ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

รหัสโครงการ 58-03947
สัญญาเลขที่ 58-00-1918
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศ
2) พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ
3) จัดทำป้ายปลอดบุหรี่
4) ประชุมคณะทำงานโครงการ
5) คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร
6) จัดเวทีชี้แจงโครงการ
7) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1
8) พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน
9) อบรมการเขียนรายงานและการเงิน
10) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2
11) ประชุมทีมวิชาการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพ
12) ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล 30 คน
13) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3
14) พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินรายงานก่อนปิดงวดโครงการ
15) พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารเงินรายงานก่อนปิดงวดโครงการ
16) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 4

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 84,180.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 68.69 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 3,020.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 39,028.69 บาท
รวมรายรับ (1) = 84,748.69 บาท รวมรายจ่าย (2) = 42,700.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 42,048.69 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 105,240.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง สุกัลญา ดำเดิม )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน 10 วัน (17 กุมภาพันธ์ 2559 - 26 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 (15 มีนาคม 2559)
 3. สรุปวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพ (22 มีนาคม 2559)
 4. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6 (18 เมษายน 2559)
 5. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ (14 กรกฎาคม 2559)
 6. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 7 (15 กรกฎาคม 2559)
 7. ปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้นำ 2 รุ่น ครั้งที่ 1 (20 กรกฎาคม 2559)
 8. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 (23 กรกฎาคม 2559)
 9. ประชุมครัวเรือนนำร่อง 60 ครัวเรือน (27 กรกฎาคม 2559)
 10. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8 (29 กรกฎาคม 2559)
 11. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (31 กรกฎาคม 2559)
 12. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 (6 สิงหาคม 2559)
 13. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนจำนวน 120 คน (8 สิงหาคม 2559)
 14. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดการการดูแลสุขภาพคนเกาะยวน (14 สิงหาคม 2559)
 15. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 (14 สิงหาคม 2559)
 16. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9 (15 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง สุกัลญา ดำเดิม )
15 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวรสน๊ะ สายเส็น )
15 กุมภาพันธ์ 2559