ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

รหัสโครงการ 58-03947
สัญญาเลขที่ 58-00-1918
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

2. ชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านเกาะยวน อ.ละงู จ.สตูล

3. รหัสโครงการ 58-03947 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1918

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมคณะทำงานโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมคณะทำงานโครงการ

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงการทำงานโครงการและคณะทำงานได้รับทราบ- เพื่อขับเคลื่อนงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คณะทำงานมีความเข้าใจการทำงานโครงการและช่วยการวางแผนงานโครงการได้ มีส่วนร่วมในการทำงานและการนำไปสู่การจัดตั้งสภาหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. คณะทำงานโครงการมีทั้งหมด 20 คน ประกอบด้วย
  • ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
  • อสม. 12 คน
  • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 คน
  • กลุ่มสตรี 4 คน
 2. คณะทำงานโครงการร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการ การดำเนินโครงการ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
 3. เกิดความเข้าใจการทำงานและรับรู้แผนงานโครงการมีการแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบงานในการจัดกิจกรรมของพื้นที่และมีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้เข้าใจการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานโครงการและช่วยกันร่วมคิดร่วมคุย
 • ร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมชี้แจงให้กับคนในชุมชนรับทราบ
 • ร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะมาจัดตั้งเป็นสภาหมู่บ้าน
 • แบ่งบทบาทหน้าที่ในการประสานกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมเวทีชี้แจงโครงการ
 • สรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. โดยผู้ประสานงานโครงการ...ชี้แจงวัตถุประสงค์การทำงานโครงการเพื่อชี้แจงการทำงานโครงการให้ทีมคณะทำงานได้รับทราบการขับเคลื่อนงานโครงการและได้มีการแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานแต่ละฝ่าย คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง : ชี้แจงความเป็นมาของโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นภาษีเหล้าและบุหรี่ ซึ่งสนับสนุนให้กับชุมชนที่สนใจซึ่งสนับสนุนพื้นที่ละ 200,000 บาท โดยจะทำปีต่อปี ซึ่งในการพัฒนาโครงการทำภายใต้ สจรส.มอ.ภาคใต้ และมีพี่เลี้ยงในพื้นที่มาช่วยหนุนเสริมการทำงานชุมชนซึ่งเริ่มจากการค้นหาพื้นที่และพัฒนาโครงการขึ้นพร้อมกัน และมีขั้นตอนในการเขียนโครงการที่หลายขั้นตอนทางทีมพี่เลี้ยงโครงการซึ่งต้องชื่นชมทีมทำงานที่ช่วยกันพัฒนาโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงและกว่าจะได้มีของโครงการก็เริ่มจากหลักคิดการค้นหาปัญหาของชุมชนที่เราอยากจะพัฒนาให้ดีขึ้นหรือแก้ไขปัญหาของชุมชน ของพื้นที่เกาะยวน ม. 3 ทำเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเรื้อรังและคนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่คือการทำงานแบบมีส่วนร่วม เกิดสภาผู้นำหมู่บ้านที่มานั่งพูดคุยหาทางออกในการแก้ปัญหาที่มีในชุมชนองค์ประกอบประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนเครือข่ายที่มีอยู่ในชุมชน ระบบการรายงานกิจกรรมของโครงการเราต้องบันทึกการประชุมเพื่อนำไปรายงานในเวบไซค์และเป็นข้อมูลในการจัดประชุมแต่ละครั้งเพื่อความต่อเนื่อง และในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณทาง สสส.จะให้มา 3 งวด โครงการนี้จะไม่สนับสนุนการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากคนส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนเดินทางใกล้ๆ และสามารถถอนเงินมาไว้เป็นเงินสดในมือไม่เกิน 5,000 บาท โครงการนี้มีระบบธรรมาภิบาล กิจกรรมหลักๆของโครงการประกอบด้วย การประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 10 ครั้งต่อปี ชี้แจงการทำงานโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ สำรวจข้อมูลสถานการณ์คุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้โครงการการสำรวจข้อมูลก็มีการสร้างแบบสำรวจ ลงเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลสุดท้ายก็คืนข้อมูลสู่ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้เห็นสถานการณ์ปัญหาที่แท้จริงและช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไป โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการในการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อลดปัญหาการบริโภคที่ไม่ปลอดภัย และสรุปถอดบทเรียนการทำงานโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

2. จัดเวทีชี้แจงโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดเวทีชี้แจงโครงการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้คนในชุมชนเห็นที่มาและวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมในพื้นที่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คนในชุมชนรับทราบที่มาของโครงการ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมประชุมนการประชุมเวทีชี้แจงโครงการให้ความสนใจและบรรลุตามเป้าหมาย จากการชี้แจงโครงการในครั้งนี้ทำให้คนในชุมชนได้รับทราบโครงการและเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ทำให้คนในชุมชนเกิดความคิดและเปลี่ยนแปลงทัศนคติในเรื่องของสุขภาพ ใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากขี้น ส่งผลให้การเกิดโรคลดลงและการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรค

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้คนในชุมชนได้รับทราบการทำงานที่มีในชุมชน
 • ประชุมเตรียมงานโดยคณะทำงานในการประสานกลุ่มเป้าหมายที่สนใจมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน เพื่อชี้แจงที่มาของโครงการและหาแนวร่วมในการขับเคลื่อนงานตามกิจกรรมที่มีอยู่ในโครงการและกิจกรรมอื่นๆของชุมชน
 • สรุปผลการดำเนินกิจกรรมโดยทีมวิชาการโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง

    เริ่มประชุมเวลา  13.00 น.  ณ มัสยิดบ้านเกาะยวน หมู่ที่ 3  ต.ละงู  อ.ละงู  จ.สตูล  จัดเวทีชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชน  โดยมีผู้ใหญ่บ้านนายนายกิตติคุณ มาลัยสนั่น  เป็นประธานที่ประชุม  กล่าวเปิดประชุมโครงการ ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ พร้อมทั้งชี้แจงให้กับคนในชุมชน  เพื่อให้เห็นวัตถุประสงค์เป้าหมายความเป็นมาของโครงการ ซึ่งได้รับงบประมาณมาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนัก 6 ซึ่งสัดส่วนในการสนับสนุนของ สสส.มี 2 ทางคือแบบเปิดรับทั่วไปและเสนอผ่าน สจรส.มอ. ก็คือโครงการที่เราได้รับงบประมาณมาครั้งนี้ ทำงานภายใต้ชุมชน หมู่บ้าน ปีละ 200,000 บาท การจัดทำโครงการขึ้นต้องทำร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการซึ่งต้องชื่นชมทีมทำงานที่ช่วยกันพัฒนาโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงและกว่าจะได้มีของโครงการก็เริ่มจากหลักคิดการค้นหาปัญหาของชุมชนที่เราอยากจะพัฒนาให้ดีขึ้นหรือแก้ไขปัญหาของชุมชน ของพื้นที่เกาะยวน ม. 3 ทำเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเรื้อรังและคนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่คือการทำงานแบบมีส่วนร่วม เกิดสภาผู้นำหมู่บ้านที่มานั่งพูดคุยหาทางออกในการแก้ปัญหาที่มีในชุมชนองค์ประกอบประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนเครือข่ายที่มีอยู่ในชุมชน
    วิทยากรให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพทั้งในเรื่องโรคความดัน เบาหวาน โดยสาเหตุที่ทำให้คนเป็นโรคมาจากหลายสาเหตุ เช่น การรับประทานอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค อาหารจำพวก หวาน มัน เค็ม สาเหตุจากพันธุกรรม และความเครียด เป็นต้น รวมทั้งให้ความรู้ในการเลือกรับประทานอาหาร การควบคุมอาหารสำหรับในผู้ป่วยที่เป็นโรคและหลีกเลี่ยงอาหารที่ก่อให้เกิดโรค นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องปัญหาสุขภาพและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 103

3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 10 ครั้งต่อปี

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและสรุปรายงานตามกิจกรรมแต่ละครั้ง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและองค์กรต่างๆที่มีในชุมชนจำนวน 40 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. มีการแต่งตั้งสภาผู้นำหมู่บ้าน 1 ชุด ประกอบด้วย
  • ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
  • อสม. 12 คน
  • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 คน
  • กลุ่มสตรี 15 คน
  • อบต. 1 คน
  • บัณฑิตอาสาฯ 1 คน
  • ผู้นำศาสนา 3 คน
  • เยาวชน 4 คน
 2. เกิดสภาผู้นำหมู่บ้าน 1 ชุด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการแต่งตั้งประธานรองประธานเลขานุการเหรัญญิกและคณะกรรมการฝ่าย
 3. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้านในแต่เดือนเพื่อกระจายให้คนในชุมชนทราบข่าวสารต่างๆ
 4. มีการวางแผนงานการขับเคลื่อนงานในหมู่บ้านโดยร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น อสม.โรงเรียน อบต.เป็นต้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง

นางสุกัลญา ดำเดิม ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งที่ประชุมทราบการจัดประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน กำหนดขึ้นเพื่อเป็นเวทีร่วมกันปรึกษาหารือ วางแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้พื้นที่มีสภาผู้นำหมู่บ้านเป็นแกนนำที่มาช่วยกันขับเคลื่อนงานของชุมชน มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน และให้สภาที่มาจากทุกกลุ่มองค์กรในชุมชน ร่วมกันพัฒนาสภาผู้นำให้มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสาในการทำงานช่วยเหลืชุมชนให้มีผู้นำที่เข้มแข็ง และพร้อมที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่สนับสนุนเพื่อนำมาพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมไปในทิศทางเดียวกัน โดยงบประมาณทางสสส.ได้มีการจัดการในการสนับสนุนงบประมาณมาให้พื้นที่จำนวน 3 งวด มีการดำเนินการงาน 18 กิจกรรมตามแผนและมีพี่เลี้ยงมาหนุนเสริมการทำงานในพื้นที่ นางสาวรสน๊ะ สายเส็น ชี้แจงรายงานทางการเงิน และมีการคัดเลือกแต่งตั้งประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการ  เหรัญญิก  และกรรมการฝ่ายต่างๆ นายกิตติคุณ มาลัยสนั่น ผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้นำพูดคุยเสนอแนะการวางแผนหรือทำอย่างไรให้ให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่างๆของหมู่บ้านจากสภาผู้นำหมู่บ้าน อยากให้ผู้นำทุกคนมีความสามัคคี ก็จะเกิดเป็นสภาและนำไปสู่ความสำเร็จเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป้าหมายของโครงการเพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและเกิดสภาผู้นำ 1 สภา  และเกิดการร่วมกันขับเคลื่อนงานในหมู่บ้านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้หลัก การทำงานเป็นทีมและวางแผนการทำงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและองค์กรต่างๆที่มีในชุมชนจำนวน 40 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีการประชุมชี้แจงตามระเบียบวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
 • ร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป
 • มีการชี้แจงและร่วมกันจัดการวางแผนการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนในครั้งต่อไป
 • มีการออกแบบการสำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านและแกนนำร่วมภาคีได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของชุมชน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งสถานณ์การต่างๆในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง

ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเกาะยวนโดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 13.30 น.และเริ่มเปิดการประชุมโดยประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน ซึ่งประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป หลังจากนั้นนางสุกัลญา ดำเดิม ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาหลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำตามภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง
อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้าน รวมทั้งชี้แจงการประชุมทีมวิชาการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3

วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและองค์กรต่างๆที่มีในชุมชนจำนวน 40 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีการประชุมชี้แจงตามระเบียบวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
 • ร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป
 • มีการชี้แจงและร่วมกันจัดการวางแผนการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพ
 • แกนนำร่วมภาคีได้มีส่วนร่วมในการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งสถานณ์การต่างๆในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง

ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเกาะยวนโดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 13.30 น.และเริ่มเปิดการประชุมโดยประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน ซึ่งประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป หลังจากนั้นนายกิตติคุณ มาลัยสนั่น ประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน ชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา และชี้แจงการดำเนินการการออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพและการวางแผนในการลงพื้นที่สำรวจ  ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเครื่องมือและวางแผนในการลงเก็บข้อมูลต่อไป หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำตามภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.4 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 4

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและร่วมรับฟังการชี้แจงข้อมูลในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและองค์กรต่างๆที่มีในชุมชนจำนวน 40 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะทำงาน
 • เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • เห็นถึงความมีน้ำใจต่อกัน
 • ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 13.30 น. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4 ณ มัสยิดบ้านเกาะยวน โดยมีประธานสภา นายกิตติคุณ มาลัยสนั่น กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประุชมและชี้แจงการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาของโครงการ รวมทั้งร่วมกันวางแผนในการดำเนินกิจกรรมต่อไปเพื่อการขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขี้น พร้อมทั้งสรุปปัญหาที่เกิดขี้นในการดำเนินกิจกรรมในแต่ครั้งนอกจากนี้ยังมี ภาคีเครือข่าย นายเจษฎา สวาหลัง ผอ.รพ.สต.บ้านในเมือง รวมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการ "ลด ละ เลิก บุหรี่" ที่ผ่านมา เพื่อให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและโทษของบุหรี่ โดยโครงการนี้ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการมัสยิดบ้านเกาะยวน เพื่อให้กาารขับเคลื่อนงานในชุมชน ทุกฝ่ายจึงต้องให้ความร่วมมือเพื่อให้คนในชุมชนได้รับทราบและนำไปปฏิบัติได้จริง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 35

4. พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คณะทีมทำงานเกิดศักยภาพในการบริหารจัดการเพิ่มมากขี้น
 • เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน เป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปปรับใช้และพัฒนาทีมให้มีประสิทธิภาพและรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จ รวมทั้งยังเป็นการเปลี่ยนแนวความคิดให้มีจิตอาสามากขึ้น ทีมสภาผู้นำที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ประสบการณ์เพื่อนำไปพัฒนาและร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับชุมชนต่อไป
 • เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการเป็นผู้นำ ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินงาน
 • เกิดความเข้าใจในภาวะการเป็นผู้นำได้มากขึ้น โดยให้แต่ละกลุ่มสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค์ของการทำงานร่วมกัน และวิธีการแก้ไขเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ และช่วยกันสรุปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีศักยภาพสูงสุด เพื่องานที่ออกมาตรงตามวัตถุประสงค์
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและใส่แนวคิดการทำงานจิตอาสาการทำงานกับชุมชนจำนวน 2 วัน
 • ประชุมเตรียมทีมงานในการจัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพทีมทำงาน
 • ประสานวิทยากรกระบวนการ
 • เตรียมสถานที่จัดอบรม
 • สรุปผลการจัดอบรม
กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน โดยนายกิตติคุณ มาลัยสนั่น กล่าวชี้แจงการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา และเชิญวิทยากรนายเจษฎา สวาหลัง ผอ.รพ.สต.บ้านในเมือง มาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องของการสร้างจิตอาสาการทำงานเป็นทีม และการเป็นผู้นำที่ดี คือการเป็นผู้นำตามสถานการณ์ การทำงานด้วยจิตอาสาเพื่อชุมชนของตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได้ทำงานจิตอาสา การทำงานร่วมกับชุมชนและการทำงานร่วมกับหมู่คณะให้เข้าใจหลักการทำงานและมีจิตอาสามากขึ้น รวมถึงการทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยสมัครใจ เพื่อการดูแล ป้องกัน แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งผลตอบแทนที่อาสาสมัครได้รับคือ ความสุข ความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ และในด้านสภาวะจิตใจของบุคคลที่ทำงานจิตอาสานั้น ต้องมีความรักความปรารถนาที่จะให้ และมีจิตใจที่จะทำความดี เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รวมถึง ยอมเสียสละเวลา โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ หลังจากนั้นได้แบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

5. ประชุมทีมวิชาการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ประชุมทีมวิชาการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ได้แบบสำรวจข้อมูลและข้อมูลที่ต้องการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้แบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. แบบสำรวจมีรายละเอียดทั้งหมด 3 ตอน ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 ข้อมูทั่วไป

ตอนที่ 2 พฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส.

2.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 2.2 พฤติกรรมการออกกำลังกาย 2.3 พฤติกรรมด้านอารมณ์ 2.4 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 2.5 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(การดื่มสุรา)

ตอนที่ 3 พฤติกรรมสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล

3.1 พฤติกรรมการใช้ช้อนกลาง 3.2 พฤติกรรมการล้างมือ 3.3 พฤติกรรมการกินอาหารปรุุงสุกใหม่ๆ 3.4 พฤติกรรมการนอนหลับ

และได้วางแผนสำรวจทั้งหมด 470 ครัวเรือน เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาสรุปวิเคราะห์ภาวะการเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดัน เบาหวานของคนในชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำปิงปองเจ็ดสี โดยปิงปองเจ็ดสีคือ สีขาวกลุ่มปกติ สีเขียวอ่อนกลุ่มเสี่ยง สีเขียวเข้มกลุ่มป่วยระดับ 0 สีเหลืองกลุ่มป่วยระดับ 1 สีส้มกลุ่มป่วยระดับ 2 สีแดงกลุ่มป่วยระดับ 3 สีดำกลุ่มแทรกซ้อน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อทำความเข้าใจเรื่องข้อดีของการได้มาซึ่งข้อมูลและร่วมกันออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล
 • ประสานทีมคณะทำงานและทีมวิชาการจำนวน 20 คน
 • จัดเวทีสร้างความเข้าใจและออกแบบสำรวจข้อมูลจำนวน 1 วัน
 • แบบสำรวจที่ได้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการบริโภคของคนในชุมชนและผลกระทบจากการบริโภคที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดัน โรคอ้วน เป็นต้น
 • สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเกาะยวน โดยมีนายกิตติคุณ  มาลัยสนั่น ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานในการเปิดประชุมทีมวิชาการในการออกแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนบ้านเกาะยวน หมู่ที่ 3 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนการทำงาน โดยมีนางสาวอรทัย อุสมา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านในเมือง หมู่ที่ 12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล เป็นวิทยากรในการออกแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนและทางคณะทำงาน ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันคิดวิเคราะห์ออกแบบสำรวจ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดิบที่สามารถนำมาวิเคราะห์เป็นชุดข้อมูลของหมู่บ้านที่สมบูรณ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

6. ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล 30 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล 30 คน

วันที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเครื่องมือและวางแผนในการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เกิดการทำงานเป็นทีมร่วมกัน
 • ได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน เกิดข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกพื้นที่
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดความเข้าใจในแบบสำรวจข้อมูล
 • เกิดการทำงานเป็นทีมร่วมกันของ อสม.และเยาวชนในชุมชน
 • ได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน เกิดข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกพื้นที่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อสร้างความเข้าใจเครื่องมือและวางแผนในการลงเก็บ
 • นัดทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูลจำนวน 30 คน เยาวชน 20 คน อาสาสมัครสาธารณสุข 10 คน มาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเครื่องมือ
 • แบ่งโซนเพื่อให้คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนโดยให้เยาวชน 2 คน ต่อ อสม. 1 คน ในการลงพื้นที่สำรวจ
 • สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเกาะยวน โดยมีนายกิตติคุณ มาลัยสนั่น ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานในการเปิดการประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูลจำนวน 30 คน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทั้งเยาวชนและ อสม.ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเข้าใจและพร้อมลงพื้นที่ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจะมีการแบ่งโซนเพื่อให้คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนโดยให้เยาวชน 2 คน ต่อ อสม. 1 คน ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

7. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน 10 วัน

ไม่มีกิจกรรม

8. สรุปวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพ

ไม่มีกิจกรรม

9. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนจำนวน 120 คน

ไม่มีกิจกรรม

10. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดการการดูแลสุขภาพคนเกาะยวน

ไม่มีกิจกรรม

11. อบรมให้ความรู้กับผู้นำ 2 รุ่น โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริโภคที่ปลอดภัยต่อสุขภาพวิธีการติดตามลงเยี่ยมบ้าน

ไม่มีกิจกรรม

12. การสื่อสารประชาสัมพันธ์

ไม่มีกิจกรรม

13. ปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้นำ 2 รุ่น

ไม่มีกิจกรรม

14. ประชุมครัวเรือนนำร่อง 60 ครัวเรือน

ไม่มีกิจกรรม

15. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

ไม่มีกิจกรรม

16. เปิดพื้นที่กลางเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพร และพืชสวนครัวโดยใช้พื้นที่มัสยิดบ้านเกาะยวน

ไม่มีกิจกรรม

17. ประชุมจัดทำกติการ่วมของชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

18. ถอดบทเรียนการทำงานโครงการ เพื่อสรุปผลการทำงานโครงการและจัดทำแผนงานในการทำโครงการ ระยะถัดไป

ไม่มีกิจกรรม

19. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

19.1 ปฐมนิเทศ

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ การใช้ระบบการทำงาน เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะขีด ความสามารถของผู้รับทุนด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการ ปฐมนิเทศ การอบรมการเขียนรายงาน การจัดการ เอกสารการเงิน และการติดตามสนับสนุนโครงการ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ฝึก ปฏิบัติการลงข้อมูล
 • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจหลักการทำงานของ สสส.ในการทำโครงการของพื้นที่
 • คณะทำงานได้มีการลงข้อมูลและจัดทำปฏิทินโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เข้ารับการอบรมระบบโปรมแกรมการเขียนรายงาน
 • ร่วมปฐมนิเทศน์โครงการกับพื้นที่ในการจัดทำความเข้าใจการทำงานโครงการและจัดทำข้อมูลลงเวบไซค์และทำความเข้าใจเรื่องเอกสารโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ฟังการชี้แจงจาก สจรส.เรื่องการจัดทำข้อมูลลงเวบไซด์และทำความเข้าใจเรื่องเอกสารโครงการ
 2. ลงแผนการดำเนินงานโครงการ
 3. ชี้แจงกิจกรรมหลักในการทำงานของพื้นที่ร่วมกับ สจรส. โดยให้พื้นที่ลงปฏิทินการทำงานของโครงการ
 4. แลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น
 5. บันทึกกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

19.2 พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปรึกษาการขับเคลื่อนการทำงานของพื้นที่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานมีความเข้าใจในการขับเคลื่อนการทำงานของพื้นที่

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เดินทางมาพบพี่เลี้ยงเพื่อปนึกษาการจัดทำเอกสารการเงิน ใบลงทะเบียนและป้ายไวนิล

กิจกรรมที่ทำจริง

มาปรึกษาพี่เลี้ยงเรื่องการจัดทำเอกสารและร่วมกันกำหนดวันในการจัดกิจกรรมจริงของพื้นที่

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

19.3 คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อคืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับเงินสำรองเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมที่ทำจริง

คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

19.4 อบรมการเขียนรายงานและการเงิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจการเขียนรายงานและการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานแต่พื้นที่เข้าใจหลักการเขียนรายงานและหลักการในการจัดเอกสารการเงินโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • รับฟังการชี้แจงการเขียนรายงานและการเงิน
 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายของโครงการในชุมชน
 • การจัดการเอกสารการและเอกสารที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ
 • ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อสงสัย
 • สรุปผลการผลอบรมร่วมกัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • รับฟังการชี้แจงการเขียนรายงานและการเงิน
 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายของโครงการในชุมชน
 • การจัดการเอกสารการและเอกสารที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ
 • ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อสงสัย
 • สรุปผลการผลอบรมร่วมกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

19.5 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินรายงานก่อนปิดงวดโครงการ

วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดตรวจสอบเอกสารการเงิน รายงานก่อนปิดงวดโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จัดเรียงเอกสารทางการเงินและรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ตรวจสอบเอกสารการเงิน รายงาน ก่อนปิดโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง
 • พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงิน และรายงาน ก่อนปิดงวดโครงการ
 • ตรวจสอบเอกสารการเงิน รายงาน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

19.6 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารเงินรายงานก่อนปิดงวดโครงการ

วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงิน รายงานก่อนปิดงวดโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จัดเรียงเอกสารทางการเงินได้อย่างถูกต้อง
 • ได้รายละเอียดรายงานโครงการเพิ่มเติม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

พบพี่เลีัยงและจัดทำเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ตรวจสอบเอกสารการเงิน รายงาน เพื่อความถูกต้อง
 • ปรึกษาหารือพี่เลี้ยงโครงการเกี่ยวเอกสารการเงินและสมุดบัญชีธนาคาร
 • เพิ่มเติมเนื้อหาในรายงานโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

20. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

20.1 จัดทำป้ายปลอดบุหรี่

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเป็นการรณรงค์สถานที่ปลอดบุหรี่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่และป้ายโครงการตามที่ต้องการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ผู้ประสานงานเดินทางไปทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่และป้ายโครงการ ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

กิจกรรมที่ทำจริง

  การวางแผนออกแบบป้าย  การเดินทางไปจัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่และป้ายโครงการ ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

390 390

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 56 16                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 210,460.00 42,700.00                  
คุณภาพกิจกรรม 64 49                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 1. คนในชุมชนขาดความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
 2. คนในชุมชนไม่เข้าใจในการใช้งบประมาณ
 3. คนในชุมชนเกิดความคาดหวังจากการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง
 • ด้วยภาระหน้าที่ในการประกอบอาชีพต่างๆ มุ่งหน้าทำงานจึงไม่ค่อยสนใจกิจกรรมในชุมชน
 • ชุมชนไม่เคยได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ นอกจากภาครัฐ จึงยังคงสงสัยการใช้งบประมาณ
 • ชุมชนเกิดการเคยชินกับการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล
 • จัดกิจกรรมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำงานและการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
 • คณะทำงานได้ประชุมชี้แจงที่มาของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการให้ทราบโดยทั่ว กัน
 • สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนและจัดกิจกรรมในชุมชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย กะหรีม ฟองชล 253 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง วรรณดี ตรีมีน 201 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย กิตติคุณ มาลัยสนั่น 181 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย นพพร สันโด 302 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง สุนันทา ใหม่สวัสดิ์ 77 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาง วรรณี แสะหมูด 300 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล การดูแลระบบสุขภาพ/โรคเรื้อรัง
นาย ตาบา หมาดหวัง 182 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
น.ส. อ้อมใจ ส่างขุน 17 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง วริษา นาคสง่า 427 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล การดูแลระบบสุขภาพ/โรคเรื้อรัง
นาง จินดา ปานพันธ์ 114 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาง สุกัลญา ดำเดิม 75 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล อื่นๆ
น.ส. ฝาตีมะ ศิวลักษณ์ 93 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย วีรศักดิ์ ขวัญทอง 183 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย ต่อบารอนี่ หลงสะเตีย 273 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นาง จันทิรา คงขวัญ 344 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
น.ส. มัสยา เจ๊ะสา 417 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล อื่นๆ
นาย เจ๊ะโสบ บุตรา 383 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
น.ส. รสน๊ะ สายเส็น 156 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง อุษณีย์ นุ้ยคดี 104 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย ดนอาหมาด หวันสู 235 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง นงเยาว์ นนทยศ 132 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล อื่นๆ
นาง ไหวรียะ บารา 270 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง นิตา แอหลัง 503 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง นิตา แอหลัง 503 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง อิสยาด แสะอาหลี 208 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย บุญลือ คงขวัญ 344 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นาง ธัญญลักษณ์ พัตรา 216 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาง สอฝีย๊ะ สตูล 232 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล อื่นๆ
น.ส. ยุพา เอียดดี 312 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล อื่นๆ
นาย อับดลน่าหยัน แอหลัง 381 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง สาหนี หลีหลัง 416 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
นาง ตีหาด หลงสะเตีย 94 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล อื่นๆ
นาง ยูหรี อาหมาน 414 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล อื่นๆ
นาย อับดลม่าหยีด หลีหมาด 396 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง ปรานอม เท่งนา 369 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาง ยูหรี อุรามา 366 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาง วิจิตรา ขวัญทอง 267 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง กานจนา ชายเหตุ 212 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล อื่นๆ
น.ส. ณัฐชยา กุมารจันทร์ 302 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล อื่นๆ
น.ส. อำเร๊าะ หวันสู 357 หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล อื่นๆ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน 10 วัน ( 17 กุมภาพันธ์ 2559 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 ( 15 มีนาคม 2559 )
 3. สรุปวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพ ( 22 มีนาคม 2559 )
 4. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6 ( 18 เมษายน 2559 )
 5. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ ( 14 กรกฎาคม 2559 )
 6. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 7 ( 15 กรกฎาคม 2559 )
 7. ปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้นำ 2 รุ่น ครั้งที่ 1 ( 20 กรกฎาคม 2559 )
 8. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ( 23 กรกฎาคม 2559 )
 9. ประชุมครัวเรือนนำร่อง 60 ครัวเรือน ( 27 กรกฎาคม 2559 )
 10. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8 ( 29 กรกฎาคม 2559 )
 11. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ( 31 กรกฎาคม 2559 )
 12. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ( 6 สิงหาคม 2559 )
 13. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนจำนวน 120 คน ( 8 สิงหาคม 2559 )
 14. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดการการดูแลสุขภาพคนเกาะยวน ( 14 สิงหาคม 2559 )
 15. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ( 14 สิงหาคม 2559 )
 16. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9 ( 15 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาง สุกัลญา ดำเดิม
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......