แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้

รหัสโครงการ 58-03936 รหัสสัญญา 58-00-1921 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

อาหารพื้นบ้านต้านโรค ชุมชนมีการจัดทำเมนูอาหารต้านโรคโดยนำภูมิปัญญาและพืชผักในชุมชนมาปรุงอาหาร

เอกสารความรู้ และแหล่งข้อมูลจากคนเข้าร่วมกิจกรรมและปราชญ์ผู้รู้

จัดทำเป็นคู่มือให้ชุมชนหรือพัฒนาต่อ

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

มีฐานข้อมูลการใช้สารเคมีที่สามาถรตรวจสอบได้ มีฐานเรียนรู้การใช้สารเคมี

แบบสำรวจข้อมูลการใช้สารเคมี

จัดทำเป็นคู่มือให้ชุมชนหรือพัฒนาต่อ

3. กระบวนการใหม่

จากการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค เกิดกระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม โดยมีกลุ่มเด็กและเยาวชนเข้าร่วมเป็นทีมทำงาน โดยพัฒนาทักษะการเก็บข้อมูลชุมชน นำมาวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นสภาพความเป็นจริงของชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

คนในชุมชน

จัดทำเป็นเเหล่งเรียนรู้ต่อไป

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

เกิดรูปแบบการทำงานที่มีหลากหลายกลุ่มเพิ่มมากขึ้นที่ดูแลด้านสุขภาพ แต่มีการร่วมเครือข่ายทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน โครงร้างการทำงาน

คนในชุมชน

จัดทำเป็นเเหล่งเรียนรู้ต่อไป

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

เกิดรูปแบบการทำงานที่มีหลากหลายกลุ่ม เช่นกลุ่มดินชีวภาพ กลุ่มปลูกผักปลอดสารเคมี

ในชุมชน

จัดทำเป็นเเหล่งเรียนรู้ต่อไป

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

มีฐานเรียนรู้การใช้สารเคมี

ในชุมชน

จัดทำเป็นเเหล่งเรียนรู้ต่อไป

7. อื่นๆ

-

-

-

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น

ในชุมชน

สร้างความตระหนักและกิจกรรม สื่อสร้างสุข

2. การบริโภค

ชุมชนมีการนำภูมิปัญญามาส่งเสริมการ และมีการปลูกผักปลอดสารเคมีในระดับครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น

ในชุมชน

ส่งเสริมการการปลูกผักปลอดสารเคมีในระดับครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น

3. การออกกำลังกาย

มีการเล่นกิฬา เปตอง

ในชุมชน

ส่งเสริมให้คนในชุมเล่นกิฬาเพิ่มมากขึ้น

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

ลดละเลิก บุหรี่ อย่างห็นได้ชัดโดยเฉพาะการเคารพกติกาไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

จากการสังเกต สำรวจ

สร้างมาตราการทางสังคม

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

-

-

-

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

รวมกลุ่มในการทำกิจกรรม และมีการนำแนวทางศาสนาอิสลามกับสร้างเสริมสุขภาพร่วมด้วย

-

-

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

-

-

-

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

มีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกครัวเรือนในการปลูกผักปลอดสารเคมีและชักชวนกันออกกำลังกายร่วมกัน

-ผลการสำรวจ

ส่งเสริมการการปลูกผักปลอดสารเคมีในระดับครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น

9. อื่นๆ

-

-

-

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

สมาชิกในชุมชนไม่ใช้สารเคมีในการปลูกผัก

แบบสอมถามก่อน-หลังร่วมโครงการ

ส่งเสริมการการปลูกผักปลอดสารเคมีในระดับครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

มีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกครัวเรือนในการปลูกผักปลอดสารเคมีและชักชวนกันออกกำลังกายร่วมกัน

ผลการสำรวจ

ส่งเสริมการการปลูกผักปลอดสารเคมีในระดับครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

มีกลุ่ม องค์กร หน่วยงานและเครือข่าย ที่มีความเข้มแข็งเป็นกำลังหลักในงานพัฒนาชุมชน

ผลการสำรวจ

ส่งเสริมการการปลูกผักปลอดสารเคมี เพื่อการจำหน่ายต่อไป

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

-

-

-

5. อื่นๆ

-

-

-

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

.กำหนดโซนห้ามการใช้สารเคมี 2. ไม่สนับสนุนการใช้สารเคมีในครัวเรือน 3. ไม่ซื่อหรืออุดหนุนสินค้าที่มาจากผู้ที่ใช้สารเคมี 4.รณนรงค์งดใช้สารเคมี 5.ปฎิเศษการใช้สารเคมี

แบบสำรวจข้อมูลการใช้สารเคมี

ส่งเสริมการการปลูกผักปลอดสารเคมีในระดับครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

ลดละเลิก บุหรี่ อย่างห็นได้ชัดโดยเฉพาะการเคารพกติกาไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

ผลการสำรวจ

สร้างมาตราการทางสังคม

3. มีธรรมนูญของชุมชน

-

-

-

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

-

-

-

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

เชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายภายนอก เช่น รพ.สต เขาขาว

การบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน

-

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

ชุมชนมีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำมาทำแผนในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเอง

การบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน

จัดทำเป็นคู่มือ

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

ทรัยากรชุมชนด้านคน ผู้ทรงคูณวุฒิ ปราชญ์ผู้รู้ ในการศึกษาภูมิปัญญา วิถีชุมชน

รายงานผลการดำเนินงาน

จัดทำเป็นคู่มือ

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

คณะทำงานและกลุ่มเป้าหมายมีการรวมกลุ่มในการจัดทำกิจกรรมการดูแลสุขภาพ

รายงานผลการดำเนินงาน

-

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

ภูมิปัญญากับการส่งเสริมสุขภาพ ลดโรค

รายงานผลการดำเนินงาน

-

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

เกิดการรวมกลุ่มในการนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนปฏิบัติการของชุมชนในการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้าน

การบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน

จัดทำเป็นคู่มือ

7. อื่นๆ

-

-

-

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

คณะกรรมการการดำเนินงาน มีความภูมิใจในการทำงานที่ทางชุมชนให้ความร่วมมือและงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์กับชุมชน และได้รับความไว้วางใจในการดำเนินงานต่อ

ผลการสำรวจ

-
สร้างความตระหนักและกิจกรรม สื่อสร้างสุข

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

การดำเนินงานมีความตั้งใจในการทำงานโดยมีการสละเวลาในการประกอบอาชีพในบางช่วงกิจกรรมหรือการเข้าร่วมประชุม มีการสลับหมุ่นเวียนกันในทางทีมงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการประกอบอาชีพหรือการใช้ชีวิตประจำวัน

ผลการสำรวจ

สร้างความตระหนักและกิจกรรม สื่อสร้างสุข

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

ส่วนใหญ่มีการน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกผักเพิ่มขึ้น ขึ้น และใช้พืืชสมุนไพรในท้องถิ่น อยู่แบบเรียบง่าย

ผลการสำรวจ

สร้างความตระหนักและกิจกรรม สื่อสร้างสุข

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

การช่วยเหลือในการทำกิจกรรมร่วมกันของชุมชนทั้งกิจกรรมในโครงการและกิจกรรมอื่นๆของชุมชน เช่น งานแต่งงาน งาบุญ งานกีฬาของชุมชน

ผลการสำรวจ

สร้างความตระหนักและกิจกรรม สื่อสร้างสุข

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

-

-

-

6. อื่นๆ

-

-

-

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

จากการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะภายใต้การบริหารจัดการของคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้านของชุมชนน่าข่าใต้มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานคือ 1. เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยและอันตรายจากสารเคมีในชุมชน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ 3.เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนลดการใช้สารเคมี 4. เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

 • ผลงานที่สำคัญ มีฐานข้อมูลสถานการณ์คนในชุมชนในการใช้สารเคมีในสานยางและพืชผักสวนครัว โดย ทีมอาสาสมัครสาธารณสุขและเยวชนได้ลงพื้นที่ลงสำรวจครัวเรือนทุกครัวเรือนเพื่อสอบถามข้อมูลการใช้สารเคมีในชุมชนการลงพื้นที่ของ อสม.และเยาวชนยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และได้เห็นความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมากขึ้นแกนนำเองก็มีความรู้มีความเข้าใจเรื่องอันตรายสารเคมี และเรื่องการบริโภคที่ปลอดภัย
 • มีกติการ่วมของชุมชน โดยได้กำหนดกฎเกณฑ์ เช่น ทุกครัวเรือนต้องมีการปลูกผัก พืชสมุนไพรปลอดสารเคมีไว้กินอย่างน้อยครัวเรือนละ 10 ชนิด มีการกำหนดโซนห้ามการใช้สารเคมี ไม่สนับสนุนการใช้สารเคมีในครัวเรือน ไม่ซื่อหรืออุดหนุนสินค้าที่มาจากผู้ที่ใช้สารเคมี รณนรงค์งดใช้สารเคมี ปฎิเสธการใช้สารเคมี มีครัวเรือนต้นแบบปลูกพืชผักปลอดสารเคมีจำนวน 80 ครัวเรือน และได้มีการจัดตั้งพื้นที่ศูนย์เรียนรู้แนวใหม่ จำนวน 3 ศูนย์ คือ ฐานผลิตปุ๋ยชีวภาพ ฐานธนาคารพันธ์ผัก ฐานเรียนรู้แปลงเกษตรปลอดสารเคมี โดยมีผู้รับผิดชอบในแต่ละฐาน จำนวน 3 คน
 • มีสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน1 สภา ซึ่งสมาชิกสภามาจากคณะกรรมกรหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆที่มีในชุมชน มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องและมีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนมีการแบ่งงาน มีผู้รับผิดชอบเตรียมงาน มีการสรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
 • สิ่งสำคัญไม่น้อยคือระบบการสิ่งสำคัญไม่น้อยคือระบบการทำงานของชุมชนที่มีการจัดการบริหารงานแบบโปร่งใสมีความเป็นธรรมาภิบาลตรวจสอบได้อย่างรอบด้านตามตัวชี้วัดที่ร่วมกันกำหนดโดยคณะทำงานโครงการ และมีภาคีการทำงาน มีคณะทำงานที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
 • การจัดทำแผนครั้งต่อไป งานที่ต้องขับเคลื่อนต่อเพื่อเป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคนในชุมชนทุกครัวเรือนได้มีส่วนร่วมและปลอดสารเคมีทั้งชุมชนและการพัฒนาคนทำงานให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการและค้นหาแหล่งทุนมาสนับสนุนในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3