รหัสโครงการ 58-03921
สัญญาเลขที่ 58-00-1925
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ เยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทางร่วมใจอนุรักษ์คลองละงู

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) เวทีสังเคราะห์ข้อมูล
2) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6
3) พัฒนาเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยอ่านอัลนาซิร
4) คืนข้อมูลให้กับชุมชนได้รับทราบสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของทรัพยกรชายฝั่ง
5) อบรมพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจำนวน 40 คน
6) จัดทำแผนที่ทำมือ ต้นทุนของชุมชน ทรัพยากรสัตว์น้ำคลองละงู
7) ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 7
8) เวทีกติการ่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
9) กลุ่มอนุรักษ์ลงพื้นที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังคลองละงู ครั้งที่ 1
10) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8
11) กลุ่มอนุรักษ์ลงพื้นที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังคลองละงู ครั้งที่ 2
12) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9
13) ปฏิบัติการ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และร่วมกันปลูกป่าชายเลน ทั้งแนวสองฝั่งคลอง
14) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 10
15) กลุ่มอนุรักษ์ลงพื้นที่ลาดตระเวณเฝ้าระวังคลองละงู ครั้งที่ 3
16) งานสร้างสุข
17) กลุ่มอนุรักษ์ลงพื้นที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังคลองละงู ครั้งที่ 4
18) ถอดบทเรียนการทำงานโครงการ
19) การจัดทำเอกสารการเงินโครงการ
20) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
21) ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และการสังเคราะห์โครงการ
22) จัดทำรูปภาพกิจกรรม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 8,427.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 101,720.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 67.21 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -13,190.79 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 110,214.21 บาท รวมรายจ่าย (2) = 123,405.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -13,190.79 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 13,190.79 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อับดุลข่อเลด ลัดเลีย )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อับดุลข่อเลด ลัดเลีย )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวยุวรี อุศมา )
15 ตุลาคม 2559