บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
15 ตุลาคม 2559 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 15:27:38
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 11:22:12 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานปิดงวด 2 โดยทีม สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ปิดงวด 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปิดงวด 2

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 15 ตุลาคม เดินทางไปปิดงวด 2 ที่  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ปิดงวดที่ 2 อย่างเรียบร้อย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
14 ตุลาคม 2559 เวลา 11:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 23 ตุลาคม 2559 11:44:19
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 11:23:35 น.

ชื่อกิจกรรม : สังเคราะห์โครงการปิดงวด 2

 • photo รวบรวมเอสาร
  รวบรวมเอสาร
 • photo รวบรวมเอสาร
  รวบรวมเอสาร
 • photo ตรวจเอกสาร
  ตรวจเอกสาร

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สังเคราะห์โครงการปิดงวด 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการ 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สังเคราะห์โครงการปิดงวด 2

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ตรวจสอบเอกสารการเงินโครงการและรายงานในเว็ปไซด์เพื่อปิดงวดที่ 2
 • ตรวจสอบรายงานในเว็ปไซด์เพื่อสรุปปิดงวดโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • นำเอกสารการเงินให้เจ้าหน้าที่ สจรส.ตรวจสอบความถูกต้องและตรงกับรายงานในเว็ปไซน์
 • ดำเนินการปิดงวดรายงานการเงิน (ง.2)
 • ได้รายงานและเอกสารการปิดงวดโครงการที่สมบูรณ์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
3 ตุลาคม 2559 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 23 ตุลาคม 2559 10:41:01
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายกริยา แดงหลัง เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 23:31:58 น.

ชื่อกิจกรรม : งานสร้างสุข

 • photo งานสร้างสุขภาคใต้
  งานสร้างสุขภาคใต้
 • photo งานสร้างสุขภาคใต้
  งานสร้างสุขภาคใต้
 • photo งานสร้างสุขภาคใต้
  งานสร้างสุขภาคใต้
 • photo งานสร้างสุขภาคใต้
  งานสร้างสุขภาคใต้
 • photo งานสร้างสุขภาคใต้
  งานสร้างสุขภาคใต้
 • photo งานสร้างสุขภาคใต้
  งานสร้างสุขภาคใต้

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

• คณะทำงานโครงการ จำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ จำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

• วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ • วันที่ 3 ตุลาคม เวลา 12.00-13.00 น.มีการแสดงโขน และพิธีเปิด โดยร่วมกันร้องเพลงชาติไทย กล่าวต้อนรับ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และกล่าวพิธีเปิด โดยนายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตร์ รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เวลา 13.30-15.00 มีการปาฐกถา เรื่องบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียนโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี จากนั้นมีการเสวนาเรื่องมุมมองใหม่ในการพััฒนาระบบสุขภาพในอนาคต • วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น.ประชุมห้องย่อย สานพลังขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ สู่นโยบายสาธารณะ ชมวิดีทัศน์การขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่ หลังจากนั้นมีการเสวนา เรื่อง สานพลังชุมชนน่าอยู่สู่สาธารณะโครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมที่บ้านทุ่งยาว ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชันสน จังหวัดพัทลุง โดยผู้ใหญ่บ้านทุ่งยาว นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพัทลุง เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จากนั้นมีการแสดงโขนคน ตอน เชิดพระอิศวร และต่อมาได้มีการนำเสนอกรณีศึกษา ในประเด็นต่างๆ เช่น ประเด็นการจัดการจัดการขยะ ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นเด็กและเยาวชน ประเด็น การจัดการทรัพยากรและการท่องเทียว และประเด็นการจัดการสุขภาพและอาหารปลอดภัย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• คณะทำงานโครงการได้มีโอกาสในการเข้าร่วมงานสร้างสุขร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายสุขภาพต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ • คณะทำงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการระบบสุขภาพและได้เรียนรู้ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จของโครงการชุมชนน่าอยู่ ของจังหวัดต่างๆ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  - ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
1 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 12:29:29
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายกริยา แดงหลัง เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 14:32:30 น.

ชื่อกิจกรรม : คืนเงินค่าเปิดบัญชีโครงการ

 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

คืนเงินค่าเปิดบัญชี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คืนเงินค่าเปิดบัญชีโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกโครงการ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ถอนเงินและคืนเงินค่าเปิดบัญชีโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับเงินค่าเปิดบัญชีคืน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางสาวอนัญญา แสะหลี - คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
10 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 29 สิงหาคม 2559 09:28:38
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 14:21:34 น.

ชื่อกิจกรรม : สรุปบทเรียนการทำงานโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo วัดความดัน
  วัดความดัน
 • photo วัดความดัน
  วัดความดัน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้กลุ่มคนที่เข้าร่วมโครงการได้รู้ถึงโทษของสารเคมีที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 50 ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประสานงานคณะทำงานโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการเข้าประชุม
 • ประชุมคณะกรรมการโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ
 • สรุปบทเรียนการทำงานโครงการที่ผ่านมาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงผลการทำงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 50 ครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น.ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านและครัวเรือนต้นแบบมาประชุมที่อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านนาข่าใต้ โดยพร้อมเพรียงกัน และเริ่มเปิดการประชุมโดย นายกริยา แดงหลัง ซึ่งเป็นประธาน ชี้แจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกแจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบ หลังจากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา และชี้แจงการดำเนินโครงการในด้านต่างๆ เช่น เรื่องการเข้าร่วมประชุม ผลการประชุม การทำกิจกรรม ผลการทำกิจกรรม และการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนจากการทำโครงการ หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หลังจากนั้นวิทยากรกระบวนการ นางสาววารี เหร็มเหมาะ ได้พูดคุยประเด็นการเปลียนแปรงการบริโภค และผลกระทบจากการบริโภค ตามสถานะการณ์ปัจจุบัน และผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำของภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี ได้ผูดคุยเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เช่น การศึกษา ศาสนา และปัญหายาเสพติด.หลังจากนั้นสมาชิกได้แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้านต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีการเข้ารวมประชุม จำนวน 50 คน ต่างได้สะท้อนความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนก่อนเริ่มโครงการว่า มีการบริโภคผืชผักที่มีการปนเปื่อนสารเคมี และหลังทำโครงการว่าคนในชุมชนได้ตระหนักถึงอันตรายของสารเคมีและปลูกผักที่ปรอดสารเคมีไว้บริโภคในชุมชน

 • เกิดครัวเรือนต้นแบบในการทำเกษตรอินทรีย์จำนวน 40 ครัวเรือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-- นางสาวอนัญญา แสะหลี - คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
5 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 29 สิงหาคม 2559 09:16:44
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายกริยา แดงหลัง เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 11:09:51 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งศูนย์เรียนรู้แนวใหม่ 3 ฐาน

 • photo
 • photo ลงทะเบียน
  ลงทะเบียน
 • photo
 • photo ฐานเรียนรู้แปลงเกษตรปลอดสารเคมี
  ฐานเรียนรู้แปลงเกษตรปลอดสารเคมี
 • photo ฐานเรียนรู้แปลงเกษตรปลอดสารเคมี
  ฐานเรียนรู้แปลงเกษตรปลอดสารเคมี
 • photo ฐานเรียนรู้แปลงเกษตรปลอดสารเคมี
  ฐานเรียนรู้แปลงเกษตรปลอดสารเคมี
 • photo ฐานเรียนรู้แปลงเกษตรปลอดสารเคมี
  ฐานเรียนรู้แปลงเกษตรปลอดสารเคมี
 • photo ฐานเรียนรู้แปลงเกษตรปลอดสารเคมี
  ฐานเรียนรู้แปลงเกษตรปลอดสารเคมี
 • photo ฐานเรียนรู้แปลงเกษตรปลอดสารเคมี
  ฐานเรียนรู้แปลงเกษตรปลอดสารเคมี
 • photo ฐานเรียนรู้แปลงเกษตรปลอดสารเคมี
  ฐานเรียนรู้แปลงเกษตรปลอดสารเคมี
 • photo
 • photo ฐานผลิตปุ๋ยชีวภาพ
  ฐานผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 • photo ฐานผลิตปุ๋ยชีวภาพ
  ฐานผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 • photo ฐานผลิตปุ๋ยชีวภาพ
  ฐานผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 • photo ฐานผลิตปุ๋ยชีวภาพ
  ฐานผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 • photo ฐานผลิตปุ๋ยชีวภาพ
  ฐานผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 • photo ฐานธนาคารพันธ์ผัก
  ฐานธนาคารพันธ์ผัก
 • photo ฐานธนาคารพันธ์ผัก
  ฐานธนาคารพันธ์ผัก
 • photo ฐานธนาคารพันธ์ผัก
  ฐานธนาคารพันธ์ผัก
 • photo ฐานธนาคารพันธ์ผัก
  ฐานธนาคารพันธ์ผัก
 • photo ฐานธนาคารพันธ์ผัก
  ฐานธนาคารพันธ์ผัก
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี

 • เพื่อให้คนในชุมชนมีแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ โดยใช้ฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน 1) ฐานการเรียนรู้ปู๋ยชีวภาพ 2) ฐานการเรียนรู้ธนาคารพันธุ์ผัก 3) ฐานการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 40 ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อจัดหาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้แนวใหม่จำนวน3ฐาน 1.ฐานผลิตปุ๋ยชีวภาพ
2.ฐานธนาคารพันธ์ผัก 3.ฐานเรียนรู้แปลงเกษตรปลอดสารเคมี จัดตั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละฐาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 40 ครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น.ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมที่อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านนาข่าใต้ โดยพร้อมเพรียงกัน และเริ่มเปิดการประชุมโดย นายกริยา แดงหลัง ซึ่งเป็นประธาน ชี้แจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกแจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบหลังจากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา และชี้แจงการดำเนินการการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือกิจกรรม การจัดตั้งฐานเรียนรู้ 3 ฐาน คือ 1.ฐานผลิตปุ๋ยชีวภาพ 2.ฐานธนาคารพันธุ์ผัก 3. ฐานเรียนรู้เรื่องสารเคมี หลังจากนั้นท่านประธานได้มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายไปจัดการ หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำของภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี ได้พูดคุยเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน หลังจากนั้นสมาชิกได้แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้านต่อไปจนปิดการประชุมในเวลา 15.00 น

 • สมาชิกในชุมชน ได้ร่วมกันจัดทำฐานการเรียนรู้ จำนวน 3 ฐาน ประกอบด้วย 1) ฐานการเรียนรู้ปู๋ยชีวภาพ 2) ฐานการเรียนรู้ธนาคารพันธุ์ผัก 3) ฐานการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย บริเวณ.ชุมชนบ้านนาขาใต้ซึ่งเป็นแปลงผักรวมของชุมชนและเปิดเป็นจุดแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง โดยมีทีมของชุมชนในการเป็นวิทยากรกระบวนการ ตามฐานเรียนรู้ คือ 1) ฐานการเรียนรู้ปู๋ยชีวภาพ ประกอบด้วยนาย.มูสา แดงหลัง 2) ฐานการเรียนรู้ธนาคารพันธุ์ผัก ประกอบด้วยนาย.กริยา แดงหลัง 3) ฐานการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ประกอบด้วยนาย.ดลตาเหลบ พ่อเหต โดยจะเปิดทำการสอนช่วงเวลา.13.00น.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ประชุมคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรม 40 คน
 • จัดตั้งพื้นที่ศูนย์เรียนรู้แนวใหม่จำนวน 3 ฐาน

1.ฐานผลิตปุ๋ยชีวภาพ

2.ฐานธนาคารพันธ์ผัก

3.ฐานเรียนรู้แปลงเกษตรปลอดสารเคมี

4.มีการจัดตั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละฐาน จำนวน 3 คน

5.มีการแจกจ่ายพันธุ์พืช เช่น มะเขือ พริก มะละกอ ให้กับสมาชิกจำนวน 40 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-- นางสาวอนัญญา แสะหลี - คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 6 สิงหาคม 2559 15:11:33
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายกริยา แดงหลัง เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 14:20:26 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 10/10

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น.ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมที่อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านนาข่าใต้ โดยพร้อมเพรียงกัน และเริ่มเปิดการประชุมโดย นายกริยา แดงหลัง ซึ่งเป็นประธาน ชี้แจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกแจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป หลังจากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา และชี้แจงการดำเนินการการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป คือกิจกรรม การจัดตั้งฐานเรียนรู้ 3 ฐาน คือ 1.ฐานผลิตปุ๋ยชีวภาพ 2.ฐานธนาคารพันธุ์ผัก 3. ฐานเรียนรู้เรื่องสารเคมี หลังจากนั้นท่านประธานได้มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายไปจัดการ หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำของภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี ได้ผูดคุยเรื่องสถาณะการณ์ปัจจุบัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน หลังจากนั้นสมาชิกได้แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้านต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-- นางสาวอนัญญา แสะหลี - คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
29 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 10 กันยายน 2559 10:59:52
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายกริยา แดงหลัง เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 12:52:40 น.

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • มาประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ณ สำนักงาน สคบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • มาประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ณ สำนักงาน สคบ
 • พี่เลี้ยงจาก สจรส. ได้ซักถามเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และเมื่อดำเนินโครงการไปแล้วมีผลสะท้อนกลับอย่างไรบ้าง มีการเปลี่ยนแปรงอย่างไรบ้าง
 • คณะทำงานโครงการได้ตอบคำถามตามที่ได้ทำกิจกรรมจริงเรื่องการทำงาน การเปลี่ยนแปรง สิ่งที่เกิดขึ้น
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • พี่เลี้ยงในพื้นที่และพี่เลี้ยง สจรส. ได้ข้อมูลผลการดำเนินโครงการของบ้านนาข่าใต้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • เรื่องการทำกิจกรรม
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางสาวอนัญญา แสะหลี - คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
15 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 17:46:16
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายกริยา แดงหลัง เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 23:16:14 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9/10

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมที่อาคารอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านนาข่าใต้ โดยพร้อมเพรียงกัน และเริ่มเปิดการประชุมโดย นายกริยา แดงหลัง ซึ่งเป็นประธาน ชี้แจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกแจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป หลังจากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา และชี้แจงการดำเนินการการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป หลังจากนั้นท่านประธานได้มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายไปจัดการ หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำของภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี ได้ผูดคุยเรื่องสถาณะการณ์ปัจจุบัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน หลังจากนั้นสมาชิกได้แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้านต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-- นางสาวอนัญญา แสะหลี - คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
15 พ.ค. 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 24 พ.ค. 2559 15:08:23
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายกริยา แดงหลัง เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 23:16:17 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8/10

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น.ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมที่อาคารอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านนาข่าใต้ โดยพร้อมเพรียงกัน และเริ่มเปิดการประชุมโดย นายกริยา แดงหลัง ซึ่งเป็นประธาน ชี้แจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกแจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป หลังจากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา และชี้แจงการดำเนินการการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป หลังจากนั้นท่านประธานได้มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายไปจัดการ หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำของภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี ได้ผูดคุยเรื่องสถาณะการณ์ปัจจุบัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน หลังจากนั้นสมาชิกได้แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้านต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนมีการแบ่งงาน มีผู้รับผิดชอบเตรียมงาน
 • มีการสรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-นางสาวอนัญญา แสะหลี
10 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 20 มิถุนายน 2559 20:41:11
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 14:27:21 น.

ชื่อกิจกรรม : ปฏิบัติการกับครัวเรือนต้นแบบในการจัดทำ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ

 • photo ทำน้ำหมักชีวภาพ
  ทำน้ำหมักชีวภาพ
 • photo
 • photo ให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ย
  ให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ย
 • photo บรรจุกระสอบผลผลิต
  บรรจุกระสอบผลผลิต
 • photo บรรจุกระสอบผลผลิต
  บรรจุกระสอบผลผลิต
 • photo ขุ่ยมะพร้าว
  ขุ่ยมะพร้าว
 • photo ขี้วัว
  ขี้วัว
 • photo ทำปุ๋ยชีวภาพ
  ทำปุ๋ยชีวภาพ
 • photo ผสมปุ๋ยหมัก
  ผสมปุ๋ยหมัก
 • photo ขี้ไก่และปุ๋ยหมักแห้ง
  ขี้ไก่และปุ๋ยหมักแห้ง
 • photo ใช้เครื่องจักรในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
  ใช้เครื่องจักรในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 • photo ผสมกากน้ำตาล
  ผสมกากน้ำตาล
 • photo น้ำหมักผลไม้
  น้ำหมักผลไม้
 • photo ทำน้ำหมักจากปลา
  ทำน้ำหมักจากปลา
 • photo ผสมน้ำหมัก
  ผสมน้ำหมัก
 • photo ผลผลิตที่ได้ 4000 กก
  ผลผลิตที่ได้ 4000 กก
 • photo ผลผลิตที่ได้ 1000 ลิตร
  ผลผลิตที่ได้ 1000 ลิตร

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อลดการใช้สารเคมี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 80 ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อลดการใช้สารเคมี
 • ประสานวิทยากรที่มีความรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
 • ประสานครัวเรือนต้นแบบที่คัดเลือกไว้มาปฏิบัติการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ
 • เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำปุ๋ย อินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • มีครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น.คณะครัวเรือนต้นแบบ มารวมตัวกันที่โรงผลิตปุ๋ยชุมชนของหมู่บ้าน โดยเชิญ นายมูสา แดงหลัง
และนาย.ยูหอด หวังสบู มาเป็นวิทยากร ในการ ผลิตปุ๋ยชีวภาพสูตรผสมปุ๋ยคอกโดยใช้วัสดุ เช่น กากปาล์มน้ำมัน ขี้วัว ขี้ไก่ ขุ่ยมะพร้าว และน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งสมาชิกได้ร่วมกันทำปุ๋ยได้จำนวน 4,000 กก. และทำน้ำหมักชีวภาพ สูตรปลา และผลไม้โดยใช้วัสดุ ปลา ผัก ผลไม้ อีเอ็ม กากน้ำตาลทำให้ได้น้ำหมักจำนวน 1000 ลิตร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ
 • ให้คนในชุมชนได้ปุ๋ยชีวภาพใช้เองในชุมชน
 • มีความสมัคคีในชุมชน
 • มีปุ๋ยชีวภาพใช้เองในครัวเรือน -มีครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพอยู่จริง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-- นางสาวอนัญญา แสะหลี - คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
30 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 20 มิถุนายน 2559 20:38:17
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 14:28:07 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการใช้สารเคมี

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้กลุ่มคนที่เข้าร่วมโครงการได้รู้ถึงโทษของสารเคมีที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 60 ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้กลุ่มคนที่เข้าร่วมโครงการได้รู้ถึงโทษของสารเคมีที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน
 • ประสานวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องโทษของสารเคมีและการบริโภคที่ปลอดภัย
 • ประสานทีมครัวเรือนต้นแบบเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมประชุม
 • เตรียมสถานที่วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม
 • สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 60 ครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วันที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการใช้สารเคมี ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านและครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 60 ครัวเรือน มาประชุมที่อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านนาข่าใต้ โดยพร้อมเพรียงกัน และเริ่มเปิดการประชุมโดย นายกริยา แดงหลัง ซึ่งเป็นประธาน ชี้แจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระ นายกริยา แดงหลัง ได้อธิบายถึงความเป็นมาในการจัดเก็บข้อมูลการใช้สารเคมีในชุมชน โดย รูปแบบและเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีในพืชผักและสวนยางพารา และได้ชี้แจ้งเกียวกับรายละเอียดของกิจกรรม จนถึง เวลา 12.00 น. หลังจากนั้นได้พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นในเวลา13.00น นายกริยา แดงหลัง ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กล่าวเรียนเชิญให้วิทยากรจาก รพสต.คือ นางอาราญา ชูโชติ มาพูดคุยในเรื่องของข้อมูลการใช้สารเคมี และความเป็นมาของสารเคมี ชนิดของสารเคมี อันตรายของสารเคมี วิธีการใช้ และการป้องกันจากการใช้สารเคมี เพื่อให้สุขภาพปลอดจากสารพิษให้มากที่สุด

จากนั้นทางคณะกรรมผุ้รับผิดชอบโครงการได้พูดคุยเรื่องจะมีการตั้งกติกาชุมชนในการลดการใช้สารเคมีในครัวเรือนโดยจะกำหนดกติกา คือ
1.กำหนดโซนห้ามการใช้สารเคมี
2. ไม่สนับสนุนการใช้สารเคมีในครัวเรือน
3. ไม่ซื่อหรืออุดหนุนสินค้าที่มาจากผู้ที่ใช้สารเคมี
4.รณนรงค์งดใช้สารเคมี
5.ปฎิเศษการใช้สารเคมี จากนั้นทางคณะกรรมผุ้รับผิดชอบโครงการได้พูดคุยเรื่อง ความเป็นมาของโครงการและกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินงานมาให้ผุ้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และได้มอบหมายให้นาย สุริยัณห์ ทองเดชะ เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมรับทราบ ซึ่งเพื่อนำไปสู่การวางแผนในการปฏิบัตงานร่วมกันในการนำเสนอข้อมูลครั้งนี้ จากนั้น ท่านผู้ใหญ่บ้าน นายกริยา แดงหลัง ได้สรุปการประชุมอีกครั้ง

และกลาวปิดการประชุมใน เวลา 16.00 น.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน
 • ได้ความรู้เรื่องสารเคมี อันตรายของสารเคมี การใช้สารเคมี และการลดการใช้สารเคมี
 • มีกติกาชุมชนในการลดการใช้สารเคมี
 • คนในชุมชนได้รับประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆในการประกอบอาชีพ
 • สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-- นางสาวอนัญญา แสะหลี - คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
20 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 20 มิถุนายน 2559 20:29:22
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 14:28:32 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายและปฏิบัติได้จริง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 60 ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้คนที่เข้าร่วมกลุ่มได้บันทึกเป็น ว่าก่อนเริ่มโครงการมีรายได้และ รายจ่ายเป็นอย่างไรและสิ้นสุดโครงการเป็นอย่างไรโดยจะมีการประกวด
  ครัวเรือนต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์ด้วย
 • ประสานครัวเรือนต้นแบบเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน
 • ประสานวิทยากร
 • สมุดการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย 60 เล่ม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 60 ครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน และครัวเรือนต้นแบบที่เลือกไว้ 60 ครัวเรือน มาประชุมที่อาคารอเนกประสงค์บ้านนาขาใต้ โดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 09.00 น.และเริ่มเปิดการประชุมโดยประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน นาย กริยา แดงหลัง ได้เปิดวาระการประชุม และหัวข้อการประชุม คือจัดการจัดอบรมการทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบและแจ้งกำหนดการอบรม หลังจากนั้น นายกริยา แดงหลัง ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องรายละเอียดของกิจกรรมประชุมครัวเรือนต้นแบบ ตามระเบียบวาระตามที่วางแผนในการจัดกิจกรรมหลังจากนั้นประธานเรียนเชิญวิทยากร คือ นางอาราญา ชูโชติ เจ้าหน้าที่รพ.สต เขาขาว มาพูดคุยเกียวกับการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายทำอย่างไร มีวิธีการอย่างไร มีรูปแบบอย่างไร เพื่อให้คนที่เข้าร่วมกลุ่ม ได้บันทึกเป็น ว่าก่อนเริ่มโครงการมีรายได้และรายจ่ายเป็นอย่างไรและสิ้นสุดโครงการเป็นอย่างไร มีการยกตัวอย่างการทำบัญชีอย่างง่ายๆให้สมาชิกได้เข้าใจ ท่านวิทยากรได้พูดคุยกันจนถึงเวลา 11.00 น. หลังจากนั้น ท่านวิทยากรได้ส่งมอบหน้าทีให้ทานประธานที่ประชุมดำเนินการต่อจนถึงเวลา 12.00น.สมาชิกทุกคนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเมื่อเสร็จแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันต่อหลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำ จากภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้านจากนั้น ประธานได้สรุปการประชุม และปิดการ ประชุมใน เวลา 14.00 น.
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ความรู้และทักษะในการดำรงชีพ
 • เกิดกลุ่มอาชีพในชุมชน
 • เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นชุมชนที่มีความเอื้ออาทร แบ่งปัน
 • คนในชุมชนได้รับประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆในการประกอบอาชีพ
 • เกิดครัวเรือนต้นแบบสามารถให้ความรู้และทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-- นางสาวอนัญญา แสะหลี - คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
15 เมษายน 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 17 พ.ค. 2559 11:08:44
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายกริยา แดงหลัง เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 12:54:32 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7/10

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วันที่ 15 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น.ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมที่อาคารอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านนาข่าใต้ โดยพร้อมเพรียงกัน และเริ่มเปิดการประชุมโดย นายกริยา แดงหลัง ซึ่งเป็นประธาน ชี้แจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกแจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป หลังจากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา และชี้แจงการดำเนินการการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปคือ กิจกรรมอบรมการทำบัญชีครัวเรือน หลังจากนั้นท่านประธานได้มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายไปจัดการ หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำของภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี ได้ผูดคุยเรื่องสถาณะการณ์ปัจจุบัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน หลังจากนั้นสมาชิกได้แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้านต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนมีการแบ่งงาน มีผู้รับผิดชอบเตรียมงาน
 • มีการสรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-- นางสาวอนัญญา แสะหลี - คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
15 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 17 พ.ค. 2559 11:03:34
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 14:28:52 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6/10

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น.ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมที่อาคารอเนกประสงค์บ้านนาข่าใต้ โดยพร้อมเพรียงกัน และเริ่มเปิดการประชุมโดย นายกริยา แดงหลัง ซึ่งเป็นประธาน ชี้แจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกแจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป หลังจากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา และชี้แจงการดำเนินการการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป หลังจากนั้นท่านประธานได้มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายไปจัดการ หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำของภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้านต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนมีการแบ่งงาน มีผู้รับผิดชอบเตรียมงาน
 • มีการสรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-- นางสาวอนัญญา แสะหลี - คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
10 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 25 มีนาคม 2559 14:36:44
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 14:29:07 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมครัวเรือนต้นแบบจำนวน 60 ครัวเรือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 60 ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อมานั่งพูดคุยวางกติการ่วมของกลุ่มที่จะลดการใช้สารเคมีในครัวเรือนและยาฆ่าหญ้าในสวนยาง โดยครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการต้องทำบัญชีครัวเรือน ปลูกผักสาวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด และต้องลดการใช้ยาฆ่าหญ้าในสวนยาง
 • ประสานครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน
 • ประสานวิทยากร
 • เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 60 ครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-• ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน และครัวเรือนต้นแบบที่เลือกไว้ 60 ครัวเรือน มาประชุมที่อาคารอเนกประสงค์บ้านนาขาใต้ โดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 09.00 น.และเริ่มเปิดการประชุมโดยประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน นาย กริยา แดงหลัง ได้เปิดวาระการประชุม และหัวข้อการประชุม คือจัดประชุมครัวเรือนต้นแบบ ซึ่งประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบและแจ้งกำหนดการประชุม หลังจากนั้นนายกริยา แดงหลัง ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องรายละเอียดของกิจกรรมประชุมครัวเรือนต้นแบบ ตามระเบียบวาระตามที่วางแผนในการจัดกิจกรรมหลังจากนั้นประธานเรียนเชิญวิทยากร คือ นางวิชชุมาศ บือราเฮง เจ้าหน้าที่รพ.สต เขาขาว และนางสาววารี เหร็มเหมาะ ข้าราชการวิชาการในชุมชน มาพูดคุยเกียวกับการเป็นครัวเรือนต้นแบบ ว่าเป็นอย่างไร ที่จะเป็นตัวอย่างแบบอย่างให้คนในชุมชนเป็นแบบอย่าง ที่จะลดการใช้สารเคมีในครัวเรือนและยาฆ่าหญ้าในสวนยาง โดยครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการต้องทำ บัญชีครัวเรือน ปลูกผักสาวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด และต้องคิดวางกติการ่วมกัน ท่านวิทยากรได้พูดคุยกันจนถึงเวลา 11.00 น. หลังจากนั้น ท่านวิธยากรได้ส่งมอบหน้าทีให้ทานประธานที่ประชุมดำเนินการต่อจนถึงเวลา 12.00น.สมาชิกทุกคนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเมื่อเสร็จแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันต่อหลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำ จากภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้านจากนั้น ประธานได้สรุปการประชุม และปิดการ ประชุมใน เวลา
15.00 น.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ครัวเรือนต้นแบบมาพูดคุยวางกติการ่วมกันของกลุ่มที่จะลดการใช้สารเคมีในครัวเรือนและยาฆ่าหญ้าในสวนยาง
  โดยครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการต้องทำ บัญชีครัวเรือน ปลูกผักสาวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด
  และต้องลดการใช้ยาฆ่าหญ้าในสวนยาง
 • ประสานครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน
 • ประสานวิทยากร
 • เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-- นางสาวอนัญญา แสะหลี - คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 25 มีนาคม 2559 14:34:32
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายกริยา แดงหลัง เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 12:54:07 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5/10

 • photo สมาชิกลงทะเบียน
  สมาชิกลงทะเบียน
 • photo ประทานชี้แจงระเบียบวาระการประชุม
  ประทานชี้แจงระเบียบวาระการประชุม
 • photo เลขาจดบันทึก
  เลขาจดบันทึก
 • photo มอบหมายงาน
  มอบหมายงาน
 • photo ชี้แจงกิจกรรม
  ชี้แจงกิจกรรม
 • photo ประชุมเรื่องอื่นๆ
  ประชุมเรื่องอื่นๆ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น.ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมที่อาคารอเนกประสงค์บ้านนาข่าใต้ โดยพร้อมเพรียงกัน และเริ่มเปิดการประชุมโดย นายกริยา แดงหลัง ซึ่งประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป หลังจากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา และชี้แจงการดำเนินการการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปคือกิจกรรม ประชุมครัวเรือนต้นแบบจำนวน 60 ครัวเรือน โดยกำหนดจัดประชุมในวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. หลังจากนั้นท่านประธานได้มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายไปจัดการหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำของภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้านต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนมีการแบ่งงาน มีผู้รับผิดชอบเตรียมงาน
 • มีการสรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-- นางสาวอนัญญา แสะหลี - คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 7 มีนาคม 2559 12:43:58
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 7 มีนาคม 2559 13:04:46 น.

ชื่อกิจกรรม : ปิดงวดที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อนำเอกสารการเงินมาให้เจ้าหน้าที่ของสจรส. ตรวจสอบก่อนปิดงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ปิดงวด 1
 • นำเอกสารการเงินที่ได้รวบรวมไว้จากการทำกิจกรรมที่ผ่านมาให้เจ้าหน้าที่ ของ สจรส. ตรวจสอบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • การเงิน 1 คน
 • ประสานงาน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

• ให้พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการโครงการก่อนปิดงวด
• ปรับปรุงแก้ไขในระบบและเพิ่มเติมเนี้อหาในระบบให้มากขึ้น
• ฟังคำแนะนำจากพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เอกสารที่ได้รับการตรวจความถูกต้องพร้อมที่รายงานการปิดงวด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

• เรื่องการจัดทำเอกสาร
• การรายงานกิจกรรม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-นางสาวอนัญญา แสะหลี - คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2559 22:22:22
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 30 มีนาคม 2559 16:19:06 น.

ชื่อกิจกรรม : เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน

 • photo ปลัดบุญเรือน มูลจันทร์ กล่าวพบปะผู้รับผิดชอบโครงการและผุ้เข้าร่วมประชุม
  ปลัดบุญเรือน มูลจันทร์ กล่าวพบปะผู้รับผิดชอบโครงการและผุ้เข้าร่วมประชุม
 • photo ปลัดบุญเรือน มูลจันทร์ กล่าวพบปะผู้รับผิดชอบโครงการและผุ้เข้าร่วมประชุม
  ปลัดบุญเรือน มูลจันทร์ กล่าวพบปะผู้รับผิดชอบโครงการและผุ้เข้าร่วมประชุม
 • photo วิทยากรจาก รพสต.คือ นางอาราญา ชูโชติ มาพูดคุยในเรื่องของข้อมูลการใช้สารเคมี
  วิทยากรจาก รพสต.คือ นางอาราญา ชูโชติ มาพูดคุยในเรื่องของข้อมูลการใช้สารเคมี
 • photo วิทยากรจาก รพสต.คือ นางอาราญา ชูโชติ มาพูดคุยในเรื่องของข้อมูลการใช้สารเคมี
  วิทยากรจาก รพสต.คือ นางอาราญา ชูโชติ มาพูดคุยในเรื่องของข้อมูลการใช้สารเคมี
 • photo วิทยากรจาก รพสต.คือ นางอาราญา ชูโชติ มาพูดคุยในเรื่องของข้อมูลการใช้สารเคมี
  วิทยากรจาก รพสต.คือ นางอาราญา ชูโชติ มาพูดคุยในเรื่องของข้อมูลการใช้สารเคมี
 • photo วิทยากรจาก รพสต.คือ นางอาราญา ชูโชติ มาพูดคุยในเรื่องของข้อมูลการใช้สารเคมี
  วิทยากรจาก รพสต.คือ นางอาราญา ชูโชติ มาพูดคุยในเรื่องของข้อมูลการใช้สารเคมี
 • photo วิทยากรจาก รพสต.คือ นางอาราญา ชูโชติ มาพูดคุยในเรื่องของข้อมูลการใช้สารเคมี
  วิทยากรจาก รพสต.คือ นางอาราญา ชูโชติ มาพูดคุยในเรื่องของข้อมูลการใช้สารเคมี
 • photo วิทยากรจาก รพสต.คือ นางอาราญา ชูโชติ มาพูดคุยในเรื่องของข้อมูลการใช้สารเคมี
  วิทยากรจาก รพสต.คือ นางอาราญา ชูโชติ มาพูดคุยในเรื่องของข้อมูลการใช้สารเคมี
 • photo แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
  แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
 • photo แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
  แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
 • photo สรุปผลการประชุม
  สรุปผลการประชุม
 • photo ท่านผู้ใหญ่บ้าน นายกริยา แดงหลัง ได้สรุปการประชุมอีกครั้ง และกลาวปิดการประชุมใน เวลา 16.00 น.
  ท่านผู้ใหญ่บ้าน นายกริยา แดงหลัง ได้สรุปการประชุมอีกครั้ง และกลาวปิดการประชุมใน เวลา 16.00 น.

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆ
- คนวัยทำงานุ 60 คน
- วัยเรียน 20 คน
- ผู้สูงอายุ 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจคืนให้กับชุมชนได้รับทราบข้อมูลของการใช้สารเคมีในชุมชนและอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี
 • จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนและให้ผู้เข้ารวมได้แลกเปลี่ยนความคิดกันจนได้ข้อสรุป
 • กำหนดกติกาชุมชน กำหนดกฎเกณฑ์เช่น ทุกครัวเรือนต้องมีการปลูกผัก พืชสมุนไพรปลอดสารเคมีไว้กินอย่างน้อยครัวเรือนละ 10 ชนิด
 • รับสมัครครอบครัวต้นแบบจำนวน 60 ครอบครัวปลูกพืชผักปลอดสารเคมี
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • สมาชิกสภาหมู่บ้าน 30 คน
 • องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 2 คน
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 2 คน
 • อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 10 คน
 • คณะกรรมการและครูโรงเรียน 2 คน
 • คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 10 คน
 • คณะกรรมการมัสยิด 10 คน
 • คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) 2 คน
 • กองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) 2 คน
 • กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 10 คน
 • กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า 10 คน
 • เยาวชน 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น. กิจกรรมเวทีคืนข้อมูล 100 คน ได้เชิญคณะทำงานจาก อบต. เขาขาว มามีส่วนร่วมในการเข้าประชุมในครั้งนี้ โดยให้ท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวมอบหมายให้ท่าน ปลัดบุญเรือน มูลจันทร์ กล่าวพบปะผู้รับผิดชอบโครงการและผุ้เข้าร่วมประชุม พูดคุยการทำแผนชุมชนและปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและไ้ด้แนะนำให้ประชาชนยึดหลักเศรฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

 • หลังจากนั้น นายกริยา แดงหลัง ได้อธิบายถึงความเป็นมาในการจัดเก็บข้อมูลการใช้สารเคมีในชุมชน โดย รูปแบบและเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีในพืชผักและสวนยางพารา

 • หลังจากนั้นได้พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นในเวลา13.00น นายกริยา แดงหลัง ผู้รัผิดชอบโครงการ ได้กล่าวเรียนเชิญให้วิทยากรจาก รพสต.คือ นางอาราญา ชูโชติ มาพูดคุยในเรื่องของข้อมูลการใช้สารเคมี และความเป็นมาของสารเคมี ชนิดของสารเคมี อันตรายของสารเคมี วิธีการใช้ และการป้องกันจากการใช้สารเคมี เพื่อให้สุขภาพปลอดจากสารพิษให้มากที่สุด

 • จากนั้นทางคณะกรรมผุ้รับผิดชอบโครงการได้พูดคุยความเป็นมาของโครงการและกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินงานมาให้ผุ้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และได้มอบหมายให้นาย สุริยัณห์ ทองเดชะ เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมรับทราบ ซึ่งเพื่อนำไปสู่การวางแผนในการปฏิบัตงานร่วมกันในการนำเสนอข้อมูลครั้งนี้ จากนั้น ท่านผู้ใหญ่บ้าน นายกริยา แดงหลัง ได้สรุปการประชุมอีกครั้ง และกลาวปิดการประชุมใน เวลา 16.00 น.
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีผู้เข้าร่วม 100 คน
 • คนชุมชนได้รับรู้ข้อมูลของสารเคมีที่ถูกต้อง
 • มีฐานข้อมูลในชุมชน
 • กิจกรรมที่เด่นๆในครั้งนี้คือจะมีการเชิญชวนให้เยาวชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเยาวชนกับชุมชน
 • มีการรวมมือร่วมใจกันในชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ประชาสัมพันธ์กันไม่ทั่วถึง แนวทางแก้ไขคือปรับปรุงระบบหอกระจายข่าว
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ข้อมูลชุมชนที่ผ่านเวทีการพูดคุยและการเก็บแบบสอบถาม ควรแสดงผลในกิจกรรมนี้หรือกิจกรรมถัดไป

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางสาวอนัญญา แสะหลี - คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
15 มกราคม 2559 เวลา 13:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 25 มกราคม 2559 18:04:34
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 30 มีนาคม 2559 15:58:22 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 4/10

 • photo นายกริยา แดงหลัง ประธานสภาเปิดการประชุม
  นายกริยา แดงหลัง ประธานสภาเปิดการประชุม
 • photo นายกริยา แดงหลัง ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
  นายกริยา แดงหลัง ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
 • photo นายกริยา แดงหลัง ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
  นายกริยา แดงหลัง ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
 • photo นายมูสา แดงหลังและ นายทวีวอลีมาแย เสนอขอเป็นผู้ประสานเตรียมการในการจัดสถานที่คืนข้อมูล
  นายมูสา แดงหลังและ นายทวีวอลีมาแย เสนอขอเป็นผู้ประสานเตรียมการในการจัดสถานที่คืนข้อมูล
 • photo นางกูบีด๊ะ ไทรบุรี เสนอขอ เป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมอาหาร
  นางกูบีด๊ะ ไทรบุรี เสนอขอ เป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมอาหาร
 • photo ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 • photo ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 • photo ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 • photo ประธานได้สรุปการประชุม
  ประธานได้สรุปการประชุม
 • photo นายกริยา แดงหลัง ประธานสภาปิดการประชุม
  นายกริยา แดงหลัง ประธานสภาปิดการประชุม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ในวันที่ 15 มกราคม 2559 ทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 4/10 มาประชุมที่อาคารอเนกประสงค์บ้านนาขาใต้ โดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 13.00 น.และเริ่มเปิดการประชุมโดยประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน นาย กริยา แดงหลัง ได้เปิดวาระการประชุม และหั้วข้อการประชุม ซึ่งประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป หลังจากนั้นนายกริยา แดงหลัง ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา และแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่อไป

 • ในชุมชนและการวางแผนในการจัดกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลเรื่องการใช้สารเคมี 100 คน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น.เเละได้มีประชาสัมพันธ์และประสานกลุุ่มเป้าหมายในการจัดทำเวทีคืนข้อมูลแก่ชุมชน โดยเชิญตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 100 ครัวเรือน พร้อมกับคณะกรรมการและผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน แล้วได้เชิญภาคีเครือข่ายเช่น อบต รพ.สต เกษตรได้เข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมนี้ด้วย โดยคณะกรรมการได้มอบหน้าที่ให้ท่านผู้ใหญ่ นายกริยา แดงหลัง ประสานงานกับท่านวิทยากร คือ นางอาราญา ชูโชติ เจ้าหน้าที่รพ.สต เขาขาว

 • ผู้รับผิดชอบโครงการให้คณะทำงานแบ่งหน้าที่ในการเก็บข้อมูล แล้วได้ขอแรงจิตรอาสาจากคณะกรรมการ จากนั้น นายมูสา แดงหลังและ นายทวีวอลีมาแย เสนอขอเป็นผู้ประสานเตรียมการในการจัดสถานที่คืนข้อมูล ในการจัดเวทีประชุม และ นางกูบีด๊ะ ไทรบุรี เสนอขอ เป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมอาหารโดยให้ นางมะหลา แดงหลัง เป็นผู้ประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่าง

 • หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำ จากภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้านจากนั้น ประธานได้สรุปการประชุม และปิดการ ประชุมใน เวลา 16.00น.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ เวทีคืนข้อมูลเรื่องการใช้สารเคมี 100 คน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 มีการแบ่งงาน รับผิดชอบเตรียมงาน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางสาวอนัญญา แสะหลี- คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
10 มกราคม 2559 เวลา 13:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 25 มกราคม 2559 17:53:35
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 30 มีนาคม 2559 15:51:21 น.

ชื่อกิจกรรม : สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการใช้สารเคมีในชุมชน

 • photo ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
  ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
 • photo ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
  ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
 • photo ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
  ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
 • photo ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
  ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
 • photo ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
  ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
 • photo ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
  ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
 • photo ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
  ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
 • photo ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
  ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
 • photo ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
  ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
 • photo ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
  ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
 • photo ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
  ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน- เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน
 • อสม.10 คน
 • คนวัยทำงาน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประสานทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน
 • นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาสังเคราะห์ให้ได้ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์แล้วนำไปคืนข้อมูลสู่ชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน
 • อสม.10 คน
 • คนวัยทำงาน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ทีมสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจำนวน 30 คน มาประชุมรวมกันที่ อาคารเอนกประสงค์บ้านนาข่าใต้

 • นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาสังเคราะห์ให้ได้ข้อมูลมาพูดคุยในเรื่องการสำรวจข้อมูลด้านการใช้สารเคมีในชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์แล้วนำไปคืนข้อมูลสู่ชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีในชุมชน -ที่ ทีมเก็บข้อมูลแบ่งทีมกันลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้ร่วมกันออกแบบ

 • สรุปสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและทราบถึงข้อมูลของการใช้สารเคมีในครัวเรือนในปัจจุบัน- สรุปผลการดำเนินงานพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน
 • เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีในชุมชน
 • มีข้อมูลที่สังเคราะห์แล้วมาเป็นแนวทางการทำงานได้
 • สรุปสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและทราบถึงข้อมูลของการใช้สารเคมีในครัวเรือนในปัจจุบัน
 • สรุปผลการดำเนินงานพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางสาวอนัญญา แสะหลี- คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
1 มกราคม 2559 เวลา 09:00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 25 มกราคม 2559 16:00:33
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายกริยา แดงหลัง เมื่อ 7 มีนาคม 2559 13:03:27 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูล

 • photo รวมตัวทีมเก็บข้อมูล
  รวมตัวทีมเก็บข้อมูล
 • photo ลงพื้นที่
  ลงพื้นที่
 • photo -แบ่งทีมงานลงเก็บข้อมูลจำนวน 120 ชุดได้แบ่งโซนเป็น 6 โซน ละ 5 คน
  -แบ่งทีมงานลงเก็บข้อมูลจำนวน 120 ชุดได้แบ่งโซนเป็น 6 โซน ละ 5 คน
 • photo ออกเก็บข้อมูลในวันที่1 มกราคม2559 เวลา 11.00 น-13.00 น.
  ออกเก็บข้อมูลในวันที่1 มกราคม2559 เวลา 11.00 น-13.00 น.
 • photo รวมตัวทีมเก็บข้อมูล
  รวมตัวทีมเก็บข้อมูล
 • photo รวมตัวทีมเก็บข้อมูล
  รวมตัวทีมเก็บข้อมูล
 • photo ลงพื้นที่
  ลงพื้นที่
 • photo รวมตัวทีมเก็บข้อมูล
  รวมตัวทีมเก็บข้อมูล
 • photo รวมตัวทีมเก็บข้อมูล
  รวมตัวทีมเก็บข้อมูล
 • photo รวมตัวทีมเก็บข้อมูล
  รวมตัวทีมเก็บข้อมูล
 • photo ออกเก็บข้อมูลในวันที่2 มกราคม2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น.
  ออกเก็บข้อมูลในวันที่2 มกราคม2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น.
 • photo ลงพื้นที่
  ลงพื้นที่
 • photo ออกเก็บข้อมูลในวันที่3 มกราคม2559เวลา 9.00 น.-12.00 น.
  ออกเก็บข้อมูลในวันที่3 มกราคม2559เวลา 9.00 น.-12.00 น.
 • photo ลงพื้นที่
  ลงพื้นที่
 • photo ออกเก็บข้อมูลในวันที่4 มกราคม2559เวลา 9.00 น.-12.00 น.
  ออกเก็บข้อมูลในวันที่4 มกราคม2559เวลา 9.00 น.-12.00 น.
 • photo ออกเก็บข้อมูลในวันที่4 มกราคม2559เวลา 9.00 น.-12.00 น.
  ออกเก็บข้อมูลในวันที่4 มกราคม2559เวลา 9.00 น.-12.00 น.
 • photo ออกเก็บข้อมูลในวันที่4 มกราคม2559เวลา 9.00 น.-12.00 น.
  ออกเก็บข้อมูลในวันที่4 มกราคม2559เวลา 9.00 น.-12.00 น.
 • photo ออกเก็บข้อมูลในวันที่5 มกราคม2559เวลา 9.00 น.-12.00 น.
  ออกเก็บข้อมูลในวันที่5 มกราคม2559เวลา 9.00 น.-12.00 น.
 • photo ออกเก็บข้อมูลในว้นที่6 มกราคม2559เวลา 9.00 น.-12.00 น.
  ออกเก็บข้อมูลในว้นที่6 มกราคม2559เวลา 9.00 น.-12.00 น.
 • photo ออกเก็บข้อมูลในว้นที่6 มกราคม2559เวลา 9.00 น.-12.00 น
  ออกเก็บข้อมูลในว้นที่6 มกราคม2559เวลา 9.00 น.-12.00 น
 • photo ออกเก็บข้อมูลในว้นที่6 มกราคม2559เวลา 9.00 น.-12.00 น
  ออกเก็บข้อมูลในว้นที่6 มกราคม2559เวลา 9.00 น.-12.00 น
 • photo ออกเก็บข้อมูลในว้นที่6 มกราคม2559เวลา 9.00 น.-12.00 น
  ออกเก็บข้อมูลในว้นที่6 มกราคม2559เวลา 9.00 น.-12.00 น
 • photo ออกเก็บข้อมูลในว้นที่6 มกราคม2559เวลา 9.00 น.-12.00 น
  ออกเก็บข้อมูลในว้นที่6 มกราคม2559เวลา 9.00 น.-12.00 น
 • photo วันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น.ทีมลงเก็บข้อมูลรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
  วันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น.ทีมลงเก็บข้อมูลรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
 • photo วันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น.ทีมลงเก็บข้อมูลรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
  วันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น.ทีมลงเก็บข้อมูลรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
 • photo วันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น.ทีมลงเก็บข้อมูลรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
  วันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น.ทีมลงเก็บข้อมูลรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีในสวนยางและพืชผักสวนครัว จำนวน 7 วัน
 • ทีมเก็บข้อมูลแบ่งทีมกันลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้ร่วมกันออกแบบ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน
 • อสม.10 คน
 • เยาวชน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีในสวนยางและพืชผักสวนครัว จำนวน 7 วัน
 • ทีมเก็บข้อมูลแบ่งทีมกันลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้ร่วมกันออกแบบ
 • ทีมลงเก็บข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน
 • อสม.10 คน
 • เยาวชน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตามที่ได้ประชุมสภาผู้นำครั้งที่ 3/10 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้พูดคุยและวางแผนการลงพื่นที่จัดเก็บข้อมูล จัดทำตารางเวลาในการจัดเก็บข้อมูล และกำหนดการเรื่มลงพื้นที่เก็บเก็บข้อมูล
- วันที่ 1มกราคม 2559 เวลา 9.00 น.ทีมลงเก็บข้อมูล มาประชุมกัน ณ อาคารโรงหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านนาข่าใต้โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อจัดกลุ่มแบ่งโซนเก็บข้อมูลเตรียมแบบสอบถามลงในพื้นที่
-แบ่งทีมงานลงเก็บข้อมูลจำนวน 120 ชุดได้แบ่งโซนเป็น 6 โซน ละ 5 คน คนละ 4 ครัวเรือน จะได้โซนละ 20 ครัวเรือน นำแบบสอบถามและแผนที่ย่อๆเพื่อบันทึกและสิ่งที่ค้นพบระหว่างการเก็บ ข้อมูลจำนวน 7 วัน
- ออกเก็บข้อมูลในวันที่1 มกราคม2559 เวลา 11.00 น-13.00 น.
- ออกเก็บข้อมูลในวันที่2 มกราคม2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น.
- ออกเก็บข้อมูลในวันที่3 มกราคม2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น.
- ออกเก็บข้อมูลในวันที่4 มกราคม2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น.
- ออกเก็บข้อมูลในวันที่5 มกราคม2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น.
- ออกเก็บข้อมูลในว้นที่6 มกราคม2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น.
- วันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น.ทีมลงเก็บข้อมูลรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
- ทีมคณะทำงานร่วมประเมินเสริมพลัง ให้กำลังใจ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน
  • อสม.และเยวชนได้ลงพื้นที่ลงสำรวจครัวเรือนทุกครัวเรือน
  • สอบถามข้อมูลการใช้สารเคมี
  • ได้แบบสำรวจและข้อมูลจริงที่สำรวจแล้วมาประเมินได้
  • ได้พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์
  • ได้รับรู้ความเป็นอยู่และสัมผัสความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมากขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางสาวอนัญญา แสะหลี- คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
15 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-16.00น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 25 มกราคม 2559 15:56:46
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายกริยา แดงหลัง เมื่อ 7 มีนาคม 2559 13:04:09 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3/10

 • photo เปิดการประชุม โดย นายกริยา แดงหลัง ประธานสภา
  เปิดการประชุม โดย นายกริยา แดงหลัง ประธานสภา
 • photo ประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระ
  ประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระ
 • photo ประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระ
  ประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระ
 • photo ประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระ
  ประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระ
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
  ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
  ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
 • photo ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 • photo ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 • photo กลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  กลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 • photo ลงมติ
  ลงมติ
 • photo วางแผนกิจกรรมต่อไป
  วางแผนกิจกรรมต่อไป
 • photo สรุปผล
  สรุปผล

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • สมาชิกสภาหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 28 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น.ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมที่อาคารอเนกประสงค์บ้านนาข่าใต้ โดยพร้อมเพรียงกัน และเริ่มเปิดการประชุมโดย นายกริยา แดงหลังซึ่งประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป หลังจากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา และชี้แจงการดำเนินการการสำรวจข้อมูลการใช้สารเคมีในชุมชนและการวางแผนในการลงพื้นที่สำรวจ โดยกำหนดจัดประชุมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล มาร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเครื่องมือและวางแผนในการลงเก็บข้อมูลต่อไป หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำของภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาเข้าร่วมประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน
 • มีการประชุมชี้แจงเรื่องประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบ และร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป
 • มีแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้าน และกำหนดจัดประชุมสภาผู้นำทุกวันที่ของเดือน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางสาวอนัญญา แสะหลี- คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 4 ธันวาคม 2558 13:35:34
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 30 มีนาคม 2559 15:19:32 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมการเขียนรายงาน

 • photo อบรมการเขียนรายงานกับพี่เลี้ยง สจรส. ที่่สตารินทร์ รีสอร์ท สตูล
  อบรมการเขียนรายงานกับพี่เลี้ยง สจรส. ที่่สตารินทร์ รีสอร์ท สตูล
 • photo อบรมการเขียนรายงานกับพี่เลี้ยง สจรส. ที่่สตารินทร์ รีสอร์ท สตูล
  อบรมการเขียนรายงานกับพี่เลี้ยง สจรส. ที่่สตารินทร์ รีสอร์ท สตูล
 • photo อบรมการเขียนรายงานกับพี่เลี้ยง สจรส. ที่่สตารินทร์ รีสอร์ท สตูล
  อบรมการเขียนรายงานกับพี่เลี้ยง สจรส. ที่่สตารินทร์ รีสอร์ท สตูล
 • photo อบรมการเขียนรายงานกับพี่เลี้ยง สจรส. ที่่สตารินทร์ รีสอร์ท สตูล
  อบรมการเขียนรายงานกับพี่เลี้ยง สจรส. ที่่สตารินทร์ รีสอร์ท สตูล
 • photo อบรมการเขียนรายงานกับพี่เลี้ยง สจรส. ที่่สตารินทร์ รีสอร์ท สตูล
  อบรมการเขียนรายงานกับพี่เลี้ยง สจรส. ที่่สตารินทร์ รีสอร์ท สตูล
 • photo อบรมการเขียนรายงานกับพี่เลี้ยง สจรส. ที่่สตารินทร์ รีสอร์ท สตูล
  อบรมการเขียนรายงานกับพี่เลี้ยง สจรส. ที่่สตารินทร์ รีสอร์ท สตูล

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สามาถรเขียนรายงานการใช้จ่ายได้จริง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง การหักภาษี โครงการชุมชนน่าอยู่ซักถามแลกเปลี่ยน แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานแลเอกสารการเงินที่ถูกต้อง สรุปและถอดบทเรียนร่วม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ลงทะเบียนเข้าอบรม
 • อบรมการเขียนรายงาน จากเจ้าหน้าที่ สจรส.
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สามารถเขียนรายงาน การใช้จ่ายได้จริง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางสาวอนัญญา แสะหลี- คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
1 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 25 มกราคม 2559 15:16:35
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 30 มีนาคม 2559 15:18:39 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมลงเก็บข้อมูล 30 คน

 • photo ประชุมทีมทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงเก็บข้อมูล
  ประชุมทีมทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงเก็บข้อมูล
 • photo ประชุมทีมทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงเก็บข้อมูล
  ประชุมทีมทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงเก็บข้อมูล
 • photo จับกลุ่มแบ่งโซน
  จับกลุ่มแบ่งโซน
 • photo แบ่งเอกสารในการสำรวจ
  แบ่งเอกสารในการสำรวจ
 • photo ประธานเห็นชอบ
  ประธานเห็นชอบ
 • photo สรุปผล
  สรุปผล
 • photo ประธาน กล่าวปิดการประชุม
  ประธาน กล่าวปิดการประชุม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน อสม.10 คน
 • เยวชนจิตรอาสา จำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อสร้างความเข้าใจเครื่องมือและวางแผนในการลงเก็บข้อมูล เยาวชน 20 คน แกนนำชุมชน 10 คน
 • นัดทีมลงเก็บข้อมูลมาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเครื่องมือ
 • แบ่งโซนเพื่อให้คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนโดยให้เยาวชนจับคู่กับแกนนำชุมชนในการร่วมกันทำแบบสำรวจ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงาน อสม.10 คน
 • เยวชนจิตรอาสา จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

• วันที่ 1 ธันวาคม2558 เวลา 9.00 น. ประชุมทีมสภาผู้นำชุมชนประชุมหารือ และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงเก็บข้อมูลจำนวน 30 คน ณ ศูนย์ข้อมูลบ้านนาข่าใต้

• นายกริยา แดงหลัง ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานในการเปิดประชุมทีมทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงเก็บข้อมูลจำนวน 30 คน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

• ทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงเก็บข้อมูลในพื้นที่ โดยได้แบ่งโซนออกเป็น 6 โซน โซนละ 5 คนโดยเฉลี่ยแล้วรับผิดชอบคนละ 4-5 ครัวเรือนต่อคนเพราะง่ายในการเก็บข้อมูลและมีความทั่วถึงเพราะบ้านใกล้เรือนเคียงกัน และเราทราบอยู่แล้วว่าบ้านใก้ลเรือนเครียงเรามีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเป็นอย่างไรในแต่ละวัน ดั่งนั้นผู้มีหน้าทีสำรวจได้ทำความเข้าใจเครืองมือแบบสำรวจที่ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านออกแบบมาเพื่อให้ง่ายในการลงสำรวจข้อมูล ส่วนที่ 1.ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านการปฎิบัติตัวในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช คณะทำงานมีความเข้าใจแบบสำรวจและมีแผนในการเก็บข้อมูล

• ทีมคณะทำงานประกอบด้วย อสม.10 คน เยาวชน 20 คน - นัดทีมลงเก็บข้อมูลมาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในวันและเวลาใการเก็บข้อมูล ประธานนายกริยา แดงหลัง กล่าวสรุปผลการประชุม และปิดการประชุมในเวลาต่อมา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เกิดการจัดการข้อมูลชุมชน ฐานข้อมูลการใช้สารเคมีในชุมชน
 2. ได้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลชุมชน แบบสำรวจ
 3. เยาวชนนักจัดการข้อมูลจำนวน 1 ชุด ทีมคณะทำงานประกอบด้วย อสม.10 คน เยาวชน 20 คน นัดทีมลงเก็บข้อมูลมาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในวันและเวลาการเก็บข้อมูล
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางสาวอนัญญา แสะหลี- คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 19 ธันวาคม 2558 10:13:32
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 30 มีนาคม 2559 14:06:42 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะทำงานและทีมวิชาการออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล จำนวน 30 คน

 • photo ผู้ใหญ่บ้าน นายกริยา แดงหลัง เปิดการประชุม
  ผู้ใหญ่บ้าน นายกริยา แดงหลัง เปิดการประชุม
 • photo วิทยากร จาร รพสต.ให้ความรู้และวิธีการการจัดเก็บข้อมูล
  วิทยากร จาร รพสต.ให้ความรู้และวิธีการการจัดเก็บข้อมูล
 • photo วิทยากร จาร รพสต.ให้ความรู้และวิธีการการจัดเก็บข้อมูล
  วิทยากร จาร รพสต.ให้ความรู้และวิธีการการจัดเก็บข้อมูล
 • photo สมาชิกร่วมกันคิด
  สมาชิกร่วมกันคิด
 • photo เสนอความคิดเห็น
  เสนอความคิดเห็น
 • photo ร่างแบบสำรวจ
  ร่างแบบสำรวจ
 • photo อธิบายรายละเอียดของแบบสำรวจ
  อธิบายรายละเอียดของแบบสำรวจ
 • photo สรุปผล
  สรุปผล
 • photo ผู้ใหญ่บ้าน นายกริยา แดงหลังปิดการประชุม
  ผู้ใหญ่บ้าน นายกริยา แดงหลังปิดการประชุม

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อทำความเข้าใจเรื่องข้อดีของการได้มาซึ่งข้อมูลและร่วมกันออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล
 • ประสานทีมคณะทำงาน 30 คน
 • ประสานวิทยากรที่จะมาช่วยออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 28 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 28 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 20พฤศจิกายน เวลา9.00 นทีมคณะทำงาน 30 คน และวิทยากรที่จะมาช่วยออกแบบ แบบสำรวจข้อมูล เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.ณ อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน นายกริยา แดงหลัง ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นประธานในการเปิดประชุมทีมวิชาการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลในการออกแบบสำรวจข้อมูลการใช้สารเคมีในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนการทำงาน ในการออกแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีในชุมชนและทางคณะทำงาน จากนั้นได้เชิญวิทยากรจาก รพสต.อธิบายถึงสถานการณ์การใช้เคมี
ในเวลา 12.00 นได้พัก รับประทานอาหารร่วมกัน จากนัันใน เวลา 13.00 น ก้ได้เริ่มการประชุมอีกครั้งรอบนี้จะให้สมาชิกช่วยกันคิดรายละเอียดของแบบสำรวจ จากนั้นในเวลา 15.00 น.จึงได้ข้อสรุปของรายละเอียดของแบบสำรวจทีสมบูรณ์นำไปสู่การจัดทำเป็นชุดต่อไป ในเวลา 15.30 น.นายกริยา แดงหลัง ได้สรุป และปิดการประชุม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน
 • ได้แบบสำรวจข้อมูลจำนวน 1 ชุด
 • มีความเข้าใจเรื่องข้อดีของการได้มาซึ่งข้อมูลและร่วมกันออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล

 • มีความรู้เรื่องสารเคมีมากขึ้น สถานการณ์การใช้สารเคมีในชุมชน เเละอธิบายถึงเครื่องมือในการเก็บข้อมูลขั้นตอนการเก็บข้อมูล จากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันคิดวิเคราะห์ออกแบบสำรวจ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดิบที่สามารถนำมาวิเคราะห์เป็นชุดข้อมูลของหมู่บ้านที่สมบูรณ์จึงได้ข้อสรุป เป็นส่วนๆ คือ

 1. ข้อมูลทั่วไป
 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
 3. ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
 4. การปฎิบัติตัวในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
 • มีการทำงานร่วมกันของคนใชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางสาวอนัญญา แสะหลี- คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 16:32:15
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 30 มีนาคม 2559 13:56:47 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2/10

 • photo เริ่มประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน
  เริ่มประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน
 • photo นายกริยา แดงหลัง ผู้ใหญ่บ้าน เปิดการประชุม
  นายกริยา แดงหลัง ผู้ใหญ่บ้าน เปิดการประชุม
 • photo นายกริยา แดงหลัง ผู้ใหญ่บ้าน ชี้แจงระเบียบวาระการประชุม
  นายกริยา แดงหลัง ผู้ใหญ่บ้าน ชี้แจงระเบียบวาระการประชุม
 • photo สรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
  สรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
 • photo รับประทานอาหารว่าง
  รับประทานอาหารว่าง
 • photo ประชุมต่อ
  ประชุมต่อ
 • photo แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 • photo แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 • photo แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 • photo สุรปการประชุม
  สุรปการประชุม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน
 • คนวัยทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน
 • คนวัยทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมที่อาคารอเนกประสงค์บ้านนาข่าใต้โดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 13.30 น.และเริ่มเปิดการประชุมโดยประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน ซึ่ง นายกริยา แดงหลัง ผู้ใหญ่บ้านและเป็นประธานที่ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2 ได้ชี้แจง ระเบียบวาระที่ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบ และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คนนทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป หลังจากนั้นนายกริยา แดงหลัง ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา และวางแผนทำความเข้าใจในการกำหนดจัดประชุมคณะทำงานวิชาการออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลการใช้สารเคมีในชุมชนในชุมชนตามกิจกรรมต่อไป หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำของภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียนผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานครั้งต่อไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • มีผลสรุปรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางสาวอนัญญา แสะหลี- คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 14:53:57
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 30 มีนาคม 2559 13:56:29 น.

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพทีมสภาหมู่บ้าน

 • photo ลงทะเบียน
  ลงทะเบียน
 • photo ลงทะเบียน
  ลงทะเบียน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ รพ.สต. สมาชิกอบต. อสม.และสมาชิกสภามาจากกลุ่มต่างๆ คนวัยทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและใส่แนวคิดการทำงานจิตอาสาการทำงานกับชุมชนจำนวน 2 วัน
 • ประชุมเตรียมทีมงานในการจัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพทีมทำงาน
 • ประสานวิทยากรกระบวนการ
 • เตรียมสถานที่จัดอบรม
 • สรุปผลการจัดอบรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านตัวแทนกลุ่มต่างๆ อสม. กลุ่มสตรี

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วันที่ 9 - 10พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. - 16.30 น. ณ รีสอร์ทชุมชน บ้านบ่อเจ็ดลูกอำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่สภาหมู่บ้าน จำนวน 30 คน (ภายใต้งบประมาณ สสส.) โดยมีนาย กริยา แดงหลัง เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. กลุ่มสตรี เยาวชน และกลุ่มต่างๆในหมู่บ้านภายในกิจกรรมมีการบรรยายของวิทยากร ในเรื่องบุคลิคภาพด้านความเป็นผู้นำในชุมชน ด้านความคิดความมีจิตสาธารณะช่วยเหลือคนอื่น และในชุมชนเหมือนในการจัดกิจกรรมในวันนี้คือการพัฒนาศักยภาพทีมผู้นำหมู่บ้านด้านบุคลิคภาพในการแต่งตัวให้ดุสุภาพเรียบร้อยทรงผมสะอาดดูดี พัฒนาศักยภาพท่าทางในการเดินต่อหน้าคนในที่ประชุมควรเดินแบบใหนถึงจะสุภาพเรียบร้อย พัฒนาศักยภาพในการยืนพูดต่อหน้าคนฟัง พัฒนาศักยภาพการยืนอย่างไรถึงจะน่ามองไม่เกะกะดูแล้วสง่างาม พัฒนาศักยภาพในการนั่งควรนั่งแบบใหนถึงจะเรียบร้อยผู้หญิงและผู้ชายไม่ควรนั่งไขว่ห้างจะดูไม่ดีไม่เรียบร้อยควรนั่งขาทั้สองข้างให้ชิดกัน กับคนในชุมชนให้เกรียติแก่คนพูดไม่พูดเสียงดังกว่าวิทยากรที่กำลุงพูดให้เรารับฟังเหตุผลของคนพุดน่าเชื่อถือถ้าหากเราไม่มีการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำจะไม่เห็นการพัฒนาของตัวบุคคลให้มีประสิทธิภาพเลยเพราะเราขาดความรู้ความความเปลี่ยนแปลงในการเป็นผู้นำในชุมชนมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นและมีความสมัคคีช่วยเหลือกันหลังจากได้อบรมเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน จากนั้นได้จัดกิจกรรม กิฬาเปตอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และมีกิจกรรมกลางคืน

 • จากนั้นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. นายกริยา แดงหลัง ผู้ใหญ่บ้านและผู้รับผิดชอบโครงการ ได้สรุปการจักิจกรรมครั้งนี้ และกลาวชื้นชม ชาวบ้านและเยาวชนที่ ช่วยเหลือชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพด้านความเป็นผู้นำในชุมชน มีความคิดความกล้าเสนอความคิดเห็นที่จะแสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองได้ จากนั้น นายกริยา แดงหลัง ผู้ใหญ่บ้านและผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กล่าวปิดกิจกรรมในเวลา 11.00น. และรัปทานอาหารกลางวัน เสร็จแล้วก็เดินทางกลับบ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้านสามารถเปลี่ยนความคิดคนให้มีจิตอาสามากขึ้นและเข้าร่วมกิจกรรมและทำงานกันเป็นทีมมากขึ้นมีความผูกพันกันมากขึ้นและได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่ทางสสส.ให้มาทำกิจกรรมต่างๆ จากที่ไม่เคยทราบมาก่อนว่างบของ สสส. เขาให้มาใช้เพื่อทำอะไรทุกคนสามารถเข้าใจและพัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางสาวอนัญญา แสะหลี- คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2558 22:24:34
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 30 มีนาคม 2559 13:48:15 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

 • photo จัดทำป้ายปลอดบุหรี่ ตามมาตรฐานของ สสส.กำหนด
  จัดทำป้ายปลอดบุหรี่ ตามมาตรฐานของ สสส.กำหนด

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่ และห้ามการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำป้ายปรอดบุหรี่ จำนวน 1 แผ่น ขนาด 50 cmx150 cm

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำป้ายปลอดบุหรี่ ตามมาตรฐานของ สสส.กำหนด จัดทำป้ายปรอดบุหรี่ จำนวน 1 แผ่น ขนาด 50 cmx150 cm

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จัดทำป้ายปลอดบุหรี่ ตามมาตรฐานของ สสส.กำหนด
 • หลังจากได้ทำการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดังนี้
  คนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะงดการสูบบุหรี่ในสถานที่นั้นๆ
 • เกิดจิตสำนึกเรื่องของการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2558 22:32:57
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 30 มีนาคม 2559 13:47:33 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน

 • photo ผู้ใหญ่บ้านเปิดการประชุม
  ผู้ใหญ่บ้านเปิดการประชุม
 • photo พี่เลี่ยงในพื้นที่ของ สสส. ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้คนในชุมชนได้รับทราบ
  พี่เลี่ยงในพื้นที่ของ สสส. ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้คนในชุมชนได้รับทราบ
 • photo รับประทานอาหารกลางวัน
  รับประทานอาหารกลางวัน
 • photo พี่เลี่ยงในพื้นที่ของ สสส. ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้คนในชุมชนได้รับทราบ
  พี่เลี่ยงในพื้นที่ของ สสส. ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้คนในชุมชนได้รับทราบ
 • photo พี่เลี่ยงในพื้นที่ของ สสส. ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้คนในชุมชนได้รับทราบ
  พี่เลี่ยงในพื้นที่ของ สสส. ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้คนในชุมชนได้รับทราบ
 • photo ลงทะเบียน
  ลงทะเบียน
 • photo ผู้ใหญ่บ้านอธิบายถึงที่มาของโครงการ
  ผู้ใหญ่บ้านอธิบายถึงที่มาของโครงการ
 • photo พี่เลี่ยงในพื้นที่ของ สสส. ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้คนในชุมชนได้รับทราบ
  พี่เลี่ยงในพื้นที่ของ สสส. ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้คนในชุมชนได้รับทราบ
 • photo พี่เลี่ยงในพื้นที่ของ สสส. ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้คนในชุมชนได้รับทราบ
  พี่เลี่ยงในพื้นที่ของ สสส. ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้คนในชุมชนได้รับทราบ
 • photo พี่เลี่ยงในพื้นที่ของ สสส. ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้คนในชุมชนได้รับทราบ
  พี่เลี่ยงในพื้นที่ของ สสส. ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้คนในชุมชนได้รับทราบ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา และวัตถุประสงค์ให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มองค์กรหน่วยงานจากชุมชน 100 คน

 • เยาวชน 10 คน
 • วัยทำงาน 70 คน
 • ผู้สูงอายุ 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้คนในชุมชนเห็นที่มาและวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมในพื้นที่
 • ประชุมทีมคณะทำงานเตรียมจัดเวที
 • ประสานผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จำนวน 100 คน จากกลุ่มองค์กร หน่วยงาน ชุมชน
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มองค์กรหน่วยงานจากชุมชน 100 คน
- เยาวชน 10 คน
- วัยทำงาน 70 คน
- ผู้สูงอายุ 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยผู้รับผิดชอบโครงการ นายกริยา แดงหลัง เปิดการประชุม ชี้แจงวัตถุประสงค์การทำงานโครงการเพื่อทำความเข้าใจการทำงานโครงการให้กับผู้ประสานงานได้รับรู้รับทราบข้อมูลการทำงานโครงการ ต่อด้วยการแนะนำตัวของคณะทำงานโครงการพร้อมบทบาทการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ หลักคิดการทำงานโครงการเริ่มจากสถานการณ์ปัญหาการใช้สารเคมี ของคนในชุมชนทำให้แกนนำร่วมกับพี่เลี้ยงได้มีการคิดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการทำงานของพื้นที่ เห็นด้วยกับการทำงานโครงการของพื้นที่

 • คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง : พี่เลี้ยงโครงการ เล่าสถานการณ์ของ สสส.ที่ถูกแทรกแซงเพื่อสร้างความเป็นเจ้าของให้กับคนในชุมชน สสส.คือ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.มี 12 สำนัก และงบประมาณที่ลงมาพื้นที่ในครั้งนี้มาจากสำนัก 6 คือโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โครงการนี้จะมีพี่เลี้ยงโครงการที่คอยหนุนเสริมการทำงานของพื้นที่ และถ้าพื้นที่มีปัญหาอะไรก็สามารถขอคำปรึกษาได้ทุกเรื่อง ในส่วนของการขับเคลื่อนงานภายใต้แผนงานที่ร่วมกันกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งในการทำงานของพื้นที่ถ้าคณะทำงานเห็นว่าไม่โปร่งใสก็สามารถรายงานไปยังพี่เลี้ยง ซึ่งพี่เลี้ยงมีอำนาจในการระงับโครงการได้
  ถ้าต้องการให้การทำงานมีความสำเร็จเนื่องจากบทเรียนที่ผ่านมาการทำงานของชุมชนมีความล้มเหลวแต่อยากให้โครงการนี้นำชุมชนไปสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานของชุมชน คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง ยังได้ ชี้แจงเรื่องการเบิกงบประมาณของโครงการ และงบประมาณที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นค่าอาหารและวัสดุอุปกรณ์แต่จะไม่ให้ค่าเดินทาง

 • ผู้ใหญ่ : ชี้แจงเรื่องกิจกรรมของโครงการโดยมีเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม โครงการชุมชนน่าอยู่เริ่มมาจากฐานข้อมูลของชุมชนมีการเรียงลำดับปัญหาที่ชัดเจนว่าปัญหาที่แท้จริงของชุมชนมีอะไรโดยกิจกรรมในการขับเคลื่อนคือการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปัญหาของชุมชน และในเรื่องของงบประมาณเนื่องจากมีแนวคิดว่าหมู่บ้านจะเข้มแข็งได้คนในหมู่บ้านต้องมีจิตอาสา

 • โดยผู้รับผิดชอบโครงการ นายกริยา แดงหลัง ชี้แจงแผนงานกิจกรรมโดยกิจกรรมหลักที่ต้องดำเนินการคือประชุมคณะทำงานสภาผู้นำโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการใช้สารเคมีในชุมชน พัฒนาทีมสภาผู้นำเพื่อการทำงานจิตอาสา

 • คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง : เสนอเรื่องการแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานแต่ละฝ่ายเพื่อช่วยในการทำงานโดยอาจจะชักชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่มาช่วยในการขับเคลื่อนงานเพื่อให้มีคนทำงานมากขึ้น และสามาถรร่วมมือขับเคลื่อนงานภายใต้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ให้สามารถเดินต่อได้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ประชาชนรับทราบ งบประมาณโครงการในคร้งนี้ว่ามาจากงบประมาณสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. มี12 สำนัก ของเราอยู่สำนักสำนัก 6 คือโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ งบประมาณที่ได้มาจาก ภาษีเหล้า ภาษีบุหรี่ เพื่อนำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในชุมชนและถ้าโครงการนี้ดำเนินการโดยไม่โปร่งใส่ให้พี่น้องประชาชนร้องเรียนพี่เลี้ยงโครงการได้พี่เลี้ยงโครงการมีอำนาจระงับโครงการนี้ได้
 • ประชาชนรับทราบวัตถุประสงค์ของโครงการขั้นตอนการดำเนินโครงการตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร และขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ช่วยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของโครงการเพื่อให้งานเดินได้อย่างต่อเนื่อง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางสาวอนัญญา แสะหลี- คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
20 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 12:13:25
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 30 มีนาคม 2559 13:45:45 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1/10

 • photo ผู้ใหญ่ กริยา แดงหลัง เป็นประธานเปิดสภา
  ผู้ใหญ่ กริยา แดงหลัง เป็นประธานเปิดสภา
 • photo ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1
  ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1
 • photo ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1
  ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1
 • photo ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1
  ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1
 • photo ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1
  ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1
 • photo มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่าย
  มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่าย
 • photo แจกแจงเรื่องบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
  แจกแจงเรื่องบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
 • photo แจกแจงเรื่องบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
  แจกแจงเรื่องบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
 • photo แจกแจงเรื่องบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
  แจกแจงเรื่องบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
 • photo มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่าย
  มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่าย
 • photo มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่าย
  มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่าย
 • photo ผู้ใหญ่ กริยา แดงหลัง เป็นประธานปิดสภา
  ผู้ใหญ่ กริยา แดงหลัง เป็นประธานปิดสภา

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

    เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน
 • คนวัยทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆ
 • คนวัยทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านนาขาใต้ โดยมี นาย กริยา แดงหลัง ผู้รับผิดชอบโครงการเปิดประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนการทำงานโดยให้คณะทำงานได้เสนอความคิดเห็นตางๆได้ ในการทำงานช่วยเหลือชุมชนให้มีผู้นำที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชนและชุมชนเองก็จะเจริญก้าวหน้าสามารถรับกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน

 • จากแต่งตั้งประธานสภารองประธานสภาเลขานุการเหรัญญิกและกรรมการฝ่ายต่างๆผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการเสนอให้มีการสร้างจิตสำนึกโดยการให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือเมื่อมีการประชุมหรือการประชาคมหมู่บ้านให้คณะกรรมการหมู่บ้านและคนในชุมชนเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะได้รับรู้ข่าวสารและการเคลื่อนไหวในชุมชนว่ามีการพัฒนาไปในรูปแบบใดเพราะบางคนคิดว่าการเข้าร่วมประชุมประชาคมไม่มีความสำคัญกับตนแต่ในการประชุมประชาคมต่างๆเป็นผลต่อตัวของตนเองทั้งนั้น จึงอยากให้ตระหนักถึงความสำคัญ

 • ในการเข้าร่วมประชุมประชาคม ผู้ใหญบ้าน นายกริยา แดงหลัง ผู้รับผิดชอบ โครงการกล่าวสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและให้มีการวางแผนกิจกรรมต่อไปโดยมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายดำเนินกิจกรรมตามแผน ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการกล่าวสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและให้มีการวางแผนกิจกรรมต่อไปโดยมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายดำเนินกิจกรรมตามแผน ซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้คุยมาแล้วเบื้องต้นตอนนี้ก็มีคนทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นและคณะทำงานเองก็เห็นมิติใหม่ที่มาช่วยกันทำงานร่วมมือขับเคลื่อนงานภายใต้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ให้สามารถเดินต่อได้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่าจะพาทีมคณะทำงานโครงการจำนวน 30 คน ไปพัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน ณ รีสอร์ทชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกโดยมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายดำเนินกิจกรรมตามแผน ที่ตั้งไว้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน ได้แบ่งหน้าที่และผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ประธานสภา รองประธาน สภาเลขานุการ เหรัญญิกและกรรมการฝ่ายต่างๆ ทำให้ทีมแกนนำรู้หน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดต่อหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการขับเคลื่อนงานเพื่อชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางสาวอนัญญา แสะหลี- คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
16 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 20:58:57
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 30 มีนาคม 2559 13:37:01 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง

 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ
  ประชุมคณะทำงานโครงการ
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ
  ประชุมคณะทำงานโครงการ
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ
  ประชุมคณะทำงานโครงการ
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ
  ประชุมคณะทำงานโครงการ
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ
  ประชุมคณะทำงานโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อชี้แจงการทำงานโครงการให้คนในชุมชนได้รับทราบ
 • เพื่อจัดตั้งสภาหมู่บ้าน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน
 • คนวัยทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานโครงการและช่วยกันร่วมคิดร่วมคุยร่วมกันทำงานโครงการ
 • ร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมชี้แจงให้กับคนในชุมชนรับทราบ
 • ร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะมาจัดตั้งเป็นสภาหมู่บ้าน
 • แบ่งบทบาทหน้าที่ในการประสานกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมเวทีชี้แจงโครงการ
 • สรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆ
 • คนวัยทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยผู้ประสานงานโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์การทำงานโครงการเพื่อทำความเข้าใจการทำงานโครงการให้กับคณะทำงานโครงการจะได้รับรู้รับทราบข้อมูลการทำงานโครงการต่อด้วยอธิบายถึงที่มาของงบประมาณจาก สสส.คือ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.มี 12 สำนัก และงบประมาณที่ลงมาพื้นที่ในครั้งนี้มาจากสำนัก 6 คือโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

 • โครงการนี้จะมีพี่เลี้ยงโครงการที่คอยหนุนเสริมการทำงานของพื้นที่ และถ้าพื้นที่มีปัญหาอะไรก็สามารถขอคำปรึกษาได้ทุกเรื่องในส่วนของการขับเคลื่อนงานภายใต้แผนงานที่ร่วมกันกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งในการทำงานของพื้นที่ถ้าคณะทำงานเห็นว่าไม่โปร่งใสก็สามารถรายงานไปยังพี่เลี้ยงได้ หัวใจของโครงการนี้ต้องการให้เกิดสภาผู้นำหมู่บ้านที่มานั่งชวนคิดชวนคุยในการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกเรื่อง ต่อด้วยการแนะนำตัวของคณะทำงานโครงการพร้อมบทบาทการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยหลักคิดการทำงานโครงการเริ่มจากสถานการณ์ปัญหาของคนในชุมชน ทำให้แกนนำร่วมกันคิดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการทำงานของพื้นที่ ร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะมาจัดตั้งเป็นสภาหมู่บ้าน

 • ทางคณะทำงานโครงการจึงได้ได้มีมติแต่งตั้งสภาหมู่บ้าน โดยมีการแต่งตั้ง นายกริยา แดงหลัง เป็นประธานสภา, นายดั้นยะหยา เกื้อหลี เป็นรองประธานสภา, นายนเรศ ดินเตบ เป็นเลขานุการ,และสมาชิกสภา รวมกันจำนวน 30 คนแบ่งบทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป และคณะทำงานโครงการได้แจงเรื่องบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้คุยมาแล้วเบื้องต้นตอนนี้ก็มีคนทำงานที่ชัดเจนขึ้นและคณะทำงานเองก็เห็นมิติใหม่ที่มาช่วยกันทำงานร่วมมือขับเคลื่อนงานภายใต้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ให้สามารถเดินต่อได้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีตัวแทนจากกลุู่มต่างๆ 30 คน เข้าประชุม
 • คณะทำงานมีความเข้าใจหลักการในการทำงานโครงการและนำไปสู่การจัดกิจกรรมต่อไป
 • มีความเข้าใจการทำงานโครงการและช่วยกันร่วมคิดร่วมคุยร่วมกันทำงานโครงการ
 • ร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมชี้แจงให้กับคนในชุมชนรับทราบ
 • ร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะมาจัดตั้งเป็นสภาหมู่บ้าน
 • แบ่งบทบาทหน้าที่ในการประสานกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมเวทีชี้แจงโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางสาวอนัญญา แสะหลี- คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 7 ตุลาคม 2558 16:25:21
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 30 มีนาคม 2559 13:06:29 น.

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศ โครงการ

 • photo อบรมปฐมนิเทศกับพี่เลี้ยง สจรส. ที่่บารารีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
  อบรมปฐมนิเทศกับพี่เลี้ยง สจรส. ที่่บารารีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 • photo อบรมปฐมนิเทศกับพี่เลี้ยง สจรส. ที่่บารารีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
  อบรมปฐมนิเทศกับพี่เลี้ยง สจรส. ที่่บารารีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 • photo อบรมปฐมนิเทศกับพี่เลี้ยง สจรส. ที่่บารารีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
  อบรมปฐมนิเทศกับพี่เลี้ยง สจรส. ที่่บารารีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 • photo อบรมปฐมนิเทศกับพี่เลี้ยง สจรส. ที่่บารารีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
  อบรมปฐมนิเทศกับพี่เลี้ยง สจรส. ที่่บารารีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 • photo อบรมปฐมนิเทศกับพี่เลี้ยง สจรส. ที่่บารารีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
  อบรมปฐมนิเทศกับพี่เลี้ยง สจรส. ที่่บารารีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้การจัดการโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปฐมนิเทศ โครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการฝ่าย ไอที ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน2ท่าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการผู้รับทุนจาก สสส .ฟังคำชี้แจงจาก สจรส.โดยทีมวิทยากรพี่เลี้ยงจาก สจรส.มอ. หาดใหญ่เพื่อรับคำแนะนำการทำบัญชี และการบันทึกรายงานกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คีย์ข้อมูลได้ เข้าใจในเอกสารสัญญา สามารถทำรายงานได้ การเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงินโดยมีตัวแทนคณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการฝ่าย ไอที และผู้รับผิดชอบโครงการจำนวนโครงการละ 2 ท่าน ร่วมการประชุม เพื่อทุกโครงการจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจการทำกิจกรรมให้เป็นไปตามข้อสัญญาร่วมทั้งการรายงานผลกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • อินเตอร์เน็ตช้า
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางสาวอนัญญา แสะหลี- คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง