โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว)

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว)

รหัสโครงการ 58-03912 รหัสสัญญา 58-00-1926 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

เกิดฐานข้อมูลการทำปุ๋ยหมักใช้เองและเกิดกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้น คือ กลุ่มเลี้ยงผึ้งในชุมชนที่หันมาทำเป็นอาชีพเสริม สามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายได้

บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 • เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชน
2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

สภาผู้นำชุมชนจำนวน 30 คนซึ่งเป็นกรรมการชุดใหญ่ ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆร่วมกับกรรมชุดย่อยในแต่ละภาคีเครือข่ายกลุ่มต่างๆ เช่นกลุ่มปลูกผัก กลุ่มเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการให้บทบาทแก่คนทำงาน ช่วยให้การทำงานมีความรวดเร็ว

 • เว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข
 • กลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
 • เพิ่มจำนวนสมาชิกสภาให้มากขึ้น
4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

มีการรวมกลุ่มกันทำงานเป็นกลุ่มย่อยตามอาชีพที่ตนมีในชุมชน โดยให้แต่ละกลุ่มสามารถดำเนินงานได้เอง เน้นการสร้างกองทุนในเรื่องของอาชีพและรายได้ เพือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

 • เว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข
 • กลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
 • พัฒนาต่อในด้านวิสาหกิจชุมชน และการตลาด
5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

สภาผู้นำชุมชน 30 คน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนร่วมกับกลุ่มย่อยในชุมชน

 • เว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข
 • กลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
 • เพิ่มจำนวนสมาชิกสภาให้มากขึ้น
6. แหล่งเรียนรู้ใหม่
 • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
 • การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
 • เว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข
 • กลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

จัดเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับบุคคล นักเรียนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

มีเครือข่าย อสม.อยู่ในคณะทำงานให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขอนามัย เพื่อให้คนในชุมชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพ เช่น การล้างผักที่ถูกวิธี หากเป็นผักที่ซื้อจากตลาด

บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 • ใช้เสียงตามสายเพื่อให้ทั่วถึงคนในชุมชน
2. การบริโภค

เกิดกระแสการหันมาบริโภคเพื่อสุขภาพมากขึ้น จากการปลูกเองกินเอง สามารถมั่นใจในอาหารว่าปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง

บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 • สร้างกระแสในเรื่องการบริโภคที่ปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง
3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่
 • มีการรณรงค์การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่โดยจะมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดในชุมชน
 • บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
 • รณรงค์อย่างต่อเนื่อง
5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง
 • มีการปลูกพืชผักสมุนไพรที่ปลูกง่ายในครัวเรือนไว้กินเอง และหันมาบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาพ

บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

เกิดการบริหารจัดการเรื่องเวลา ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ หาอาชีพเสริมให้ในครัวเรือนและเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชนมากขึ้น

บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ มีประเพณีวัฒนธรรมตามแบบมุสลิมให้เกิดการพบปะเยี่ยมเยือนกัน สร้างความร่วมมือสามัคคีกันในชุมชน

บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

เกิดกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้นในชุมชน เช่น กลุ่มเลี้ยงผึ้ง กลุ่มทำขนม กลุ่มเลี้ยงวัว ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมในครัวเรือนและชุมชน

บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

มีเครือข่าย อสม.ในพื้นที่คอยให้คำปรึกษาและติดตามพฤติกรรมด้านสุขภาพชุมชนอยู่เสมอ

บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

เกิดกติการ่วมของชุมชน เป็นธรรมนูญหมู่บ้านในการอยู่ร่วมเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้คนในชุมชนยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบของคนในชุมชน ป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชน

 • เว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข
 • บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

มีการรวมกลุ่มกันทำงาน มีการทำตามกติกาของกลุ่มนั้น ๆ เช่น กลุ่มที่ปลูกผัก ทำนา ให้มีการลดการใช้สารเคมี และใช้ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยอินทรีย์

บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

มีธรรมนูญของชุมชนให้ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน เช่น กฏกติกาชุมชน ธรรมนูญสุขภาพ

บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการประสานงานกับกลุ่มอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงวัว กลุ่มทำขนม และกลุ่มตัดเย็บในชุมชน

บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

สภาผู้นำชุมชน 30 คน มีการประชุมประจำเดือน มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน

บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

มีการประชุมหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันนำเสนอความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะมาร่วมพูดคุยกัน

บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในชุมชน โดยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สนง.เกษตร สนง.ปศุสัตว์ และพัฒนาชุมชนอำเภอละงู

บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

มีการพบปะพูดคุยสะท้อนสถานการณ์จากสมาชิกในชุมชน ผ่านการประชุม และนำไปสู่การวางแผนการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การลดรายจ่าย การ การลดใช้สารเคมี

บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

เนื่องจากเป็นชุมชนชนบท วิถีชุมชนมีการแบ่งปันเอื้ออาทร

บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่น งานบุญประเพณีตามหลักศาสนางานแต่ง เป็นต้น

บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

มีการทำเกษตร เช่นปลูกผัก ปลูกข้าวทั้งบริโภคเอง และเหลือจำหน่าย

บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

คนในชุมชนมีวิถีชีวิตแบบชนบท ยังมีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิกในชุมชน เช่น งานบุญประเพณีตามศาสนา งานแต่งงาน เป็นต้น

บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

จากการดำเนินงานโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว) มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ 3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สู่ความยั่งยืน 4. เพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน

 • ผลงานที่สำคัญ ได้ระบบฐานข้อมูลสถานการณ์หนี้สินของคนในชุมชนจำนวน 1 ชุด ที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจจริงทุกครัวเรือนเพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล และมีครัวเรือนต้นแบบจำนวน 40 ครัวเรือนได้รับความรู้ในการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำหลักความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 ครัวเรือนสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปสร้างเป็นอาชีพเสริมโดยการปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ว่าง สามารถนำผลผลิตที่เหลือจากการรับประทานในครัวเรือนนำไปจำหน่ายได้รายได้เสริม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลักในครัวเรือน
 • เกิดกติการ่วมของชุมชน เป็นธรรมนูญหมู่บ้านในการอยู่ร่วมเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้คนในชุมชนยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบของคนในชุมชน ป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชน มีครัวเรือนนำร่องมีการทำบัญชีครัวเรือนเกือบทุกครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง เกิดกลุ่มการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้อย่างน้อย 60 ครัวเรือน และเกิดศูนย์เรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 ศูนย์สำหรับปลูกพืชสมุนไพรและพืชผักสวนครัวในระดับชุมชน
 • มีคณะทำงานโครงการจำนวน 15 คน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดสภาผู้นำหมู่บ้าน 1 สภา จำนวน 30 คน จากภาคีเครือข่ายต่างๆในหมู่บ้านร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมในหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านมีบทบาทในการร่วมปรึกษาหารือร่วมกันกับตัวแทนกลุ่มต่างๆ สามารถเสนอแนะและแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านได้ มีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งโดยมีผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่า80%ในแต่ละครั้งเพราะคนในชุมชนเข้าใจและร่วมรับฟังในการประชุมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ
 • มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด เช่น การปฐมนิเทศโครงการ การปิดงวดโครงการ 2 ครั้ง มาพบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสาร และจัดทำรารายงาน มีการจัดทำป้าย สถานที่นี้ปลอดบุหรี่ ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรมเป็นประจำ มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม ซึ่งได้บันทึกในรายงานทุกครั้ง มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • สิ่งสำคัญไม่น้อยคือระบบการทำงานของชุมชนที่มีการจัดการบริหารงานแบบโปร่งใสมีความเป็นธรรมาภิบาลตรวจสอบได้อย่างรอบด้านตามตัวชี้วัดที่ร่วมกันกำหนดโดยคณะทำงานโครงการ และมีภาคีการทำงาน มีคณะทำงานที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
 • การจัดทำแผนต่อไป คือการขยายกลุ่มเป้าหมายในชุมชนให้ครอบคลุมทั้งชุมชนและมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในหน่วยงานในระดับชุมชน เช่น โรงเรียน มัสยิด ที่ทำการหมู่บ้านเป็นต้นเพื่อให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักและมีพื้นที่ในการพบปะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ลดการแตกแยกของคนในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง และสิ่งสำคัญไม่น้อยคือการพัฒนาศักยภาพคนทำงานในเรื่องการบริหารจัดการและการมีจิตอาสาให้เพิ่มมากขึ้น
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3