มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย

รหัสโครงการ 58-03902 รหัสสัญญา 58-00-1928 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่
 • การทำผังเครือญาติ
 • เอกสารการจัดทำผังเครือญาติทั้ง 7 ตระกูล
 • ไวนิลตัวอย่างผังเครือญาติ
 • นำไปสู่การป้องกันโรคที่เกิดจากพันธุกรรม คือ โรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน ทั้งผู้ที่เป็นโรคแล้วและผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยง
 • และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่
 • ผังเครือญาติ
 • เอกสารการทำผังเครือญาติ
 • นำไปสู่การป้องกันโรคที่เกิดจากพันธุกรรม คือโรคความดัน เบาหวาน
 • นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
3. กระบวนการใหม่
 • การทำโฟกัสกรุ๊ฟ ประชุมกลุ่มย่อย
 • รายงานผลการดำเงินงาน
 • นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อลดความแตกแยกของชุมชนให้ดีขึ้น
4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่
 • มีสภาผู้นำหมู่บ้านแต่ยังไม่ประชุมต่อเนื่อง
 • รายงานผลการดำเนินงาน
 • สร้างการทำงานเป็นทีมเพื่อให้ทีมสภาผู้นำมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่
 • ไม่มีการเล่นการพนันในพื้นที่
 • ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม จึงไม่นิยมเล่นการพนันในพืื้นที่
 • เน้นกิจกรรมที่ทำร่วมกัน เพื่อไม่ให้ชุมชนเล่นการพนัน
 • ส่งเสริมอาชีพ
5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง
 • ดอกอัญชันแช่ลดความดันเบาหวาน
 • เอาสมุนไพรแก้เบาหวานความดัน
 • มีการปลูกดอกอัญชันและสมุนไพรอื่นๆในชุมชน
 • ส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
 • จัดทำสื่อเรียนรู้แสดงให้คนในชุมชนเห็นได้ชัดขึ้น
8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้
 • กลุ่มเลี้ยงปลากระชัง
 • กลุ่มทำขนมพื้นบ้าน
 • มีการเลี้ยงปลานิล ปลาดุก และปลาทับทิมในกระชัง บริเวณริมคลองละงู หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 • มีกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มทำขนมพื้นบ้านในชุมชน เพื่อส่งขายตามร้านค้าและมีพ่อค้ามารับซื้อ
 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาแต่ละชนิด เช่น การทำปลาส้ม
 • พัฒนารูปแบบและรสชาติของขนมให้มีความหลากหลายและโดดเด่นให้เป็นที่ชื่นชอบและยอมรับของคนทั่วไป
4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)
 • มีการประสานงานกับทาง รพ.สต บ้านในเมือง เพื่อเสริมหนุุนกิจกรรมในการทำงานโครงการ
 • มีการประสานงานกับผู้สอนศาสนามาสอนให้กับคนในชุมชน
 • รายงานผลการดำเนินงานและการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะทำงาน

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน
 • กิจกรรมมัสยิดสัมพันธ์ขอของรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ
 • รูปภาพการจัดงานและผู้รับมอบของขวัญ

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน
 • มีการถอดบทเรียนการดำเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน
 • รายงานผลการดำเนินงาน

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน
 • ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
 • มีการพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาศูนย์เรียนรู้
 • การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาศูนย์เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร
 • มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีการทำงานเป็นทีม มีศักยภาพ มีบทบาทที่ชัดเจน และมีจิตอาสาที่ร่วมกันทำงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดเป็นโครงสร้างที่ชัดเจน ประกอบด้วย อสม. ส.อบต กลุ่มต่างๆในชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมัสยิด ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต
 • ภาพถ่าย เอกสารรายงาน

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา
 • มีการประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมกันวางแผนและขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • ภาพถ่าย และเอกสารการายงานผล

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

จาการดำเนินงานโครงการมัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจรากเหง้าประวัติศาสตร์ของชุมชน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ 3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมปฏิบัติปรับปรุงสภาพพื้นที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 4. เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการทำงานของชุมชน

 • ผลงานที่สำคัญ มีข้อมูลผังเครือญาติในชุมชน จำนวน 7 ตระกูล คือ ตระกูลนาคสง่า ตระกูลขุนนา ตระกูลโสธามาด ตระกูลกูลดีน ตระกูลอุสมา ตระกูลติงหวัง และตระกูลแดงนุ้ย เพื่อนำสู่การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากพันธุกรรม คือโรค ความดันโลหิตและโรคเบาหวาน
 • คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตลอดโครงการ โดยใช้มัสยิดนุรุลสะอะดะห์ ม.17 บ้านวังช่อนชัย ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สร้างความสามัคคีและสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อลดความแตกแยกในชุมชน
 • มีคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในหมู่บ้านจำนวน 35 คน เช่น กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี อบต. คณะกรรมการมัสยิด มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการทำงานต่างๆในชุมชน และเกิดกระบวนการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมการทำงานในชุมชน ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมก็มีผู้เข้าร่วมตามแผนงานที่วางไว้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการประชุมประชาคม ร่วมแสดงความคิดเห็น การจัดสภาอาซูรอฮ์ และการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของชุมชน
 • ได้เข้าไปร่วมประชุมกับทาง สจรส.สสส.และพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับคำแนะนำ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำป้ายโครงการและป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรมถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม จนสามารถจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนดได้
 • สิ่งที่สำคัญไม่น้อยคือระบบการทำงานของชุมชนที่มีการจัดการบริหารงานแบบโปร่งใสมีความเป็นธรรมาภิบาลตรวจสอบได้อย่างรอบด้านตามตัวชี้วัดที่ร่วมกันกำหนดโดยคณะทำงานโครงการ และมีภาคีการทำงาน มีคณะทำงานที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
 • การจัดทำแผนต่อไป พัฒนาศูนย์เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มพื้นที่เรียนรู้บริเวณมัสยิดให้มากขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง และสิ่งสำคัญอีกอย่างคือการพัฒนาศักยภาพคนทำงานให้มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการให้มีคุณภาพและเพิ่มคนทำงานที่มีจิตอาสา ตลอดจนการของบกองทุนท้องถิ่นมาให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรมที่ได้รับรู้จากฐานข้อมูลที่มีของชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีและพร้อมที่จะดูแลคนในชุมชนด้วยกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3