โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู

รหัสโครงการ 58-03943
สัญญาเลขที่ 58-00-1920
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศ
2) พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ
3) คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร
4) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
5) ประชุมคณะทำงานโครงการ
6) จัดเวทีชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชนจำนวน 100 คน
7) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1
8) พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 30 คน
9) อบรมการเขียนรายงาน และการจัดการเอกสารการเงิน
10) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2
11) ประชุมทีมวิชาการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินในชุมชนจำนวน 20 คน
12) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที 3
13) ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล 20 คน
14) ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชนเป็นเวลา 10 วัน
15) พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารเงินรายงานก่อนปิดโครงการ
16) พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารเงินรายงานก่อนปิดโครงการ
17) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่่ 4
18) พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารเงินรายงานก่อนปิดโครงการ
19) กิจกรรมปิดงวด 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 84,420.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.08 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -3,035.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 23,920.08 บาท
รวมรายรับ (1) = 84,920.08 บาท รวมรายจ่าย (2) = 64,035.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 20,885.08 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 105,530.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ชะดีน ยังดี )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. กิจกรรมปิดงวด 1 (16 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. พบพี่เลี้ยงในการจัดทำเอกสารการเงินโครงการ (7 มีนาคม 2559)
 3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5 (25 มีนาคม 2559)
 4. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สิน (2 เมษายน 2559)
 5. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6 (10 เมษายน 2559)
 6. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน (16 เมษายน 2559)
 7. ประชุมทำความเข้าใจครัวเรือนนำร่องจำนวน 50 ครอบครัว (1 พ.ค. 2559)
 8. พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ (14 กรกฎาคม 2559)
 9. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7 (16 กรกฎาคม 2559)
 10. อบรมและลงมือปฏิบัติเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้จริง (17 กรกฎาคม 2559)
 11. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8 (30 กรกฎาคม 2559)
 12. อบรมใส่แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ครัวเรือน (1 สิงหาคม 2559)
 13. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9 (6 สิงหาคม 2559)
 14. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ (13 สิงหาคม 2559)
 15. อบรมให้ความรู้และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ (14 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ชะดีน ยังดี )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวอารีรัตน์ เอียดดี )