ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

รหัสโครงการ 58-03947 รหัสสัญญา 58-00-1918 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่
 • เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลือกบริโภคอาหารที่ส่งผลให้เกิดโรคกับตัวเอง
 • เกิดความตระหนักในเรื่องของสุขภาพ เห็นความสำคัญของสุขภาพทั้งตนเองและคนรอบข้าง
 • ได้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่สามารถนำมาทำและใช้เองในครัวเรือนได้
 • ได้ความรู้เรื่องผักสวนครัวรั้วกินได้และพืชสมุนไพรที่ให้ประโยชน์

บ้านเกาะยวน หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่
 • การจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ คนในชุมชนได้เห็นตัวอย่างการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และสามารถนำไปใช้ได้ ในการปลูกผักสวนครัวในครัวเรือน
 • บ้านเกาะยวน หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 • แต่ละครัวเรือนสามารถนำความรู้ที่ได้และสามารถหาวัตถุดิบ เช่น มูลไก่ มูลวัว ที่มีในชุมชนมาทำปุ่ยหมักเองได้เพื่อใช้ในครัวเรือน
3. กระบวนการใหม่
 • เกิดแนวคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของคนในชุมชน การเลือกรับประทานอาหารได้ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของตนเอง

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่
 • จัดกิจกรรมร่วมประชุมแกนนำในชุมชนเพื่อหาแนวทางและวิธีการดำเนินโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการวางแผนการออกแบบการประเมินสถานการณ์การบริโภคของคนในชุมชน จัดเก็บข้อมูลโดยกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป ประมวลผลและคืนข้อมูลสู่ชุมชน
 • ภาพถ่าย เอกสารรายงาน

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่
 • มีสภาผู้นำหมู่บ้าน มีการสร้างกลุ่มเยาวชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชน เช่น การสำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคของคนในชุมชน การลงพื้นที่ในการลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและร้านค้าในชุมชน
 • ภาพถ่าย เอกสารรายงาน

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล
 • เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทราบและตระหนักถึงการดูแลสุขอนามัยของตัวเองมากขึ้น
 • จากการสังเกต การสำรวจ
 • สร้างความตระหนักและกิจกรรม สื่อสร้างสุข
2. การบริโภค
 • ชุมชนหันมาบริโภคอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดโรคเบาหวาน ความดัน
 • ชุมชนนำผักสวนครัวที่ได้จากการปลูกไว้ มาบริโภค ทำเมนูอาหารต่างๆ เพิ่มขึ้นในครัวเรือน
 • คนในชุมชนเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น
 • จากการสอบถาม สำรวจ
 • ขยายผลการปลูกให้ครอบครัวทุกหลังคาเรือนและสร้างครัวเรือนต้นแบบโดยนำแนวทางเกษตรอินทรีย์ร่วมด้วย
3. การออกกำลังกาย
 • มีการชักชวนสมาชิกในกลุ่มร่วมกันออกกำลังกายในตอนเย็น เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น
 • จากการสังเกต

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่
 • มีการลดละเลิก บุหรี่ อย่างห็นได้ชัดโดยเฉพาะการเคารพกติกาไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
 • จากการสังเกต สำรวจ
 • สร้างมาตรการทางชุมชน
5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด
 • มีการรวมกลุ่มการทำกิจกรรมในชุมชน และมีครูสอนศาสนาให้กับชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง
 • จากการสังเกต การสำรวจ

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง
 • มีการนำภูมิปัญญา สมุนไพรและพืชผักในชุมชน มาปรุงเป็นเมนูต้านโรค เมนูอาหารพื้นบ้าน และการรักษาโรคเบื้องต้น

 

 • จัดทำเป็นสื่อเรียนรู้ชุมชน
8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน
 • การจัดการตนเองโดยเริ่มจากการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกาย และชักชวนสมาชิกในครอบครัวหันมาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกับคนในครัวเรือน
 • จากการสังเกต

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา
 • ชุมชนมีการจัดการเรียนการสอนศาสนาให้กับเด็กในชุมชนตั้งแต่อายุ 7 ปี ขึันไป และสอน อัลกรุอานให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน
 • จากการสังเกต

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้
 • สร้างอาชีพการทำขนมพื้นบ้านในชุมชน
 • สร้างอาชีพเสริมร้อยโมบายเปลือกหอย
 • มีการทำขนมในกลุ่มแม่บ้านในชุมชน
 • กลุ่มสตรีในชุมชนประดิษฐ์โมบายเปลือกหอยเพื่อสร้างรายได้เสริม

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
 • ภาคีเครือข่ายร่วม รพ.สต. เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดกรองเบาหวาน ความดัน และดูแลติดตามกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่เป็่นโรค และเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงลดลง

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน
 • ชุมชนมีกฎ กติกาที่ใช้ร่วมกันของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้ยึดถือปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
 • รายงานผลการดำเนินงาน
 • ขับเคลื่อนสู่มาตราการทางสังคม
2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน
 • หมวดที่ 1 ว่าด้วยการศึกษา
 1. จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศาสนาแก่เด็กเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไปในวันเสาร์-อาทิตย์ ตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมสนับสนุนอบรมแก่มุสลีมีน มุสลีม๊ะ
 2. จัดการเรียนการสอนอัลกรุอ่านในชุมชน
 3. สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครองและผู้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษาในตำบล

  หมวดที่ 2 ว่าด้วยสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

 4. ร่วมดูแลบำรุงรักษาเส้นทางสัญจร ภายในหมู่บ้าน

 5. จะใช่ช่องทางการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและทันสถานการณ์ เช่น เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เอกสารเผยแพร่

  หมวดที่ 3 ว่าด้วยการป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

 6. กำหนดเพิ่มมาตรการ เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย สร้างความเข้มแข็งให้ชุดรักษาความสงบเรียบร้อย และชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในชุมชน

 7. ไม่ยิงปืน ประทัด ในหมู่บ้าน ตำบล และในงานประเพณีต่างๆ
 8. กำหนดแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหา ยาเสพติดและร่วมสอดส่องดูแลติดตามเด็ก เยาวชนในหมู่บ้านตำบลให้ห่างไกลยาเสพติด
 9. การลักขโมย ของผู้อื่น เช่น ขี้ยาง (เศษยางพารา) จะต้องหมดไป
 10. ร่วมสร้างค่านิยม รู้รักสามัคคี เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อลดความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน
 11. ช่วยสอดส่อง ตรวจสอบร้านเกมส์ให้มีการขออนุญาตเปิด-ปิด ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการพร้อมประสานความร่วมมือไปยังท้องถิ่นข้างเคียงเพื่อสร้างมาตรฐาน หรือกติกาชุมชน

  หมวดที่ 4 ว่าด้วยการพัฒนารายได้การส่งเสริมอาชีพ

12 .สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมโดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ สร้างงาน เพื่อแก้ปัญหาคนว่างงาน ความยากจน การรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และดำเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมวดที่ 5 ว่าด้วยศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. ศรัทธาและยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามย่างแน่วแน่ เช่น การละหมาด 5 เวลาและการละหมาดวันศุกร์ เป็นต้น
 2. รณรงค์ให้มุสลิมละศีลอด ร่วมกันที่มัสยิดและปลูกจิตสำนึกให้แก่ร้านค้าในชุมชน งดจำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มในช่วงเวลากลางวันของเดือนรอมฎอน
 3. พัฒนาศาสนสถานให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมในชุมชนและการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน

  หมวดที่ 6 ว่าด้วยสุขภาพและการสาธารณสุข

 4. ร่วมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการควบคุมโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน เช่น ความดัน เบาหวาน โรคอ้วน

 5. คนในตำบล หมู่บ้านทุกกลุ่มวัยรู้จักการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง
 6. งดสูบบุหรี่/ใบจาก สิ่งมึนเมาในที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน มัสยิด สถานที่ราชการ
 7. ให้มีการปลูกผักปลอดสารพิษทุกครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือน
 8. รณรงค์รวมพลังชุมชนลดการซื้อสินค้าตามโฆษณาที่เกินจริง

  หมวดที่ 7 ว่าด้วยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน

 9. สร้างความร่วมมือในการลดความขัดแย้งในชุมชนและระหว่างชุมชนที่เกิดจากความไม่ เข้าใจทางด้านการเมืองการปกครองและด้านอื่นๆ

 10. ทุกหมู่บ้านกำหนดวันประชุมประจำเดือนและให้มีตัวแทนครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตามที่หมู่บ้านนั้นๆ กำหนด
 11. พัฒนากระบวนการประชาธิปไตยทางตรงเพื่อเป็นพื้นที่กลางในชุมชน
 12. จัดทำแผนผังหมู่บ้านโดยจัดโซนเพื่อการบริการข้อมูลต่างๆ

  หมวดที่ 8 ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 13. ร่วมกับภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรท้องที่ องค์กรท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายอื่นๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่นการจัดการที่ดินทำกินและเพื่อที่อยู่อาศัย การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล เพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้

  หมวดที่ 9 ว่าด้วยกองทุนการเงินชุมชนและสวัสดิการสังคม

 14. ร่วมรณรงค์และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน (สัจจะเดือนละ 20 บาท) ให้ครอบคลุมและมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเงินต่างๆ ในตำบล

 15. ให้ทุกครัวเรือนดูแล บริเวณบ้านเรือนของตนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะมูลฝอย
 16. ร่วมรณรงค์ให้คนในหมู่บ้าน ตำบลมีการรวมกลุ่มกันจัดทำกลุ่มออมทรัพย์
 • รายงานผลการดำเนินงาน

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)
 • มีการประสานงานกับทาง รพ.สต.บ้านในเมือง ในการร่วมส่งเสริมเรื่องสุขภาพ และให้ความรู้เรื่องสุขภาพของคนในชุมชน
 • รายงานผลการดำเนินงาน และการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของทีมงาน จากเครือข่าย

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)
 • มีการประชุมสภาผู้นำและทีมงานทุก1 เดือน เพื่อติดตามและประเมินผลปรับปรุงแก้ไขการทำงานโครงการและสร้างกลุ่ม Line เพื่อสะดวกและเข้าถึงการปรึกษาหารือ แนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อเกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
 • รายงานผลการดำเนินงาน และการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของทีมงาน

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง
 • มีกิจกรรมตามแผนงานโครงการอย่างต่อเนื่องและการได้รับการสนับสนุนสานต่อจาก รพ.สต.บ้านในเมือง
 • รายงานผลการดำเนินงาน

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน
 • มีการถอดบทเรียนการดำเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน รูปแบบการทำงานการจัดการปัญหา การขยายผลต่อ
 • รายงานผลการดำเนินงาน

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ
 • ชุมชนมีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำมาทำแผนในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเอง
 • การบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน
 • นำแผนสู่การปฏิบัติและนำเสนอสู่ช่องทางอื่นๆทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน
7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน
 • ทางคณะกรรมการการดำเนินงาน มีความภูมิใจในการทำงานที่ทางชุมชนให้ความร่วมมือและงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์กับชุมชน และได้รับความไว้วางใจในการดำเนินงานต่อ
 • จากการสอบถามและการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล
 • การดำเนินงานมีความตั้งใจในการทำงานโดยมีการสละเวลาในการประกอบอาชีพในบางช่วงกิจกรรมหรือการเข้าร่วมประชุม มีการสลับหมุ่นเวียนกันในทางทีมงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการประกอบอาชีพหรือการใช้ชีวิตประจำวัน
 • จากการสอบถามพูดคุย

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง
 • คนในชุมชนหันมาปลูกผักเพื่อบริโภคเองในชุมชน เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกทางหนึ่ง

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร
 • การดำเนินงานเกิดความมีคุณค่า ที่มีการทำงานเป็นทีม และดึงศักยภาพ บทบาท ของแต่ละคนแต่ละกลุ่ม ที่มีจิตอาสาในการทำงานมาร่วมกันขับเคลื่อนเป็นโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน ประกอบด้วย สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. กลุ่มแม่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และมีการสร้างแกนนำเยาชนในการมีส่วนร่วม เห็นการวางโครงสร้างและกลไกของชุมชนที่มีหลากหลาย ทำให้เกิดการพัฒนาของชุมชนอย่างต่อเนื่องในอนาคตและเห็นถึงศักยภาพของผู้รับทุนที่เป็นคนรุ่นใหม่นักพัฒนา ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และคณะกรรมการ ที่มีวิธีการเรียนรู้ ในการปรับรูปแบบการทำงานที่ดีขึ้น ตามศักยภาพและเสริมหนุนการทำงานแก่ทีมงานได้เป็นอย่างดี แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัดแต่ละบุคคลโดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันทำ และร่วมกันชื่นชม
 • ภาพถ่าย เอกสารรายงาน

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา
 • มีเวทีการประชุมคณะทำงานร่วมกันเพื่อวางแผนการทำงาน
 • ภาพถ่าย เอกสารรายงาน

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

จาการดำเนินโครงการชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะยวน อ.ละงู จ.สตูล มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสม 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ 3.พื่อจัดทำเครื่องมือสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม 4. เพื่อผลักดันให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

 • ผลงานที่สำคัญ เกิดแกนนำ 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นเยาวชน และรุ่นแกนนำชุมชน ในการลงพื้นที่เฝ้าระวังอาหารให้ปลอดภัยทั้งในครัวเรือนและในชุมชนและการลงเยี่ยมผู้ป่วยให้คำปรึกษาเรื่องอาหารการกินของครัวเรือนและผู้ป่วย มีฐานข้อมูลสถานการณ์การบริโภคของคนในชุมชน จำนวน 1 ชุด คือ ข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล
 • เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น การประชาคมหมู่บ้าน โดยประชาชนในชุมชนร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือการเสนอโครงการต่างๆ ที่มีในชุมชน และกิจกรรมการลงเยี่ยมบ้าน เวทีคืนข้อมูลในชุมชน เพื่อรับฟังสถานการณ์การบริโภคของคนในชุมชน นำไปสู่การแก้ไขและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในลำดับต่อไปและคนในชุมชนเกิดความตระหนักในเรื่องของการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในชุมชน
 • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจการทำงานโครงการและช่วยการวางแผนงานโครงการ มีส่วนร่วมในการทำงาน นำไปสู่การจัดตั้งสภาผู้นำหมู่บ้าน เกิดกลไกสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 ชุด ในการขับเคลื่อนการทำงานของชุมชนและเกิดการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้งานในชุมชนสามารถดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้ตัวแทนและแกนนำที่มีในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมีการประชุมประจำเดือนเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนของชุมชน
 • ได้เข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด และมีการจัดทำป้าย สถานที่นี้ปลอดบุหรี่ ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • สิ่งสำคัญไม่น้อยคือระบบการทำงานของชุมชนที่มีการจัดการบริหารงานแบบโปร่งใสมีความเป็นธรรมาภิบาลตรวจสอบได้อย่างรอบด้านตามตัวชี้วัดที่ร่วมกันกำหนดโดยคณะทำงานโครงการ และมีภาคีการทำงาน มีคณะทำงานที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
 • การจัดทำแผนต่อไป คือการขยายกลุ่มเป้าหมายในชุมชนให้ครอบคลุมทั้งชุมชนเพื่อทำให้ชุมชนเป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความดันเบาหวานของคนในชุมชน และสิ่งสำคัญไม่น้อยคือการพัฒนาศักยภาพคนทำงานในเรื่องการบริหารจัดการและการมีจิตอาสาให้เพิ่มมากขึ้น
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3