โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว)

รหัสโครงการ 58-03912
สัญญาเลขที่ 58-00-1926
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปิดงวด1
2) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 เดือนมีนาคม
3) สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สิน
4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่
5) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที 6 เดือนเมษายน
6) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 7 เดือนพฤษภาคม
7) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8 เดือนมิถุนายน
8) พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ
9) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9 เดือนกรกฎาคม
10) เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนอย่างน้อย 100 คน
11) ประชุมทำความเข้าใจการทำงานร่วมกับครัวเรือนนำร่องจำนวน 40 ครัวเรือน
12) อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้จริง
13) อบรมใส่แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 ครัวเรือน
14) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
15) พัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
16) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 10 เดือนสิงหาคม
17) ทบทวนกติกาหมู่บ้าน
18) ประชุมคณะกรรมการประเมินครัวเรือนต้นแบบ
19) ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินจำนวน 2 วัน
20) พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงินและการบันทึกข้อมูล
21) งานสร้างสุข
22) เวทีประกวดครัวเรือนดีเด่นตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
23) ถอดบทเรียนการทำงานโครงการ
24) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสารทางการเงิน
25) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารทางการเงิน
26) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
27) สังเคราะห์โครงการปิดงวด2
28) จัดทำรูปถ่าย

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 25,822.62 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,450.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 148.97 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -13,979.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 321.59 บาท
รวมรายรับ (1) = 132,421.59 บาท รวมรายจ่าย (2) = 146,079.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -13,657.41 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 13,657.41 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อับดุลเลาะห์ โส๊ะเต่ง )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อับดุลเลาะห์ โส๊ะเต่ง )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )