ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

รหัสโครงการ 58-03947
สัญญาเลขที่ 58-00-1918
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) รายงานปิดงวด 1
2) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน 10 วัน
3) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5
4) สรุปวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพ
5) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6
6) พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ
7) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 7
8) ปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้นำ 2 รุ่น ครั้งที่ 1
9) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
10) ประชุมครัวเรือนนำร่อง 60 ครัวเรือน
11) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8
12) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
13) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
14) เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนจำนวน 120 คน
15) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
16) เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดการการดูแลสุขภาพคนเกาะยวน
17) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9
18) ประชุมจัดทำกติการ่วมของชุมชน
19) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
20) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6
21) อบรมให้ความรู้กับผู้นำ 2 รุ่น โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริโภคที่ปลอดภัยต่อสุขภาพวิธีการติดตามลงเยี่ยมบ้าน
22) ปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้นำ 2 รุ่น ครั้งที่ 2
23) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7
24) ปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้นำ 2 รุ่น ครั้งที่ 3
25) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 10
26) ปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้นำ 2 รุ่น ครั้งที่ 4
27) ปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้นำ 2 รุ่น ครั้งที่ 5
28) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
29) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8
30) พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและดำเนินการจัดทำรายงาน เอกสารการเงิน
31) งานสร้างสุข
32) เปิดพื้นที่กลางเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพร และพืชสวนครัวโดยใช้พื้นที่มัสยิดบ้านเกาะยวน
33) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 9
34) ถอดบทเรียนการทำงานโครงการ เพื่อสรุปผลการทำงานโครงการและจัดทำแผนงานในการทำโครงการ ระยะถัดไป
35) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
36) พบพี่เลี้ยงเพื่อดำเนินการจัดทำรายงาน และจัดทำเอกสารการเงิน
37) พบพี่เลี้ยงเพื่อดำเนินการจัดทำรายงาน และจัดทำเอกสารการเงิน
38) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
39) จัดทำรูปถ่ายงบประมาณ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 42,048.69 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 105,240.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 112.17 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -14,291.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 40.86 บาท
รวมรายรับ (1) = 147,400.86 บาท รวมรายจ่าย (2) = 161,651.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -14,250.14 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 14,250.14 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง สุกัลญา ดำเดิม )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง สุกัลญา ดำเดิม )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
15 ตุลาคม 2559