รหัสโครงการ 58-03936
สัญญาเลขที่ 58-00-1921

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้
รหัสโครงการ 58-03936 สัญญาเลขที่ 58-00-1921

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 212,955.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 85,180.00 บาท
งวดที่ 2 = 106,480.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 191,660.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 61.17 บาท
งวดที่ 2 = 70.42 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 131.59 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 206,934.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -14,642.41 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง 1,800.00 1,800.00
1. ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน 4,500.00 4,500.00
1. จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 10 ครั้งต่อปี 8,200.00 7,650.00
1. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1/10
2. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2/10
3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3/10
4. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 4/10
5. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5/10
6. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6/10
7. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7/10
8. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8/10
9. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9/10
10. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 10/10
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพทีมสภาหมู่บ้าน 23,100.00 23,888.00
1. พัฒนาศักยภาพทีมสภาหมู่บ้าน
2. คืนเงินค่าเปิดบัญชีโครงการ
กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะทำงานและทีมวิชาการออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล จำนวน 30 คน 6,150.00 6,150.00
1. ประชุมทีมคณะทำงานและทีมวิชาการออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล จำนวน 30 คน
กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมลงเก็บข้อมูล 30 คน 3,850.00 3,350.00
1. ประชุมทีมลงเก็บข้อมูล 30 คน
กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูล 20,300.00 18,800.00
1. ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูล
กิจกรรมหลัก : สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการใช้สารเคมีในชุมชน 5,720.00 5,600.00
1. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการใช้สารเคมีในชุมชน
กิจกรรมหลัก : เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน 11,595.00 11,600.00
1. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน
กิจกรรมหลัก : จัดประชุมครัวเรือนต้นแบบจำนวน 60 ครัวเรือน 10,440.00 10,240.00
1. จัดประชุมครัวเรือนต้นแบบจำนวน 60 ครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายและปฏิบัติได้จริง 11,800.00 11,540.00
1. อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายและปฏิบัติได้จริง
กิจกรรมหลัก : อบรมให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการใช้สารเคมี 11,040.00 11,596.00
1. อบรมให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการใช้สารเคมี
กิจกรรมหลัก : ปฏิบัติการกับครัวเรือนต้นแบบในการจัดทำ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ 33,590.00 33,590.00
1. ปฏิบัติการกับครัวเรือนต้นแบบในการจัดทำ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งศูนย์เรียนรู้แนวใหม่ 3 ฐาน 39,300.00 39,770.00
1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้แนวใหม่ 3 ฐาน
กิจกรรมหลัก : สรุปบทเรียนการทำงานโครงการ 8,570.00 8,400.00
1. สรุปบทเรียนการทำงานโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 8,260.00
1. ปฐมนิเทศ โครงการ
2. อบรมการเขียนรายงาน
3. ปิดงวดที่ 1
4. พบพี่เลี้ยงเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการ
5. งานสร้างสุข
6. สังเคราะห์โครงการปิดงวด 2
7. จัดทำรายงานปิดงวด 2 โดยทีม สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 200.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

รวมงบทั้งหมด

212,955.00 206,934.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย ดั่นยะหยา เกื้อหลี )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559