มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย

รหัสโครงการ 58-03902
สัญญาเลขที่ 58-00-1928

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย
รหัสโครงการ 58-03902 สัญญาเลขที่ 58-00-1928

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 211,050.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 84,420.00 บาท
งวดที่ 2 = 105,520.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 189,940.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 80.99 บาท
งวดที่ 2 = 117.22 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 198.21 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 204,996.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -14,357.79 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการ 1,800.00 1,800.00
1. ประชุมคณะทำงานโครงการ
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 140 คน 8,500.00 6,268.00
1. จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 140 คน
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน10ครั้งต่อปี 8,200.00 8,720.00
1. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1
2. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2
3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 3
4. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4
5. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5
6. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6
7. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7
8. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8
9. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9
10. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน 12,700.00 9,687.00
1. พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย
กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมวิชาการออกแบบสำรวจผังเครือญาติในพื้นที่ จำนวน 20 คน 8,780.00 8,780.00
1. ประชุมทีมวิชาการออกแบบสำรวจผังเครือญาติในพื้นที่
กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะทำงานลงสำรวจข้อมูลจำนวน 20 คน 4,900.00 3,536.00
1. ประชุมทีมคณะทำงานลงสำรวจข้อมูล
กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผังเครือญาติจำนวน 10 วัน 24,500.00 24,500.00
1. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผังเครือญาติครั้งที่ 1
กิจกรรมหลัก : สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ผังเครือญาติ 7,340.00 7,385.00
1. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ผังเครือญาติ
กิจกรรมหลัก : เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 140 คน 13,300.00 13,250.00
1. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพทีมจัดทำโฟกัสกรุ๊ฟ 7 ตระกูลนำร่อง จำนวน 14 คน 4,420.00 4,525.00
1. พัฒนาศักยภาพทีมจัดทำโฟกัสกรุ๊ฟ 7 ตระกูล
กิจกรรมหลัก : จัดทำโฟกัสกรุ๊ฟ 7 ตระกูลนำร่องจำนวน 1 วัน โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม 11,670.00 11,590.00
1. จัดทำโฟกัสกรุ๊ฟ 7 ตระกูลนำร่อง ตระกูลละ 10 คน
กิจกรรมหลัก : อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางพันธุกรรมในการหาวิธีการป้องกัน 7,940.00 7,715.00
1. อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางพันธุกรรมในการหาวิธีการป้องกัน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง 41,600.00 42,290.00
1. พัฒนาศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง
กิจกรรมหลัก : จัดสภาอาซูรอฮ. 22,200.00 23,490.00
1. จัดสภาอาซูรอฮ.ครั้งที่ 1
2. จัดสภาอาซูรอฮ.ครั้งที่ 2
3. จัดสภาอาซูรอฮ.ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : เวทีทบทวนกติการ่วมของชุมชน ม.17 บ้านวังช่อนชัย 9,500.00 9,400.00
1. เวทีทบทวนกติการ่วมของชุมชน ม.17 บ้านวังช่อนชัย
กิจกรรมหลัก : เวทีถอดบทเรียนการทำงานโครงการ 10,700.00 10,100.00
1. เวทีถอดบทเรียนการทำงานโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 8,960.00
1. ปฐมนิเทศน์
2. พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ
3. อบรมการเขียนรายงาน
4. คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร
5. มาพบพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน รายงาน ก่อนปิดโครงการ
6. พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารเงินรายงานก่อนปิดงวดโครงการ
7. พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินรายงานก่อนปิดงวดโครงการ ( ต่อ )
8. พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงิน และรายงานก่อนปิดงวดโครงการ
9. รายงานปิดงวด 1
10. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ
11. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและดำเนินการจัดทำรายงาน เอกสารการเงิน
12. ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้
13. พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสารการเงิน
14. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสารทางการเงิน
15. พบพี่เลี้ยงเพื่อดำเนินการจัดทำรายงาน และจัดทำเอกสารการเงิน
16. ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และสังเคราะห์โครงการ
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
3. ถ่ายภาพกิจกรรม

รวมงบทั้งหมด

211,050.00 204,996.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางสาว พัชริดา โสธามาด )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559