มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย

รหัสโครงการ 58-03902
สัญญาเลขที่ 58-00-1928
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศน์
2) พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ
3) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
4) ประชุมคณะทำงานโครงการ
5) จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 140 คน
6) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1
7) อบรมการเขียนรายงาน
8) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2
9) พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย
10) คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร
11) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 3
12) มาพบพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน รายงาน ก่อนปิดโครงการ
13) พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารเงินรายงานก่อนปิดงวดโครงการ
14) พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินรายงานก่อนปิดงวดโครงการ ( ต่อ )
15) ประชุมทีมวิชาการออกแบบสำรวจผังเครือญาติในพื้นที่
16) ประชุมทีมคณะทำงานลงสำรวจข้อมูล
17) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผังเครือญาติครั้งที่ 1
18) พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงิน และรายงานก่อนปิดงวดโครงการ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 84,420.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 80.99 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 2,249.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 22,000.99 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,000.99 บาท รวมรายจ่าย (2) = 60,751.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 24,249.99 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 105,520.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว พัชริดา โสธามาด )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4 (17 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ผังเครือญาติ (12 มีนาคม 2559)
 3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5 (17 มีนาคม 2559)
 4. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน (26 มีนาคม 2559)
 5. พัฒนาศักยภาพทีมจัดทำโฟกัสกรุ๊ฟ 7 ตระกูล (9 เมษายน 2559)
 6. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6 (17 เมษายน 2559)
 7. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ (14 กรกฎาคม 2559)
 8. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7 (17 กรกฎาคม 2559)
 9. จัดทำโฟกัสกรุ๊ฟ 7 ตระกูลนำร่อง ตระกูลละ 10 คน (24 กรกฎาคม 2559)
 10. จัดสภาอาซูรอฮ.ครั้งที่ 1 (27 กรกฎาคม 2559)
 11. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8 (14 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว พัชริดา โสธามาด )
15 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวอรอุมา ขุนนา )
15 กุมภาพันธ์ 2559