รหัสโครงการ 58-03936
สัญญาเลขที่ 58-00-1921
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้

2. ชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล

3. รหัสโครงการ 58-03936 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1921

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อชี้แจงการทำงานโครงการให้คนในชุมชนได้รับทราบ
 • เพื่อจัดตั้งสภาหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะทำงานมีความเข้าใจหลักการในการทำงานโครงการ นำไปสู่การจัดตั้งสภาหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีตัวแทนจากกลุู่มต่างๆ 30 คน เข้าประชุม
 • คณะทำงานมีความเข้าใจหลักการในการทำงานโครงการและนำไปสู่การจัดกิจกรรมต่อไป
 • มีความเข้าใจการทำงานโครงการและช่วยกันร่วมคิดร่วมคุยร่วมกันทำงานโครงการ
 • ร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมชี้แจงให้กับคนในชุมชนรับทราบ
 • ร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะมาจัดตั้งเป็นสภาหมู่บ้าน
 • แบ่งบทบาทหน้าที่ในการประสานกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมเวทีชี้แจงโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานโครงการและช่วยกันร่วมคิดร่วมคุยร่วมกันทำงานโครงการ
 • ร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมชี้แจงให้กับคนในชุมชนรับทราบ
 • ร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะมาจัดตั้งเป็นสภาหมู่บ้าน
 • แบ่งบทบาทหน้าที่ในการประสานกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมเวทีชี้แจงโครงการ
 • สรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยผู้ประสานงานโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์การทำงานโครงการเพื่อทำความเข้าใจการทำงานโครงการให้กับคณะทำงานโครงการจะได้รับรู้รับทราบข้อมูลการทำงานโครงการต่อด้วยอธิบายถึงที่มาของงบประมาณจาก สสส.คือ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.มี 12 สำนัก และงบประมาณที่ลงมาพื้นที่ในครั้งนี้มาจากสำนัก 6 คือโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

 • โครงการนี้จะมีพี่เลี้ยงโครงการที่คอยหนุนเสริมการทำงานของพื้นที่ และถ้าพื้นที่มีปัญหาอะไรก็สามารถขอคำปรึกษาได้ทุกเรื่องในส่วนของการขับเคลื่อนงานภายใต้แผนงานที่ร่วมกันกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งในการทำงานของพื้นที่ถ้าคณะทำงานเห็นว่าไม่โปร่งใสก็สามารถรายงานไปยังพี่เลี้ยงได้ หัวใจของโครงการนี้ต้องการให้เกิดสภาผู้นำหมู่บ้านที่มานั่งชวนคิดชวนคุยในการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกเรื่อง ต่อด้วยการแนะนำตัวของคณะทำงานโครงการพร้อมบทบาทการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยหลักคิดการทำงานโครงการเริ่มจากสถานการณ์ปัญหาของคนในชุมชน ทำให้แกนนำร่วมกันคิดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการทำงานของพื้นที่ ร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะมาจัดตั้งเป็นสภาหมู่บ้าน

 • ทางคณะทำงานโครงการจึงได้ได้มีมติแต่งตั้งสภาหมู่บ้าน โดยมีการแต่งตั้ง นายกริยา แดงหลัง เป็นประธานสภา, นายดั้นยะหยา เกื้อหลี เป็นรองประธานสภา, นายนเรศ ดินเตบ เป็นเลขานุการ,และสมาชิกสภา รวมกันจำนวน 30 คนแบ่งบทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป และคณะทำงานโครงการได้แจงเรื่องบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้คุยมาแล้วเบื้องต้นตอนนี้ก็มีคนทำงานที่ชัดเจนขึ้นและคณะทำงานเองก็เห็นมิติใหม่ที่มาช่วยกันทำงานร่วมมือขับเคลื่อนงานภายใต้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ให้สามารถเดินต่อได้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

2. จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา และวัตถุประสงค์ให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คนในชุมชนรู้ที่มา และวัตถุประสงค์การทำงานโครงการที่นำไปสู่ความร่วมมือในการทำงานต่อไป
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ประชาชนรับทราบ งบประมาณโครงการในคร้งนี้ว่ามาจากงบประมาณสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. มี12 สำนัก ของเราอยู่สำนักสำนัก 6 คือโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ งบประมาณที่ได้มาจาก ภาษีเหล้า ภาษีบุหรี่ เพื่อนำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในชุมชนและถ้าโครงการนี้ดำเนินการโดยไม่โปร่งใส่ให้พี่น้องประชาชนร้องเรียนพี่เลี้ยงโครงการได้พี่เลี้ยงโครงการมีอำนาจระงับโครงการนี้ได้
 • ประชาชนรับทราบวัตถุประสงค์ของโครงการขั้นตอนการดำเนินโครงการตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร และขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ช่วยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของโครงการเพื่อให้งานเดินได้อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้คนในชุมชนเห็นที่มาและวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมในพื้นที่
 • ประชุมทีมคณะทำงานเตรียมจัดเวที
 • ประสานผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จำนวน 100 คน จากกลุ่มองค์กร หน่วยงาน ชุมชน
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยผู้รับผิดชอบโครงการ นายกริยา แดงหลัง เปิดการประชุม ชี้แจงวัตถุประสงค์การทำงานโครงการเพื่อทำความเข้าใจการทำงานโครงการให้กับผู้ประสานงานได้รับรู้รับทราบข้อมูลการทำงานโครงการ ต่อด้วยการแนะนำตัวของคณะทำงานโครงการพร้อมบทบาทการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ หลักคิดการทำงานโครงการเริ่มจากสถานการณ์ปัญหาการใช้สารเคมี ของคนในชุมชนทำให้แกนนำร่วมกับพี่เลี้ยงได้มีการคิดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการทำงานของพื้นที่ เห็นด้วยกับการทำงานโครงการของพื้นที่

 • คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง : พี่เลี้ยงโครงการ เล่าสถานการณ์ของ สสส.ที่ถูกแทรกแซงเพื่อสร้างความเป็นเจ้าของให้กับคนในชุมชน สสส.คือ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.มี 12 สำนัก และงบประมาณที่ลงมาพื้นที่ในครั้งนี้มาจากสำนัก 6 คือโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โครงการนี้จะมีพี่เลี้ยงโครงการที่คอยหนุนเสริมการทำงานของพื้นที่ และถ้าพื้นที่มีปัญหาอะไรก็สามารถขอคำปรึกษาได้ทุกเรื่อง ในส่วนของการขับเคลื่อนงานภายใต้แผนงานที่ร่วมกันกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งในการทำงานของพื้นที่ถ้าคณะทำงานเห็นว่าไม่โปร่งใสก็สามารถรายงานไปยังพี่เลี้ยง ซึ่งพี่เลี้ยงมีอำนาจในการระงับโครงการได้
  ถ้าต้องการให้การทำงานมีความสำเร็จเนื่องจากบทเรียนที่ผ่านมาการทำงานของชุมชนมีความล้มเหลวแต่อยากให้โครงการนี้นำชุมชนไปสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานของชุมชน คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง ยังได้ ชี้แจงเรื่องการเบิกงบประมาณของโครงการ และงบประมาณที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นค่าอาหารและวัสดุอุปกรณ์แต่จะไม่ให้ค่าเดินทาง

 • ผู้ใหญ่ : ชี้แจงเรื่องกิจกรรมของโครงการโดยมีเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม โครงการชุมชนน่าอยู่เริ่มมาจากฐานข้อมูลของชุมชนมีการเรียงลำดับปัญหาที่ชัดเจนว่าปัญหาที่แท้จริงของชุมชนมีอะไรโดยกิจกรรมในการขับเคลื่อนคือการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปัญหาของชุมชน และในเรื่องของงบประมาณเนื่องจากมีแนวคิดว่าหมู่บ้านจะเข้มแข็งได้คนในหมู่บ้านต้องมีจิตอาสา

 • โดยผู้รับผิดชอบโครงการ นายกริยา แดงหลัง ชี้แจงแผนงานกิจกรรมโดยกิจกรรมหลักที่ต้องดำเนินการคือประชุมคณะทำงานสภาผู้นำโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการใช้สารเคมีในชุมชน พัฒนาทีมสภาผู้นำเพื่อการทำงานจิตอาสา

 • คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง : เสนอเรื่องการแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานแต่ละฝ่ายเพื่อช่วยในการทำงานโดยอาจจะชักชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่มาช่วยในการขับเคลื่อนงานเพื่อให้มีคนทำงานมากขึ้น และสามาถรร่วมมือขับเคลื่อนงานภายใต้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ให้สามารถเดินต่อได้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 10 ครั้งต่อปี

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1/10

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

    เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน ได้แบ่งหน้าที่และผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ประธานสภา รองประธาน สภาเลขานุการ เหรัญญิกและกรรมการฝ่ายต่างๆ ทำให้ทีมแกนนำรู้หน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดต่อหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการขับเคลื่อนงานเพื่อชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านนาขาใต้ โดยมี นาย กริยา แดงหลัง ผู้รับผิดชอบโครงการเปิดประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนการทำงานโดยให้คณะทำงานได้เสนอความคิดเห็นตางๆได้ ในการทำงานช่วยเหลือชุมชนให้มีผู้นำที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชนและชุมชนเองก็จะเจริญก้าวหน้าสามารถรับกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน

 • จากแต่งตั้งประธานสภารองประธานสภาเลขานุการเหรัญญิกและกรรมการฝ่ายต่างๆผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการเสนอให้มีการสร้างจิตสำนึกโดยการให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือเมื่อมีการประชุมหรือการประชาคมหมู่บ้านให้คณะกรรมการหมู่บ้านและคนในชุมชนเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะได้รับรู้ข่าวสารและการเคลื่อนไหวในชุมชนว่ามีการพัฒนาไปในรูปแบบใดเพราะบางคนคิดว่าการเข้าร่วมประชุมประชาคมไม่มีความสำคัญกับตนแต่ในการประชุมประชาคมต่างๆเป็นผลต่อตัวของตนเองทั้งนั้น จึงอยากให้ตระหนักถึงความสำคัญ

 • ในการเข้าร่วมประชุมประชาคม ผู้ใหญบ้าน นายกริยา แดงหลัง ผู้รับผิดชอบ โครงการกล่าวสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและให้มีการวางแผนกิจกรรมต่อไปโดยมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายดำเนินกิจกรรมตามแผน ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการกล่าวสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและให้มีการวางแผนกิจกรรมต่อไปโดยมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายดำเนินกิจกรรมตามแผน ซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้คุยมาแล้วเบื้องต้นตอนนี้ก็มีคนทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นและคณะทำงานเองก็เห็นมิติใหม่ที่มาช่วยกันทำงานร่วมมือขับเคลื่อนงานภายใต้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ให้สามารถเดินต่อได้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่าจะพาทีมคณะทำงานโครงการจำนวน 30 คน ไปพัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน ณ รีสอร์ทชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกโดยมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายดำเนินกิจกรรมตามแผน ที่ตั้งไว้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2/10

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานครั้งต่อไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • มีผลสรุปรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมที่อาคารอเนกประสงค์บ้านนาข่าใต้โดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 13.30 น.และเริ่มเปิดการประชุมโดยประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน ซึ่ง นายกริยา แดงหลัง ผู้ใหญ่บ้านและเป็นประธานที่ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2 ได้ชี้แจง ระเบียบวาระที่ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบ และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คนนทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป หลังจากนั้นนายกริยา แดงหลัง ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา และวางแผนทำความเข้าใจในการกำหนดจัดประชุมคณะทำงานวิชาการออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลการใช้สารเคมีในชุมชนในชุมชนตามกิจกรรมต่อไป หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำของภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียนผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3/10

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-16.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาเข้าร่วมประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน
 • มีการประชุมชี้แจงเรื่องประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบ และร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป
 • มีแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้าน และกำหนดจัดประชุมสภาผู้นำทุกวันที่ของเดือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น.ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมที่อาคารอเนกประสงค์บ้านนาข่าใต้ โดยพร้อมเพรียงกัน และเริ่มเปิดการประชุมโดย นายกริยา แดงหลังซึ่งประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป หลังจากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา และชี้แจงการดำเนินการการสำรวจข้อมูลการใช้สารเคมีในชุมชนและการวางแผนในการลงพื้นที่สำรวจ โดยกำหนดจัดประชุมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล มาร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเครื่องมือและวางแผนในการลงเก็บข้อมูลต่อไป หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำของภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 28
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.4 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 4/10

วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 13:00-16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ เวทีคืนข้อมูลเรื่องการใช้สารเคมี 100 คน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 มีการแบ่งงาน รับผิดชอบเตรียมงาน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ในวันที่ 15 มกราคม 2559 ทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 4/10 มาประชุมที่อาคารอเนกประสงค์บ้านนาขาใต้ โดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 13.00 น.และเริ่มเปิดการประชุมโดยประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน นาย กริยา แดงหลัง ได้เปิดวาระการประชุม และหั้วข้อการประชุม ซึ่งประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป หลังจากนั้นนายกริยา แดงหลัง ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา และแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่อไป

 • ในชุมชนและการวางแผนในการจัดกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลเรื่องการใช้สารเคมี 100 คน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น.เเละได้มีประชาสัมพันธ์และประสานกลุุ่มเป้าหมายในการจัดทำเวทีคืนข้อมูลแก่ชุมชน โดยเชิญตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 100 ครัวเรือน พร้อมกับคณะกรรมการและผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน แล้วได้เชิญภาคีเครือข่ายเช่น อบต รพ.สต เกษตรได้เข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมนี้ด้วย โดยคณะกรรมการได้มอบหน้าที่ให้ท่านผู้ใหญ่ นายกริยา แดงหลัง ประสานงานกับท่านวิทยากร คือ นางอาราญา ชูโชติ เจ้าหน้าที่รพ.สต เขาขาว

 • ผู้รับผิดชอบโครงการให้คณะทำงานแบ่งหน้าที่ในการเก็บข้อมูล แล้วได้ขอแรงจิตรอาสาจากคณะกรรมการ จากนั้น นายมูสา แดงหลังและ นายทวีวอลีมาแย เสนอขอเป็นผู้ประสานเตรียมการในการจัดสถานที่คืนข้อมูล ในการจัดเวทีประชุม และ นางกูบีด๊ะ ไทรบุรี เสนอขอ เป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมอาหารโดยให้ นางมะหลา แดงหลัง เป็นผู้ประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่าง

 • หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำ จากภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้านจากนั้น ประธานได้สรุปการประชุม และปิดการ ประชุมใน เวลา 16.00น.

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

4. พัฒนาศักยภาพทีมสภาหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 พัฒนาศักยภาพทีมสภาหมู่บ้าน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีจิตรอาสาขึ้นมา 1 กลุ่มในชุมชน -มีความใจในการจัดการและบริหารกระบวนการทำงาน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้านสามารถเปลี่ยนความคิดคนให้มีจิตอาสามากขึ้นและเข้าร่วมกิจกรรมและทำงานกันเป็นทีมมากขึ้นมีความผูกพันกันมากขึ้นและได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่ทางสสส.ให้มาทำกิจกรรมต่างๆ จากที่ไม่เคยทราบมาก่อนว่างบของ สสส. เขาให้มาใช้เพื่อทำอะไรทุกคนสามารถเข้าใจและพัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและใส่แนวคิดการทำงานจิตอาสาการทำงานกับชุมชนจำนวน 2 วัน
 • ประชุมเตรียมทีมงานในการจัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพทีมทำงาน
 • ประสานวิทยากรกระบวนการ
 • เตรียมสถานที่จัดอบรม
 • สรุปผลการจัดอบรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 9 - 10พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. - 16.30 น. ณ รีสอร์ทชุมชน บ้านบ่อเจ็ดลูกอำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่สภาหมู่บ้าน จำนวน 30 คน (ภายใต้งบประมาณ สสส.) โดยมีนาย กริยา แดงหลัง เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. กลุ่มสตรี เยาวชน และกลุ่มต่างๆในหมู่บ้านภายในกิจกรรมมีการบรรยายของวิทยากร ในเรื่องบุคลิคภาพด้านความเป็นผู้นำในชุมชน ด้านความคิดความมีจิตสาธารณะช่วยเหลือคนอื่น และในชุมชนเหมือนในการจัดกิจกรรมในวันนี้คือการพัฒนาศักยภาพทีมผู้นำหมู่บ้านด้านบุคลิคภาพในการแต่งตัวให้ดุสุภาพเรียบร้อยทรงผมสะอาดดูดี พัฒนาศักยภาพท่าทางในการเดินต่อหน้าคนในที่ประชุมควรเดินแบบใหนถึงจะสุภาพเรียบร้อย พัฒนาศักยภาพในการยืนพูดต่อหน้าคนฟัง พัฒนาศักยภาพการยืนอย่างไรถึงจะน่ามองไม่เกะกะดูแล้วสง่างาม พัฒนาศักยภาพในการนั่งควรนั่งแบบใหนถึงจะเรียบร้อยผู้หญิงและผู้ชายไม่ควรนั่งไขว่ห้างจะดูไม่ดีไม่เรียบร้อยควรนั่งขาทั้สองข้างให้ชิดกัน กับคนในชุมชนให้เกรียติแก่คนพูดไม่พูดเสียงดังกว่าวิทยากรที่กำลุงพูดให้เรารับฟังเหตุผลของคนพุดน่าเชื่อถือถ้าหากเราไม่มีการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำจะไม่เห็นการพัฒนาของตัวบุคคลให้มีประสิทธิภาพเลยเพราะเราขาดความรู้ความความเปลี่ยนแปลงในการเป็นผู้นำในชุมชนมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นและมีความสมัคคีช่วยเหลือกันหลังจากได้อบรมเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน จากนั้นได้จัดกิจกรรม กิฬาเปตอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และมีกิจกรรมกลางคืน

 • จากนั้นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. นายกริยา แดงหลัง ผู้ใหญ่บ้านและผู้รับผิดชอบโครงการ ได้สรุปการจักิจกรรมครั้งนี้ และกลาวชื้นชม ชาวบ้านและเยาวชนที่ ช่วยเหลือชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพด้านความเป็นผู้นำในชุมชน มีความคิดความกล้าเสนอความคิดเห็นที่จะแสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองได้ จากนั้น นายกริยา แดงหลัง ผู้ใหญ่บ้านและผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กล่าวปิดกิจกรรมในเวลา 11.00น. และรัปทานอาหารกลางวัน เสร็จแล้วก็เดินทางกลับบ้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 50

5. ประชุมทีมคณะทำงานและทีมวิชาการออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล จำนวน 30 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ประชุมทีมคณะทำงานและทีมวิชาการออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล จำนวน 30 คน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้แบบสำรวจข้อมูลจำนวน 1 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน
 • ได้แบบสำรวจข้อมูลจำนวน 1 ชุด
 • มีความเข้าใจเรื่องข้อดีของการได้มาซึ่งข้อมูลและร่วมกันออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล

 • มีความรู้เรื่องสารเคมีมากขึ้น สถานการณ์การใช้สารเคมีในชุมชน เเละอธิบายถึงเครื่องมือในการเก็บข้อมูลขั้นตอนการเก็บข้อมูล จากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันคิดวิเคราะห์ออกแบบสำรวจ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดิบที่สามารถนำมาวิเคราะห์เป็นชุดข้อมูลของหมู่บ้านที่สมบูรณ์จึงได้ข้อสรุป เป็นส่วนๆ คือ

 1. ข้อมูลทั่วไป
 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
 3. ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
 4. การปฎิบัติตัวในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
 • มีการทำงานร่วมกันของคนใชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อทำความเข้าใจเรื่องข้อดีของการได้มาซึ่งข้อมูลและร่วมกันออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล
 • ประสานทีมคณะทำงาน 30 คน
 • ประสานวิทยากรที่จะมาช่วยออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 20พฤศจิกายน เวลา9.00 นทีมคณะทำงาน 30 คน และวิทยากรที่จะมาช่วยออกแบบ แบบสำรวจข้อมูล เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.ณ อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน นายกริยา แดงหลัง ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นประธานในการเปิดประชุมทีมวิชาการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลในการออกแบบสำรวจข้อมูลการใช้สารเคมีในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนการทำงาน ในการออกแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีในชุมชนและทางคณะทำงาน จากนั้นได้เชิญวิทยากรจาก รพสต.อธิบายถึงสถานการณ์การใช้เคมี
ในเวลา 12.00 นได้พัก รับประทานอาหารร่วมกัน จากนัันใน เวลา 13.00 น ก้ได้เริ่มการประชุมอีกครั้งรอบนี้จะให้สมาชิกช่วยกันคิดรายละเอียดของแบบสำรวจ จากนั้นในเวลา 15.00 น.จึงได้ข้อสรุปของรายละเอียดของแบบสำรวจทีสมบูรณ์นำไปสู่การจัดทำเป็นชุดต่อไป ในเวลา 15.30 น.นายกริยา แดงหลัง ได้สรุป และปิดการประชุม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 28

6. ประชุมทีมลงเก็บข้อมูล 30 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ประชุมทีมลงเก็บข้อมูล 30 คน

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการประสานงานต่อกัน การทำงานเป็นทีม ผลผลิต ได้ทราบข้อมูลของคนในพื้นที่และสามารถชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการเก็บข้อมูล

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. เกิดการจัดการข้อมูลชุมชน ฐานข้อมูลการใช้สารเคมีในชุมชน
 2. ได้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลชุมชน แบบสำรวจ
 3. เยาวชนนักจัดการข้อมูลจำนวน 1 ชุด ทีมคณะทำงานประกอบด้วย อสม.10 คน เยาวชน 20 คน นัดทีมลงเก็บข้อมูลมาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในวันและเวลาการเก็บข้อมูล
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อสร้างความเข้าใจเครื่องมือและวางแผนในการลงเก็บข้อมูล เยาวชน 20 คน แกนนำชุมชน 10 คน
 • นัดทีมลงเก็บข้อมูลมาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเครื่องมือ
 • แบ่งโซนเพื่อให้คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนโดยให้เยาวชนจับคู่กับแกนนำชุมชนในการร่วมกันทำแบบสำรวจ
กิจกรรมที่ทำจริง

• วันที่ 1 ธันวาคม2558 เวลา 9.00 น. ประชุมทีมสภาผู้นำชุมชนประชุมหารือ และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงเก็บข้อมูลจำนวน 30 คน ณ ศูนย์ข้อมูลบ้านนาข่าใต้

• นายกริยา แดงหลัง ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานในการเปิดประชุมทีมทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงเก็บข้อมูลจำนวน 30 คน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

• ทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงเก็บข้อมูลในพื้นที่ โดยได้แบ่งโซนออกเป็น 6 โซน โซนละ 5 คนโดยเฉลี่ยแล้วรับผิดชอบคนละ 4-5 ครัวเรือนต่อคนเพราะง่ายในการเก็บข้อมูลและมีความทั่วถึงเพราะบ้านใกล้เรือนเคียงกัน และเราทราบอยู่แล้วว่าบ้านใก้ลเรือนเครียงเรามีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเป็นอย่างไรในแต่ละวัน ดั่งนั้นผู้มีหน้าทีสำรวจได้ทำความเข้าใจเครืองมือแบบสำรวจที่ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านออกแบบมาเพื่อให้ง่ายในการลงสำรวจข้อมูล ส่วนที่ 1.ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านการปฎิบัติตัวในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช คณะทำงานมีความเข้าใจแบบสำรวจและมีแผนในการเก็บข้อมูล

• ทีมคณะทำงานประกอบด้วย อสม.10 คน เยาวชน 20 คน - นัดทีมลงเก็บข้อมูลมาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในวันและเวลาใการเก็บข้อมูล ประธานนายกริยา แดงหลัง กล่าวสรุปผลการประชุม และปิดการประชุมในเวลาต่อมา

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

7. ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูล

วันที่ 1 มกราคม 2559 เวลา 09:00-15.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีในสวนยางและพืชผักสวนครัว จำนวน 7 วัน
 • ทีมเก็บข้อมูลแบ่งทีมกันลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้ร่วมกันออกแบบ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีฐานข้อมูลในการใช้สารเคมีที่แน่นอน มีความตระหนักถึงอันตรายของสารเคมี

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน
  • อสม.และเยวชนได้ลงพื้นที่ลงสำรวจครัวเรือนทุกครัวเรือน
  • สอบถามข้อมูลการใช้สารเคมี
  • ได้แบบสำรวจและข้อมูลจริงที่สำรวจแล้วมาประเมินได้
  • ได้พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์
  • ได้รับรู้ความเป็นอยู่และสัมผัสความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมากขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีในสวนยางและพืชผักสวนครัว จำนวน 7 วัน
 • ทีมเก็บข้อมูลแบ่งทีมกันลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้ร่วมกันออกแบบ
 • ทีมลงเก็บข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง

ตามที่ได้ประชุมสภาผู้นำครั้งที่ 3/10 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้พูดคุยและวางแผนการลงพื่นที่จัดเก็บข้อมูล จัดทำตารางเวลาในการจัดเก็บข้อมูล และกำหนดการเรื่มลงพื้นที่เก็บเก็บข้อมูล
- วันที่ 1มกราคม 2559 เวลา 9.00 น.ทีมลงเก็บข้อมูล มาประชุมกัน ณ อาคารโรงหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านนาข่าใต้โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อจัดกลุ่มแบ่งโซนเก็บข้อมูลเตรียมแบบสอบถามลงในพื้นที่
-แบ่งทีมงานลงเก็บข้อมูลจำนวน 120 ชุดได้แบ่งโซนเป็น 6 โซน ละ 5 คน คนละ 4 ครัวเรือน จะได้โซนละ 20 ครัวเรือน นำแบบสอบถามและแผนที่ย่อๆเพื่อบันทึกและสิ่งที่ค้นพบระหว่างการเก็บ ข้อมูลจำนวน 7 วัน
- ออกเก็บข้อมูลในวันที่1 มกราคม2559 เวลา 11.00 น-13.00 น.
- ออกเก็บข้อมูลในวันที่2 มกราคม2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น.
- ออกเก็บข้อมูลในวันที่3 มกราคม2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น.
- ออกเก็บข้อมูลในวันที่4 มกราคม2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น.
- ออกเก็บข้อมูลในวันที่5 มกราคม2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น.
- ออกเก็บข้อมูลในว้นที่6 มกราคม2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น.
- วันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น.ทีมลงเก็บข้อมูลรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
- ทีมคณะทำงานร่วมประเมินเสริมพลัง ให้กำลังใจ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

8. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการใช้สารเคมีในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการใช้สารเคมีในชุมชน

วันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 13:00-16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน- เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีข้อมูลที่สังเคราะห์แล้วมาเป็นแนวทางการทำงานได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน
 • เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีในชุมชน
 • มีข้อมูลที่สังเคราะห์แล้วมาเป็นแนวทางการทำงานได้
 • สรุปสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและทราบถึงข้อมูลของการใช้สารเคมีในครัวเรือนในปัจจุบัน
 • สรุปผลการดำเนินงานพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประสานทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
 • นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาสังเคราะห์ให้ได้ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์แล้วนำไปคืนข้อมูลสู่ชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน มาประชุมรวมกันที่ อาคารเอนกประสงค์บ้านนาข่าใต้

 • นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาสังเคราะห์ให้ได้ข้อมูลมาพูดคุยในเรื่องการสำรวจข้อมูลด้านการใช้สารเคมีในชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์แล้วนำไปคืนข้อมูลสู่ชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีในชุมชน -ที่ ทีมเก็บข้อมูลแบ่งทีมกันลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้ร่วมกันออกแบบ

 • สรุปสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและทราบถึงข้อมูลของการใช้สารเคมีในครัวเรือนในปัจจุบัน- สรุปผลการดำเนินงานพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

9. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.1 เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีเวทีคืนข้อมูลที่คนในชุมชนสามารถแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นได้
 • มีกติกาในชุมชน
 • มีผักปลอดสารเคมีไว้รับประทานในครัวเรือน
 • มีครอบครัวต้นแบบในการปลูกผักปลอดสารผิษ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีผู้เข้าร่วม 100 คน
 • คนชุมชนได้รับรู้ข้อมูลของสารเคมีที่ถูกต้อง
 • มีฐานข้อมูลในชุมชน
 • กิจกรรมที่เด่นๆในครั้งนี้คือจะมีการเชิญชวนให้เยาวชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเยาวชนกับชุมชน
 • มีการรวมมือร่วมใจกันในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจคืนให้กับชุมชนได้รับทราบข้อมูลของการใช้สารเคมีในชุมชนและอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี
 • จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนและให้ผู้เข้ารวมได้แลกเปลี่ยนความคิดกันจนได้ข้อสรุป
 • กำหนดกติกาชุมชน กำหนดกฎเกณฑ์เช่น ทุกครัวเรือนต้องมีการปลูกผัก พืชสมุนไพรปลอดสารเคมีไว้กินอย่างน้อยครัวเรือนละ 10 ชนิด
 • รับสมัครครอบครัวต้นแบบจำนวน 60 ครอบครัวปลูกพืชผักปลอดสารเคมี
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น. กิจกรรมเวทีคืนข้อมูล 100 คน ได้เชิญคณะทำงานจาก อบต. เขาขาว มามีส่วนร่วมในการเข้าประชุมในครั้งนี้ โดยให้ท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวมอบหมายให้ท่าน ปลัดบุญเรือน มูลจันทร์ กล่าวพบปะผู้รับผิดชอบโครงการและผุ้เข้าร่วมประชุม พูดคุยการทำแผนชุมชนและปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและไ้ด้แนะนำให้ประชาชนยึดหลักเศรฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

 • หลังจากนั้น นายกริยา แดงหลัง ได้อธิบายถึงความเป็นมาในการจัดเก็บข้อมูลการใช้สารเคมีในชุมชน โดย รูปแบบและเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีในพืชผักและสวนยางพารา

 • หลังจากนั้นได้พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นในเวลา13.00น นายกริยา แดงหลัง ผู้รัผิดชอบโครงการ ได้กล่าวเรียนเชิญให้วิทยากรจาก รพสต.คือ นางอาราญา ชูโชติ มาพูดคุยในเรื่องของข้อมูลการใช้สารเคมี และความเป็นมาของสารเคมี ชนิดของสารเคมี อันตรายของสารเคมี วิธีการใช้ และการป้องกันจากการใช้สารเคมี เพื่อให้สุขภาพปลอดจากสารพิษให้มากที่สุด

 • จากนั้นทางคณะกรรมผุ้รับผิดชอบโครงการได้พูดคุยความเป็นมาของโครงการและกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินงานมาให้ผุ้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และได้มอบหมายให้นาย สุริยัณห์ ทองเดชะ เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมรับทราบ ซึ่งเพื่อนำไปสู่การวางแผนในการปฏิบัตงานร่วมกันในการนำเสนอข้อมูลครั้งนี้ จากนั้น ท่านผู้ใหญ่บ้าน นายกริยา แดงหลัง ได้สรุปการประชุมอีกครั้ง และกลาวปิดการประชุมใน เวลา 16.00 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

10. จัดประชุมครัวเรือนต้นแบบจำนวน 60 ครัวเรือน

ไม่มีกิจกรรม

11. อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายและปฏิบัติได้จริง

ไม่มีกิจกรรม

12. อบรมให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการใช้สารเคมี

ไม่มีกิจกรรม

13. ปฏิบัติการกับครัวเรือนต้นแบบในการจัดทำ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ

ไม่มีกิจกรรม

14. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้แนวใหม่ 3 ฐาน

ไม่มีกิจกรรม

15. สรุปบทเรียนการทำงานโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

16. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.1 ปฐมนิเทศ โครงการ

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเรียนรู้การจัดการโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คีย์ข้อมูลได้ เข้าใจในเอกสารสัญญา สามารถทำรายงานได้ การเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงินโดยมีตัวแทนคณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการฝ่าย ไอที และผู้รับผิดชอบโครงการจำนวนโครงการละ 2 ท่าน ร่วมการประชุม เพื่อทุกโครงการจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจการทำกิจกรรมให้เป็นไปตามข้อสัญญาร่วมทั้งการรายงานผลกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ปฐมนิเทศ โครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการผู้รับทุนจาก สสส .ฟังคำชี้แจงจาก สจรส.โดยทีมวิทยากรพี่เลี้ยงจาก สจรส.มอ. หาดใหญ่เพื่อรับคำแนะนำการทำบัญชี และการบันทึกรายงานกิจกรรม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.2 อบรมการเขียนรายงาน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สามาถรเขียนรายงานการใช้จ่ายได้จริง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สามารถเขียนรายงาน การใช้จ่ายได้จริง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง การหักภาษี โครงการชุมชนน่าอยู่ซักถามแลกเปลี่ยน แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานแลเอกสารการเงินที่ถูกต้อง สรุปและถอดบทเรียนร่วม

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ลงทะเบียนเข้าอบรม
 • อบรมการเขียนรายงาน จากเจ้าหน้าที่ สจรส.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.3 ปิดงวดที่ 1

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อนำเอกสารการเงินมาให้เจ้าหน้าที่ของสจรส. ตรวจสอบก่อนปิดงวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้เอกสารที่ได้รับการตรวจความถูกต้องพร้อมที่รายงานการปิดงวด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ปิดงวด 1
 • นำเอกสารการเงินที่ได้รวบรวมไว้จากการทำกิจกรรมที่ผ่านมาให้เจ้าหน้าที่ ของ สจรส. ตรวจสอบ
กิจกรรมที่ทำจริง

• ให้พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการโครงการก่อนปิดงวด
• ปรับปรุงแก้ไขในระบบและเพิ่มเติมเนี้อหาในระบบให้มากขึ้น
• ฟังคำแนะนำจากพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

17. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่ และห้ามการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จัดทำป้ายปลอดบุหรี่ ตามมาตรฐานของ สสส.กำหนด
 • หลังจากได้ทำการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดังนี้
  คนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะงดการสูบบุหรี่ในสถานที่นั้นๆ
 • เกิดจิตสำนึกเรื่องของการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายปรอดบุหรี่ จำนวน 1 แผ่น ขนาด 50 cmx150 cm

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดทำป้ายปลอดบุหรี่ ตามมาตรฐานของ สสส.กำหนด จัดทำป้ายปรอดบุหรี่ จำนวน 1 แผ่น ขนาด 50 cmx150 cm

 • photo

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 33 16                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 212,955.00 79,838.00                  
คุณภาพกิจกรรม 64 50                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 • มีปัญหาการประชาสัมพันธ์
 • คนในชุมชนมีเวลาว่างไม่ตรงกัน
 • คนในชุมชนไปทำงานนอกบ้านมาก
 • อุปกรณ์กระจายเสียงชำรุด
 • มีอาชีพที่แตกต่างกัน
 • ในชุมชนมีงานให้ทำน้อยมาก
 • ซ่อมเครื่องกระจายเสียง
 • ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้มากขึ้น
 • ขอความร่วมมือในเวลาจัดกิจกรรมให้มากขึ้น

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาง ซีตีลานี ยาประจัน 73 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย กริยา แดงหลัง 38 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย นเรศ ดินเตบ 10 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย รอสลี เหร็มเหมาะ 65 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาง กูบีด๊ะ ไทรบุร๊ 38 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมกลุ่มออมทรัพย์
นาย บิสน แดงหลัง 37 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมคุณค่าผู้สูงอายุเป็นสุข
นาย กูนิรันทร์ ราเหม 3 หม่ 7 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย ดันยะหยา เกื้อหลี 15 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย อับดนกอหนี โหรา 81 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
นาง เจะหยาด เหร็มเหมาะ 32 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการหนี้สิน
นาง อธิติยา คงถิ่น 98 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมอาชีพ
นาย อำหมาด นกเกษม 40 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นาย ฉกาจ หมาดละงู 92 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นาย มาเหลก เหร็มเหมาะ 32 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย มูสา แดงหลัง 73 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมอาชีพ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน ( 16 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ปิดงวดที่ 1 ( 26 กุมภาพันธ์ 2559 - 27 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5/10 ( 29 กุมภาพันธ์ 2559 )
 4. จัดประชุมครัวเรือนต้นแบบจำนวน 60 ครัวเรือน ( 10 มีนาคม 2559 )
 5. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6/10 ( 15 มีนาคม 2559 )
 6. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7/10 ( 15 เมษายน 2559 )
 7. อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายและปฏิบัติได้จริง ( 20 เมษายน 2559 )
 8. อบรมให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการใช้สารเคมี ( 30 เมษายน 2559 )
 9. ปฏิบัติการกับครัวเรือนต้นแบบในการจัดทำ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ ( 10 พ.ค. 2559 )
 10. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8/10 ( 15 พ.ค. 2559 )
 11. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9/10 ( 15 มิถุนายน 2559 )
 12. พบพี่เลี้ยงเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการ ( 29 มิถุนายน 2559 )
 13. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 10/10 ( 15 กรกฎาคม 2559 )
 14. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้แนวใหม่ 3 ฐาน ( 5 สิงหาคม 2559 )
 15. สรุปบทเรียนการทำงานโครงการ ( 10 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย ดั่นยะหยา เกื้อหลี
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......