มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย

รหัสโครงการ 58-03902
สัญญาเลขที่ 58-00-1928
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย

2. ชุมชน บ้านวังช่อนชัย ม.17 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

3. รหัสโครงการ 58-03902 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1928

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมคณะทำงานโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมคณะทำงานโครงการ

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆแก่คณะทำงานและภาคีเครือข่ายต่างๆ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คณะทำงานมีความเข้าใจหลักการในการทำงานโครงการนำไปสู่่การจัดตั้งสภาหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานสภาผู้นำ 20 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา อบตกลุ่มสตรี และ อสม. ทุกคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี
 • คณะทำงานทุกคนสามารถแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานในการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมกิจกรรมเวทีชี้แจงโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมชี้แจงให้กับคนในชุมชนได้รับทราบแผนการทำงานโครงการ
 • ร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาจัดตั้งเป็นสภาหมู่บ้าน
 • แบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานในการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเวทีชี้แจงโครงการ
 • จัดตั้งสภาหมู่บ้านจำนวน 20 คน โดยคัดเลือกตัวแทนจากกลุ่มองค์กรต่างๆในหมู่บ้าน
 • สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม หลังจากนั้นผู้ประสานงานโครงการ ชี้แจงวัตถุประสงค์การทำงานโครงการให้ทีมคณะทำงาน เวลา 10.00 น. คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง พี่เลี้ยงโครงการชี้แจงที่มา วัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผลของโครงการเพิ่มเติมให้ทีมคณะทำงานเข้าใจมากขึ้น แล้วคณะทำงานร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมชี้แจงให้กับคนในชุมชนได้ทราบแผนการทำงาน เวลา 13.30 น.คณะทำงานร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาจัดตั้งสภาหมู่บ้าน แบ่งบทบาทหน้าที่ในการประสานกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมเวทีชี้แจงโครงการ เวลา 16.00 น. ประธานโครงการสรุปผลการดำเนินกิจกรรม และกล่าวปิดประชุม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

2. จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 140 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 140 คน

วันที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา และวัตถุประสงค์ให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คนในชุมชนรู้ที่มา และวัตถุประสงค์การทำงานโครงการที่นำไปสู่ความร่วมมือในการทำงานต่อไป
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 140 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คนในชุมชนรู้ที่มาและวัตถุประสงค์การทำงานโครงการที่นำไปสู่ความร่วมมือในการทำงาน เข้าใจการทำโครงการชุมชนน่าอยู่ มีเจตนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและหัวใจหลักของโครงการนี้ต้องการให้เกิดสภาผู้นำหมู่บ้านที่มานั่งชวนคิดชวนคุยในการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกเรื่อง
 • คนในชุมชนเข้าใจหลักการใช้จ่ายเงิน สสส. รับทราบการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แผนงานโครงการได้รับการสนับสนุนจำนวน 199,780 บาท และได้รับสมทบจาก สสส.จำนวน 13,000 บาท ไว้สำหรับคณะทำงานในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมกับพี่เลี้ยง สจรส.และ สสส.ค่าไวนิล
 • หลักการเบิกจ่ายงบประมาณเราได้ทำสัญญากับ สสส.จำนวน 3 งวด และเบิกจ่ายของพื้นที่ให้เบิกได้ 2 ใน 3 และเบิกเงินมาไว้ในมือได้ไม่เกิน 5,000 บาท แต่ถ้ากิจกรรมเราต่อเนื่องและตรงกับวันหยุดเราสามารถเบิกล่วงหน้าได้ ในการจัดประชุมเราไม่สามารถเบิกค่าเดินทางได้ กิจกรรมภายใต้โครงการชี้แจงกิจกรรมหลักๆมีการประชุมสภาผู้นำชุมชนจำนวน 10 ครั้ง พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน สำรวจข้อมูลแผนผังเครือญาติเพื่อหาโรคที่เกิดจากพันธุกรรม เป็นต้น
 • เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคี
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้คนในชุมชนเห็นที่มาและวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมในพื้นที่
 • ประชุมทีมคณะทำงานเตรียมจัดเวที
 • ประสานผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จำนวน 140 คน จากกลุ่มองค์กร หน่วยงาน ชุมชน
 • ผู้ประสานงานชี้แจงโครงการให้คนที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและนำไปสู่การขยายต่อในชุมชน
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เปิดประชุมเวลา 13.30 น. ณ มัสยิดนุรุลสะอะดะห์ ม.17 บ้านวังช่อนชัย ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยนายสมนึก เส็นนิ่ง ประธานโครงการมัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ม.17 บ้านวังช่อนชัยได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นผู้ประสานงานโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์การทำงานโครงการเพื่อทำความเข้าใจการทำงานโครงการ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรู้รับทราบข้อมูลการทำงานโครงการให้คนในชุมชนได้รับทราบ

 • เวลา 14.00 น. คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง พี่เลี้ยงโครงการ ได้ชี้แจงที่มา วัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผลของโครงการโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ผ่าน สจรส.มอ.ภาคใต้ ซึ่งงบประมาณ สสส.ได้มาจากสำนัก 6 ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

 • ชี้แจงเรื่องการเบิกงบประมาณของโครงการ ซึ่งมีองค์ประกอบจากคณะกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนจากกลุ่มองค์กรที่มีอยู่ในชุมชน และมีหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม พัฒนาโครงการ มีการวิเคราะห์ปัญหาที่มีของชุมชน โดยนำข้อมูลจากเวทีประชาคมหมู่บ้านและจากเหตุการณืี่เกิดขึ้นจริงในชุมชน วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ทุนแล้วร่วมกันหาทางแก้ไข คณะทำงานได้ร่วมกันโครงการนี้เราต้องทำภายใต้การขับเคลื่อนงานของชุมชนและมีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาการทำงานของชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

140 93

3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน10ครั้งต่อปี

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและสรุปรายงานตามกิจกรรมแต่ละครั้ง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน1สภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรชุมชนในหมู่บ้าน จำนวน40คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน1สภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรชุมชนในหมู่บ้าน จำนวน 35 คน
 • วางแผนการดำเนินการงาน 18 กิจกรรมตามแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้พื้นที่มีสภาผู้นำหมู่บ้านเป็นแกนนำที่มาช่วยกันขับเคลื่อนงานของชุมชน มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน และให้สภาที่มาจากทุกกลุ่มองค์กรในชุมชน ร่วมกันพัฒนาสภาผู้นำให้มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสาในการทำงานช่วยเหลือชุมชนให้มีผู้นำที่เข้มแข็ง และพร้อมที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่นงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน10ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ มัสยิดนุรุลสะอะดะห์ ม.17 บ้านวังช่อนชัย จัดประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1 โดยมี นายสมนึก เส็นนิ่ง ประธานโครงการ เป็นผู้เปิดประชุม กล่าวต้อนรับ คณะทำงานทุกท่าน และนางสาวพัชริดา โสธามาด ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการการจัดประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน กำหนดขึ้นเพื่อเป็นเวทีที่จะร่วมกันปรึกษาหารือ

 • ชี้แจงวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่สนับสนุนเพื่อนำมาพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมไปในทิศทางเดียวกัน โดยงบประมาณทางสสส.ได้มีการจัดการในการสนับสนุนงบประมาณมาให้พื้นที่จำนวน 3 งวด มีการดำเนินการงาน 18 กิจกรรมตามแผนและมีพี่เลี้ยงมาหนุนเสริมการทำงานในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนการดำเนินงาน ในแต่ละกิจกรรม ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่กันทำงาน รับผิดชอบงาน และให้คณะทำงานได้เสนอความคิดเห็น ความต้องการต่างๆ มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละคน และนายสถิตย์ นุ้ยโส๊ะ ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ ได้สรุปงานครั้งที่ผ่านมา เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ และได้สรุปผลการประชุมสภาผู้นำในครั้งนี้

 

35 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน1สภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรชุมชนในหมู่บ้าน จำนวน40คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีการประชุมชี้แจงตามระเบียบวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
 • ร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านและแกนนำร่วมภาคีได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของชุมชน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งสถานณ์การต่างๆในชุมช
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่นงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน10ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เปิดประชุมเวลา 13.30 น. โดย ผู้ใหญ่บ้าน นายสมนึก เส็นนิ่ง ประธานโครงการ ได้แจ้งเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนและแจ้งกำหนดการประชุมในครั้งต่อไป จากนั้น นายสถิตย์ นุ้ยโส๊ะ ได้พูดคุย ติดตามการทำงานของคณะทำงานในครั้งที่ผ่านมาว่าควรมีการปรับปรุงแกไขในเรื่องใดบ้าง แ้วสรุปผลการทำงานในครั้งที่ผ่านมา แล้วได้วางแผนการำงานในครั้งต่อไป หลังจากนั้นนางพัชริดา โสธามาด ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาหลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำตามภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้าน

 

35 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 3

วันที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน1สภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรชุมชนในหมู่บ้าน จำนวน40คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • วันที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ มัสยิดนุรุลสะอะดะห์ บ้านวังช่อนชัย ม. 17 ได้จัดประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 3 โดยมี นายสมนึก เส็นนิ่ง ประธานโครงการเป็นผู้เปิดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนการดำเนินงาน ในแต่ละกิจกรรม ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่กันทำงาน รับผิดชอบงาน ของแต่ละฝ่าย และให้คณะทำงานได้แสดงความคิดเห็น และความต้องการต่างๆ มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้ง ที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และการพัฒนาสภาให้มีความรับผิดชอบ มีความเข้มแข็ง มีจิตอาสาในการทำงานช่วยเหลือชุมชน

 • นางสาวพัชริดา โสธามาด ผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าวสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและให้มีการวางแผนกิจกรรมต่อไปโดยมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายดำเนินกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน10ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 3 ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนการดำเนินงาน ในแต่ละกิจกรรม
 • สรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและให้มีการวางแผนกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 29

4. พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย

วันที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ทีมสภาผู้นำเข้าใจหลักการทำงานอาสาและมีจิตอาสามากยิ่งขึ้น
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ทีมสภาหมู่บ้านเข้าใจหลักการทำงานอาสาและมีจิตอาสามากขึ้น
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทีมสภาผู้นำได้เข้าใจถึงการทำงานเป็นทีมมากขึ้น ต้องมีจิตอาสา มีผู้นำเข้มแข็ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือดีมาก กล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น และสิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ ทุกคนมีศักยภาพ สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนได้ การทำงานเป็นทีมสามารถทำให้เราฝ่าฟันปัญหา อุปสรรคได้
 • เกิดความสามัคคีของทีมงาน จากกิจกรรมที่ร่วมกันทำ
 • บทเรียนที่ได้จากการทำกิจกรรมนี้ คือมีการวางแผน มีคนชวนคุย มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีคนทำเยอะ/ช่วยกันวางแผน ตื่นเต้น ทำแล้วไม่มั่นใจ ทุกคนในกลุ่มมีบทบาท ผู้หญิงเป็นตัวหลัก คนในกลุ่มมีความตั้งใจ เพื่อนในกลุ่มให้ความร่วมมือช่วยกันทำงานเน้นฐานที่แข็งแรง ดูของกลุ่มอื่น แล้วนำมาปรับ ลองผิดลองถูก มีการวางแผน มั่นใจในผู้นำ ซึ่งจะเห็นได้ว่า แต่ละกลุ่มนั้นมีกระบวนการการทำงานที่แตกต่างกันออกไป สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรมนี้ คือ ความสามัคคี การมีส่วนร่วม รู้จักการวางแผน ทุกคนมีบมบาทในการทำงาน ผู้นำต้อมีความเข้มแข็ง เป็นต้น

 • วิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ ปัจจัยความสำเร็จของการทำงานเป็นทีม

 1. ต้องมีผู้นำ ทั้งแต่งตั้งและไม่แต่งตั้ง
 2. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 3. มีความร่วมมือ ความเสียสละ เป็นต้น
 4. การทำงานต้องทำด้วยจิตอาสา ทำด้วยใจ ไม่คิดหวังผลตอบแทน
  ซึ่งวิทยากรก็ได้ให้แนวคิดต่างๆมากมายเพื่อให้การทำงานเป็นทีมสามารถบรรลุเป้าหมายนำไปสู่ความสำเร็จได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและใส่แนวคิดการทำงานจิตอาสาการทำงานกับชุมชน
 • ประชุมเตรียมทีมงานในการจัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพทีมทำงาน
 • ประสานวิทยากรกระบวนการ
 • เตรียมสถานที่จัดอบรม
 • สรุปผลการจัดอบรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 3-4 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. - 15.00 น. ณ มัสยิดนุรุลสะอะดะห์ บ้านวังช่อนชัย ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูลจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน โดยนางกัลยทรรศ์ ติ้งหวัง วิทยกรให้ความรู้การพัฒนาทีมสภาให้มีความสำเร็จในการทำงาน และนางสาวอนัญญา แซะหลี พี่เลี้ยงโครงการ ก่อนเริ่มกิจกรรม เชิญนายอำสอด โสธามาด อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านวังช่อนชัยได้กล่าวดุอาให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน นายสถิตย์ นุ้ยโส๊ะ รองประธานโครงการได้กล่าวต้อนรับวิทยากร พี่เลี้ยง ทีมสภาผู้นำ และได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 • จากนั้นวิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำกิจกรรมกลุ่ม โดยให้กลุ่มทำอย่างไรก็ได้ต่อหนังสือพิมพ์ให้ได้ยาวที่สุด แล้วเมื่อโดนลมแล้วไม่ล้ม ซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้ช่วยกันคิดและกันอย่างเต็มที่เพื่อใม่ให้ของตนเองล้มจากนั้นวิทยากรให้แต่ละกลุ่มมาอธิบายถึงวิธีการทำงานว่าเป็นอย่างไร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 26

5. ประชุมทีมวิชาการออกแบบสำรวจผังเครือญาติในพื้นที่ จำนวน 20 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ประชุมทีมวิชาการออกแบบสำรวจผังเครือญาติในพื้นที่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ได้แบบสำรวจและข้อมูลที่ต้องการของพื้นที่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คณะทำงานมีความเข้าใจ รู้ข้อดีของการจัดทำฐานข้อมูลผังเครือญาติ
 • ได้ร่วมกันออกแบบสำรวจและผังเครือญาติร่วมกัน
 • ได้ชุดข้อมูลสำรวจผังเครือญาติจำนวน 1 ชุด
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้แบบสำรวจข้อมูลแผนผังเครือญาติจำนวน 1 ชุด
 • เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแบบสำรวจ
 • เกิดกระบวนการคิดร่วมกันและเกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 • จัดทำแผนผังเครือญาติมีด้วยกัน 7 ตระกูลนำร่อง คือ
 1. ตระกูล นาคสง่า ผู้รับผิดชอบ นางสาวนาลิตาหลังชาย
 2. ตระกูล ติงหวังผู้รับผิดชอบ นางฮาเบียะ ติงหวัง
 3. ตระกูล อุสมาผู้รับผิดชอบนางอำสะ อุสมา
 4. ตระกูล แดงนุ้ย ผู้รับผิดชอบ นางจำเนียร หลังเศษ
 5. ตระกูล ขุนนา ผู้รับผิดชอบนางสาวพัชริดา โสธามาด
 6. ตระกูล โสธามาด ผู้รับผิดชอบ นางสะอีด๊ะ จอมบำรุง
 7. ตระกูล กูลดีน ผู้รับผิดชอบ นางรัชนี หยีมะเหร็บ
 • ร่วมกันวางแผนลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อทำความเข้าใจเรื่องข้อดีของการได้มาซึ่งข้อมูลและร่วมกันออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล
 • ประสานทีมคณะทำงาน 20 คน
 • ประสานวิทยากรที่จะมาช่วยออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
 • จัดเวทีสร้างความเข้าใจและออกแบบสำรวจข้อมูลจำนวน 1 วัน
 • สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดประชุมเวลา 13.30 น. ณ มัสยิดนุุรุลสะอะดะห์ บ้านวังช่อนชัย ม. 17 โดยมีนายสมนึก เส็นนิ่ง ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานในการเปิดประชุมทีมวิชาการในการออกแบบสำรวจข้อมูลแผนผังเครือญาติของชุมชนบ้านวังช่อนชัย หมู่ที่ 17 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล เพื่อทำความเข้าใจเรื่องข้อดีการได้มาซึ่งข้อมูลและร่วมกันออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูลขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนการทำงาน โดยมีนางสาวอรทัย อุสมา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านในเมือง หมู่ที่ 12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล เป็นวิทยากรในการออกแบบสำรวจแผนผังเครือญาติและทางคณะทำงาน ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันคิดวิเคราะห์ออกแบบสำรวจ และแบ่งเขตความรับผิดชอบให้กับคณะทำงาน และทางวิทยากรได้อธิบายวิธีทำแผนผังเครือญาติให้กับคณะทำงานได้เข้าใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดิบที่สามารถนำมาวิเคราะห์เป็นชุดข้อมูลของหมู่บ้านที่สมบูรณ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

22 22

6. ประชุมทีมคณะทำงานลงสำรวจข้อมูลจำนวน 20 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ประชุมทีมคณะทำงานลงสำรวจข้อมูล

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างความเข้าใจเครื่องมือและแบ่งทีมการลงสำรวจข้อมูล
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ทีมคณะทำงานมีความเข้าใจแบบสำรวจและมีแผนในการเก็บข้อมูล
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • แกนนำชุมชนและเยาวชนเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจข้อมูลมากขึ้น
 • เกิดการทำงานเป็นทีมร่วมกันของ อสม.และเยาวชนในชุมชน
 • ได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน เกิดข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกพื้นที่
 • มีทีมในการลงพื้นสำรวจข้อมูล
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ
 • ประสานทีมลงเก็บข้อมูลประกอบด้วย แกนนำชุมชน 10 คน เยาวชน 10 คน
 • ทำความเข้าใจรูปแบบ แบบสำรวจข้องมูลผังเครือญาติและวางแผนการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
 • แบ่งทีมในการลงพื้นที่โดยจับคู่แกนนำชุมชนและเยาวชนในการลงพื้นที่
 • สรุปผลการลงสำรวจข้อมูลเบื้องต้น
 • รายงานผลการลงสำรวจข้อมูล
กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ณ มัสยิดนุรุลสะอะดะห์ บ้านวังช่อนชัย โดยมีนางพัชริดา โสธามาด ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นประธานในการเปิดการประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูลจำนวน 20 คน โดยมี นางสาวอรทัย อุสมา เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านในเมือง ม. 12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล มาทำความเข้าใจรูปแบบ แบบสำรวจข้อมูลแผนผังเครือญาติและวางแผนการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้ง ชี้แจง แบบสำรวจผู้สูงอายุ และผู้พิการให้ทีมคณะทำงานสำรวจข้อมูลเข้าใจ แล้วแบ่งทีมในการลงพื้นที่สรวจข้อมูลโดยจับคู่แกนนำชุมชนและเยวชนในการลงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทั้งเยาวชนและ อสม.ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเข้าใจและพร้อมลงพื้นที่ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจะมีการแบ่งตามเขตความรับผิดชอบของ อสม.เพื่อให้คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนโดยให้เยาวชน 2 คน ต่อ อสม. 1 คน ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

7. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผังเครือญาติจำนวน 10 วัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผังเครือญาติครั้งที่ 1

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสำรวจตระกูลที่มีอยู่ในหมู่บ้านเพื่อนำไปสู่การป้องกันโรคติดต่อทางพันธุกรรม-
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • แกนนำชุมชนสามารถรู้วิธีการในการเก็บข้อมูล
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ข้อมูลผังเครือญาติจำนวน 7 ตระกูลผู้สูงอายุจำนวน 93 คน และผู้พิการจำนวน 15 คน
 • แกนนำจำนวน 20 คน สามารถเรียนรู้วิธีการสำรวจข้อมูลแผนผังเครือญาติและนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง จำนวน 18 คน
 • แกนนำมีแบบแผนและ กระบวนการทำงานมากขึ้น
 • แกนนำมีสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในการทำงานเป็นทีม
 • นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันในแต่ละสายตระกูล และระหว่างสายตระกูล รวมถึงใช้ความสัมพันธ์ที่ได้นี้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทำให้ทราบว่า คนในตระกูลนั้นมีเชื้อสาย มีต้นกำเนิดมาอย่างไร ใครเป็นใครในชุมชน และคนในชุมชนมีโรคอะไรบ้าง ส่วนใหญ่โรคที่เกิดจากพันธุกรรมของแต่ละตระกูล คือ โรคความดันและโรคเบาหวาน ซึ่งโรคนี้แต่ละตระกูลก็ได้รับการรักษาอยู่ที่ รพ.สต. บ้านในเมือง ในระหว่างที่ผู้สำรวจได้ทำการสำรวจนั้นก็ได้ให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านถึงวิธีการปฏิบัติตนทั้งคนที่ยังไม่เป็นโรคและคนที่เป็นโรคแล้ว
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้ได้ข้อมูลผังเครือญาติ นำไปสู่การป้องกันโรคติดต่อทางพันธุกรรม
 • แบ่งทีมลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้ร่วมกันออกแบบโดยแบ่งให้เยาวชนลงคู่กับแกนนำชุมชน
 • วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์เวลา 09.00 น. - 15.00 น. คณะทำงานโครงการ อสม. และตัวแทนเยาวชน จำนวน 20 คน ใช้เวลาในการสำรวจ 10 วัน ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล แผนผังเครือญาติ ซึ่งในหมู่บ้านมีด้วยกัน 7 ตระกูล คือ ตระกูลนาคสง่า ตระกูลกูลดีน ตระกูลขุนนา ตระกูลอุสมา ตระกูลโสธามาด ตระกูลติงหวัง และตระกูลแดงนุ้ยโดยออกแบบให้คณะทำงาน อสม.และตัวแทนเยาวชนในหมู่บ้านไปเก็บข้อมูลในแต่ละครัวเรือนโดยการแบ่งตามเขตความรับผิดชอบของ อสม.ในการลงพื้นที่สำรวจเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานของทีมในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและในครั้งนี้ทางทีมก็ได้ลงสำรวจในเรื่องของผู้สูงอายุและคนพิการควบคู่ไปด้วยกัน หลังจากนั้นจะได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันในแต่ละสายตระกูล
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

8. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ผังเครือญาติ

ไม่มีกิจกรรม

9. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 140 คน

ไม่มีกิจกรรม

10. พัฒนาศักยภาพทีมจัดทำโฟกัสกรุ๊ฟ 7 ตระกูลนำร่อง จำนวน 14 คน

ไม่มีกิจกรรม

11. จัดทำโฟกัสกรุ๊ฟ 7 ตระกูลนำร่องจำนวน 1 วัน โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม

ไม่มีกิจกรรม

12. อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางพันธุกรรมในการหาวิธีการป้องกัน

ไม่มีกิจกรรม

13. พัฒนาศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง

ไม่มีกิจกรรม

14. จัดสภาอาซูรอฮ.

ไม่มีกิจกรรม

15. เวทีทบทวนกติการ่วมของชุมชน ม.17 บ้านวังช่อนชัย

ไม่มีกิจกรรม

16. เวทีถอดบทเรียนการทำงานโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

17. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.1 ปฐมนิเทศน์

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูล
 • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจหลักการทำงานของ สสส.ในการทำโครงการของพื้นที่
 • คณะทำงานได้มีการลงข้อมูลและจัดทำปฏิทินโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เข้ารับการอบรมระบบโปรมแกรมการเขียนรายงาน
 • ร่วมปฐมนิเทศน์โครงการกับพื้นที่ในการจัดทำความเข้าใจการทำงานโครงการและจัดทำข้อมูลลงเวบไซค์และทำความเข้าใจเรื่องเอกสารโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ฟังการชี้แจงจาก สจรส.เรื่องการจัดทำข้อมูลลงเวบไซด์และทำความเข้าใจเรื่องเอกสารโครงการ
 • ลงแผนการดำเนินงานโครงการ
 • ชี้แจงกิจกรรมหลักในการทำงานของพื้นที่ร่วมกับ สจรส. โดยให้พื้นที่ลงปฏิทินการทำงานของโครงการ
 • แลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น
 • บันทึกกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.2 พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อปรึกษาการขับเคลื่อนการทำงานของพื้นที่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานมีความเข้าใจในการขับเคลื่อนการทำงานของพื้นที่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เดินทางมาพบพี่เลี้ยงเพื่อปรึกษาการจัดทำเอกสารการเงิน ใบลงทะเบียนและป้ายไวนิล
กิจกรรมที่ทำจริง
 • มาปรึกษาพี่เลี้ยงเรื่องการจัดทำเอกสารและร่วมกันกำหนดวันในการจัดกิจกรรมจริงของพื้นที่

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.3 อบรมการเขียนรายงาน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเรียนรู้การเขียนรายงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนในการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานแต่ละพื้นที่เข้าใจหลักการเขียนรายงานและหลักการในการจัดเอกสารการเงินโครงการ และการหักภาษี ณ ที่จ่ายของโครงการในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
 • การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
 • การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่
 • ซักถามแลกเปลี่ยน แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง สรุปและถอดบทเรียนร่วมกัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ลงทะเบียน
 • เข้าร่วมอบรม
 • การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
 • การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายของโครงการในชุมชน
 • ซักถาม แลกเปลี่ยน ข้อสงสัย
 • แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อ
 • สรุปและถอดบทเรียนร่วมกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.4 คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร

วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อคืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับเงินสำรองเปิดบัญชีธนาคาร
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมที่ทำจริง
 • คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคา

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.5 มาพบพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน รายงาน ก่อนปิดโครงการ

วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตรวจสอบเกสารการเงิน และรายงานก่อนปิดโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จัดเรียงเอกสารการเงินแต่ละกิจกรรมครบถ้วน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ตรวจเอกสารการเงิน รายงาน ก่อนปิดโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นำเอกสารมาให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ และตรวจสอบการเขียนรายงานโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.6 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารเงินรายงานก่อนปิดงวดโครงการ

วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงิน รายงานก่อนปิดงวดโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จัดเรียงเอกสารทางการเงินได้อย่างถูกต้อง
 • ได้รายละเอียดรายงานโครงการเพิ่มเติม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พบพี่เลีัยงและจัดทำเอกสารการเงิน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ตรวจสอบเอกสารการเงิน รายงาน เพื่อความถูกต้อง
 • ปรึกษาหารือพี่เลี้ยงโครงการเกี่ยวเอกสารการเงินและสมุดบัญชีธนาคาร
 • เพิ่มเติมเนื้อหาในรายงานโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.7 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินรายงานก่อนปิดงวดโครงการ ( ต่อ )

วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงิน รายงานก่อนปิดงวดโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จัดเรียงเอกสารทางการเงินได้อย่างถูกต้อง
 • ได้รายละเอียดรายงานโครงการเพิ่มเติม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงิน รายงานเพิ่มเติม ก่อนปิดงวดโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ตรวจสอบเอกสารการเงิน รายงาน เพื่อความถูกต้อง
 • ปรึกษาหารือพี่เลี้ยงโครงการเกี่ยวเอกสารการเงินและสมุดบัญชีธนาคาร
 • เพิ่มเติมเนื้อหาในรายงานโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.8 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงิน และรายงานก่อนปิดงวดโครงการ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจสอบเกสารการเงิน และรายงานก่อนปิดโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เอกสารการเงินที่ถูกต้อง
 • บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ตรวจเอกสารการเงิน และรายงานโครงการก่อนปิดงวดโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ตรวจสอบเอกสารการเงิน
 • บันทึกรายงานเพิ่มเติม
 • photo

 

2 2

18. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

18.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเป็นเขตปลอดบุหรี่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ป้าย ปลอดบุหรี่ 1 ป้าย
 • ติดป้ายปลอดบุหรี่ ณ มัสยิดนุรุลสะอะดะห์ บ้านวังช่อนชัย ม. 17 ตำบลละงู
 • พื้นที่ปลอดบุหรี่ได้สร้างความตระหนัก ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ และปฏิบัติตามในพื้นที่ปลอดบุหรี่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ออกแบบทำป้ายปลอดบุหรี่จำนวน1ป้าย
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ออกแบบป้ายและสั่งจัดทำป้าย สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่และป้ายโครงการ มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม. 17 บ้านวังช่อนชัย
 • ติดป้ายในสถานที่จัดทำโครงการ ณ มัสยิดนุรุลสะอะดะห์ บ้านวังช่อนชัย ม. 17 ตำบลละงู
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 46 18                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 211,050.00 60,751.00                  
คุณภาพกิจกรรม 72 51                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 • คนในชุมชนบางส่วนไม่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
 • คนในชุมชนคาดหวังจากการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
 • คนในชุมชนไม่เข้าใจในการใช้งบประมาณของโครงการ
 • คนในชุมชนมีหน้าที่ การงานที่ต้องรับผิดชอบ จึงไม่สนในการมาทำกิจกรรมร่วมกันของชุมชน
 • ชุมชนเกิดจากความเคยชินจากการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ในลักษณะของการให้ โดยไม่คำนึงถึงการทำงาน
 • เป็นโครงการใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในหมู่บ้านและไม่เคยได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ นอกจากภาครัฐ จึงยังคงสงสัยการใช้งบประมาณ
 • จัดกิจกรรมให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น และจัดกิจกรรมในช่วงเวลาหรือวันที่เหมาะสม เช่น จัดกิจกรรมหลังละหมาดวันศุกร์เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำงานและการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
 • สร้างจิตสำนึกและความเป็นจิตอาสาให้กับคนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นโดยไม่หวังประโยชน์ส่วนตน
 • คณะทำงานได้ประชุมชี้แจง วัตถุประสงค์และที่มาที่ไปของโครงการและการใช้งบประมาณในแต่ละกิจกรรม

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย สมนึก เส็นนิ่ง 398 หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย อำสอด โสธามาด 70 หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย สถิตย์ นุ้ยโส๊ะ 67 หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาง พัชริดา โสธามาด 70 หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย ดนหาหมีด ขุนนา 62 หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นางสาว อรอุมา ขุนนา 62 หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นางสาว นาลิตา หลังชาย 85 หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล การดูแลระบบสุขภาพ/โรคเรื้อรัง
นาง สะอีด๊ะ จอมบำรุง 13 หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาง อำสะ อุสมา 20 หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง สารีป๊ะ สาเล่หมัน 61 หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมอาชีพ
นางสาว สุดใจ หลังชาย 85 หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล การดูแลระบบสุขภาพ/โรคเรื้อรัง
นาย ณัฐพงษ์ ยาหยาหมัน 33 หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย เจษฎา กูลดีน 40 หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย เสริฐจิต แดงนุ้ย 73 หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย อาเมียด นาคสง่า 80 หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง ธิดา สองเมือง 92 หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง สิรินทร์นาถ เกษม 113 หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย พิพัฒน์ แดงนุ้ย 117 หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย หมาดนอเปี๊ยะ แดงเหม 147 หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมอาชีพ
นาง จำเนียร หลังเศษ 199 หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล การดูแลระบบสุขภาพ/โรคเรื้อรัง

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4 ( 17 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ผังเครือญาติ ( 12 มีนาคม 2559 )
 3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5 ( 17 มีนาคม 2559 )
 4. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน ( 26 มีนาคม 2559 )
 5. พัฒนาศักยภาพทีมจัดทำโฟกัสกรุ๊ฟ 7 ตระกูล ( 9 เมษายน 2559 )
 6. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6 ( 17 เมษายน 2559 )
 7. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ ( 14 กรกฎาคม 2559 )
 8. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7 ( 17 กรกฎาคม 2559 )
 9. จัดทำโฟกัสกรุ๊ฟ 7 ตระกูลนำร่อง ตระกูลละ 10 คน ( 24 กรกฎาคม 2559 )
 10. จัดสภาอาซูรอฮ.ครั้งที่ 1 ( 27 กรกฎาคม 2559 )
 11. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8 ( 14 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นางสาว พัชริดา โสธามาด
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......