มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย

รหัสโครงการ 58-03902
สัญญาเลขที่ 58-00-1928
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) รายงานปิดงวด 1
2) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4
3) สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ผังเครือญาติ
4) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5
5) เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
6) พัฒนาศักยภาพทีมจัดทำโฟกัสกรุ๊ฟ 7 ตระกูล
7) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6
8) พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ
9) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7
10) จัดทำโฟกัสกรุ๊ฟ 7 ตระกูลนำร่อง ตระกูลละ 10 คน
11) จัดสภาอาซูรอฮ.ครั้งที่ 1
12) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8
13) จัดสภาอาซูรอฮ.ครั้งที่ 2
14) อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางพันธุกรรมในการหาวิธีการป้องกัน
15) เวทีทบทวนกติการ่วมของชุมชน ม.17 บ้านวังช่อนชัย
16) พัฒนาศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง
17) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9
18) จัดสภาอาซูรอฮ.ครั้งที่ 3
19) พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและดำเนินการจัดทำรายงาน เอกสารการเงิน
20) ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้
21) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 10
22) เวทีถอดบทเรียนการทำงานโครงการ
23) พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสารการเงิน
24) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสารทางการเงิน
25) พบพี่เลี้ยงเพื่อดำเนินการจัดทำรายงาน และจัดทำเอกสารการเงิน
26) ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และสังเคราะห์โครงการ
27) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
28) ถ่ายภาพกิจกรรม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 24,249.99 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 105,520.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 117.22 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -14,626.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 268.21 บาท
รวมรายรับ (1) = 129,887.21 บาท รวมรายจ่าย (2) = 144,245.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -14,357.79 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 14,357.79 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว พัชริดา โสธามาด )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว พัชริดา โสธามาด )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวอรอุมา ขุนนา )
15 ตุลาคม 2559