รหัสโครงการ 58-03921
สัญญาเลขที่ 58-00-1925

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ เยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทางร่วมใจอนุรักษ์คลองละงู
รหัสโครงการ 58-03921 สัญญาเลขที่ 58-00-1925

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 203,440.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 81,376.00 บาท
งวดที่ 2 = 101,720.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 183,096.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 82.00 บาท
งวดที่ 2 = 67.21 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 149.21 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 196,936.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -13,190.79 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง 1,800.00 1,650.00
1. ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง
กิจกรรมหลัก : เวทีชี้แจงโครงการให้กับชุมชนจำนวน 80 คน 4,525.00 4,500.00
1. เวทีชี้แจงโครงการให้กับชุมชนจำนวน 80 คน
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 10 ครั้ง/ปี 8,200.00 8,022.00
1. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1
2. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่. 2
3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่. 3
4. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่. 4
5. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่. 5
6. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6
7. ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 7
8. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8
9. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9
10. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน 10,540.00 10,170.00
1. พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำ
กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะทำงาน และทีมวิชาการแบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล จำนวน 40 คน 5,600.00 5,780.00
1. ประชุมทีมคณะทำงาน และทีมวิชาการแบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล จำนวน 40 คน
กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมลงเก็บข้อมูล 30 คน 3,250.00 2,150.00
1. - ประชุมทีมลงเก็บข้อมูล 30 คน
กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรสัตว์น้ำจำนวน 10 วัน 41,500.00 40,915.00
1. พื้นที่สำรวจข้อมูลทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรสัตว์น้ำจำนวน 10 วัน
กิจกรรมหลัก : เวทีสังเคราะห์ข้อมูล 7,140.00 7,140.00
1. เวทีสังเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมหลัก : พัฒนากลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยจัดกลุ่มเยาวชนอ่านอัลนาชิรและเป็นการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 12,940.00 12,740.00
1. พัฒนาเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยอ่านอัลนาซิร
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับประชาชน จำนวน 1 วัน 4,525.00 4,225.00
1. คืนข้อมูลให้กับชุมชนได้รับทราบสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของทรัพยกรชายฝั่ง
กิจกรรมหลัก : อบรมพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจำนวน 40 คน 8,040.00 7,840.00
1. อบรมพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจำนวน 40 คน
กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนที่ทำมือ ต้นทุนของชุมชน ทรัพยากรสัตว์น้ำคลองละงู 4,300.00 4,100.00
1. จัดทำแผนที่ทำมือ ต้นทุนของชุมชน ทรัพยากรสัตว์น้ำคลองละงู
กิจกรรมหลัก : เวทีกติการ่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 7,520.00 7,420.00
1. เวทีกติการ่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก : ปฏิบัติการ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และร่วมกันปลูกป่าชายเลน ทั้งแนวสองฝั่งคลองจำนวน 80 คน 34,920.00 34,720.00
1. ปฏิบัติการ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และร่วมกันปลูกป่าชายเลน ทั้งแนวสองฝั่งคลอง
กิจกรรมหลัก : กลุ่มอนุรักษ์คลองละงูลงพื้นที่ลาดตระเวณเฝ้าระวังคลองละงูเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 4 ครั้ง 27,600.00 27,600.00
1. กลุ่มอนุรักษ์ลงพื้นที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังคลองละงู ครั้งที่ 1
2. กลุ่มอนุรักษ์ลงพื้นที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังคลองละงู ครั้งที่ 2
3. กลุ่มอนุรักษ์ลงพื้นที่ลาดตระเวณเฝ้าระวังคลองละงู ครั้งที่ 3
4. กลุ่มอนุรักษ์ลงพื้นที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังคลองละงู ครั้งที่ 4
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนการทำงานโครงการ 8,040.00 7,840.00
1. ถอดบทเรียนการทำงานโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 7,424.00
1. ปฐมนิเทศ
2. คืนเงินสำรองเปิดบัญชีธนาคาร
3. พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ
4. การอบรมการเขียนรายงาน
5. พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสารการเงินก่อนปิดโครงการ
6. พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสารการเงินก่อนปิดโครงการ (ต่อ)
7. การปิดงวด 1
8. งานสร้างสุข
9. การจัดทำเอกสารการเงินโครงการ
10. ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และการสังเคราะห์โครงการ
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,700.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 5 ป้าย
2. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
3. จัดทำรูปภาพกิจกรรม

รวมงบทั้งหมด

203,440.00 196,936.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย อับดุลข่อเลด ลัดเลีย )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559