ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

รหัสโครงการ 58-03947
สัญญาเลขที่ 58-00-1918

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ
รหัสโครงการ 58-03947 สัญญาเลขที่ 58-00-1918

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 210,460.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 84,180.00 บาท
งวดที่ 2 = 105,240.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 189,420.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 68.69 บาท
งวดที่ 2 = 112.17 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 180.86 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 204,351.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -14,250.14 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการ 2,000.00 2,100.00
1. ประชุมคณะทำงานโครงการ
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีชี้แจงโครงการ 8,050.00 7,150.00
1. จัดเวทีชี้แจงโครงการ
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 10 ครั้งต่อปี 8,000.00 9,900.00
1. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1
2. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2
3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3
4. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 4
5. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5
6. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6
7. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 7
8. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8
9. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9
10. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน 22,710.00 14,600.00
1. พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน
กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมวิชาการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพ 9,220.00 9,100.00
1. ประชุมทีมวิชาการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพ
กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล 30 คน 3,950.00 3,950.00
1. ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล 30 คน
กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน 10 วัน 29,000.00 29,000.00
1. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน 10 วัน
กิจกรรมหลัก : สรุปวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพ 5,820.00 5,700.00
1. สรุปวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพ
กิจกรรมหลัก : เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนจำนวน 120 คน 6,250.00 5,610.00
1. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนจำนวน 120 คน
กิจกรรมหลัก : เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดการการดูแลสุขภาพคนเกาะยวน 8,620.00 8,660.00
1. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดการการดูแลสุขภาพคนเกาะยวน
กิจกรรมหลัก : อบรมให้ความรู้กับผู้นำ 2 รุ่น โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริโภคที่ปลอดภัยต่อสุขภาพวิธีการติดตามลงเยี่ยมบ้าน 13,580.00 8,365.00
1. อบรมให้ความรู้กับผู้นำ 2 รุ่น โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริโภคที่ปลอดภัยต่อสุขภาพวิธีการติดตามลงเยี่ยมบ้าน
กิจกรรมหลัก : การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 4,800.00 4,060.00
1. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
2. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
3. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
4. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
5. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
6. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6
7. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7
8. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8
9. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 9
10. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : ปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้นำ 2 รุ่น 23,500.00 22,260.00
1. ปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้นำ 2 รุ่น ครั้งที่ 1
2. ปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้นำ 2 รุ่น ครั้งที่ 2
3. ปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้นำ 2 รุ่น ครั้งที่ 3
4. ปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้นำ 2 รุ่น ครั้งที่ 4
5. ปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้นำ 2 รุ่น ครั้งที่ 5
กิจกรรมหลัก : ประชุมครัวเรือนนำร่อง 60 ครัวเรือน 7,700.00 8,155.00
1. ประชุมครัวเรือนนำร่อง 60 ครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 14,940.00 16,695.00
1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
กิจกรรมหลัก : เปิดพื้นที่กลางเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพร และพืชสวนครัวโดยใช้พื้นที่มัสยิดบ้านเกาะยวน 18,700.00 25,796.00
1. เปิดพื้นที่กลางเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพร และพืชสวนครัวโดยใช้พื้นที่มัสยิดบ้านเกาะยวน
กิจกรรมหลัก : ประชุมจัดทำกติการ่วมของชุมชน 5,220.00 6,695.00
1. ประชุมจัดทำกติการ่วมของชุมชน
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนการทำงานโครงการ เพื่อสรุปผลการทำงานโครงการและจัดทำแผนงานในการทำโครงการ ระยะถัดไป 5,400.00 5,695.00
1. ถอดบทเรียนการทำงานโครงการ เพื่อสรุปผลการทำงานโครงการและจัดทำแผนงานในการทำโครงการ ระยะถัดไป
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 8,160.00
1. ปฐมนิเทศ
2. พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ
3. คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร
4. อบรมการเขียนรายงานและการเงิน
5. พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินรายงานก่อนปิดงวดโครงการ
6. พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารเงินรายงานก่อนปิดงวดโครงการ
7. รายงานปิดงวด 1
8. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ
9. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและดำเนินการจัดทำรายงาน เอกสารการเงิน
10. งานสร้างสุข
11. พบพี่เลี้ยงเพื่อดำเนินการจัดทำรายงาน และจัดทำเอกสารการเงิน
12. พบพี่เลี้ยงเพื่อดำเนินการจัดทำรายงาน และจัดทำเอกสารการเงิน
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,700.00
1. จัดทำป้ายปลอดบุหรี่
2. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
3. จัดทำรูปถ่ายงบประมาณ

รวมงบทั้งหมด

210,460.00 204,351.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาง สุกัลญา ดำเดิม )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559