รหัสโครงการ 58-03921
สัญญาเลขที่ 58-00-1925
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ เยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทางร่วมใจอนุรักษ์คลองละงู

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศ
2) คืนเงินสำรองเปิดบัญชีธนาคาร
3) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 5 ป้าย
4) ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง
5) พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ
6) เวทีชี้แจงโครงการให้กับชุมชนจำนวน 80 คน
7) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1
8) การอบรมการเขียนรายงาน
9) พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำ
10) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่. 2
11) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่. 3
12) ประชุมทีมคณะทำงาน และทีมวิชาการแบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล จำนวน 40 คน
13) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่. 4
14) พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสารการเงินก่อนปิดโครงการ
15) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่. 5
16) พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสารการเงินก่อนปิดโครงการ (ต่อ)
17) - ประชุมทีมลงเก็บข้อมูล 30 คน
18) พื้นที่สำรวจข้อมูลทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรสัตว์น้ำจำนวน 10 วัน
19) การปิดงวด 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 81,376.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 82.00 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 369.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 8,058.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 81,958.00 บาท รวมรายจ่าย (2) = 73,531.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 8,427.00 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 101,720.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อับดุลข่อเลด ลัดเลีย )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. เวทีสังเคราะห์ข้อมูล (20 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6 (30 เมษายน 2559)
 3. พัฒนาเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยอ่านอัลนาซิร (6 พ.ค. 2559)
 4. คืนข้อมูลให้กับชุมชนได้รับทราบสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของทรัพยกรชายฝั่ง (10 พ.ค. 2559)
 5. อบรมพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจำนวน 40 คน (15 พ.ค. 2559)
 6. จัดทำแผนที่ทำมือ ต้นทุนของชุมชน ทรัพยากรสัตว์น้ำคลองละงู (20 พ.ค. 2559)
 7. ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 7 (25 พ.ค. 2559)
 8. เวทีกติการ่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (27 พ.ค. 2559)
 9. กลุ่มอนุรักษ์ลงพื้นที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังคลองละงู ครั้งที่ 1 (7 กรกฎาคม 2559)
 10. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8 (30 กรกฎาคม 2559)
 11. กลุ่มอนุรักษ์ลงพื้นที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังคลองละงู ครั้งที่ 2 (7 สิงหาคม 2559)
 12. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9 (10 สิงหาคม 2559)
 13. ปฏิบัติการ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และร่วมกันปลูกป่าชายเลน ทั้งแนวสองฝั่งคลอง (12 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อับดุลข่อเลด ลัดเลีย )
15 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวยุวรี อุศมา )
15 กุมภาพันธ์ 2559