รหัสโครงการ 58-03921
สัญญาเลขที่ 58-00-1925
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ เยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทางร่วมใจอนุรักษ์คลองละงู

2. ชุมชน หมู่ 6 บ้านหัวทาง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

3. รหัสโครงการ 58-03921 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1925

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจการทำงานของพื้นที่ก่อนเริ่มทำโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คณะทำงานมีความเข้าใจโครงการในการทำงาน โดยมีส่วนร่วมในการวางแผน และนำไปสู่การจัดตั้งสภาหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานมีความเข้าใจการทำงานโครงการมากขึ้น
 • มีการแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานโครงการ ช่วยกันแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงานเพื่อในการขับเคลื่อนงานมีความเข้มแข็งและงานไม่กระจุกกระจายการทำให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
 • การจดบันทึกการประชุมเป็นเรื่องสำคัญในการทำงาน ดังนั้นวันนี้ที่เรามีการประชุมก็ต้องจดบันทึกเพื่อใช้ในการรายงานกิจกรรมและเป็นข้อมูลในการยืนยันการทำงานของพื้นที่ที่เป็นหลักฐานในการทำงานของคณะทำงานสภาผู้นำ ม. 6 บ้านหัวทาง และในการทำงานถ้าพื้นที่มีปัญหาพี่เลี้ยงวิเคราะห์แล้วว่าพื้นที่มีความเสี่ยงพี่เลี้ยงก็สามารถระงับโครงการของพื้นที่ได้ทำความเข้าใจเรื่องการส่งรายงานกิจกรรมแต่ละงวด ผู้ประสานงานโครงการ ตอกย้ำเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้สภาผู้นำหมู่บ้านเป็นตัวขับเคลื่อน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานโครงการ และเป็นคณะทำงานที่มาช่วยกันร่วมคิดร่วมคุย
  ร่วมกันทำงานโครงการที่ได้รับให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ จัดตั้งทีมงานของหมู่บ้านในการจัดการบริหารโครงการและแก้ปัญาของหมู่บ้าน

 • เพื่อร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมชี้แจงร่วมกันให้กับคนในชุมชนรับทราบ

 • ร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะมาจัดตั้งเป็นสภาหมู่บ้าน
 • แบ่งบทบาทหน้าที่ในการที่จะประสานกลุ่มเป้าหมายในการชี้แจงโครงการ
 • สรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. โดยผู้ประสานงานโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการของพื้นที่บ้านหัวทางสืบเนื่องจากพื้นที่บ้านหัวทางมีพื้นที่คลองละงูที่เป็นที่ทำมาหากินของคนในชุมชนซึ่งตอนนี้ก็ได้ถูกทำลายไปมากพอสมควรทำให้ทีมคณะทำงานหมู่บ้านคิดเรื่องการอนุรักษ์จึงได้ขอโครงการ สสส.มาขับเคลื่อนงานโดยมีพี่เลี้ยงโครงการที่คอยให้คำปรึกษาซึ่งวันนี้ก็ได้มาชี้แจงความเป็นมาของโครงการให้พวกเราได้รับทราบเชิญค่ะ

 • คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง : เป้าประสงค์หลักของ สสส.ต้องการให้พื้นที่มีสภาผู้นำหมู่บ้านเป็นแกนนำที่มาช่วยกันขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกประเด็น ซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ก็ยังไม่เห็นการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมมีความแตกแยกในการทำงานของชุมชนจะเห็นว่าด้วยหลักการแล้วในชุมชนเราเป็นพี่น้องกันส่วนใหญ่แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างทำให้มีความแตกแยก ชี้แจงเรื่องการจัดการงบประมาณ

 • โดยทาง สสส. ได้มีการจัดการในการสนับสนุนงบประมาณมาให้พื้นที่จำนวน 3 งวด และพี่เลี้ยงก็ต้องลงมาหนุนเสริมการทำงานพื้นที่จำนวน 3 ครั้ง และนอกเหนือจากนี้คณะทำงานพื้นที่สามารถสอบถามการทำงานได้เพื่อให้งานสามารถขับเคลื่อนได้อย่างลื่นไหล

 • ในการได้มาซึ่งโครงการนี้ก็ขอชื่นชมคณะทำงานต่อการในการเขียนโครงการไม่ท้อ เมื่อเจอปัญหาอุปสรรคตอนขาขึ้นโครงการ งบประมาณที่ได้มาเป็นของคนในชุมชนทุกคนไม่ใช่เฉพาะของคนที่เขียนโครงการเท่านั้น ในการเบิกงบประมาณเราสามารถเบิกได้ตามกิจกรรมและให้มีเงินสดในมือไม่เกิน 5,000 บ.และปฏิทินโครงการที่เราได้ทำไว้แล้วนั้นสามารถปรับได้ตามความเป็นจริงในการทำงานของพื้นที่

 • photo
 • photo
 • photo

 

15 13

2. เวทีชี้แจงโครงการให้กับชุมชนจำนวน 80 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 เวทีชี้แจงโครงการให้กับชุมชนจำนวน 80 คน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.นัดประชุมเพื่อชี้แจงโครงการ 2.วางแผนการดำเนินงานโครงการ 3.เพื่อนำแผนที่ได้มาปฏิบัติงานจริง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ชาวบ้านได้รับข่าวสารข้อมูลของโครงการต่างๆ อย่างทั่วถึง คนในชุมชนต่างให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการคณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชี้เเจงเกี่ยวกับการทำงานของโครงการและสามารถสรุปผลในการจัดทำโครงการได้
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานมีความเข้าใจในการทำกิจกรรมมากขึ้นรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงาน ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อแจ้งข่าวสารการจัดทำโครงการรายละเอียดกิจกรรมกับคนในชุมชน
 • ประชุมทีมคณะทำงานโครงการเพื่อวางแผนงานประสานผู้เข้าร่วมประชุม
 • แจ้งความประสงค์ด้านการขอความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรม
 • ประสานผู้เข้าร่วมประชุม
 • สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานโครงการ และเป็นคณะทำงานที่มาช่วยกันร่วมคิดร่วมคุย โดยการแบ่งหน้าที่กันทำ
 • เพื่อร่วมกันวางแผนในการจัดทำกิจกรรมในการวางแผนชี้แจงให้กับชุมชนได้รับทราบ
 • แบ่งหน้าที่กันทำงานในการที่จะประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายในการชี้แจงโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 100

3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 10 ครั้ง/ปี

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 - 16:30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานได้มีแผนปฏิบัติงานแต่ละครั้งนำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 1 สภา ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้าน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่มีในชุมชน จำนวน 40 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

กัลยทรรศน์ ติงหวัง ลงพืนที่ชี้แจ้งโครงการ เกี่ยวกับการจัดทำด้านการอนุรักษ์คลองละงู สัตว์น้ำกุ้งแม่น้ำ หอย ต้นลำพู ต้นโกงกาง และหิ้งห้อยการลงพื้นที่สำรวจทรัพยากรที่มีอยู่ในคลองละงู ระยะทางจากบ้านหัวทางจนบ้านบ่อเจ็ดลูก 10 กิโลเมตร
คณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน 13 คน ได้แก่ 1. นางสาวปัทมาเอียดดี 2. นายวิชาญปาละสัน 3. นายอดุลย์อุศมา 4. นายอับดุลข่อเลดลัดเลีย 5. นางอุไหลสอเหลบ 6. นางสาวยุวรีอุศมา 7. นายอำหรนรักสัตย์ 8. นายวรวิทย์หลีขาว 9. นายนรากรแซะอาหลี 10. นางเยาวเรียะสอและ 11. นายสนิทสอเหลบ 12. นายเหลดนิลสกุล 13 นางดาหนำ  สอเหลบ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่ีอนการทำงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 ครั้ง/ปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่ีอนการทำงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 ครั้ง/ปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานแต่ละกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่. 2

วันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อนัดออกแบบสำรวจลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่ง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 1 สภา ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้าน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่มีในชุมชน จำนวน 40 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ในเรื่องต่าง ๆ ที่ผ่านมาและได้รูปแบบการจัดการเกี่ยวกับการทำงานในครั้งต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่ีอนการทำงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 ครั้ง/ปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานมาประชุมพร้อมกัน ประธานกล่าวเปิดงาน
 • ชี้แจงระเบียบวาระการประชุม เรื่อง ออกแบบการลงพื้นที่่สำรวจ เรื่องเยาวชนที่จะลงจัดเก็บข้อมูล
 • สอบถามคณะทำงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมา
 • แสดงความคิดเห็นของคณะทำงานที่จะลงจัดเก็บข้อมูลว่าในอดีตมีทรัพยากรอะไรบ้างที่ทราบ
 • นำปัญหาที่ได้รับทราบมาปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อไป
 • photo
 • photo

 

40 28
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่. 3

วันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 1 สภา ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้าน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่มีในชุมชน จำนวน 40 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทำให้ได้รับทราบข้อมูลที่จะใช้ในการที่จะสำรวจทรัพยากรในคลองละงู
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่ีอนการทำงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 ครั้ง/ปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานแต่ละกิจกรรม เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานของชุมชน ที่จะต้องมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง และจะต้องมีแผนการปฏิบัติงานในการทำงานแต่ละครั้งที่จะนำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • การประชุมทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน โดยท่านประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน นายอับดุลข่อเลด  ลัดเลีย ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อทำการต้อนรับพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุม วาระเพื่อทำการชี้แจงโครงการต่าง ๆ เรื่อง ในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในคลองละงูแห่งนี้ 
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 28
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.4 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่. 4

วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้คณะทำงานทำความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบรูปแบบการสำรวจข้อมูล
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 1 สภา ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้าน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่มีในชุมชน จำนวน 40 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานมากขึ้น และได้ข้อมูลที่จะใช้ในการทำงานครั้งต่อไป
 • นำปัญหาที่ได้มาร่วมกันหาแนวทางแก้ไข พร้อมสรุปผลการออกแบบสำรวจข้อมูล
 • คณะทำงานได้แนวทางในการแก้ปัญหาและมีความเข้าใจในการทำงานมากขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่ีอนการทำงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 ครั้ง/ปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานมาประชุมพร้อมกัน ประธานกล่าวเปิดงาน
 • สอบถามคณะทำงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมา
 • photo
 • photo
 • photo

 

28 26
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.5 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่. 5

วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนการทำงานของสภาผู้นำหมู่บ้าน เพื่อกำหนดวันลงสำรวจข้อมูลเยาวชนและผู้นำในวันที่จะลงจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลเยอะที่สุด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 1 สภา ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้าน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่มีในชุมชน จำนวน 40 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่ง เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ต้ำลำพู ต้นโกงกาง ต้นเตย ต้นดีปลี
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่ีอนการทำงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 ครั้ง/ปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นัดคณะทำงานมาร่วมประชุม
 • ประธานกล่าวเปิดงาน ชี้แจงวาระการประชุม
 • สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางน้ำ ทรัพยากรชายฝั่งว่ามีอะไรบ้าง มีจำนวนเท่าไหร่ มีสิ่งใดเพิ่มขึ้นหรือลดลง
 • นำข้อมูลที่ได้มาร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานและแก้ปัญหา
 • สรุปข้อมูลที่ได้และนำข้อมูลทั้งหมดมาเพื่อปรับปรุงและเป็นแนวทางในการดำเนินงานในครั้งต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 26

4. พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำ

วันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ข้อมูลในการทำงานจิตอาสา ที่ไม่หวังผลตอบแทนจากการทำงาน ซึ่งการทำงานต้องทำด้วยใจรักและจิตอาสา
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้ทำงานจิตอาสากับชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นัดทีมสภาผู้นำมาพร้อมกัน
 • ประธานกล่าวเปิดงานพร้อมกับชี้แจงรายละเอียด
 • แนะนำวิทยากรที่จะมาให้ข้อมูล เกี่ยวกับการทำงานจิตอาสา
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 31

5. ประชุมทีมคณะทำงาน และทีมวิชาการแบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล จำนวน 40 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ประชุมทีมคณะทำงาน และทีมวิชาการแบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล จำนวน 40 คน

วันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในคลองละงู เพื่อเตรียมข้อมูลการจัดเก็บทรัพยากรสัตว์น้ำ ออกแบบและกำหนดวิธีการสำรวจ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลลัพธ์ - เพื่อให้ทราบจำนวนข้อมูลของทรัพยากรชายฝั่ง และทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีอยู่จริง คณะการได้รับรู้ถึงวิธีการดำเนินการวางแผน การจัดการฐานข้อมูล ผลผลิต สู่กระบวนการทำงานที่ถูกต้อง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รูปแบบของการออกแบบสำรวจข้อมูล ทำให้คณะทำงานมีความเข้าใจในรูปแบบของการทำงานมากขึ้น และได้ลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูล
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • การจัดหาข้อมูลพื้นฐาน จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ป่าชายเลน กรมเจ้าท่า กรมประมง องค์การบริหารส่วนตำบล
 • อบรมให้ความรู้ วิธีการจัดเก็บข้อมูล ประโยชน์การจัดเก็บข้อมูล
 • เตรียมความพร้อมบุคคลในการจัดเก็บข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่งริมคลองละงู เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรสัตว์น้ำในคลองละงู
 • การออกแบบสำรวจ
 • กำหนดวิธีการสำรวจ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานมาประชุมพร้อมกัน ประธานกล่าวเปิดงาน
 • วิทยากรสอบถามข้อมูลดิบจากคณะทำงานว่ามีอะไรบ้างในอดีตจนถึงปัจจุบัน
 • ขอข้อมูลค้นคว้าจากเอกสารจากป่าชายเลนและประมงน้ำจืด
 • ร่วมกันออกแบบสำรวจข้อมูล
 • สอบถามคณะทำงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมา
 • นำปัญหาที่ได้รับทราบมาปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 31

6. ประชุมทีมลงเก็บข้อมูล 30 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 - ประชุมทีมลงเก็บข้อมูล 30 คน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่งริมคลองละงู เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทรัพยากรจริง เพื่อแบ่งหน้าที่กันทำลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เกิดการทำงานเป็นทีมร่วมกัน
 • ได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน เกิดข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกพื้นที่
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทำให้ทีมสำรวจได้รู้ว่าจะจัดเก็บข้อมูลอย่างไร
 • ทำให้ได้ทราบถึงข้อมูลที่มีอยู่
 • ลักษณะของคลองละงู สู่ทะเล จะมีอณาเขตต่าง ๆ จากไหนถุงไหน
 • ในคลองมีทรัพยากรอะไรบ้าง
 • มีพันธ์ไม้กี่ชนิด ได้แก่ ต้นโกงกาง ลำพู และต้นจาก
 • สัตว์น้ำมีกี่ชนิด ได้แก่ กุ้งแม่น้ำ หอย ปู ปลา
 • ด้านอาชีพต่าง ๆ ของจำนวนประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ได้มีอาชีพอะไรบ้าง ได้แก่ เลี้ยงปลากระชัง ทอดแห หาหอย หาปลา
 • ชื่อกลุ่ม................(สามารถตั้งชื่อเกี่ยวกับทรัพยากรที่อาศัยอยู่ในคลองละงูสู่ทะเล)
 • บทบาทหน้าที่ของทุกคนภายในกลุ่ม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สร้างความเข้าใจ เครื่องมือและวางแผนในการลงเก็บข้อมูล
 • นัดทีมเยาวขนจำนวน 20 คน แกนนำชุมชน 10 คน มาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจ และแบ่งทีมกันทำ เพื่อให้ได้ข้อมูลทรัพยากร จากผู้ที่ประกอบอาชีพและสำรวจทรัพยากรชายฝั่ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • โดยการเชิญวิทยากร คุณอับดุลอาสีด หนีเหม ในการทำกิจกรรมชี้แจงโครงการให้กับเยาวชนได้ทราบว่าภายในคลองบ้านเราแห่งนี้ ได้มีทรัพยากรอะไรบ้างที่ได้มีการอยู่อาศัยในคลองละงูสู่ทะเล หมู่ที่. 6 บ้านหัวทาง แห่งนี้ด้วย และในวันนี้จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งหมด จำนวน 30 คน ได้แก่ เยาวชน 20 คน และแกนนำชุมชน 10 คน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะจัดให้มีขึ้นและจะให้เยาวชนได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของดีที่มีอยู่ในชุมชนของเราด้วย โดยจะทำการแบ่งกลุ่มเยาวชนเป็น 5 กลุ่มๆ ละ5 คน รวมทั้งแกนนำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้คำปรึกษาในแต่ละกลุ่มด้วย โดยจะต้องมีการตั้งคำถาม และโจทย์ (เรื่องที่สนใจในคลองละงู) เช่น กุ้งแม่น้ำ หอย ปู ปลา และต้นไม้นานาชนิด ว่ามีกี่ชนิด มีชื่อว่าอะไรบ้าง และสามารถนำมาทำอะไรได้บ้าง และหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในครั้งนี้ จะมีคำถามของเยาวชนต่าง ๆ ดังนี้ ด้วย คือ คำถามของเยาวชน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 28

7. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรสัตว์น้ำจำนวน 10 วัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 พื้นที่สำรวจข้อมูลทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรสัตว์น้ำจำนวน 10 วัน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่งริมคลองละงู เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทรัพยากรจริง เพื่อแบ่งหน้าที่กันทำลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลลัพธ์ - แกนนำชุมชน และเยาวชนสามารถได้ทราบวิธีการในการจัดเก็บข้อมูล และได้องค์ความรู้จากการทดลองสำรวจ ถึงทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีอยู่จริงจำนวนเท่่าใด และทรัพยากรสัตว์น้ำที่หมดหายไป มาจากสาเหตุใดบ้าง ผลผลิต ได้ทราบจำนวนทรัพยากรป่าชายเลนที่มีอยู่จริง และสามารถนำข้อมูล สู่การจัดการที่ถูกต้อง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ทราบข้อมูลของทรัพยากรชายฝั่ง ทั้งทรัพยากรป่าชายเลนและทรัพยากรสัตว์น้ำ
 • ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม
 • ทำใหเกิดความสามัคคีกันในการทำงาน

ผลลัพธ์ที่ได้

 • ได้รู้ว่าคลองละงูมีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร
 • ในแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ทั้งกุ้งแม่น้ำ หอยป๊ะ หอยม่วง ปูดำ
 • ด้านภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งคลอง มีต้นลำพู มีป่าชายเลน มีต้นเตย ต้นจาก มีสวนยาง สวนปาล์มของชาวบ้าน
 • แหล่งหาหอยของคนในชุมชน เรียกว่า หอปะ เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านประกอบอาชีพ
 • ได้สอบถามการประกอบอาขีพของคนหาหอย
 • การทำอาชีพประมง ว่าทรัพยากรยังอุดมสมบูรณ์อยู่อีกหรือไม่
 • ซึ่งจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำการอนุรักษ์ต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เยาวชน 20 คน แกนนำชุมชน 10 คน ลงพื้นที่สำรวจ
 • แบ่งเป็นทีมจำนวน 6 ทีม
 • ออกสำรวจจัดเก็บข้อมูล
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นัดทีมเยาวชน และแกนนำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนมาจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจถึงระบบการจัดการสำหรับงานในวันนี้ด้วย และจะมีการนัดแนะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ. คลองละงู ซอยเปือกหอย
 • มีการลงเรือ โดยแบ่งเป็น 2 ฝั่ง คลองละงู เพื่อทำการสำรวจด้านทรัพยากรต่าง ๆ ที่ได้อยู่อาศัยในคลองละงู ทั้ง 2 ฝั่งคลอง ทั้ง ทางฝั่งซ้าย และฝั่งขวา
 • จัดเก็บข้อมูลที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ว่ามีทรัพยากรที่อาศัยอยู่ในคลองละงู ที่สังเกตเห็น และสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่ประกอบอาชีพที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบของคลองละงูแห่งนี้ด้วย
 • นำข้อมูลที่ได้มาทำการเก็บรวบรวมเพื่อทราบข้อมูลที่ได้มีการสำรวจมาข้างต้น
 • นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาสรุปการจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาเพื่อทำการสรุปทรัพยากรที่มีอยู่ในคลองด้วย
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

8. เวทีสังเคราะห์ข้อมูล

ไม่มีกิจกรรม

9. พัฒนากลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยจัดกลุ่มเยาวชนอ่านอัลนาชิรและเป็นการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

10. จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับประชาชน จำนวน 1 วัน

ไม่มีกิจกรรม

11. อบรมพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจำนวน 40 คน

ไม่มีกิจกรรม

12. จัดทำแผนที่ทำมือ ต้นทุนของชุมชน ทรัพยากรสัตว์น้ำคลองละงู

ไม่มีกิจกรรม

13. เวทีกติการ่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกิจกรรม

14. ปฏิบัติการ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และร่วมกันปลูกป่าชายเลน ทั้งแนวสองฝั่งคลองจำนวน 80 คน

ไม่มีกิจกรรม

15. กลุ่มอนุรักษ์คลองละงูลงพื้นที่ลาดตระเวณเฝ้าระวังคลองละงูเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 4 ครั้ง

ไม่มีกิจกรรม

16. ถอดบทเรียนการทำงานโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

17. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.1 ปฐมนิเทศ

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้ฝึก ปฎิบัติการลงข้อมูล เข้าใจการบริหารจัดการโครงการและการจัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • การประชุมชี้แจงการจัดทำและวางแผนงานโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ฟังการชี้แจงจาก สจ.รส
 2. ลงแผนการดำเนินงาน
 3. บันทึกกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.2 คืนเงินสำรองเปิดบัญชีธนาคาร

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อนำเงินไปเปิดบัญชีธนาคาร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เปิดบัญชีธนาคาร ของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาละงู เพื่อที่จะได้ทำกิจการทางการเงินในการดำเนินกิจกรรมโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการไปทำการเปิดบัญชีที่ธนาคารไทยพาณิชย์
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการไปพร้อมกันที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาละงู
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการเปิดบัญชี
 • พบเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร
 • คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการนำบัญชีที่ได้กลับมาเพื่อใช้ในการทำกิจการทางการเงินในโครงการ
 • photo
 • photo

 

3 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.3 พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ

วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อขอรับคำปรึกษาเรื่องการจัดการเอกสารการเงินและการทำป้ายโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานมีความเข้าใจการทำงานมากขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

วางแผนการจัดทำรายงาน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • มาขอคำปรึกษาเรื่องการจัดทำเอกสารการเงินและการจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และป้ายโครงการและมีการปรับปฎิทินโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.4 การอบรมการเขียนรายงาน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เข้าใจระบบการเขียนรายงานในเวบไซค์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจการทำงานมากขึ้นทั้งในเรื่องการเขียนรายงาน การจัดการเอกสารการเงินและการเสียภาษี
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เพื่อทำการอบรมการจัดทำรายงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เริ่มประชุมโดยการชี้แจงทำความเข้าใจที่มาโดยทีม สจรส.มอ.และทำความเข้าใจเรื่องการเขียนรายงาน การจัดทำเอกสารการเงิน และการหักภาษี ณ ที่จ่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่พร้อมตอบข้อซักถามเพื่อให้พื้นที่มีความเข้าใจการทำงานมากที่สุด
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.5 พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสารการเงินก่อนปิดโครงการ

วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้เข้าใจในการจัดทำเอกสารและรายงานลงเว็บไซต์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ตรวจสอบเอกสารและรายงานลงเว็บไซต์
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ร่วมกับพีเลี้ยงในการตรวจสอบเอกสารการเงินและรายงานกิจกรรมในเว็บไซต์
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้ประสานโครงการและเจ้าหน้าที่โครงการมาพร้อมกัน
 • ร่วมกันตรวจสอบเอกสารการทำงานและเอกสารการเงิน
 • นำข้อมูลที่ได้มารายงานลงในเว็บไซต์
 • พูดคุยเพื่อนำปัญหานั้นไปพัฒนางานในครั้งต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.6 พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสารการเงินก่อนปิดโครงการ (ต่อ)

วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้เข้าใจในการจัดทำเอกสารและรายงานลงเว็บไซต์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ตรวจสอบเอกสารและรายงานลงเว็บไซต์


กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารทางการเงินและรายงานกิจกรรมลงเว็บไซต์
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้ประสานโครงการและเจ้าหน้าที่โครงการมาพร้อมกัน
 • ร่วมกันตรวจสอบเอกสารการทำงานและเอกสารการเงิน
 • นำข้อมูลที่ได้มารายงานลงในเว็บไซต์
 • พูดคุยเพื่อนำปัญหานั้นไปพัฒนางานในครั้งต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.7 การปิดงวด 1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดทำรายงานบัญชีทางการเงินและสรุปผลการดำเนินงานประจำงวด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับทราบข้อมูลของการจัดทำการปิดงวดกิจกรรมของโครงการ
 • ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการจัดทำโครงการในครั้งต่อ ๆ ไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การจัดทำรายงานบัญชีทางการเงิน และสรุปผลการดำเนินงานประจำงวด

กิจกรรมที่ทำจริง
 • มาเข้าร่วมกิจกรรมการปิดงวดโครงการเพื่อทำการเข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิในการรับฟังคำชี้แจงและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในส่วนของการจัดทำโครงการในงวดต่อ ๆ ไปด้วย
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 3

18. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

18.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 5 ป้าย

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และป้ายโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ป้ายเขตปลอดบุหรี่และป้ายโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เพี่อใช้เป็นสื่อในการรณรงค์ด้านการงดสูบบุหรี่

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เดินทางไปจัดทำป้าย
 • photo
 • photo

 

1 1

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 41 19                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 203,440.00 73,531.00                  
คุณภาพกิจกรรม 76 51                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย อับดุลข่อเลด ลัดเลีย 297 หมู่ที่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นางสาว ปัทมา เอียดดี 32 หมู่ที่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นางสาว ยุวรี อุศมา 2 หมู่ที่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย วิชาญ ปาละสัน 327 หมู่ที่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง อุไหล สอเหลบ 203 หมู่ที่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย สนิจ สอเหรบ 300 หมู่ที่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย ดาเหล็น สุการักษ์ 10 หมู่ที่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย อดุลย์ อุสมา 10 หมู่ที่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย อาหรน หมาดเหยด 142 หมู่ที่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นางสาว ซากีเราะฮ์ อุสมา 10 หมู่ที่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย สอด สัมสู 121 หมู่ที่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย เหลด นิลสกุล 432 ม.ุ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง อารียา สันตวไมตรี 45 หมู่ที่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย วรวิทย์ หลีขาว 70 หมู่ที่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย อำหรน รักสัตย์ 37 หมู่ที่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง วิภาวรรณ สอและ 481 หมู่ที่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง จุไรรัตน์ อุศมา 438 หมู่ที่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. เวทีสังเคราะห์ข้อมูล ( 20 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6 ( 30 เมษายน 2559 )
 3. พัฒนาเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยอ่านอัลนาซิร ( 6 พ.ค. 2559 )
 4. คืนข้อมูลให้กับชุมชนได้รับทราบสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของทรัพยกรชายฝั่ง ( 10 พ.ค. 2559 )
 5. อบรมพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจำนวน 40 คน ( 15 พ.ค. 2559 )
 6. จัดทำแผนที่ทำมือ ต้นทุนของชุมชน ทรัพยากรสัตว์น้ำคลองละงู ( 20 พ.ค. 2559 )
 7. ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 7 ( 25 พ.ค. 2559 )
 8. เวทีกติการ่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( 27 พ.ค. 2559 )
 9. กลุ่มอนุรักษ์ลงพื้นที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังคลองละงู ครั้งที่ 1 ( 7 กรกฎาคม 2559 )
 10. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8 ( 30 กรกฎาคม 2559 )
 11. กลุ่มอนุรักษ์ลงพื้นที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังคลองละงู ครั้งที่ 2 ( 7 สิงหาคม 2559 )
 12. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9 ( 10 สิงหาคม 2559 )
 13. ปฏิบัติการ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และร่วมกันปลูกป่าชายเลน ทั้งแนวสองฝั่งคลอง ( 12 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย อับดุลข่อเลด ลัดเลีย
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......