่ยม สะบ้า หม้อข้าวหม้อแกงลิง เต่าร้าง รากคร๋อง หัวกลอย เป็นต้น
 • นำมาเผยแพร่ให้ประชาชนในชุมชนได้รู้จักโดยการให้ครัวเรือนต้นแบบนำมาปลูกเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทำให้ผู้ที่สำรวจข้อมูลสามารถรู้จักพืชผักพื้นบ้านและคุณค่าประโยชน์และสรรพคุณทางยาแล้วนำมาเผยแพร่ให้คนในชุมชนได้รู้และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้  และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักสรรพคุณและอนุรักษ์ไว้ให้ไม่สูญหายไปจากชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
31 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 10 กันยายน 2559 15:19:21
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 17:57:51 น.

ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 8

 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ชาวบ้านได้รู้ข้อมูลที่ทั่วถึงกันเกี่ยวกับข่าวสาร
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ประชาชนในหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้คนในชุมชนได้รับทราบสถานการณ์ของหมู่บ้านและมีข้อมูลการทำงาน ข้อมูลด้านสุขภาพและเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน
 • ประสานให้แกนนำ คณะทำงานโครงการเตรียมข้อมูลไปพูดคุยผ่านเสียงตามสายอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
 • รายงานผลข้อมูลที่พูดตามเสียงตามสาย
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำหมู่บ้าน
 • ประชาชนในหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • แจ้งข่าวสารเงินยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
 • แจ้งเรื่องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนรับรองสิทธิ์การทำการเกษตรในพื้นที่
 • แจ้งเรื่องแกนนำที่เข้าร่วมโครงการอบรมพื้นผักพื้นบ้าน
 • แจ้งเรื่องไข้เลือดออก
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คนในชุมชนได้รู้ข่าวสารเรื่องสุขภาพ
 • คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
26 สิงหาคม 2559 เวลา 10:00-12:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 14 กันยายน 2559 20:48:27
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 17:59:12 น.

ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 7

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รู้ข่าวสารได้ทั่วถึง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 150 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมหมู่บ้านเดือนละครั้ง
 • แจ้งภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่การเกษตร
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 150 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมหมู่บ้านเดือนละครั้ง
 • แจ้งภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่การเกษตร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แจ้งภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่การเกษตร ประชาชนได้รับทราบเตรียมวางแผนล่วงหน้าในการจัดการทางเกษตร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
26 สิงหาคม 2559 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 28 กันยายน 2559 20:37:59
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายอามินทร์ ดินเตบ เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559 16:57:12 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อแจ้งยอดผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่ระบาดมาจนถึงเดือนสิงหาคม
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำหมู่บ้าน
 • ชาวบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่นงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน10ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำหมู่บ้าน
 • ชาวบ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • แจ้งเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านงบประมาณ ๕oo,ooo บาท โครงการได้รับอนุมัติแล้วให้คณะกรรมการดำเนินโครงการได้ซึ่งหมู่บ้านทุ่งเกาะปาบได้ทำโครงการน้ำดื่มชุมชน
 • แจ้งเกี่ยวกับสถานะการณ์ไข้เลือดออก ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ มีผู้ป่วยประมาณ ๔๑ ราย จะมีการฉีดพ้นหมอกควันเพื่อป้งกันยุ่งลายของทีม อสม เจ้าหน้าที่ อสม ที่รับผิดชอบในครัวเรือหมู่บ้านให้ อสม หมู่บ้านเดินสำรวจครัวเรือนที่ตนเองครบคุมดูแลและให้เจ้าขงบ้านควบคุลมและป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออกซึ่งหมู่บ้านทุ่งเกาะปาบมีผู้ป่วยจำนวนหลายราย
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ชาวบ้านให้ความรวมมือในการควบคุมดูแลไข้เลือดออกทำให้สถานะการณ์ไข้เลือดออกลดลง
 • โครงการน้ำดื่มทำให้คนในชุมมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่เพียงพอ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
19 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 14 กันยายน 2559 21:06:52
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายอามินทร์ ดินเตบ เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559 16:55:49 น.

ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 6

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้คนในชุมชนได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 150 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ให้คนในชุมชนตระหนักถึงโทษของโรคไข้เลือดออก
 • ให้คนในชุมชนได้รู้จักการดูแลตัวเองและคนในครอบครัว
 • ให้คนในชุมชนได้รู้จักการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คนในชุมชน จำนวน 150 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนในชุมชน เช่น มีอาการตัวร้อน มีไข้สูงเกิน 3 วัน ให้ไปเจาะเลือดเพื่อหาผลเกล็ดเลือดว่าประมาณไหน ปกติ หรือตำ่ ถ้าตำ่ต้องไปนอนโรงพยาบาล
 • ให้แกนนำหมู่บ้านเป็นแบบอย่างในการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการรณรงค์การกำจัดลูกนำ้ยุงลายในภาชนะต่างๆที่มีนำ้ขัง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ประชาชนในหมู่บ้านเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างถูกต้อง
 • จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านมีจำนวนลดลง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • คนในหมู่บ้านเป็นไข้เลือดออกกันมาก
 • ประชาสัมพันธ์ให้รู้ถึงโทษของไข้เลือดออกได้ทั่วถึง
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
16 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 14 กันยายน 2559 21:30:15
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 17:52:07 น.

ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 5

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้คนในชุมชนได้รับรู้ข่าวสารกันอย่างทั่วถึง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 150 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้คนในชุมชนได้รับทราบสถานการณ์ของหมู่บ้านและมีข้อมูลการทำงาน ข้อมูลด้านสุขภาพและเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน
 • ประสานให้แกนนำ คณะทำงานโครงการเตรียมข้อมูลไปพูดคุยผ่านเสียงตามสายอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
 • รายงานผลข้อมูลที่พูดตามเสียงตามสาย
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 180 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำหมู่บ้าน จำนวน 30 คน
 • ประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 150 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ชมรมคนตาบอดแห่งปประเทศไทยมาให้บริการนวดแผนไทยที่ อบต.เขาขาว
 • ประชาสัมพันธืให้คนในชุมชนบริโภคผักปลอดสารพิษ
 • ให้คนในชุมชนปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คนในชุมชนได้รู้ข่าวสารการดูแลสุขภาพ
 • คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
12 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 15 กันยายน 2559 21:59:26
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายอามินทร์ ดินเตบ เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559 16:36:30 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้รู้ถึงการเข้าถึงการเมืองของคนในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานสภาหมู่บ้านจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่นงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน10ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานผู้นำหมู่บ้านจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • แจ้งสรุปยอดผู้มาใช้สิทธิการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิจำนวน 500 คน จากผู้มีสิทธิ 722 คน คิดเป็ร้อยละ 69.25
 • แจ้งให้สภาผู้นำชุมชนช่วยกันสอดส่องคนในชุมชนลดการใช้สารเคมีในการปลูกผักเพื่อความปลอดภัยของตนเองและชุมชน
 • ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนงดการใช้สารเคมีในการปลูกผักเพื่อความปลอดภัยของตนเองและชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานหมู่บ้านได้มีการออกแบบในการดูแลและการขับเคลื่อนร่วมกัน
 • ได้กำหนดเวทีที่จะพัฒนาแกนนำให้มีความรู้เรื่องคุณประโยชน์ของผักร่วมกัน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
11 สิงหาคม 2559 เวลา 17:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 14 กันยายน 2559 21:42:56
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 17:51:46 น.

ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 4

 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้คนในชุมชนได้รับรู้ข่าวสารกันอย่างทั่วถึง- เพื่อให้คนในชุมชนรับทราบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ประชาชนในหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้คนในชุมชนได้รับทราบสถานการณ์ของหมู่บ้านและมีข้อมูลการทำงาน ข้อมูลด้านสุขภาพและเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน
 • ประสานให้แกนนำ คณะทำงานโครงการเตรียมข้อมูลไปพูดคุยผ่านเสียงตามสายอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
 • รายงานผลข้อมูลที่พูดตามเสียงตามสาย
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำ
 • ชาวบ้านหมู่ 6

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้ที่มีรายได้น้อย คือ มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน ให้ไปขึ้นทะเบียนได้ที่ธนาคาร ธกส ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ในวันที่ 15 ก.ค-15 ส.ค 2559
 • ให้ผู้ที่เข้าเกณฑ์นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริงไปด้วย
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คนในชุมชนได้รับรู้ข่าวสาร
 • คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
5 สิงหาคม 2559 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 15 กันยายน 2559 21:24:50
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายอามินทร์ ดินเตบ เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 19:06:07 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการของหมู่บ้าน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานสภาหมู่บ้านจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่นงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน10ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานผู้นำหมู่บ้านจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • แจ้งโครงการประชารัฐหมู่บ้าน 200000 บาท ซึ่งทางหมู่บ้านได้ดำเนินการแล้วและจัดส่งเอกสารให้ทางอำเภอเรียบร้อยแล้ว
 • ติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในการชำระหนี้รายเก่าเพื่อดำเนินงานในรอบต่อไป
 • แจ้งเกษตรกรดรื่องการปรับปรุงข้อมูลโดยให้ทุกคนเตรียมพร้อมข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงให้พร้อมทางเจ้าหน้าที่เกษตรจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลใหม่สำหรับวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อทางเษตรแจ้งการลงพื้นที่มาให้
 • สนับสนุนให้คนในชุมชนปลูกผักบริโภคในครัวเรือนและอนุรักษ์ผักพื้นบ้านที่มีอยู่ดังเดิม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานหมู่บ้านได้มีการออกแบบในการดูแลและการคลับเคลื่อนร่วมกัน
 • ได้กำหนดเวทีที่จะพัฒนาแกนนำให้มีองค์ความรู้เรื่องคุณประโยชน์ผักพื้นบ้านร่วมกัน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
30 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 14 กันยายน 2559 21:51:46
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 17:51:27 น.

ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน ครั้งที่ 3

 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้คนในชุมชนได้รับรู้ข่าวสารกันอย่างทั่วถึง- เพื่อให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญกับเรื่องสุขภาพของบุตรหลาน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เด็กในหมู่บ้านจำนวน 70 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุุ 0-6 ปี นำบุตรหลานมาชั่งนำ้หนักตามเวลาดังกล่าว
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ในการชั่งนำ้หนักให้แก่เด็ก เช่น ให้ผู้ปกครองได้รู้ว่าบุตรหลานของตัวเองมีนำ้หนักตามเกณฑ์อายุ มีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และมีนำ้หนักตามเกณฑ์ส่วนสูงหรือไม่ และถ้าเด็กคนใดที่มีนำ้หนัก ส่วนสูง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ต้องส่งต่อให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเขาขาว(รพ.สต.)เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
 • ส่งเสริมเด็กที่มีนำ้หนัก ส่วนสูง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยการให้อาหารเสริมนมเดือนละครั้ง และชั่งนำ้หนักทุกเดือน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • เด็กอายุตั้งแต่ 0-6 ปี ทุกคนในหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • แจ้งชั่งน้ำหนักเด็กอายุเด็กอายุ 0-6 ปี
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คนในชุมชนได้รับรู้ข่าวสารเรื่องสุขภาพ
 • เด็กในชุมชนได้มีส่วนร่วมในโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
29 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 15 กันยายน 2559 21:03:09
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายอามินทร์ ดินเตบ เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559 15:42:18 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อแจ้งสถานการณ์ความปลอดภัยในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานหมู่บ้านจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่นงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน10ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานผู้นำหมู่บ้านจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • แจ้งเกี่ยวกับบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในชุมชนยามวิกาลถ้าพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยฝ่ายป้องกันและสืบสวน เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองและชุมชน
 • แจ้งเกี่ยวกับผู้ที่ครอบครองพืชใบกระท่อมไว้ในครัวเรือนที่มีไว้เพื่อเป็นยารักษาโรคหรือยาบำรุงกำลังให้ผู้ที่ครอบครองพืชใบกระท่อมได้ครัวเรือนละไม่เกิน 1 ต้น ความสูงไม่เกิน 7 เมตร หรือไม่เกินหลังคาบ้านของตนเองมีการกันบริเวณให้มิดชิดจะไม่มีการนำพืชใบกระท่อมไปแปรรูปอยางอื่นและจะมีการตกลงเป็นกฏกติการ่วมกันของผู้ครอบครองใบกระท่อมหากบุคคลใดฝาฝืนให้เจ้าหน้าที่ลงโทษตามกฏหมาย
 • แจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้านทุกครัวเรือน ดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเอง
 • ให้ชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านตรวจลาดตระเวนความปลอดภัยของหมู่บ้านตามเวรและหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
 • แจ้งเรื่องการจัดการเรื่องศพ(เงินฌาปนกิจสงเคราะห์)ของหมู่บ้าน ครัวเรือนไหนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้ไปสมัครกับนายเธียรวิทย์ กาเส็มส๊ะ และจะมีคณะกรรมการประจำโซนไปเก็บเงินตามจำนวนศพ และศพละ 40 บาทต่อครัวเรือน
 • แจ้งให้คณะทำงานโครงการทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้านเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานกิจกรรมครั้งต่อไป
 • แจ้งสภาผู้นำหมู่บ้านให้ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานหมู่บ้านได้มีการออกแบบในการดูแลและคลับเคลื่อนร่วมกัน
 • ได้กำหนดเวทีที่จะพัฒนาแกนนำให้มีองค์ความรู้เรื่องคุณประโยชน์ของพืชผักพื้นบ้าน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
16 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 10 กันยายน 2559 14:57:25
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 18:20:26 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อแจ้งสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านทุ่งเกาะปาบ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานสภาหมู่บ้านจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่นงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ระเบียนวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑.แจ้งเกี่ยวกับการฉีดพ่นหมอกหวันเพื่อป้องกันยุงลายของทีม อสม. และเจ้าหน้าที่ อสม.ที่รับผิดชอบครัวเรือนในหมู่บ้านให้เจ้าหน้าที่ อสม.เดินสำรวจครัวเรือนที่ตนเองควบคุมดูแลและให้เจ้าของบ้านดูแลและป้องกันยุงลายด้วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกซึ่งหมู่บ้านทุ่งเกาะปาบมีผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวนหลายราย
  ๒.แจ้งประกาสวันหยุดราชการวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖ /๒๕๕๘ -รับรอง

ระเบียบวาระที่๓ติดตามการประชุม
ระเบียบวาระที่๔เรื่องเพื่อทราบ / พิจารณา/ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน ๑. แจ้งโครงการประชารัฐหมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทซึ่งทางหมู่บ้านได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๒. ประชาสัมพันธ์เรื่องการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ แนวทางการปฎิบัติในการออกเสียงประชามติในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
๓. แจ้งเกษตรกรเรื่องการปรับปรุงข้อมูลโดยให้ทุกคนเตรียมพร้อมข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงให้พร้อม ทางเจ้าหน้าที่เกษตรจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลใหม่สำหรับวัน เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อทางเกษตรแจ้งแผนการลงพื้นที่มาให้ ๔. การติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในการชำระหนี้ของสมาชิกรายเก่าเพื่อดำเนินงานในรอบต่อไป ๕. แจ้งเกี่ยวกับบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในชุมชนยามวิกาล ถ้าพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ผรส. เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองและชุมชน ๖. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน อ.ละงู จ.สตูลซึ่งหมู่บ้านทุ่งเกาะปาบเป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการดำเนินงาน ๗. แจ้งเกี่ยวกับผู้ที่ครอบครองพืชใบกระท่อมไว้ในครัวเรือนที่มีไว้เพื่อเป็นยารักษาโรคหรือยาบำรุงกำลังให้ผู้ที่มีพืชใบกระท่อมครอบครองพืชกระท่อมได้ครัวเรือนละไม่เกิน ๑ ต้น ความสูงไม่เกิน ๗ เมตรหรือไม่เกินหลังคาบ้านของตนเองมีการกั้นบริเวณให้มิดชิดจะไม่มีการนำพืชกระท่อมไปแปรรูปเป็นอย่างอื่น และจะมีการตกลงเป็นกฎกติการ่วมกันของผู้ครอบครองพืชกระท่อมหากบุคคลใดฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่ลงโทษตามกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ ๕เรื่องอื่นๆ
- การจัดตั้งจุดตรวจ ชรบ. ในหมู่บ้าน - เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และสอดส่องดูแลเกี่ยวกับยาเสพติด มติที่ประชุม รับทราบ ปิดประชุมเวลา๑๕.๐๐ น.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานสภาหมู่บ้านได้มีการออกแบบในการดูแลและการขลับเคลื่อนร่วมกัน
 • ได้กำหนดเวทีที่จะพัฒนาแกนนำให้มีองค์ความรู้เรื่องคุณประโยชน์พื้นบ้าน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ฝนตกหนักทำให้การประชุมล่าช้า
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2559 11:01:41
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 11 มีนาคม 2559 11:24:01 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการปิดงวด ครั้งที่1

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อนำเอกสารการเงินให้เจ้าหน้าที่ สจรส ตวจสอบก่อนปิดงวดโครงการครั้งที่ 1
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-คณะทำงานโครงการจำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อนำเอกสารการเงินในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งก่อนปิดงวดครั้งที่ 1 ให้เจ้าหน้าที่ สจรส.ตรวจสอบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน คณะทำงานตำแหน่งการเงิน 1 คน คณะทำงานฝ่ายไอที 1 คน และคณะทำงานงานสภา 1 คน รวม 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตรวจสอบเอกสารการเงินในการจัดกิจกรรมในงวดที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สจรส.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ทำการตรวจสอบเอกสารการเงินของโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ สจรส.ตรวจสอบเอกสารการเงินพร้อมกับตรวจสอบข้อมูลในระบบเพื่อให้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในงวดที่ 1 ตรงกับข้อมูลในระบบ และเจ้าหน้าที่ สจรส.ไ้แนะนำวิธีการเขียนรายงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมเพื่อให้รายงานในละกิจกรรมมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-กิจกรรมบางกิจกรรมต้องมีการปรับแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2559 12:08:41
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 14 มีนาคม 2559 10:06:07 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ครัวเรือนต้นแบบจำนวน ๔๐ ครัวเรือนได้บัญทึกรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน ได้รู้รายรับ-รายจ่ายจริงของครัวเรือนในเเต่ละวัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการปลูกผักพืันบ้านจำนวน 40 ครัวเรือน ได้แก่ แกนนำชุมชน 15 คน เยาวชน 15 คน และประชาชน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • แจกสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายให้กับครัวเรือนเป้าหมาย
 • อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนรายรับ-รายจ่ายอย่างถูกวิธี
 • ทำความเข้าใจให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ยังไม่เข้าใจในการทำรายรับ- รายจ่ายอย่างถูกวิธี
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ครัวเรือนเป้าหมายในการปลูกพืชผักพื้นบ้านจำนวน 40 ครัวเรือน ได้แก่ ผู้สูงอายุ 10 คน คณะทำงาน สสส.5 คน คนพิการ 1 คน และประชาชน 24 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ ุ6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-16.00น. ณ มัสยิดบ้านทุ่งเกาะปาบ โดยมีนายอามินทร์ ดินเตบ ผู้ใหญ่บ้าน.ผู้สูงอายุ10 คน,คณะทำงาน สสส.5 คน,คนพิการ1 คน,ประชาชน 24 คนโดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมครัวเรือนเป้าหมายได้รับสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายคนละ 1 เล่ม/ครัวเรือน โดยมีวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือนอย่างถูกวิธีการทำบัญชีเพื่อนำความรู้ที่ได้้ไปบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวันของครัวเรือน และผู้เข้าร่วมอบรมท่านใดที่ยังทำบัญชีรายรับ-รานจ่ายยังไม่ถูกวิธีให้คณะทำงานสอนการบันทึกรายรับ-รายจ่ายแต่ละขั้นตอนรายบุคลเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้บันทึกรายรับรายจ่ายได้ถูกวิธี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • การทำบัญชีครัวเรือน บันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันของครัวเรือน สามารถนำข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดการออม การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย
 • ทำให้ตนเองและครอบครัวทราบรายรับ รายจ่าย หนี้สิน และเงินคงเหลือในแต่ละวัน
 • ทำให้ทราบการใช้จ่ายเงินภายในครอบครัวให้รู้ลำดับความสำคัญของรายจ่าย และวางแผนการใช้จ่ายเงิน โดยเล็งเห็นถึงรายจ่ายใดที่มีความสำคัญมาก และรายจ่ายใดไม่จำเป็นหรือมีความสำคัญน้อย เพื่อให้การใช้จ่ายเงินภายในครอบครัวมีพอใช้และเหลือเก็บเพื่อการออมทรัพย์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • คนในชุมชนบางครัวเรือนยังไม่เห็นความสำคัญของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย แนวทางเเก้ไข
 • อยากให้ครัวเรือนต้นแบบที่จัดทำบัญชีรายรับ
 • รายจ่ายเป็นแบบอย่างให้กับครัวเรือนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2559 23:09:02
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 11 มีนาคม 2559 11:17:47 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อประชุมวางแผนงานตามกิจกรรมให้คณะทำงานขับเคลื่อนงานตามกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • สภาหมู่บ้านจำนวน 10 คน และเยาวชน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ชี้เเจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจพืชผักพื้นบ้าน
 • จัดซื้อพันธ์ผักให้กับครัวเรือบต้นเเบบในการปลูกผักพื้นบ้าน
 • ชี้เเจ้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
 • จัดเรียบเรียงเอกสารเกี่ยวกับใบสำคัญรับในการจัดกิจกรรม ชี้เเจ้งข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงาน สสส. 5 คน
 • ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
 • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 คน
 • คณะกรรมการหมู่บ้าน ุ6 คน
 • ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 คน
 • ประชาชน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-15.30 น. ณ มัสยิดบ้านทุ่งเกาะปาบ ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 3 โดยมีนายอามินทร์ ดินเตบ เป็นประธานในที่ประชุม
 • ชี้เเจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจพืชผักพื้นบ้านทุ่งเกาะปาบในแต่ละโซนของหมู่บ้าน
 • จัดซื้อพันธ์ผักให้กับครัวเรือบต้นเเบบในการปลูกผักพื้นบ้าน คนละ 5 ชนิดพร้อมบัวรดน้ำ
 • ชี้เเจ้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
 • จัดเรียบเรียงเอกสารเกี่ยวกับใบสำคัญรับในการจัดกิจกรรมเพื่อนำหลักฐานไปปิดงวดโครงการครั้งที่ 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ สจรส.ตรวจสอบหลักฐานการเงินในการจัดกิจกรรม -นายอามินทร์ ดินเตบ ชี้เเจ้งกำหนดการในการประชุมผู้นำสภาครั้งที่ 4
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ข้อมูลการสำรวจพืชผักพื้นบ้าน
 • จัดซื้อพันธ์ผักให้กับครัวเรือบต้นเเบบในการปลูกผักพื้นบ้าน
 • ชี้เเจ้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม การเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
 • ได้จัดเรียบเรียงเอกสารเกี่ยวกับใบสำคัญรับเงิน
 • ได้กำหนดวันประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2559 23:15:50
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 11 มีนาคม 2559 11:15:27 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมสมัครครัวเรือนต้นแบบในการปลูกพืชผักพื้นบ้าน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ประชาชนในชุมชนจำนวน 150 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00น.ณ ป้อม ชรบ.บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยมีนายชม ดินเตบได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมสมัครครัวเรือนต้นแบบการปลูกพืชผักพื้นบ้าน โดยมีคณะทำงานโครงการ สสส.ของหมู่บ้านรับสมัครครัวเรือนต้นแบบการปลูกพืชผักพื้นบ้าน ณ มัสยิดบ้านทุ่งเกาะปาบ เวลา 13.00 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 40 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชนเข้าร่วมสมัครครัวเรือนต้นแบบในการปลูกพืชผักพื้นบ้านของโครงการ สสส.
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบข่าวการรับสมัครครัวเรือนต้นแบบในการปลูกพืชผักพื้นบ้าน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2559 11:42:30
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 11 มีนาคม 2559 12:10:02 น.

ชื่อกิจกรรม : รับสมัครครัวเรือนต้นแบบในการปลูกผักพื้นบ้านเพื่อให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรับสมัครครัวเรือนต้นแบบในการปลูกพืชผักพื้นบ้าน ให้ครัวเรือนต้นแบบจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้าน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • สภาหมู่บ้าน 15 คน
 • เยาวชน 15 คน
 • อสม. 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-16.00 น.ณ มัสยิดบ้านทุ่งเกาะปาบ โดยมี นายอามินทร์ ดินเตบ (ผู้ใหญ่บ้าน ) คณะทำงาน สสส.เป็นเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครครัวเรือนต้นแบบในการปลูกพืชผักพื้นบ้าน -รับสมัครครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 40 ในการปลูกพืชผักพื้นบ้าน
- โดยครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการต้องอยู่ภายใต้กติการร่วมของโครงการ คือต้องมีการทำบัญชีครัวเรือน ต้องปลูกพืชผักพื้นบ้านปลอดสารพิษในครัวเรือนอย่างน้อย 20 ชนิด - ประสานครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 ครัวเรือนมาทำความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการในการเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้สูงอายุ 10 คน
 • คณะทำงาน สสส.5 คน
 • ประชาชนวัยทำงาน 24 คน
 • คนพิการ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ได้มีประชาชนที่เข้าสมัครครัวเรือนเป้าหมายในการปลูกพืชผักพื้นบ้านจำนวน 40 ครัวเรือน
 • ประชาชนที่สมัครครัวเรือนเป้าหมายได้รับทราบกฎกติการ่วมของชุมชนในการปลูกพืชผักพื้นบ้าน
 • ครัวเรือนทีเข้าร่วมสมัครปลูกพืชผักพื้นบ้านจะมีการติดตามผลและประเมิณผลด้วย
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คนในชุมชนมีการตื่นตัวในการปลูกผักพืชบ้าน
 • เห็นความสำคัญในการปลูกผักพื้นบ้านในบริเวณบ้านของตนเอง
 • ด้วยปัญหาเศรษฐกิจชุมชนช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
 • ได้ครัวเรือนต้นแบบในการปลูกผักพื้นบ้านจำนวน 40 ครัวเรือน ไ้ด้เเก่ ผุ้สูงอายุ 10 คน คณะทำงาน สสส.5 คน ประชาชนวัยทำงาน 24 คน คนพิการ 1 คน
 • มีกฎกติกาเเละหลักเกณฑ์ที่ใช้ร่วมกันในการปลูกพืชผักพื้นบ้าน
 • คณะกรรมการโครงการจะมีการติดตามประเมิณผลครัวเรือนต้นแบบ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ในชุมชนยังมีอีกหลายครัวเรือนที่ยังไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกพืชผักพื้นบ้านและบ้างครัวเรือนไม่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งขาดน้ำในการเพาะปลูก
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-ไม่มี
30 มกราคม 2559 เวลา 09:303-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2559 14:42:55
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 11 มีนาคม 2559 12:09:21 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์จำนวน ชนิด ประโยชน์ ของพืชผักพื้นบ้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสำรวจพืชผักพื้นบ้านที่ปลูกเองในพื้นที่บ้านของตัวเองที่ไม่ได้ปลูกในพื้นที่บ้านของตนเองพืชผักพื้นบ้านที่มีสรรพคุณทางยา/อาหารพืชผักพื้นบ้านที่มีคุณค่าแต่สูญหายไปแล้ว พืชผักพื้นบ้านที่เรากินในปัจจุบันมาจากไหน คนในชุมชนนิยมกินพืชผักอะไรมากที่สุด
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำชุมชน 10 คน
 • คณะทำงาน สสส.10 คน
 • เยาวชน 21 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เเบ่งคณะทำงานในการลงสำรวจข้อมูลพืชผักพื้นบ้านในหมู่บ้าน
 • จัดแบ่งโซน/ครัวเรือนในการลงสำรวจข้อมูล
 • แบ่งคณะทำงานและเยาวชนให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันในการเก็บข้อมูลในบริเวณหรือโซนที่ตนเองรับผิดชอบ
 • สังเกตุพืชผักในบริเวณครัวเรือนที่ทำการสำรวจและสอบถามข้อมูลอื่นตามรายละเอียดแบบสอบถาม
 • บันทึกข้อมูลลงในแบบสอบถาม และถ่ายภาพประกอบ (คณะทำงานและเยาวชนลงเก็บข้อมูลแบบสอบถาม จำนวน 7 วัน เพื่อให้ครบตามครัวเรือนของหมู่บ้าน)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 41 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • เยาวชน 27 คน
 • ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
 • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน
 • บัณฑิตอาสาฯ 1 คน
 • คณะทำงาน สสส. 5 คน
 • ประชาชน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานมีการแบ่งโซนและแบ่งกลุ่มเยาวชนในการลงสำรวจพืชผักพื้นบ้าน โดยแบ่งโซนออกเป็น 8 โซน ผู้สำรวจโซนละ 5 คน คนละ 4-5 ครัวเรือน - เเบ่งคณะทำงานในการลงสำรวจข้อมูลพืชผักพื้นบ้านในหมู่บ้าน ตามจำนวนครัวเรือนที่มีอยู่จริงในหมู่บ้าน จำนวนแบบสอบถาม ๑๘๐ ครัวเรือน -โซนที่ที่ 1 มีผู้รับผิดสอบในการเก็บแบบสอบถามคือ นางสาวนิตยา ดินเตบ, นายนนทกาล แซะหมูด ,นายบีบ้อน ม้องพร้า ,นายนัฐฤทธิ์ เเซะหมูด ,นางสาวจันธิมา หมาดแหน้ง บ้านที่สำรวจแบบสอบถาม ได้เเก่ บ้านเลขที่ ,1 ,10, 100 ,102, 103, 105, 109,110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 128,9,90,91,92,94,95,96 -โซนที่ที่ 2 มีผู้รับผิดสอบในการเก็บแบบสอบถามคือ นางสาววิลาศ หมาดหมีน, นางสาวมารีย๊ะ คงแดง, นางสาวกษมา ชำนาญเพาะ, นายธีรวุฒิ โสะเต่ง ,นางสาวนูรีห๊ะ โสยดี, บ้านที่สำรวจแบบสอบถาม ได้เเก่ บ้านเลขที่13, 130 ,131, 135, 136, 137, 138, 14, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 149, 15, 150, 152 ,154 ,155,85,87,88,89,99 -โซนที่ที่ 3 มีผู้รับผิดสอบในการเก็บแบบสอบถามคือ นางสาวจรรยา ชำนาญเพาะ ,เด็กหญิงสิรินญา หยงสะตา ,นางสาวซาฟีนา สรรเพ็ชร ,เด็กหญิง เบญจรัตน์ คงเเดง ,บ้านที่สำรวจแบบสอบถาม ได้เเก่ บ้านเลขที่,156,157,,159,160,,162,163,164,165,17,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,1877,79,8,80,83 -โซนที่ที่ 4 มีผู้รับผิดสอบในการเก็บแบบสอบถาม คือ นางสาวยารอ สุงาบารู, นายนันทวัฒน์ จิมาร ,นางสาวไลลา ดินเตบ ,นายณฤทธิ์ โสยดี ,นางสาวฮุสนีย๊ะ ดินเตบ, บ้านที่สำรวจแบบสอบถาม ได้เเก่ บ้านเลขที่ ,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,19,190,191,192,193,194,195,196,198,199,2,73,74,76 โซนที่ที่ 5 มีผู้รับผิดสอบในการเก็บแบบสอบถาม คือนางสาวชนิดา เต่งทิ้ง, นายวิรัช เต่งทิ้ง, นายไชยวัฒน์ เต่งทิ้ง, นายสมศักดิ์ คงเเดง, นายราชันต์ ดันทะเล บ้านที่สำรวจแบบสอบถาม ได้เเก่ บ้านเลขที่ 20,200,201,202,203,204,206,208,209,21,211,213,214,215,216,217,218,219,22,220,69,7,70,71,72 -โซนที่ที่ 6 มีผู้รับผิดสอบในการเก็บแบบสอบถาม คือ นางสาวเจ๊ะอาหวา คงเเดง, นายกูอาดีซัน ราเหม ,ด.ญ.ณัฐมน มัจฉาเชี่ยว ,นางสาวเจ๊ะสุวรรณี ชำนาณเพาะ บ้านที่สำรวจแบบสอบถาม ได้เเก่ บ้านเลขที่ 221,223,226,227,228,229,23,230,231,232,233,234,235,238,,24,242,245,248,249,25,250,251,63,65,66,67, -โซนที่ที่ 7 มีผู้รับผิดสอบในการเก็บแบบสอบถาม คือ นางสาวจิรวรรณ ชำนาญเพาะ นางสาวยุวิตา ทุ้ยอ้น นางยำหยาด ชำนาญเพาะ นางสาวนูรีนา สันหลี นางสาวอินธิรา แก้วมณี นางสาววนิตา ชายเหตุ บ้านที่สำรวจแบบสอบถาม ได้เเก่ บ้านเลขที่ 252,253,254,256,257,259,26,262,263,264,265,266,268,27,272,279,28,,29,3,30,31,,59,6,60,61 -โซนที่ที่ 8 มีผู้รับผิดสอบในการเก็บแบบสอบถาม คือ นางสาวซอลีห๊ะ โส๊ะเต่ง นางสาวตัยยีบ๊ะ เหร็มเหมาะ นายอัฟฎ็อล โส๊ะเต่ง, นางฟาตีม๊ะ ดินเตบ,นางสาวซารีฟ๊ะ ดินเตบ บ้านที่สำรวจแบบสอบถาม ได้เเก่ บ้านเลขที่ 32,33,34,35,36,37,38,4,40,41,42,44,,45,46,47,48,5,50,,51,53,54,55,56,57,58

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-มีคณะทำงานและทีมเยาวชนในการลงเก็บข้อมูลพืชผักพื้นบ้านหมู่บ้าน และได้ข้อมูลพืชผักพื้นบ้านที่ได้จากการสำรวจและสอบถามจากครัวเรือนที่ลงเก็บข้อมูลจำนวน 180 เรือนและได้มีการเเลกเปลี่ยนความคิดกันกับประชาชนในหมู่บ้านและเชื่อมความเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างบุคคลในหมู่บ้านและทำให้ประชาชนในหมู่บ้านได้เห็นความสำคัญของพืชผักพื้นบ้าน สร้างความสัมพันธืที่ดีต่อกันระหว่างคณะทำงานกับเยาวชนในการลงเก็บข้อมูลซึ่งเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาหมุ่บ้านให้มีการพัฒนาต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • พี่เลี้ยงให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดทำเเบบสอบถาม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
23 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 31 มกราคม 2559 13:40:45
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 11 มีนาคม 2559 10:55:43 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อชี้แจ้งคณะทำงานและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล-ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถามให้กับทีมลงเก็บข้อมูล
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำชุมชน 15 คน
 • เยาวชน 25 ตน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อสร้างความเข้าใจเครื่องมือและวางแผนในการลงเก็บข้อมูล
 • นัดทีมลงเก็บข้อมูลมาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเครื่องมือ(แบบสอบถาม)
 • แบ่งทีมโดยในแต่ละทีมให้มีทั้งแกนนำชุมชนและแกนนำเยาวชนจับคู่ในการลงเก็บข้อมูลหรือแบ่งโซนการลงสำรวจข้อมูลพื้นผักพื้นบ้าน
 • เพื่อชี้เเจ้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถามให้กับผู้ลงเก็บข้อมูลพืชผักพื้นบ้านทราบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • เยาวชน 10 คน
 • ผู้สูงอายุ 9 คน
 • คณะกรรมการ สสส. 8 คน
 • ประชาชน 13 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. วางแผนสำรวจพืชผักพื้นบ้าน
 2. แบ่งโซนในการลงสำรวจพืชผักพื้นบ้าน
 3. จัดตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ในการสำรวจโดยจะมีแกนนำและเยาวชนในแต่ละโซนที่รับผิดชอบในการลงสำรวจ
 4. ชี้เเจ้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถามให้กับผู้ลงเก็บข้อมูลพืชผักพื้นบ้านทราบ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้มีวางแผนการลงพื้นที่สำรวจพืชผักพื้นบ้านจำนวน 7 วัน
 • ได้เเบ่งโซนการลงพื้นที่สำรวจโดยแบ่งเป็น 8 โซน โซนละ 5 คน
 • ได้ทีมคณะแกนนำชุมชนและเยาวชนอยู่ในคณะเดียวกันของแต่ละกลุ่มเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
 • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบบสอบถามและวิธีการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลพืชผักพื้นบ้านในชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
16 มกราคม 2559 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2559 23:05:19
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 11 มีนาคม 2559 10:53:22 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการ ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อชี้เเจ้งความเป็นมาของโครงการให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ประชาชนในหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ชี้เเจ้งแหล่งที่มาโครงการเพื่อให้คนในชุมชนได้รับทราบถึงความเป็นมาของโครงการ
 • ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม (ส.ส.ส) เมื่อจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ประชาชนในหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนทราบถึงความเป็นมาของโครงการและกิจกรรมที่จะทำในกิจกรรมโดยแจ้งให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการและในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งและประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ประชาชนบางครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลจากหอกระจ่ายข่าวบางครัวรับฟังข้อมูลไม่ชัดเจน แนวทางการแก้ไข
 • ประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วสามารถบอกต่อๆกันเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบกันทุกครัวเรือน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
12 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 31 มกราคม 2559 13:35:29
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 11 มีนาคม 2559 12:08:43 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมวิชาการเพื่อจัดทำแบบสำรวจพืชผักพื้นบ้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์พืชผักพื้นบ้าน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำหมู่บ้าน 10 คน
 • เยาวชน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อทำความเข้าใจเรื่องข้อดีของการได้มาซึ่งข้อมูลและร่วมกันออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล
 • ประสานทีมคณะทำงานวิชาการจำนวน 20 คน
 • จัดทำแบบสำรวจข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
 • จัดเวทีสร้างความเข้าใจและออกแบบสำรวจข้อมูลจำนวน 1 วัน
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงาน สสส. 9 คน
 • คณะกรรมการหมู่บ้าน 4 คน
 • อบต. 1 คน
 • อสม. 3 คน
 • ประชาชน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. วางแผนเพื่อจัดทำแบบสำรวจ
 2. คณะทำงานร่วมกับออกแบบสอบถามในการสำรวจพืชผักพื้นบ้านบ้านทุ่งเกาะปาบ

 3. นำประเด็นที่คณะกรรมการได้ออกแบบนำไปจัดทำแบบสอบถามเพื่อให้เเกนนำชุมชนและเยาวชนได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

 4. นำแบบสอบถามที่ได้ถ่ายเอกสารจำนวน 180 ชุด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้แบบฟอร์มสำรวจพืชผักพื้นบ้าน
 • สำรวจเกี่ยวกับพืชผักพื้นบ้านที่ปลูกในพื้นที่ของตนเอง พร้อมบอกสรรพคุณและประโยชน์
 • บอกชนิดพืชผักพื้นบ้าน ที่ไม่ได้ปลูกในพื้นที่บ้านของตนเอง พร้อมบอกสรรพคุณและประโยชน์
 • พืชผักพื้นบ้านที่มีสรรพคุณทางยา/อาหาร ที่ท่านรู้จักมีพืชผักอะไรบ้าง พร้อมบอกวิธีการนำไปใช้ประโยชน์
 • พืชผักพื้นบ้านที่มีคุณค่าแต่สูญหายไปแล้ว มีพืชอะไรบ้าง
 • พืชผักพื้นบ้านอะไรบ้างที่เรากินกันในปัจจุบันแล้วที่มาของพืชผักนั้นมาจากไหน
 • คนในชุมชนนิยมกินพืชผักอะไรกันมากที่สุด

 • ได้แบบสอบถามพืชผักพื้นบ้านจำนวน 180 ชุด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
11 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 31 มกราคม 2559 12:56:00
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 11 มีนาคม 2559 12:06:06 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อชี้เเจ้งกิจกรรมที่ได้จัดทำเเล้ว-วางแผนกิจกรรมที่จะทำต่อไป-ปรึกษาสภาหมู่บ้านในการรับสมัครครัวเรือนต้นแบบ-ปรึกษาสภาหมู่บ้านเกี่ยวกับการทำทำหนังสือบัญชีครัวเรือน (รายรั
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะกรรมหมู่บ้าน 10 คน
 • ทีมสภา สสส. 10 คน
 • ประชาชน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อชี้เเจ้งกิจกรรมที่ได้จัดทำเเล้ว
 • วางแผนกิจกรรมที่จะทำต่อไป
 • ปรึกษาสภาหมู่บ้านในการรับสมัครครัวเรือนต้นแบบ
 • ปรึกษาสภาหมู่บ้านเกี่ยวกับการทำทำหนังสือบัญชีครัวเรือน (รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะกรรมหมู่บ้าน 8 คน
 • ทีมสภา สสส.4 คน
 • ประชาชน 8 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วันที่ 11มกราคม 2559 วลา 13.00-15.30 น. ณ มัสยิดบ้านทุ่งเกาะปาบ ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2 โดยมีนายอามินทร์ ดินเตบ เป็นประธานในที่ประชุม
 • ชี้เเจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้จัดทำไปแล้วพร้อมบอกรายละเอียดงบประมาณที่ใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม
 • กำหนดวันรับสมัครครัวเรือนต้นแบบในการปลูกพืชผักพื้นบ้าน
 • จัดเรียบเรียงเอกสารเกี่ยวกับใบสำคัญรับในการจัดกิจกรรมเเต่ละกิจกรรม
 • จัดทำหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือจากธนาคาร ธกส.เพื่อจะขอรับสมุดบันทึกราย-รายจ่ายครัวเรือนจำนวน 30 เล่ม
 • นายอามินทร์ ดินเตบ ชี้เเจ้งกำหนดการในการประชุมผู้นำสภาครั้งที่ 3
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้จัดทำแล้วและทราบรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม
 • กำหนดวันรับสมัครครัวเรือนเป้าหมายในการปลูกพืชผักพื้นบ้าน
 • คณะทำงานจัดทำหนังสือเพื่อขอรับสมุดบัญชีรายรับ-รายจ่ายบัญชีครัวเรือนจำนวน30เล่มจาก ธกส.สาขาละงู
 • ได้กำหนดวันในการประชุมผู้นำสภาครั้งที่ 3
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
8 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 31 มกราคม 2559 12:09:14
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 14 มีนาคม 2559 10:05:09 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
 • ชี้เเจ้งความเป็นมาของโครงการ- เพื่อชี้เเจ้งรายละเอียดโครงการ กิจกรรมที่จัดทำในแต่ละกิจกรรมมีกิจกรรมอะไรบ้าง- พี่เลี้ยงโครงการมาให้ความรู้เกี่ยวกับ ส.ส.ส
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้ใหญ่บ้าน
 • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • สมาชิก อบต.
 • สมาชิกในชุมชน
 • คณะกรรมการในหมู่บ้าน
 • บัณฑิต

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้คนในชุมชนได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของโครงการจำนวน 100 คน
 • ประชุมทีมคณะทำงานโครงการเพื่อวางแผนงานประสานผู้เข้าร่วมประชุม
 • พี่เลี้ยงโครงการมาให้ความรู้เกี่ยวกับ ส.ส.ส.
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 97 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงาน สสส. 8 คน
 • คณะกรรมการหมู่บ้าน 10 คน
 • เยาวชน 5 คน
 • ประชาชนทั่วไป 74 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-วันที่ 8 มกราคม 2559 วลา 13.00-15.30 น. ณ มัสยิดบ้านทุ่งเกาะปาบ ประชุมจัดเวทีชี้เเจ้งทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบโดยมีนางกัญยทรรศ์ ติงหวัง นางสาวอนัญญา แส้หลี พี่เลี้ยงโครงการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายอามินทร์ ดินเตบ เป็นประธานในที่ประชุม- ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้านซึ่งมีวัตถุประสงค์ เนื่องจากหมู่บ้านทุ่งเกาะปาบเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจอยากเห็นคนในชุมชนในหมู่บ้านเห็นความสำคัญของพืชผักพื้นบ้านและให้เยาวชนในหมู่บ้านห่างไกลกับยาเสพติดและให้เยาวชนในชุมชนได้เห็นความสำคัญของพืชผักพื้นบ้านและชี้เเจ้งกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทราบโดยมีกิจกรรม 18 กิจกรรม กิจกรรมที่1 ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1ครั้ง กิจกรรมที่2 จัดเวทีชี้เเจ้งทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน กิจกรรมที่3 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน10 ครั้ง/ปี กิจกรรมที่4 ประชุมทีมวิชาการจัดทำแบบสำรวจพืชผักพื้นบ้านจำนวน20 คน
กิจกรรมที่5 ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล40 คน กิจกรรมที่6 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์จำนวนชนิด ประโยชน์ของพืชผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชนจำนวน 7 วัน กิจกรรมทีุ่ึ7 สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล กิจกรรมที่ 8 เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน กิจกรรม9 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ กิจกรรมที่10 อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ กิจกรรมที่ 11 เผยแพร่ข้อมูลของชุมชนโดยผ่านเสียงตามสายของชุมชนเดือนละ2 ครั้งจำนวน10ครั้ง กิจกรรมที่12 รับสมัครครัวเรือนต้นแบบในการปลูกพืชผักพื้นบ้านเพื่อให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านจำนวน 40 ครัวเรือน กิจกรรมที่13 อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและสามารถลงปฎิบัติได้จริง กิจกรรมที่14 อบรมเชิงปฎิบัติการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ กิจกรรมที่ 15 ประชุมทีมคณะทำงานแกนนำเยาวชนและแกนนำชุมชนจำนวน 40 คนวางแผนราดตระเวน กิจกรรมที่ 16ลงพื้นที่ลาดตระเวณเฝ้าระวัง ป้องกันการทำลายพืชผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน กิจกรรมที่ 17 เวทีทบทวนเติมเต็มกติการ่วมของหมู่บ้าน กิจกรรมที่ 18 จัดงานประกาศกติการ่วมของชุมชน

 • นางกัญยทรรศ์ ติงหวัง เจ้าหน้าที่ (พี่เลี้ยงโครงการ)ได้อธิบายรายละเอียดเเต่ละกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค สสส.และเหล่าสถานการณ์ สสส.และบอกแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชีวิต สสส.มี 12 สำนัก และข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและชี้เเจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้จัดทำโครงการ ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้านและการดำเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอนจะมีพัี่เลี้ยงโครงการค่อยให้คำปรึกษา เมื่อคณะทำงานโครงการของกลุ่มหรือของหมู่บ้านมีความขัดเเย้งกันทางพี่เลี้ยงสามารถตัดสอนใจกราพิจราณาการดำเดินกิจกรรมในงวดต่อไปได้ -แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดกิจกรรมโครงการ และจะมีส่วน่วมในกิจกรรมในอนาคต
 • ได้ทราบรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำมีทั้งหมด 18 กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
 • ได้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และสิทธิต่างๆในการคุ้มครองผู้บริโภค
 • จัดตั้งคณะทำงานของโครงการ ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน จำนวน 30 คน ได้เเก่ นายอามินทร์ ดินเตบ นางสาวจิตรวรรณ ชำนาญเพาะ นายชม ดินเตบ นายสมศักดิ์ คงเเดง นางสาวเจ๊ะอาหวา คงแดง นางสาวนิตยา ดินเตบ นางสาวชนิดา เต่งทิ้ง นายสะมะ โต๊ะเต้ง นายศุภกิตติ์ มินสยม นายหอด เต่งทิ้ง นางสาวซอลีห๊ะ โส๊ะเต่ง นางสาวยุวิตา ทุ้ยอ้น นางสาววิลาศ หมาดหมีน นางสาวจรรยา ชำนาญเพาะ นางสาวยารอ สุงาบารู
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
4 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 31 มกราคม 2559 12:41:31
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 14 มีนาคม 2559 10:04:22 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและสรุปรายงานผลกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
 • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 คน
 • อบต. 1 คน
 • คณะทำงาน สสส. 8 คน
 • คณะกรรมการหมู่บ้าน 17 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • วางแผนงานในการจัดกิจกรรมจัดเวทีชี้เเจ้งทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนทราบจำนวน 100 คน
 • กำหนดเวลาในการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่2
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
 • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 คน
 • อบต 1 คน
 • คณะทำงาน สสส. 7 คน
 • คณะกรรมการหมู่บ้าน 8 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 13.00-15.30 น ณ มัสยิดบ้านทุ่งเกาะปาบ ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1 โดยมีนายอามินทร์ ดินเตบเป็นประธานในที่ประชุม ชี้เเจ้งการประชุมคณะทำงานโครงการในวันที่ 24 ตุลาคม 2558

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • วางแผนงานในการจัดกิจกรรมจัดเวทีชี้เเจ้งทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนทราบจำนวน 100 คน
 • กำหนดเวลาในการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่2
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
 • ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 1
 • คณะทำงานแบ่งหน้าที่ในการจัดกิจกรรม ในฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายสถานทีี่ ฝ่ายติดต่อประสานงาน ฝ่ายจัดเวทีกิจกรรม เป็นต้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 4 ธันวาคม 2558 13:29:26
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 11 มีนาคม 2559 12:02:46 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมการเขียนรายงาน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

-เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงาน และการบันทึกกิจกรรมในระบบ และการหักภาษี ณ ที่จ่าย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ตัวเเทนหมู่บ้านที่จัดทำโครงการ สสส หมู่บ้านละ 2 ท่าน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • การเขียนผลการดำเนินงาน วิธีการเขียนรายงาน รายละเอียดเกี่ยวกับใบกำกับภาษี การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน การหักภาษี ณที่จ่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานฝ่ายไอที 1 คน และคณะทำงานสภา 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 • รับเอกสารและรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ สจรส.
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะทำงานที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละพื้นที่มีความเข้าใจการเขียนรายงานเพิ่มมากขึ้น และการจัดทำเอกสารทางการเิงน การหักภาษี อย่างถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
24 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 10 มกราคม 2559 18:53:57
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 11 มีนาคม 2559 11:54:33 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • ชี้แจงความเป็นมาของโครงการให้แก่คณะทำงาน
 • จัดตั้งคณะทำงานและสภาหมู่บ้าน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งเกาะปาบ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานโครงการและช่วยกันร่วมคิดร่วมคุย
 • ร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมชี้แจงให้กับคนในชุมชนรับทราบ
 • ร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นสภาหมู่บ้าน แบ่งบทบาทหน้าที่
 • แบ่งหน้าที่รับผิดชอบว่าใครจะทำหน้าที่อะไรบ้าง
 • เตรียมการจัดการประชาสัมพันธ์โครงการว่าควรจัดการสถานที่ใดที่สามารถรองรับคนได้ 100 คน ได้ตกลงกันว่าเป็นมัสยิดบ้านทุ่งเกาะปาบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 16 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งเกาะปาบ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น.ณ ศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุ ม.6 บ้านทุ่งเกาะปาบ ตำบลเขาขาว ประชุมคณะทำงานโครงการ โดยมีนายอามินทร์ ดินเตบเป็นประธานและมีพี่เลี้ยงโครงการเข้าร่วมประชุม นางกัญยทรรศน์ ติงหวังชี้แจ้งที่มารายละเอียดโครงการให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ

 • จัดตั้งแกนนำหมุ่บ้านจำนวน 15 คน มีนายอามินทร์ ดินเตบ เป็นประธานแกนนำ
 • ชี้แจงและการทำงานโครงการ
 • จัดตั้งคณะทำงานและสภาหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานมีส่วนร่วมกันจัดตั้งแกนนำ สภาหมู่บ้าน มีการแบ่งหน้าที่ตามความสามารถของแต่ละท่าน และวางแผนการทำกิจกรรมของโครงการ
 • ได้คณะทำงาน 15 คน
 • ได้สภาหมู่บ้าน 30 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
9 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 10 มกราคม 2559 18:33:43
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายอามินทร์ ดินเตบ เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559 23:11:36 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้ประสานงานโครงการเดินทางไปจัดทำป้ายไวนิลเพื่อจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ได้ป้ายรณรงค์โครงการและป้ายเขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้ประสานงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เดินทางไปทำป้ายเขตปลอดบุหรี่เพื่อประชาสัมพันธ์ เขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่ ตามขนาดที่ สสส.กำหนด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้มีป้ายรณรงค์โครงการและป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ขนาดของป้าย
 • วิธีการ
 • ร้านค้า
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 7 ตุลาคม 2558 16:09:48
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 11 มีนาคม 2559 10:41:22 น.

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ การรายงาน และเอกสารทางการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เจ้าของโครงการที่รับผิดชอบ และคณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ลงข้อมูลในเว็ปไซต์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • เจ้าของโครงการที่รับผิดชอบ และคณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ฟังคำชี้เเจ้งจาก สจรส.
 2. ลงแผนการดำเนินงาน
 3. บันทึกกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ฝึกปฎิบัติการลงข้อมูล วางแผนปฏิทินการจัดกิจกรรม ได้เรียนรู้การทำเอกสารโครงการ เก็บใบเสร็จ การใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-