แผนภาพเชิงระบบของโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์สุขภาวะ

 

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
คน :

 

สภาพแวดล้อม :

 

กลไก :

 

จุดหมาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 

ปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อความสำเร็จ/ตัวชี้วัด

 

วิธีการสำคัญ

 

ปัจจัยนำเข้า

ทุนของชุมชน

 

งบประมาณ

 

บาท
บุคลากร

 

ทรัพยากรอื่น

 

ขั้นตอนทำงาน

 

ผลผลิต

 

ผลลัพท์

 

ผลกระทบ

 

กลไกและวิธีการติดตามของชุมชน

 

กลไกและวิธีการประเมินผลของชุมชน