โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว)

รหัสโครงการ 58-03912
สัญญาเลขที่ 58-00-1926
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการ
2) พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ
3) ทำป้ายสัญลักษณ์ปลอดบุหรี่
4) คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร
5) ประชุมคณะทำงานโครงการ
6) เวทีจุดประกายความคิดชุมชนในการทำงานจิตอาสา
7) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน
8) พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน
9) อบรมการเขียนรายงาน
10) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม
11) ประชุมคณะทำงานวิชาการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลหนี้สินในชุมชน
12) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที 3 เดือนมกราคม
13) ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูลจำนวน 20 คน
14) มาพบพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน รายงาน ก่อนปิดงวดโครงการ
15) พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารรายงานการเงินก่อนปิดงวดโครงการ
16) ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชน
17) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,150.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 72.62 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 100.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 25,722.62 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,722.62 บาท รวมรายจ่าย (2) = 59,900.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 25,822.62 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,450.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อับดุลเลาะห์ โส๊ะเต่ง )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 เดือนมีนาคม (5 มีนาคม 2559)
 2. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สิน (8 มีนาคม 2559)
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ (13 มีนาคม 2559)
 4. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที 6 เดือนเมษายน (18 เมษายน 2559)
 5. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 7 เดือนพฤษภาคม (14 พ.ค. 2559)
 6. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8 เดือนมิถุนายน (24 มิถุนายน 2559)
 7. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ (14 กรกฎาคม 2559)
 8. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9 เดือนกรกฎาคม (19 กรกฎาคม 2559)
 9. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนอย่างน้อย 100 คน (23 กรกฎาคม 2559)
 10. ประชุมทำความเข้าใจการทำงานร่วมกับครัวเรือนนำร่องจำนวน 40 ครัวเรือน (24 กรกฎาคม 2559)
 11. อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้จริง (30 กรกฎาคม 2559)
 12. อบรมใส่แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 ครัวเรือน (31 กรกฎาคม 2559)
 13. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ (6 สิงหาคม 2559)
 14. พัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (12 สิงหาคม 2559 - 13 สิงหาคม 2559)
 15. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 10 เดือนสิงหาคม (14 สิงหาคม 2559)
 16. ทบทวนกติกาหมู่บ้าน (15 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อับดุลเลาะห์ โส๊ะเต่ง )
11 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( น.ส.อนงค์ รอดเสน )
11 กุมภาพันธ์ 2559