รหัสโครงการ 58-03936
สัญญาเลขที่ 58-00-1921
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศ โครงการ
2) ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง
3) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1/10
4) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
5) จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน
6) พัฒนาศักยภาพทีมสภาหมู่บ้าน
7) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2/10
8) ประชุมทีมคณะทำงานและทีมวิชาการออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล จำนวน 30 คน
9) ประชุมทีมลงเก็บข้อมูล 30 คน
10) อบรมการเขียนรายงาน
11) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3/10
12) ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูล
13) สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการใช้สารเคมีในชุมชน
14) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 4/10
15) เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน
16) ปิดงวดที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,180.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 61.17 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 2,162.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 3,741.17 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,741.17 บาท รวมรายจ่าย (2) = 79,838.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 5,903.17 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,480.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ดั่นยะหยา เกื้อหลี )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน (16 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. ปิดงวดที่ 1 (26 กุมภาพันธ์ 2559 - 27 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5/10 (29 กุมภาพันธ์ 2559)
 4. จัดประชุมครัวเรือนต้นแบบจำนวน 60 ครัวเรือน (10 มีนาคม 2559)
 5. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6/10 (15 มีนาคม 2559)
 6. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7/10 (15 เมษายน 2559)
 7. อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายและปฏิบัติได้จริง (20 เมษายน 2559)
 8. อบรมให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการใช้สารเคมี (30 เมษายน 2559)
 9. ปฏิบัติการกับครัวเรือนต้นแบบในการจัดทำ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ (10 พ.ค. 2559)
 10. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8/10 (15 พ.ค. 2559)
 11. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9/10 (15 มิถุนายน 2559)
 12. พบพี่เลี้ยงเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการ (29 มิถุนายน 2559)
 13. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 10/10 (15 กรกฎาคม 2559)
 14. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้แนวใหม่ 3 ฐาน (5 สิงหาคม 2559)
 15. สรุปบทเรียนการทำงานโครงการ (10 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ดั่นยะหยา เกื้อหลี )
27 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นาย สุริยัณห์ ทองเดชะ )
27 กุมภาพันธ์ 2559