รหัสโครงการ 58-03936
สัญญาเลขที่ 58-00-1921
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5/10
2) จัดประชุมครัวเรือนต้นแบบจำนวน 60 ครัวเรือน
3) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6/10
4) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7/10
5) อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายและปฏิบัติได้จริง
6) อบรมให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการใช้สารเคมี
7) ปฏิบัติการกับครัวเรือนต้นแบบในการจัดทำ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ
8) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8/10
9) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9/10
10) พบพี่เลี้ยงเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการ
11) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 10/10
12) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้แนวใหม่ 3 ฐาน
13) สรุปบทเรียนการทำงานโครงการ
14) คืนเงินค่าเปิดบัญชีโครงการ
15) งานสร้างสุข
16) สังเคราะห์โครงการปิดงวด 2
17) จัดทำรายงานปิดงวด 2 โดยทีม สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 5,903.17 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,480.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 70.42 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -14,934.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 291.59 บาท
รวมรายรับ (1) = 112,453.59 บาท รวมรายจ่าย (2) = 127,096.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -14,642.41 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 14,642.41 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ดั่นยะหยา เกื้อหลี )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ดั่นยะหยา เกื้อหลี )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายสุริยัณห์ ทองเดชะ )
15 ตุลาคม 2559