โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว)

รหัสโครงการ 58-03912
สัญญาเลขที่ 58-00-1926
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว)

2. ชุมชน บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

3. รหัสโครงการ 58-03912 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1926

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมคณะทำงานโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมคณะทำงานโครงการ

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงการทำงานโครงการและคณะทำงานได้รับทราบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คณะทำงานมีความเข้าใจในการทำงานโครงการ และมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน นำไปสู่การเกิดสภาหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านห้วยมะพร้าว ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจในการทำกิจกรรมของโครงการ ทราบที่มาที่ไปของการดำเนินโครงการ
 • เกิดการวางแผนกิจกรรม สร้างครัวเรือนต้นแบบการปลูกผัก การจัดศูนย์เรียนรู้ที่โรงเรียน
 • เกิดการขับเคลื่อนโครงการโดยการมีสวนร่วมของทุกฝ่ายผ่านสภาผู้นำชุมชนทุกฝ่าย มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการทำโครงการต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานโครงการและช่วยกันร่วมคิดร่วมคุยร่วมกันทำงานโครงการที่ได้รับให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมชี้แจงให้กับคนในชุมชนได้รับทราบแผนการทำงานโครงการ
 • ร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะมาจัดตั้งเป็นสภาหมู่บ้าน
 • แบ่งบทบาทหน้าที่ในการประสานกลุ่มเป้าหมายที่จะมาเข้าร่วมเวทีชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชน
 • สรุปผลการดำเนินกิจกรรมแต่ละครั้งพร้อมรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.ต่อด้วยการร่วมพูดคุยปรึกษาหารือการทำงานร่วมกันในคณะทำงานโครงการ เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรม

 • หลังจากนั้นเวลา 14.00 น. นายอับดุลเลาะห์ โส๊ะเต่ง ประธานโครงการกล่าวแนะนำพี่เลี้ยงโครงการ คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวังและคุณอนัญญา แซะหลี ต่อที่ประชุมและกล่าวขอบคุณที่พร้อมมาให้คำชี้แจงการดำเนินงาน และคำแนะนำ แก่คณะทำงานโครงการ ต่อด้วยประธานโครงการได้กล่าวถึงความตั้งใจในการทำโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบได้ในอนาคต ทีพร้อมให้ภายนอกมาศึกษาดูงานในพื้นที่ได้

 • หลังจากนั้นผู้ประสานงานโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์การทำงานโครงการเพื่อทำความเข้าใจการทำงานโครงการให้กับผู้ประสานงานได้รับรู้รับทราบข้อมูลการทำงานโครงการ คุณกัลยทรรศน์ติ้งหวัง : พี่เลี้ยงโครงการ ชี้แจงความเป็นมาของการเกิดโครงการนี้ในหมู่บ้าน มาจากความตั้งใจ ความอดทนและความเสียสละของคณะทำงานที่เสนอโครงการจนผ่านขั้นตอน กระบวนการต่างๆจนโครงการผ่านการอนุมัติ และเล่าสถานการณ์ของ สสส.ที่ถูกแทรกแซงเพื่อสร้างความเป็นเจ้าของให้กับคนในชุมชน สสส.คือ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.มี 12 สำนัก และงบประมาณที่ลงมาพื้นที่ในครั้งนี้มาจากสำนัก 6 คือโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โครงการนี้จะมีพี่เลี้ยงโครงการที่คอยหนุนเสริมการทำงานของพื้นที่ และถ้าพื้นที่มีปัญหาอะไรก็สามารถขอคำปรึกษาได้ทุกเรื่องในส่วนของการขับเคลื่อนงานภายใต้แผนงานที่ร่วมกันกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งในการทำงานของพื้นที่ถ้าคณะทำงานเห็นว่าไม่โปร่งใสก็สามารถรายงานไปยังพี่เลี้ยง ซึ่งพี่เลี้ยงมีอำนาจในการระงับโครงการได้สำหรับพื้นที่ตำบลละงู ปีนี้ได้ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน

 • หัวใจของโครงการนี้ต้องการให้เกิดสภาผู้นำหมู่บ้านที่มานั่งชวนคิดชวนคุยในการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกเรื่อง ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณที่ให้เกิดความโปร่งใส โดยการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจน และมีการรายงานค่าใช้จ่ายที่มีเอกสาร หลักฐานทางการเงินที่ชัดเจน

 • คุณอนัญญาแสะหลี : ชี้แจงแผนงานกิจกรรมโดยกิจกรรมหลักที่ต้องดำเนินการคือประชุมคณะทำงานสภาผู้นำโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชน พัฒนาทีมสภาผู้นำเพื่อการทำงานจิตอาสา การศึกษาดูงาน การจัดทำศูนย์เรียนรู้ชุมชน อาจจะใช้พื้นที่โรงเรียนหรือพื้นที่ใดก็ได้ที่มีความพร้อมครูโรงเรียน :

 • การจัดพิ้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ทางโรงเรียนมีความพร้อมและมีพื้นที่ที่สามารถใช้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วย เนื่องจากทางโรงเรียนก็มีการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอยู่แล้ว โดยการร่วมประกวดในระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่ เพื่อส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กนักเรียน ทางโรงเรียนมีความยินดีที่จะร่วมกับชุมชนในการดำเนินโครงการประธาน

 • โครงการ : พูดคุยการวางเป้าหมายให้หมู่บ้านเกิดสภาผู้นำชุมชน เกิดชุมชนเข้มแข็ง สามารถให้คนอื่นมาดูงานได้ เกิดครัวเรือนต้นแบบเน้นการปลูกผักสวนครัว ที่ใช้กินในครัวเรือน จัดหาเมล็ดพันธุ์ ปลูกพืชผักอย่างน้อย 10 ชนิดเพื่อให้มีกินในครัวเรือน เหลือสามารถส่งผลผลิตขายได้ เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน

 • คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง : โครงการชุมชนน่าอยู่เริ่มมาจากฐานข้อมูลของชุมชนมีการเรียงลำดับปัญหาที่ชัดเจนว่าปัญหาที่แท้จริงของชุมชนมีอะไรโดยกิจกรรมในการขับเคลื่อนคือการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปัญหาของชุมชน และในเรื่องของงบประมาณเราจะไม่ให้ค่าเดินทางเนื่องจากมีแนวคิดว่าหมู่บ้านจะเข้มแข็งได้คนในหมู่บ้านต้องมีจิตอาสา และเสนอเรื่องการแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานแต่ละฝ่ายเพื่อช่วยในการทำงานโดยอาจจะชักชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่มาช่วยในการขับเคลื่อนงานเพื่อให้มีคนทำงานมากขึ้น

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 15

2. เวทีจุดประกายความคิดชุมชนในการทำงานจิตอาสา

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 เวทีจุดประกายความคิดชุมชนในการทำงานจิตอาสา

วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้คนในชุมชนได้รับทราบโครงการและใส่แนวคิดการทำงานจิตอาสา จิตสาธารณะให้กับคนในชุมชนเห็นด้วยในการทำงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คนในชุมชนเข้าใจที่มาที่ไปของการทำงานและได้รับทราบหลักการในการทำงานของชุมชน
 • คนในชุมชนจำนวน 80 คนเข้าร่วมประชุม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คนในชุมชนได้รับทราบโครงการ เข้าใจที่มาที่ไปของการทำงานและได้รับทราบหลักการแนวคิดในการทำงาน ได้รับความรู้ใหม่ๆและมีทัศนคติที่ดีขึ้นเกิดการสร้างแนวคิดจิตอาสาในการร่วมกันทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในชุมชน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และมีวิทยากรมาให้ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินโครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรพอเพียงเพื่อให้เกิดการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตามโครงการ 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้คนในชุมชนได้รับทราบโครงการและใส่แนวคิดการทำงานจิตอาสา จิตสาธารณะให้กับคนในชุมชนเห็นด้วยในการทำงาน
 • ประชุมทีมคณะทำงานโครงการเพื่อวางแผนงานประสานผู้เข้าร่วมประชุม
 • ประสานผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นคนในชุมชนจำนวน 80 คนเพื่อมาให้รับรู้รับทราบความเป็นมาของโครงการและพูดคุยเพื่อหาความร่วมมือในการทำงานโครงการต่อไป
 • สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เริ่มเวทีจุดประกายความคิดชุมชนในการทำงานจิตอาสา เวลา 13.30 น. โดยนายอับดุลเลาะห์โส๊ะเต่ง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ชุมชน (ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว) ได้กล่าวแสดงความยินดีกับพี่น้องบ้านห้วยมะพร้าว ที่ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและชี้แจงให้กับคนในชุมชนรับทราบ เพื่อให้เห็นวัตถุประสงค์เป้าหมายความเป็นมาของโครงการ ที่เกิดจากความพยายามและความตั้งใจของคณะทำงานโครงการในการขอเสนอโครงการจนได้รับการสนับสนุน คือ โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน (ม.11 บ้านห้วยมะพร้าว)

 • คุณมนัสนันท์นุ่นแก้ว : แนะนำตัวเองและร่วมเป็นวิทยากร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอละงู ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พูดคุยวิธีการในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

 • คุณรุจิรารักปลื้ม : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้ความรู้เรื่องการเกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัส ซึ่งสอนให้คนไทยรู้จักคำว่าพอเพียง ที่เมื่อก่อนอาจเป็นเรื่องไกลตัว แต่ปัจจุบันเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก คำว่าพอเพียงคือคำว่าพอดี เราต้องการให้ลดรายจ่ายตามหลัดเศรษฐศาสต์ เท่ากับเพิ่มรายได้ และแนะนำการเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำบัญชีครัวเรือน รายรับ-รายจ่าย วิธีการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่าย ประจำเดือน ซึ่งการทำบัญชี เพื่อปรับวิธีคิดแล้วจะเหลือ และเพื่อหาอาชีพ

 • นายอับดุลเลาะห์โส๊ะเต่ง : กล่าวขอบคุณวิทยากร จากเวทีจุดประกายความคิดชุมชนในการทำงานจิตอาสา ทุกคนต่างมีความฝัน แต่ความฝันต้องมีจิตอาสาด้วย จากการเดินพื้นที่หมู่บ้านมีตรงไหนเป็นจุดเด่นให้ผู้อื่นมาศึกษาดูงานบ้าง ปัจจุบันพบว่ามีการพัฒนามากขึ้น เกิดการรวมกลุ่มปลูกมะนาว สร้างฟาร์มแพะ ฟาร์มวัว และมีครัวเรือนตัวอย่างด้านเศรฐกิจพอเพียง อยากให้เกิดการรวมกลุ่มกัน มีวิธีการคิดแบบเครือข่าย มีสถานที่ศึกษาดูงานในชุมชน และเกิดครัวเรือนต้นแบบ และต่อไปอยากให้มีการเกิดสภาผู้นำหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการพูดคุยร่วมกัน ซึ่งทุกอย่างทุกกิจกรรมจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

82 57

3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 10 ครั้งต่อปี

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและสรุปรายงานตามกิจกรรมแต่ละครั้ง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 1 สภา ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

การประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมของชุมชน คือ กรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา สมาชิกอบต. ผู้อำนวยการโรงเรียน อสม. กลุ่มสตรี บัณฑิตอาสา และผู้แทนกลุ่มต่างๆ มาร่วมพูดคุยทำความเข้าใจและวางแผนการทำงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการแต่งตั้งประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  เหรัญญิก  และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้ง ที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นายอับดุลเลาะห์โส๊ะเต่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งที่ประชุมทราบการจัดประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน กำหนดขึ้นเพื่อเป็นเวทีร่วมกันปรึกษาหารือ วางแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้พื้นที่มีสภาผู้นำหมู่บ้านเป็นแกนนำที่มาช่วยกันขับเคลื่อนงานของชุมชน มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน และให้สภาที่มาจากทุกกลุ่มองค์กรในชุมชน ร่วมกันพัฒนาสภาผู้นำให้มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสาในการทำงานช่วยเหลืชุมชนให้มีผู้นำที่เข้มแข็ง และพร้อมที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่สนับสนุนเพื่อนำมาพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมไปในทิศทางเดียวกัน โดยงบประมาณทางสสส.ได้มีการจัดการในการสนับสนุนงบประมาณมาให้พื้นที่จำนวน 3 งวด มีการดำเนินการงาน 19 กิจกรรมตามแผนและมีพี่เลี้ยงมาหนุนเสริมการทำงานในพื้นที่

 • นางสาวเพ็ญศรีราเหม ชี้แจงรายงานทางการเงิน และมีการคัดเลือกแต่งตั้งประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการเหรัญญิกและกรรมการฝ่ายต่างๆ นายรอสักคงทอง ผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้นำพูดคุยเสนอแนะการวางแผนหรือทำอย่างไรให้ให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่างๆของหมู่บ้านจากสภาผู้นำหมู่บ้าน อยากให้ผู้นำทุกคนมีความสามัคคี ก็จะเกิดเป็นสภาและนำไปสู่ความสำเร็จเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป้หมายของโครงการให้มีครัวเรือนต้นแบบ 40 ครัวเรือนและเกิดสภาผู้นำ 30 คน นายปรีชาหมีนคลาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พูดคุยเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดการร่วมกันขับเคลื่อนงานในหมู่บ้านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้หลัก การทำงานเป็นทีมและวางแผนการทำงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 23
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 1 สภา ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาเข้าร่วมประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยมะพร้าว จำนวน 23 คน มีการประชุมชี้แจงเรื่องประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบ และร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป คือ ประชุมคณะทำงานวิชาการออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลหนี้สินในชุมชน และแกนนำกลุ่มภาคีต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้าน และกำหนดจัดประชุมสภาผู้นำทุกวันที่ 9 ของเดือน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้ง ที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมที่อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยมะพร้าวโดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 13.30 น.และเริ่มเปิดการประชุมโดยประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน ซึ่งประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป

 • หลังจากนั้นนายอับดุลเลาะห์โส๊ะเต่ง ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา และวางแผนทำความเข้าใจในการกำหนดจัดประชุมคณะทำงานวิชาการออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลหนี้สินในชุมชนตามกิจกรรมต่อไป หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำตามภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 23
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที 3 เดือนมกราคม

วันที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 1 สภา ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาเข้าร่วมประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยมะพร้าว จำนวน 23 คน มีการประชุมชี้แจงเรื่องประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบ และร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป คือ ประชุมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล จำนวน 20 คน ตามแบบสำรวจข้อมูลหนี้สินในชุมชน และแกนนำกลุ่มภาคีต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้าน และกำหนดจัดประชุมสภาผู้นำทุกวันที่ 9 ของเดือน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้ง ที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมที่อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยมะพร้าวโดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 13.30 น.และเริ่มเปิดการประชุมโดยประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน ซึ่งประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป
 • หลังจากนั้นนายอับดุลเลาะห์โส๊ะเต่ง ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา และชี้แจงการดำเนินการการออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลหนี้สินในชุมชนและการวางแผนในการลงพื้นที่สำรวจ โดยกำหนดจัดประชุมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล มาร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเครื่องมือและวางแผนในการลงเก็บข้อมูลต่อไป
 • หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำตามภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้าน
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 23
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.4 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 1 สภา ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคจากการทำกิจกรรมต่างๆของคณะทำงาน
 • ได้ทีมผู้นำที่พร้อมจะขับเคลื่อนการทำงานไปด้วยกัน
 • เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการพูดคุยในที่ประชุม
 • สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้ง ที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาเข้าร่วมประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 4 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยมะพร้าว จำนวน 24 คนโดยนายรอสัก คงทอง ประธานสภาได้เปิดการประชุม

 • เวลา 14.00 น.โดยประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่างๆตามวาระ ให้ข้อเสนอแนะ และชี้แจงปัญหาความต้องการด้านต่างๆในหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันนำปัญหาความต้องการที่ได้รับมาช่วยกันแก้ไข

 • นายอับดุลเลาะห์ โส๊ะเต่ง ชี้แจงผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมต่อไปเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพโดยตรงและตามเป้าหมาย และนางสาวอนงค์ รอดเสน ชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละกิจกรรมเพื่อให้คณะทำงานเกิดความเข้าใจ ส่วนภาคีเครือข่ายกลุ่มต่างๆ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมหรือขอความร่วมมือกันในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 24

4. พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและใส่แนวคิดการทำงานจิตอาสาการทำงานกับชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คณะทำงานสามารถบริหารจัดการและมีแนวคิดการทำงานจิตอาสาการทำงานกับชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน เป็นกิจกรรมที่สามารถเสริมทักษะการสร้างภาวะการเป็นผู้นำที่ดี เปลี่ยนความคิดคนให้มีจิตอาสามากขึ้นการเข้าร่วมกิจกรรมและทำงานกันเป็นทีมมากขึ้น  ทีมสภาผู้นำที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ประสบการณ์เพื่อนำไปพัฒนาและร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับชุมชนต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและใส่แนวคิดการทำงานจิตอาสาการทำงานกับชุมชน
 • ประชุมเตรียมทีมงานในการจัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพทีมทำงาน
 • ประสานวิทยากรกระบวนการ
 • เตรียมสถานที่จัดอบรม
 • สรุปผลการจัดอบรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะห์โส๊ะเต่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวเปิดเวทีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน โดยเชิญวิทยากรจำนวน 2 ท่านมาให้ความรู้ถ่ายทอดแนวทางการสร้างภาวะความเป็นผู้นำชุมชนและสร้างกระบวนการการละลายพฤติกรรมเสริมทักษะการเป็นผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง

 • นายรอสักคงทอง ประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน ได้กล่าวถึงเป้าหมายทีมสภาผู้นำที่มาร่วมในวันนี้ จำนวน 23 คน การมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ เพื่อให้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาเสริมทักษะในการเป็นผู้นำ

 • นายปรีชาหมีนคลาน ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ร่วมทีมสภาผู้นำ แนะนำวิทยากรทั้ง 2 ท่าน คือ

 1. นายอุมัธสวาหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
 2. นางสาวสุชดาแซ่ตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล
 • การดำเนินกระบวนการตามกิจกรรมที่กำหนด โดยทีมสภาผู้นำรับฟังการบรรยายจากท่านวิทยากร นายอุมัธ สวาหลัง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เรื่องของการสร้างจิตอาสาการทำงานเป็นทีม และการเป็นผู้นำที่ดี คือการเป็นผู้นำตามสถานการณ์ การทำงานด้วยจิตอาสาเพื่อชุมชนของตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได้หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมการทำงานเป็นทีมผ่านเกมส์ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดยวิทยากรทั้งสองท่าน โดยการให้สมาชิกสภาทุกคนเขียนความคาดหวังที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ และแบ่งกลุ่มสภาผู้นำเป็น 2 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม เป็นการฦึกความกล้าแสดงออกในการเป็นผู้นำ การวางแผน การมีไหวพริบที่ดี มีความตั้งใจ การเป็นคนช่างสังเกตุ การเสริมทักษะการฟัง จดจำ และนำข้อมูลที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่นที่ดีและได้รับประโยชน์สูงสุด มีการวางแผนเพื่อเป็นนักวางแผนที่ดี ผ่านกิจกรรมที่กำหนดขึ้น แต่ละกลุ่มแต่ละคนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าคิดกล้าทำ และปฏิบัติร่วมกันเป็นทีมงานสภาที่เข้มแข็งช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลังจากนั้นวิทยากรกำหนดกิจกรรมให้แต่ละทีมร่วมกันวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของหมู่บ้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างทางสังคม (วิถีชีวิต,วัฒนธรรม,ประเพณ๊) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทัศนียภาพ ซึ่งแต่ละทีมได้ร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างทางด้านต่างๆทั้งจุดเด่นจุดด้อยที่มีในหมู่บ้าน แล้วออกมานำเสนอให้ทุกคนร่วมรับฟังเพื่อนำมาร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาร่วมกัน จึงทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน หลังจากนั้นวิทยากรก็ได้สรุปผลการวิเคราะห์ "เมื่อรู้แล้ว - เราควรทำอย่างไร และมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราพึ่งตนเองได้ โดยจากข้อมูลที่แต่ละทีมร่วมกันวิเคราะห์สามารถนำจุดด้อยไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยผู้นำชุมชนหรือสมาชิกอบต. เพื่อมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีวิธีการพึ่งตนเอง การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการนำมาปฏิบัติแก่ตนเองและชุมชนให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้

 • น.ส.สุชดา แซ่ตั้ง ได้พูดคุยเรื่องการทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้นำหมู่บ้านควรมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นและชุมชน ผู้นำควรมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 23

5. ประชุมคณะทำงานวิชาการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลหนี้สินในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ประชุมคณะทำงานวิชาการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลหนี้สินในชุมชน

วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ได้แบบสำรวจข้อมูลและข้อมูลที่ต้องการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้แบบสำรวจข้อมูลหนี้สินที่ได้ร่วมกันออกแบบจำนวน 1 ชุดที่เข้าใจตรงกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้แบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์หนี้สินของคนในชุมชน
 • เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแบบสำรวจ
 • เกิดกระบวนการคิดร่วมกันและเกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 • และร่วมกันวางแผนลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อทำความเข้าใจเรื่องข้อดีของการได้มาซึ่งข้อมูลและร่วมกันออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล
 • ประสานทีมคณะทำงานโครงการและทีมวิชาการจำนวน 20 คนมาช่วยออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
 • จัดทำแบบสำรวจเพื่อลงพื้นที่สำรวจข้อมูลหนี้สินในชุมชนโดยใช้เด็กเยาวชนและอาสาสมัครสาธารณสุขลงพื้นที่คู่กันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนด้วย
 • สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.ณ อาคารโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว โดยมีนายอับดุลเลาะห์โส๊ะเต่ง ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นประธานในการเปิดประชุมทีมวิชาการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลหนี้สินในชุมชน บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนการทำงาน โดยมีนายปรีชา หมีนคลาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว เป็นวิทยากรร่วมในการออกแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์หนี้สินของคนในชุมชนและทางคณะทำงาน ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันคิดวิเคราะห์ออกแบบสำรวจ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดิบที่สามารถนำมาวิเคราะห์เป็นชุดข้อมูลของหมู่บ้านที่สมบูรณ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

21 21

6. ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูลจำนวน 20 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูลจำนวน 20 คน

วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเครื่องมือและวางแผนในการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เกิดการทำงานเป็นทีมร่วมกัน
 • ได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน เกิดข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกพื้นที่
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

• เกิดความเข้าใจในแบบสำรวจข้อมูล

• เกิดการทำงานเป็นทีมร่วมกันของ อสม.และเยาวชนในชุมชน

• ได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน เกิดข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกพื้นที่

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อสร้างความเข้าใจเครื่องมือและวางแผนในการลงเก็บข้อมูล
 • นัดทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูลจำนวน 20 คน เยาวชน 10 คน อาสาสมัครสาธารณสุข 10 คน มาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเครื่องมือ
 • แบ่งโซนเพื่อให้คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนโดยให้จับคู่กับ อสม.ในการลงพื้นที่สำรวจ
 • สรุปการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. ณ ห้องโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว โดยมีนายอับดุลเลาะห์โส๊ะเต่ง
  ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นประธานในการเปิดการประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูลจำนวน 20 คน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทั้งคณะทำงานและอสม.ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเข้าใจและพร้อมลงพื้นที่ไปในทิศทางเดียวกัน

 • ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจะมีการแบ่งโซนเพื่อให้คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนโดยให้คณะทำงานจับคู่กับอสม. 1 คน ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล โดยมีนาง รอย๊ะ เป็นหัวหน้าทีมลงพื้นที่สำรวจ เพื่อติดตามผลและเป็นที่ปรึกษาในระหว่างการลงพื้นที่สำรวจ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

7. ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชน

วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจหนี้สินของคนในชุมชนและสาเหตุปัญหาที่ทำให้เกิดหนี้สินในครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะทำงานเก็บข้อมูลมีความชำนาญในการเก็บข้อมูล

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • แกนนำชุมชนได้ข้อมูลหนี้สินเบื้องต้นของคนในชุมชน จำนวน 312 ครัวเรือนจากการสอบถามตามแบบสอบถาม
 • ได้พูดคุยถึงสภาพปัญหาความต้องการของแต่ละครัวเรือน เพือนำข้อมูลมาสรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์หนี้สินของคนในชุมชน
 • ทีมเก็บข้อมูลแบ่งทีมกันลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้ร่วมกันออกแบบจำนวน 10 วัน
 • ทีมลงเก็บข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน
 • สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง

อสม.และคณะทำงานลงพื้นที่ลงสำรวจครัวเรือน จำนวน 312 ครัวเรือน จำนวน 10 วัน (30 ม.ค. - 8 ก.พ. 59)

โดยทำการสอบถามข้อมูลตามแบบสอบถาม การสำรวจข้อมูลหนี้สินในชุมชน : โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม.11 บ้านห้วยมะพร้าว)
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ประกอบ คือ

 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร
 • ส่วนที่ 2 สภาพทางเศรษฐกิจสังคม
 • ส่วนที่ 3 การถือครองที่ดิน
 • ส่วนที่ 4 ภาระหนี้สินของครัวเรือน
 • ส่วนที่ 5 ความสามารถในการออมของครัวเรือน
 • ส่วนที่ 6 ปัญหาอุปสรรคขัดขวางแนวทางการเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสการขยายรายได้ และสอบถามปัญหาความต้องการของครัวเรือนทุกครัวเรือน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

8. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สิน

ไม่มีกิจกรรม

9. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนอย่างน้อย 100 คน

ไม่มีกิจกรรม

10. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่

ไม่มีกิจกรรม

11. ประชุมทำความเข้าใจการทำงานร่วมกับครัวเรือนนำร่องจำนวน 40 ครัวเรือน

ไม่มีกิจกรรม

12. อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้จริง

ไม่มีกิจกรรม

13. อบรมใส่แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 ครัวเรือน

ไม่มีกิจกรรม

14. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

ไม่มีกิจกรรม

15. พัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

16. ทบทวนกติกาหมู่บ้าน

ไม่มีกิจกรรม

17. ประชุมคณะกรรมการประเมินครัวเรือนต้นแบบ

ไม่มีกิจกรรม

18. ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินจำนวน 2 วัน

ไม่มีกิจกรรม

19. เวทีประกวดครัวเรือนดีเด่นตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่มีกิจกรรม

20. ถอดบทเรียนการทำงานโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

21. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.1 ปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ ระบบการทำงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการลงข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องการเขียนรายงาน และการจัดการ เอกสารการเงิน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ลงแผนการดำเนินงานของโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ฟังการชี้แจงจาก สจรส.
 2. ลงแผนการดำเนินงาน
 3. บันทึกกิจกรรม
 4. การเสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถของผู้รับทุนด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  ผ่านกระบวนการ ปฐมนิเทศ การอบรมการเขียนรายงาน การจัดการ เอกสารการเงิน
  และการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.2 พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 11:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปรึกษาการขับเคลื่อนการทำงานของพื้นที่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานมีความเข้าใจในการขับเคลื่อนการทำงานของพื้นที่

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เดินทางพบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อปรึกษาการจัดทำเอกสารการเงินใบลงทะเบียนและป้ายไวนิล

กิจกรรมที่ทำจริง

มาปรึกษาพี่เลี้ยงเรื่องการจัดทำเอกสารและร่วมกันกำหนดวันในการจัดกิจกรรมจริงของพื้นที่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.3 คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อคืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการรับเงินคืนสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมที่ทำจริง

คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.4 อบรมการเขียนรายงาน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนในการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานโครงการแต่ละพื้นที่เข้าใจการเขียนรายงานและหลักการในการจัดการเอกสารการเงินโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
 • การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
 • การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่
 • ซักถามแลกเปลี่ยน
 • แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
 • สรุปและถอดบทเรียนร่วมกัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
 • การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
 • การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่
 • ซักถามแลกเปลี่ยน
 • สรุปและถอดบทเรียนร่วมกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.5 มาพบพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน รายงาน ก่อนปิดงวดโครงการ

วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงิน และรายงานกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจการจัดการเอกสาร
 • จัดเรียงเอกสารการเงินแต่ละกิจกรรมครบถ้วน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ตรวจเอกสารการเงิน และรายงานกิจกรรมในเว็บไซน์ก่อนปิดงวดโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง
 • นำเอกสารมาให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ
 • ตรวจสอบการเขียนรายงานโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.6 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารรายงานการเงินก่อนปิดงวดโครงการ

วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้เอกสารที่ถูกต้องพร้อมที่รายงานการปิดงวด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ตรวจสอบเอกสารรายงานการเงินและบัญชีเพื่อตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ให้พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการโครงการก่อนปิดงวด
 • ปรับปรุงแก้ไขในระบบและเพิ่มเติมเนี้อหาในระบบให้มมากขึ้น
 • ฟังคำแนะนำจากพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

22. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

22.1 ทำป้ายสัญลักษณ์ปลอดบุหรี่

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรณรงค์สถานที่ปลอดบุหรี่ 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้ป้ายสัญลักษณ์ปลอดบุหรี่และป้ายโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว)ตามความต้องการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การเดินทางในการจัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่และป้ายโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว)

กิจกรรมที่ทำจริง

การวางแผนออกแบบป้ายและดำเนินการในการจัดทำป้ายสัญลักษณ์ปลอดบุหรี่และป้ายโครงการ

 • photo

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 45 17                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 212,895.00 59,900.00                  
คุณภาพกิจกรรม 68 52                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 1. คนในชุมชนไม่เข้าใจในการใช้งบประมาณของโครงการ
 2. คนในชุมชนคาดหวังจากการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
 3. ชุมชนไม่เข้าใจในการทำงานร่วมกัน
 • เป็นโครงการใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในหมู่บ้าน
 • ชุมชนเกิดจากความเคยชินจากการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ในลักษณะของการให้ โดยไม่คำนึงถึงการทำงาน
 • คนในชุมชนมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานส่วนตัวเนื่องจากต้องหารายได้มาจุนเจือครอบครัวให้เพียงพอ ต้องออกหางานทำข้างนอก จึงไม่ค่อยมีเวลามาทำกิจกรรมร่วมกัน
 • คณะทำงานได้ประชุมชี้แจงถึงที่มาที่ไปของโครงการและการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรม
 • จัดกิจกรรมในการละลายพฤติกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก
 • จัดตั้งกลุ่ม ให้ทุกคนสามารถมาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ทำให้ชุมชนเกิดความรักความสามัคคีและมีความเข้าใจในการทำงานร่วมกันมากขึ้น

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย วินัย ลาวัลย์ 172 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมอาชีพ,สร้างเสริมอาชีพ
นาย อับดุลเลาะห์ โซ๊ะเต่ง 304 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นาย กูมูฮำมัดซอดิก ราเหม 90 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นาย สอแล๊ะ ดินเตบ 209 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นางสาว อนงค์ รอดเสน 306 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย หมาน ยาบา 16 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง ร่อย๊ะ หมื่นอาด 12 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย ประเวทย์ หนูวงค์ 138 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาง สุทธิชา อินทองมาก 253 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมอาชีพ
นาง เป็นโตน ยาบา 24 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมอาชีพ
นางสาว เพ็ญศรี ราเหม 115 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นางสาว เพ็ญศรี ราเหม 115 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย เจ๊ะเหรน หวันจิ 87 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง อัสมาอ์ โสธามาต 175 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาง ฮอดีย๊ะ ราเย็น 182 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย อำหรน หลงหา 123 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย อำหรน หลงหา 123 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย อำหรน หลงหา 123 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย เจ๊ะตอหรา หมาดลิยา 112 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย เจ๊ะตอหรา หมาดลิยา 112 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย ดุสิต ขวัญทอง 94 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมกลุ่มออมทรัพย์
นาย เจ๊ะหวัง ราเย็น 139 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย เจ๊ะหวัง ราเย็น 139 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาง ฮาลีม๊ะ โส๊ะเต่ง 140 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นาย ห่าเสด หมันหย่อง 154 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย ห่าเสด หมันหย่อง 154 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย ห่าเสด หมันหย่อง 154 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง ฮาฟีเซ๊าะ เตาวะโต 235 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาง สอฝีย๊ะ ยาบา 158 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมอาชีพ
นาย รอสาก เพ็ชนะ 84 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง อุไรวรรณ อินทองมาก 214 หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมอาชีพ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 เดือนมีนาคม ( 5 มีนาคม 2559 )
 2. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สิน ( 8 มีนาคม 2559 )
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ ( 13 มีนาคม 2559 )
 4. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที 6 เดือนเมษายน ( 18 เมษายน 2559 )
 5. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 7 เดือนพฤษภาคม ( 14 พ.ค. 2559 )
 6. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8 เดือนมิถุนายน ( 24 มิถุนายน 2559 )
 7. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ ( 14 กรกฎาคม 2559 )
 8. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9 เดือนกรกฎาคม ( 19 กรกฎาคม 2559 )
 9. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนอย่างน้อย 100 คน ( 23 กรกฎาคม 2559 )
 10. ประชุมทำความเข้าใจการทำงานร่วมกับครัวเรือนนำร่องจำนวน 40 ครัวเรือน ( 24 กรกฎาคม 2559 )
 11. อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้จริง ( 30 กรกฎาคม 2559 )
 12. อบรมใส่แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 ครัวเรือน ( 31 กรกฎาคม 2559 )
 13. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ( 6 สิงหาคม 2559 )
 14. พัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน ( 12 สิงหาคม 2559 - 13 สิงหาคม 2559 )
 15. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 10 เดือนสิงหาคม ( 14 สิงหาคม 2559 )
 16. ทบทวนกติกาหมู่บ้าน ( 15 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย อับดุลเลาะห์ โส๊ะเต่ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......